МIНIСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

вiд 21 листопада 2006 року N 690


Про затвердження Порядку реєстрацiї осiб, якi здiйснюють господарську дiяльнiсть, пов'язану з виробництвом та обiгом об'єктiв регулювання

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
7 грудня 2006 р. за N 1286/13160


     Вiдповiдно до статей 6 та 27 Закону України "Про карантин рослин" наказую:

     1. Затвердити Порядок реєстрацiї осiб, якi здiйснюють господарську дiяльнiсть, пов'язану з виробництвом та обiгом об'єктiв регулювання, що додається.

     2. Головнiй державнiй iнспекцiї з карантину рослин України (Костяк М. М.) в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацiю до Мiнiстерства юстицiї України.

     3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Мiнiстра Мельника С. I.

Мiнiстр Ю. Ф. Мельник
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комiтету України з питань регуляторної полiтики та пiдприємництва А. В. Дашкевич

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Мiнiстерства аграрної полiтики України
вiд 21 листопада 2006 р. N 690
Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
7 грудня 2006 р. за N 1286/13160

Порядок реєстрацiї осiб,
якi здiйснюють господарську дiяльнiсть, пов'язану з виробництвом та обiгом об'єктiв регулювання

1. Загальнi положення

     1.1. Порядок реєстрацiї осiб, якi здiйснюють господарську дiяльнiсть, пов'язану з виробництвом та обiгом об'єктiв регулювання (далi - Порядок), визначає загальнi органiзацiйнi i правовi вимоги щодо реєстрацiї осiб органами Державної служби з карантину рослин України, якi спрямованi на запобiгання проникненню регульованих шкiдливих органiзмiв у зони, вiльнi вiд таких регульованих шкiдливих органiзмiв на територiї України та виявлення, локалiзацiю i лiквiдацiю регульованих шкiдливих органiзмiв.

     1.2. Цей Порядок розроблений вiдповiдно до Закону України "Про карантин рослин" i поширюється на осiб, якi здiйснюють господарську дiяльнiсть з обiгу об'єктiв регулювання у карантиннiй та регульованiй зонах, виробляють насiннєвий та садивний матерiал, здiйснюють бiологiчний контроль з використанням бiологiчних контрольних органiзмiв, здiйснюють зберiгання та переробку зерна (далi - особи).

     1.3. Порядок обов'язковий для виконання Головним державним iнспектором з карантину рослин України, його заступниками, головними державними iнспекторами з карантину рослин Автономної Республiки Крим, областей, мiст Києва та Севастополя, їх заступниками, державними iнспекторами з карантину рослин (далi - державнi iнспектори з карантину рослин) та особами.

     1.4. Реєстрацiя осiб, якi здiйснюють господарську дiяльнiсть, пов'язану з виробництвом та обiгом об'єктiв регулювання, проводиться на пiдставi результатiв перевiрки об'єктiв регулювання державним iнспектором з карантину рослин.

     1.5. Плата за проведення перевiрок об'єктiв регулювання та реєстрацiю осiб не стягується.

2. Реєстрацiя осiб, якi здiйснюють господарську дiяльнiсть, пов'язану з виробництвом та обiгом об'єктiв регулювання

     2.1. Реєстрацiю осiб, дiяльнiсть яких вiдповiдно до статтi 27 Закону України "Про карантин рослин" пiдлягає реєстрацiї, проводять державнi iнспекцiї з карантину рослин Автономної Республiки Крим, областей, мiст Києва та Севастополя (далi - Державнi iнспекцiї з карантину рослин).

     2.2. Для реєстрацiї в Державнiй iнспекцiї з карантину рослин особи подають заяву про проведення перевiрки та реєстрацiю особи (далi - заява) (додаток 1).

     2.3. До заяви додаються виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв.

     2.4. Державний iнспектор з карантину рослин протягом 5 робочих днiв з моменту надходження заяви про проведення перевiрки та реєстрацiю особи здiйснює перевiрку об'єктiв регулювання.

     2.5. Перевiрка здiйснюється шляхом iнспектування, огляду, обстеження, вiдбору зразкiв для аналiзу та фiтосанiтарної експертизи об'єктiв регулювання в процесi їх виробництва, зберiгання, переробки та транспортування. За результатами перевiрки складається акт перевiрки особи, яка пiдлягає реєстрацiї (далi - акт перевiрки) (додаток 2).

     2.6. За результатами розгляду заяви, виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв та на пiдставi акта перевiрки Державна iнспекцiя з карантину рослин зобов'язана прийняти рiшення про реєстрацiю або вiдмову у реєстрацiї особи протягом 10 робочих днiв. Рiшення про вiдмову в реєстрацiї надається особi у письмовiй формi.

     2.7. Пiдставами для прийняття рiшення про вiдмову у реєстрацiї особи може бути:

     невiдповiднiсть поданих документiв вимогам цього Порядку;

     виявлення зараження об'єктiв регулювання, потужностей (об'єктiв) виробництва та обiгу об'єктiв регулювання регульованими шкiдливими органiзмами;

     вiдсутнiсть в особи можливостей та потужностей для виконання фiтосанiтарних заходiв, а також виявлення недостовiрної iнформацiї, зазначеної в заявi, про що зазначається в актi перевiрки.

     2.8. Рiшення про вiдмову у реєстрацiї надсилається особi у письмовiй формi протягом п'яти днiв пiсля прийняття такого рiшення.

     2.9. Пiдставами для прийняття рiшення про скасування реєстрацiї можуть бути:

     скасування державної реєстрацiї особи як юридичної особи;

     неповiдомлення про внесення змiн до Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв у встановлений термiн;

     систематичнi порушення вимог щодо боротьби з карантинними органiзмами та невиконання розпоряджень державного iнспектора з карантину рослин щодо вжиття особою фiтосанiтарних заходiв, якi виявленi пiд час проведення планових перевiрок;

     виявлення неодноразових порушень вимог, зазначених у карантинному дозволi та карантинному сертифiкатi, щодо iнспектування, огляду, нагляду та фiтосанiтарної експертизи об'єктiв регулювання, що ввозяться особою, пiд час проведення планових перевiрок.

     2.10. У разi прийняття рiшення про скасування реєстрацiї, рiшення про повторну реєстрацiю може бути прийняте на пiдставi повторного подання особою заяви, виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв та перевiрки.

     2.11. У разi внесення змiн до Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв щодо мiсцезнаходження або мiсце проживання, органiзацiйно-правової форми, iдентифiкацiйного коду за ЄДРПОУ юридичної особи або iдентифiкацiйний номер фiзичної особи - платника податкiв та iнших обов'язкових платежiв (за їх наявностi) та форми власностi особа зобов'язана подати протягом 10 робочих днiв Державнiй iнспекцiї з карантину рослин вiдповiдну iнформацiю у письмовiй формi.

3. Ведення загальнодержавного реєстру осiб, якi здiйснюють господарську дiяльнiсть, пов'язану з виробництвом та обiгом об'єктiв регулювання

     3.1. Загальнодержавний реєстр осiб, якi здiйснюють господарську дiяльнiсть, пов'язану з виробництвом та обiгом об'єктiв регулювання (далi - Реєстр осiб), затверджує та веде Головна державна iнспекцiя з карантину рослин України (далi - Укрголовдержкарантин).

     3.2. Уключення до Реєстру осiб проводиться на пiдставi подання вiд Державних iнспекцiй з карантину рослин про реєстрацiю особи. Укрголовдержкарантин щоквартально переглядає та вносить змiни до Реєстру осiб (додаток 3).

     3.3. Реєстр осiб ведеться в електронному та письмовому виглядi у формi журналу з пронумерованими сторiнками i розмiщується на веб-сайтi Державної служби з карантину рослин України.

     3.4. До Реєстру осiб заноситься iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ юридичної особи або iдентифiкацiйний номер фiзичної особи - платника податкiв та iнших обов'язкових платежiв (за їх наявностi), яка здiйснює господарську дiяльнiсть, пов'язану з виробництвом та обiгом об'єктiв регулювання, данi про її мiсцезнаходження або мiсце проживання, найменування, прiзвище та iнiцiали керiвника, номери телефонiв та реєстрацiйний номер. Реєстр осiб пiдписується особою, вiдповiдальною за його ведення.

     3.5. Кожнiй особi, яка включена до Реєстру осiб, Укрголовдержкарантин видає посвiдчення про реєстрацiю особи, яка здiйснює господарську дiяльнiсть, пов'язану з виробництвом та обiгом об'єктiв регулювання (додаток 4), та надає семизначний реєстрацiйний номер.

     3.6. У разi втрати або пошкодження виданого посвiдчення про реєстрацiю особи, змiни реквiзитiв, особа повiдомляє про це Укрголовдержкарантин. Видача нового посвiдчення про реєстрацiю особи здiйснюється на пiдставi письмового звернення особи.

     3.7. Реєстр осiб розмiщується на веб-сайтi Державної служби з карантину рослин України. Користувачами даних Реєстру осiб можуть бути державнi органи, органи мiсцевого самоврядування та iншi особи.

     3.8. Користування даними Реєстру осiб є безоплатним.

Головний державний iнспектор з карантину рослин України М. М. Костяк

 

Додаток 1
до пункту 2.2 Порядку реєстрацiї осiб, якi здiйснюють господарську дiяльнiсть, пов'язану з виробництвом та обiгом об'єктiв регулювання
Начальнику Державної iнспекцiї з карантину рослин

ЗАЯВА
про проведення перевiрки та реєстрацiю особи

Заявник  
(для юридичної особи: повне найменування, мiсцезнаходження, посада, прiзвище, iм'я, по батьковi керiвника;
 
  ,
для фiзичної особи - пiдприємця: прiзвище, iм'я, по батьковi, серiя, номер паспорта, ким i коли виданий, мiсце проживання)
номер телефону   ,
органiзацiйно-правова форма   ,
iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ юридичної особи або iдентифiкацiйний номер фiзичної особи - платника податкiв та iнших обов'язкових платежiв (за їх наявностi)
  ,
форма власностi   ,
просить провести перевiрку виконання фiтосанiтарних заходiв щодо:
обiгу об'єктiв регулювання у карантиннiй та регульованiй зонах;
виробництва насiннєвого та садивного матерiалiв;
здiйснення бiологiчного контролю з використання бiологiчних контрольних органiзмiв;
здiйснення зберiгання та переробки зерна.
(необхiдне пiдкреслити)
Пiдпис заявника
___________________________
___________________________

"___" ____________ 20__ р.

М. П.

 
Головний державний iнспектор з карантину рослин України
М. М. Костяк

 

Додаток 2
до пункту 2.5 Порядку реєстрацiї осiб, якi здiйснюють господарську дiяльнiсть, пов'язану з виробництвом та обiгом об'єктiв регулювання

Мiнiстерство аграрної полiтики України

Державна iнспекцiя з карантину рослин
_______________________________ областi

АКТ N _______
перевiрки особи, яка пiдлягає реєстрацiї

___ ____________ 20__ року

Мною, державним iнспектором з карантину рослин  
 
  ,
(прiзвище, iм'я, по батьковi)
на пiдставi Закону України "Про карантин рослин" у присутностi керiвника суб'єкта господарювання або уповноваженої особи
 
 
проведено перевiрку виконання фiтосанiтарних заходiв особою
 
 
(назва суб'єкта господарювання)
  областi,   району,   мiста, селища тощо
Перевiркою встановлено:  
 
 
 
Висновки:  
 
Акт складено у двох примiрниках, один з яких одержав  
керiвник суб'єкта господарювання або уповноважена особа
 
(прiзвище, iм'я по батьковi)
М. П. (пiдпис)
Державний iнспектор з карантину рослин  
М. П. (пiдпис)
 
Головний державний iнспектор з карантину рослин України
М. М. Костяк

 

Додаток 3
до пункту 3.2 Порядку реєстрацiї осiб, якi здiйснюють господарську дiяльнiсть, пов'язану з виробництвом та обiгом об'єктiв регулювання

 

Реєстр осiб, якi здiйснюють господарську дiяльнiсть, пов'язану з виробництвом та обiгом об'єктiв регулювання

N з/п Найменування особи Iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ юридичної особи або iдентифiкацiйний номер фiзичної особи - платника податкiв та iнших обов'язкових платежiв (за їх наявностi) Мiсцезнаходження або мiсце проживання
(поштовий iндекс, область, район, населений пункт, вулиця)
Прiзвище та iнiцiали керiвника Номери телефонiв Реєстрацiйний номер Пiдпис вiдповiдальної особи
1 2 3 4 5 6 7 8
               
 
Головний державний iнспектор з карантину рослин України
М. М. Костяк

 

Додаток 4
до пункту 3.5 Порядку реєстрацiї осiб, якi здiйснюють господарську дiяльнiсть, пов'язану з виробництвом та обiгом об'єктiв регулювання

МIНIСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
Головна державна iнспекцiя з карантину рослин України

ПОСВIДЧЕННЯ ПРО РЕЄСТРАЦIЮ ОСОБИ,
яка здiйснює господарську дiяльнiсть, пов'язану з виробництвом та обiгом об'єктiв регулювання

N ___________________

Дата видачi: вiд "___" ____________ 200_ р.
Зареєстроване в Реєстрi осiб Головної державної iнспекцiї з карантину рослин України
___ ____________ 200_ р. за N ______
Видане особi:  
 
(назва, мiсцезнаходження або мiсце проживання, iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ юридичної особи або iдентифiкацiйний номер фiзичної особи - платника податкiв та iнших обов'язкових платежiв (за їх наявностi)
Посвiдчення про реєстрацiю особи свiдчить, що  
(назва особи)
здiйснює господарську дiяльнiсть з обiгу об'єктiв регулювання у карантиннiй та регульованiй зонах, виробляє насiннєвий та садивний матерiал, здiйснює бiологiчний контроль з використанням бiологiчних контрольних органiзмiв, здiйснює зберiгання та переробку зерна (необхiдне пiдкреслити) згiдно з вимогами, установленими Порядком реєстрацiї осiб, якi здiйснюють господарську дiяльнiсть, пов'язану з виробництвом та обiгом об'єктiв регулювання, затвердженим наказом Мiнiстерства аграрної полiтики України вiд ________________ 2006 року N _____.
Додаткова iнформацiя:
Посвiдчення про реєстрацiю особи видано на пiдставi рiшення Головної державної iнспекцiї з карантину рослин України вiд ________________ 20__ року N ____.
Особi присвоєно реєстрацiйний номер  
(семизначний реєстрацiйний номер)
Начальник Головної державної iнспекцiї з карантину рослин України    
М. П. (пiдпис) (iнiцiали, прiзвище)
 
Головний державний iнспектор з карантину рослин України
М. М. Костяк
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.