ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо правової охорони iнтелектуальної власностi стосовно виконання вимог, пов'язаних iз вступом України до СОТ

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. У Кримiнальному кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 25-26, ст. 131):

     1) абзац другий частин першої, другої та третьої статтi 176 пiсля слiв "з конфiскацiєю" доповнити словами "та знищенням";

     2) абзац другий частин першої, другої та третьої статтi 177 пiсля слiв "з конфiскацiєю" доповнити словами "та знищенням";

     3) абзац другий частин першої, другої та третьої статтi 229 пiсля слiв "з конфiскацiєю" доповнити словами "та знищенням".

     2. У частинi другiй статтi 432 Цивiльного кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., NN 40-44, ст. 356):

     пункт 3 доповнити словами "та знищення таких товарiв";

     пункт 4 доповнити словами "або вилучення та знищення таких матерiалiв та знарядь".

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

     2. До приведення виданих органами виконавчої влади чинних нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом вони застосовуються в частинi, що не суперечить цьому Закону.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ
31 травня 2007 року
N 1111-V

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.