Документ скасований: Наказ КРМ № 115 від 08.02.2008

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
КИЇВСЬКА РЕГIОНАЛЬНА МИТНИЦЯ

НАКАЗ

вiд 7 серпня 2006 року N 827


Щодо передачi повноважень стосовно вирiшення питань, якi пов'язанi з облiком (переоблiком) суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi

     З метою спрощення порядку облiку суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi у Київськiй регiональнiй митницi наказую:

     1. Затвердити розподiл повноважень керiвництва та посадових осiб КРМ у прийняттi рiшень щодо питань, якi пов'язанi з облiком (переоблiком) суб'єктiв ЗЕД (додаток 1).

     2. Надати повноваження стосовно прийняття рiшень щодо питань, якi пов'язанi з облiком (переоблiком) суб'єктiв ЗЕД, що вiдносяться до компетенцiї керiвництва КРМ, керiвництву вiддiлу iнформацiйної роботи та митної статистики КРМ, а саме:

     • перехiд суб'єкта ЗЕД з одного вiддiлу митного оформлення (далi - ВМО) до iншого за мiсцем державної реєстрацiї;

     • перехiд суб'єкта ЗЕД з одного ВМО до iншого за мiсцем державної реєстрацiї, без надання нового пакета документiв, а тiльки тих, в яких вiдбулися змiни;

     • змiна назви суб'єкта ЗЕД;

     • облiк за гарантiйними листами, якi стосуються невклеєних вiкових фотокарток у паспорт громадянина України; проблем подовження строку дiї договорiв оренди примiщень, якi потребують погодження з ФДМУ; вiдсутнiсть з будь-яких причин реєстрацiї (прописки) у осiб, уповноважених для роботи з митницею, головного бухгалтера.

     3. Звернення суб'єктiв ЗЕД, якi надаються керiвництву ВIР та МС для прийняття рiшень щодо питань, пов'язаних з облiком (переоблiком), пiдлягають обов'язковiй реєстрацiї у пiдроздiлi. Облiк зазначених звернень суб'єктiв ЗЕД здiйснювати у журналi встановленого зразка (додаток 2).

     4. Визнати такими, що втратили чиннiсть, доручення КРМ вiд 28.10.2005 N 159/1.1, розпорядження КРМ вiд 03.03.2006 N 42/1.1.

     5. Начальнику загального вiддiлу (Балкова Н. В.) довести даний наказ згiдно з розрахунком розсилки.

     6. Начальникам оперативних пiдроздiлiв довести даний наказ до суб'єктiв ЗЕД.

     7. Контроль за виконанням наказу покласти на заступникiв начальника митницi згiдно їх функцiональних обов'язкiв, заступникiв начальника служби боротьби з контрабандою та митної варти, начальника та заступникiв ВIР та МС.

     Загальний контроль залишаю за собою.

Начальник митницi А. В. Макаренко

 

Додаток 1
до наказу Київської регiональної митницi
вiд 7 серпня 2006 р. N 827

Розподiл повноважень керiвництва та посадових осiб Київської регiональної митницi у прийняттi рiшень щодо питань, якi пов'язанi з облiком (переоблiком) суб'єктiв ЗЕД

N
з/п
Рiшення, якi приймаються керiвництвом КРМ Рiшення, якi приймаються начальником ВIР та МС та заступниками начальника ВIР та МС КРМ Рiшення, якi приймаються заступниками начальника СБК та МВ КРМ
1 2 3 4
1. Питання реєстрацiї суб'єктiв ЗЕД не за мiсцем державної реєстрацiї (начальник митницi або його перший заступник). Питання переходу суб'єкта ЗЕД з одного ВМО до iншого за мiсцем державної реєстрацiї. Втрата облiкової картки суб'єкта ЗЕД.
2. Лiквiдацiя суб'єкта ЗЕД, призупинення дiяльностi суб'єкта ЗЕД (заступники начальника митницi). Питання переходу суб'єкта ЗЕД з одного ВМО до iншого за мiсцем державної реєстрацiї за спрощеною схемою (надання тiльки тих реєстрацiйних, установчих документiв, якi зазнали змiн). У випадках:
- виявлення пiдроблених реєстрацiйних документiв суб'єкта ЗЕД;
- виявлення недостовiрних даних в реєстрацiйних та облiкових документах суб'єкта ЗЕД;
- вiдсутнiсть реєстрацiйних документiв у суб'єкта ЗЕД згiдно перелiку (додаток 2 до наказу).
3. У випадках первинного облiку або внесення змiн до облiкової картки, якщо реєстрацiйнi або установчi документи суб'єкта ЗЕД не вiдповiдають вимогам дiючого законодавства України (заступники начальника митницi). Змiна назви суб'єкта ЗЕД. У випадку вiдсутностi з будь-яких причин реєстрацiї (прописки) у керiвника пiдприємства (фiзичної особи - пiдприємця).
4. Визначення ВМО у випадках первинного облiку у разi коли адреса мiсцезнаходження (адреса згiдно свiдоцтва про державну реєстрацiю) суб'єкта ЗЕД Київська обл. або iнший регiон України (начальник митницi або його перший заступник). У виключних випадках за гарантiйними листами суб'єктiв ЗЕД, якi стосуються:
- невклеєних вiкових фотокарток у паспорт громадянина України;
- проблем подовження строку дiї договорiв оренди примiщень, якi потребують погодження з ФДМУ;
- вiдсутнiсть з будь-яких причин реєстрацiї (прописки) у осiб, уповноважених для роботи з митницею, головного бухгалтера.
Прийняття рiшення у виключному випадку (термiнове надходження вантажу на адресу суб'єкта ЗЕД, коли немає можливостi у суб'єкта ЗЕД надати одразу перереєстрованi згiдно чинного законодавства України реєстрацiйнi документи) на пiдставi гарантiйного листа вiд суб'єкта ЗЕД про разове митне оформлення за старою облiковою карткою.
5. Визначення зон митного контролю i митного оформлення суб'єктiв ЗЕД у зонi дiяльностi Київської регiональної митницi (начальник митницi або його перший заступник).    
6. Вiдсутнiсть у керiвника - нерезидента України дозволу на працевлаштування (заступники начальника митницi).    
7. Прийняття рiшення (у виключних випадках з врахуванням специфiки проведення суб'єктом господарювання зовнiшньо- економiчної дiяльностi) щодо оформлення додаткових примiрникiв облiкових карток суб'єкта ЗЕД (начальник митницi або його перший заступник).    

 

Додаток 2
до наказу Київської регiональної митницi
вiд 7 серпня 2006 р. N 827

 

N
з/п
Дата Вхiдний номер ВIР та МС Назва Код ЄДРПОУ Короткий змiст Примiтки з перевiрки на борги, iнше Повернення з вiдмiтками про борги, iнше
               
               
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.