КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

вiд 6 листопада 1997 р. N 1236


Про затвердження Порядку переробки винограду, плодiв та ягiд на виноматерiали на давальницьких умовах

     Вiдповiдно до статтi 7 Закону України "Про державне регулювання i виробництва i торгiвлi спиртом етиловим, коньячним i плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами" i з метою упорядкування переробки винограду, плодiв та ягiд на виноматерiали на давальницьких умовах Кабiнет Мiнiстрiв України ПОСТАНОВЛЯЄ:

     1. Затвердити Порядок переробки винограду, плодiв та ягiд на виноматерiали на давальницьких умовах, що додається.

     2. Ця постанова набирає чинностi з дня її опублiкування.

Прем'єр-мiнiстр України

В. ПУСТОВОЙТЕНКО

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 6 листопада 1997р. N1236

ПОРЯДОК
переробки вивограду, плодiв, та ягiд на виноматерiали на давальницьких умовах

     1. Переробка винограду, плодiв та ягiд на виноматерiали на давальницьких умовах здiйснюється суб'єктами господарської дiяльностi незалежно вiд форм власностi (далi - виконавцi) за наявностi у них спецiального дозволу (лiцензiї), оформленого з додержанням встановлених вимог.

     2. Виноград, плоди та ягоди (далi - давальницька сировина) приймаються на переробку зазначеними у пунктi 1 цього Порядку виконавцями вiд виробникiв сiльськогосподарської продукцiї усiх форм власностi - суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi (далi - замовники).

     Виконавцi можуть приймати давальницьку сировину для переробки на виноматерiали вiд замовникiв лише за умови подання замовниками копiй посвiдчень про реєстрацiю їх у державнiй податковiй адмiнiстрацiї як платникiв акцизного збору.

     3. Порядок поставки давальницької сировини, обсяги i термiни й переробки, граничнi термiни зберiгання та вiдвантаження, а також порядок проведення розрахункiв визначаються договорами мiж замовниками та виконавцями з урахуванням вимог, встановлених законодавством, та цього Порядку.

     4. Договори про переробку давальницької сировини, укладенi замовниками з виконавцями - пiдприємствами, що перебувають у системi Мiнiстерства агропромислового комплексу, пiдлягають реєстрацiї в органах цього Мiнiстерства, а укладенi з виконавцями - пiдприємствами Укоопспiлки, - в Укоопспiлцi.

     Договори про переробку давальницької сировини, укладенi з iншими виконавцями, пiдлягають реєстрацiї залежно вiд їх мiсцезнаходження в обласних, Київськiй i Севастопольськiй мiських державних адмiнiстрацiях, в органi, уповноваженому Радою мiнiстрiв Автономної Республiки Крим.

     З метою проведення належного контролю за сплатою акцизного збору з виноматерiалiв, виготовлених iз давальницької сировини, копiя договору про переробку Давальницької сировини подається замовником до державної податкової адмiнiстрацiї за його мiсцезнаходженням.

     5. Розрахунки за послуги з переробки давальницької сировини, якi надаються виконавцями, можуть провадитися у грошовiй (безготiвковiй) формi або часткою давальницької сировини чи готової продукцiї (виноматерiалами) або з поєднанням зазначених способiв згiдно з договорами про переробку давальницької сировини.

     6. Виробництво виноматерiалiв повинно здiйснюватися згiдно iз затвердженими i зареєстрованими в установленому законодавством порядку нормативними документами та стандартами, що дiють в Українi.

     7. Виконавцi вiдвантажують виноматерiали, виготовленi з давальницької сировини, замовникам або за їх дорученням iншим споживачам (iз зазначенням про це в договорi про переробку давальницької сировини) за умови подання замовником виконавцю примiрника розрахункового платiжного документа про сплату повної суми акцизного збору з вiдмiткою вiдповiдної установи банку та пiдтвердження державної податкової адмiнiстрацiї про його надходження до бюджету.

     8. Контроль за додержанням цього Порядку здiйснюється органами Мiнiстерства агропромислового комплексу, Укоопспiлкою, а також Державною податковою службою в межах її повноважень, визначених законодавством.

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.