ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Закону України "Про страхування"

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести до Закону України "Про страхування" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 7, ст. 50; 2005 р., N 37, ст. 447) такi змiни:

     1. У статтi 2:

     1) останнє речення частини першої виключити;

     2) пiсля частини першої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "Забороняється здiйснювати страхову дiяльнiсть на територiї України страховиками-нерезидентами, крiм страхової дiяльностi виключно iз страхування ризикiв, пов'язаних з морськими перевезеннями, комерцiйною авiацiєю, запуском космiчних ракет i фрахтом (включаючи супутники), в разi, якщо об'єктом страхування є майновi iнтереси, пов'язанi з товарами, якi транспортуються, та/або транспортним засобом, яким вони транспортуються, та/або будь-яка вiдповiдальнiсть, що виникає у зв'язку з таким транспортуванням товарiв".

     У зв'язку з цим частини другу-тринадцяту вважати вiдповiдно частинами третьою-чотирнадцятою;

     3) пiсля частини одинадцятої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "Страховик-нерезидент має право здiйснювати страхову дiяльнiсть в Українi за таких умов:

     1) держава, в якiй зареєстрований страховик-нерезидент, належить до держав - членiв Свiтової органiзацiї торгiвлi, не належить до держав, якi не беруть участi в мiжнародному спiвробiтництвi у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, i фiнансуванню тероризму, а також спiвпрацює iз Групою з розробки фiнансових заходiв боротьби з вiдмиванням грошей (FATF);

     2) мiж уповноваженим органом iз здiйснення нагляду за страховими компанiями країни, в якiй зареєстрований страховик-нерезидент, та Уповноваженим органом пiдписано меморандум (укладено угоду) про обмiн iнформацiєю;

     3) за страховою дiяльнiстю вiдповiдно до законодавства країни реєстрацiї страховика-нерезидента здiйснюється державний нагляд;

     4) мiж Україною та країною, в якiй зареєстрований страховик-нерезидент, укладено мiжнародний договiр про запобiгання податковим ухиленням та уникнення подвiйного оподаткування;

     5) страховик-нерезидент розташований на територiї країн або окремих територiй, якi згiдно з рiшенням Органiзацiї економiчного спiвробiтництва та розвитку ООН не мають офшорного статусу, або на територiї iнших країн, якщо неофшорний статус такого страховика пiдтверджений висновком вiдповiдної торгово-економiчної мiсiї;

     6) страховик-нерезидент має вiдповiдну лiцензiю на здiйснення страхової дiяльностi вiдповiдно до законодавства держави, в якiй вiн зареєстрований;

     7) рейтинг фiнансової надiйностi (стiйкостi) страховика-нерезидента вiдповiдає вимогам, установленим Уповноваженим органом".

     У зв'язку з цим частини дванадцяту-чотирнадцяту вважати вiдповiдно частинами тринадцятою-п'ятнадцятою.

     2. Статтю 3 доповнити частиною п'ятою такого змiсту:

     "Страхувальники можуть укладати iз страховиками-нерезидентами договори страхування ризикiв, пов'язаних з морськими перевезеннями, комерцiйною авiацiєю, запуском космiчних ракет i фрахтом (включаючи супутники), в разi, якщо об'єктом страхування є майновi iнтереси, пов'язанi з товарами, якi транспортуються, та/або транспортним засобом, яким вони транспортуються, та/або будь-яка вiдповiдальнiсть, що виникає у зв'язку з таким транспортуванням товарiв. Страхова сума за такими договорами страхування не може перевищувати 75 вiдсоткiв вартостi кожного об'єкта страхування".

     3. У статтi 15:

     1) частину восьму викласти в такiй редакцiї:

     "Посередницька дiяльнiсть на територiї України з укладання договорiв страхування з iноземними страховиками не допускається, крiм:

     договорiв страхування ризикiв, пов'язаних з морськими перевезеннями, комерцiйною авiацiєю, запуском космiчних ракет i фрахтом (включаючи супутники), в разi, якщо об'єктом страхування є майновi iнтереси, пов'язанi з товарами, якi транспортуються, та/або транспортним засобом, яким вони транспортуються, та/або будь-яка вiдповiдальнiсть, що виникає у зв'язку з таким транспортуванням товарiв;

     договорiв перестрахування з додержанням вимог цього Закону";

     2) пiсля частини восьмої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "Посередницька дiяльнiсть на територiї України з укладання договорiв страхування зi страховиками-нерезидентами може здiйснюватися вiдповiдно до порядку та вимог, установлених Уповноваженим органом з урахуванням вимог частини дванадцятої статтi 2 цього Закону".

     У зв'язку з цим частину дев'яту вважати частиною десятою.

     4. Статтю 16 пiсля частини шостої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "Уповноважений орган встановлює вимоги до порядку укладання договорiв iз страховиками-нерезидентами".

     У зв'язку з цим частину сьому вважати частиною восьмою.

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня вступу України до Свiтової органiзацiї торгiвлi.

     2. Восьма частина статтi 15 Закону України "Про страхування" втрачає чиннiсть через п'ять рокiв з дня вступу України до Свiтової органiзацiї торгiвлi.

     3. Уповноваженому органу у п'ятимiсячний термiн з дня опублiкування цього Закону розробити та затвердити нормативно-правовi акти, що випливають iз цього Закону.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ
16 листопада 2006 року
N 357-V

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.