ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiни до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування" щодо сплати страхових внескiв гiрничими пiдприємствами

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Роздiл XV "Прикiнцевi положення" Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., NN 49-51, ст. 376; 2004 р., N 49, ст. 528; 2005 р., N 6, ст. 137, NN 17-19, ст. 267, N 25, ст. 339, N 29, ст. 382; 2006 р., N 1, ст. 18, N 4, ст. 52, N 37, ст. 318, N 39, ст. 331) пiсля пункту 13 доповнити новим пунктом такого змiсту:

     "14. Установити, що у 2007 роцi гiрничi пiдприємства зобов'язанi сплачувати страховi внески, нарахованi за вiдповiдний базовий звiтний перiод, не пiзнiш як через 28 календарних днiв з дня закiнчення цього перiоду".

     У зв'язку з цим пункти 14 i 15 вважати вiдповiдно пунктами 15 i 16.

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України у тримiсячний термiн з дня опублiкування цього Закону забезпечити приведення мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ
16 листопада 2006 року
N 364-V

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.