ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

12.03.2007р. N 11/3-10/2433-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць, митниць


Про декларування товарiв, що перемiщуються на пiдставi рiзних лiцензiй

     Пунктами 4, 5 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29.12.2006 N 1852 "Про затвердження перелiкiв товарiв, експорт та iмпорт яких пiдлягає лiцензуванню i на якi встановленi квоти у 2007 роцi", встановлено, що:

     - Мiнiстерство економiки України щомiсяця має iнформувати Держмитслужбу України про видачу суб'єктам зовнiшньоекономiчної дiяльностi лiцензiй на експорт та iмпорт товарiв, якi пiдлягають лiцензуванню i на якi встановлено квоти;

     - Держмитслужба України має подавати щомiсяця Мiнiстерству економiки України iнформацiю про обсяги здiйсненого суб'єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi експорту та iмпорту таких товарiв (товарiв, визначених у додатках до цiєї постанови).

     Абзацом третiм опису графи 31 Iнструкцiї про порядок заповнення вантажної митної декларацiї, затвердженої наказом Держмитслужби України вiд 09.07.97 N 307, встановлено, що якщо товари з однаковими кодами за УКТЗЕД мають рiзнi данi (країну походження, ознаки та характеристики, що впливають на рiвень оподаткування, тощо), то вiдомостi про такi товари зазначаються в окремих графах 31 ВМД.

     Враховуючи, що товари, якi оформлюються за окремими лiцензiями, мають рiзнi данi (оформлюються на пiдставi лiцензiй, якi мають рiзнi номери), при декларуваннi у ВМД товарiв, експорт чи iмпорт яких пiдлягає лiцензуванню, у кожнiй графi 31 ВМД мають зазначатись вiдомостi лише про той товар, що декларується в межах однiєї лiцензiї. Зазначення вiдомостей про товар, що декларується в межах двох i бiльше лiцензiй в однiй графi 31 ВМД не допускається.

     При цьому у графi 44 ВМД також мають зазначатися реквiзити тiльки однiєї лiцензiї на експорт/iмпорт товарiв.

Заступник Голови Служби П.В.Пашко
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.