ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

08.11.2006 р. N 14/1261-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць


     Надсилаємо для використання у роботi Перелiк товарiв, що пiдпадають пiд дiю пункту 3 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13.05.06 N 670 "Деякi питання торгiвлi окремими видами цукрової продукцiї".

     Вiдповiдний Перелiк узгоджено з Мiнiстерством аграрної полiтики України (лист вiд 07.09.06 N 37-23-2-7/12840) та Центральним митним управлiнням лабораторних дослiджень та експертної роботи.

     Додаток: на 1 арк.

Начальник Управлiння митно - тарифного регулювання В.I.Демченко

 

Перелiк товарiв, що пiдпадають пiд дiю постанови КМУ вiд 13.05.06 N 670

Код товару згiдно з УКТЗЕД Назва товару
eх 1702 90 99 90 Цукровi (на основi цукрози) сиропи без додання ароматичних речовин або барвникiв
ex 1704 90 51 00 Пасти з цукру, без вмiсту какао у первинних упаковках, масою нетто 1 кг або бiльше
ex 1704 90 81 00 Кондитерськi вироби з цукру без вмiсту какао, одержанi в результатi пресування
1806 10 20 00
1806 10 30 00
1806 10 90 00
Какао-порошок, з доданням цукру з вмiстом цукрози (включаючи iнвертний цукор, перерахований на цукрозу) або iзоглюкози, перерахованої на цукрозу, який дорiвнює або бiльше 5 мас.%
ex 2106 90 59 00 Цукровi (на основi цукрози) сиропи, ароматизованi або з додаванням барвникiв

     Примiтка:
     Позначка "ex" поряд з класифiкацiйним кодом УКТЗЕД вказує на те, що при здiйсненнi класифiкацiї товарiв, крiм класифiкацiйного коду необхiдно керуватися також найменуванням товару.

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.