МIЖВIДОМЧА КОМIСIЯ З МIЖНАРОДНОЇ ТОРГIВЛI

РIШЕННЯ
Київ

вiд 14 липня 2006 року N АД-137/2006/143-36


Про застосування остаточних антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну ламп розжарювання електричних загального призначення з Китайської Народної Республiки

     Вiдповiдно до Закону України "Про захист нацiонального товаровиробника вiд демпiнгового iмпорту" (далi - Закон) Мiжвiдомча комiсiя з мiжнародної торгiвлi (далi - Комiсiя) розглянула поданi Мiнiстерством економiки України (далi - Мiнiстерство) матерiали про результати антидемпiнгового розслiдування щодо iмпорту в Україну ламп розжарювання електричних загального призначення з Китайської Народної Республiки та Республiки Бiлорусь, iнформацiю надану органами виконавчої влади України, заiнтересованими сторонами розслiдування та за результатами розгляду встановила наступне:

     - протягом перiоду розслiдування (2004 р.) iмпорт в Україну ламп розжарювання електричних загального призначення з Китайської Народної Республiки та Республiки Бiлорусь здiйснювався за демпiнговими цiнами;

     - розмiр демпiнгової маржi для зазначеного товару з Республiки Бiлорусь становить менше 2 %, тобто є мiнiмальним;

     - iмпорт зазначеного товару не заподiював шкоду нацiональному товаровиробнику;

     - iмпорт зазначеного товару з Китайської Народної Республiки загрожує заподiянням значної шкоди нацiональному товаровиробнику в майбутньому;

     - нацiональнi iнтереси вимагають застосування антидемпiнгових заходiв до iмпорту зазначеного товару з Китайської Народної Республiки.

     Зважаючи на зазначене та керуючись положеннями статтi 16 Закону, Комiсiя, з метою усунення загрози заподiяння шкоди нацiональному товаровиробнику, вирiшила:

     1. Застосувати остаточнi антидемпiнговi заходи щодо iмпорту в Україну товару з Китайської Народної Республiки, що має наступний опис:

     Лампи розжарювання електричнi загального призначення потужнiстю не бiльш як 200 Вт та напругою понад 100 В.

     Лампи розжарювання електричнi загального призначення можуть класифiкуватися, згiдно з Українською класифiкацiєю товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi (УКТ ЗЕД), за кодом 8539 22 90 10.

     Iнформацiя щодо класифiкацiї товару згiдно з УКТ ЗЕД надається в порядку iнформування.

     2. Не застосовувати остаточнi антидемпiнговi заходи щодо iмпорту в Україну ламп розжарювання електричних загального призначення з Республiки Бiлорусь.

     3. Установити, що:

     3.1. Остаточнi антидемпiнговi заходи застосовуються з моменту набрання чинностi цього рiшення.

     3.2. Остаточнi антидемпiнговi заходи застосовуються строком на один рiк.

     3.3. Остаточнi антидемпiнговi заходи застосовуються шляхом запровадження справляння остаточного антидемпiнгового мита щодо iмпорту в Україну товару, зазначеного в пунктi 1 цього рiшення.

     3.4. Розмiр ставки остаточного антидемпiнгового мита на iмпорт в Україну товару, зазначеного в пунктi 1 цього рiшення, становить 74,63%.

     3.5. Остаточне антидемпiнгове мито справляється у вiдсотках до митної вартостi товару, зазначеного в пунктi 1 цього рiшення. Митна вартiсть товару, зазначеного в пунктi 1 цього рiшення, розраховується вiдповiдно до базисних умов поставки DAF - кордон України.

     3.6. Остаточне антидемпiнгове мито справляється митними органами України незалежно вiд сплати iнших податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв), в т. ч. мита, митних податкiв i зборiв тощо, якi справляються при iмпортi в Україну товарiв.

     3.7. Застосування остаточних антидемпiнгових заходiв не має створювати перешкод для здiйснення митного оформлення товару, зазначеного в пунктi 1 цього рiшення.

     4. Доручити:

     4.1. Мiнiстерству:

     - завершити антидемпiнгове розслiдування щодо iмпорту в Україну ламп розжарювання електричних загального призначення з Китайської Народної Республiки та Республiки Бiлорусь, порушене рiшенням Комiсiї N АД-115/2005/52-88 вiд 05.08.05;

     - забезпечити публiкацiю повiдомлення про це рiшення у газетi "Урядовий кур'єр".

     4.2. Мiнiстерству закордонних справ України нотифiкувати Посольство Китайської Народної Республiки в Українi та Посольство Республiки Бiлорусь в Українi про це рiшення.

     4.3. Державнiй митнiй службi України:

     - видати вiдповiднi акти на виконання цього рiшення;

     - протягом перiоду застосування остаточних антидемпiнгових заходiв надавати щоквартально до Мiнiстерства митну статистику щодо обсягiв та вартостi iмпорту в Україну ламп розжарювання електричних загального призначення, що можуть класифiкуватися, згiдно з УКТ ЗЕД, за кодом 8539 22 90 10.

     4.4. Мiнiстерству i Державнiй митнiй службi України вживати всiх необхiдних заходiв для запобiгання недобросовiсного виконання iноземними виробниками/експортерами, а також iмпортерами вимог цього рiшення.

     5. Це рiшення набирає чинностi з дня опублiкування повiдомлення про нього в газетi "Урядовий кур'єр".

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.