ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
3.10.97 N 11/2-9430

Начальникам регiональних митни
Начальникам митниць

     У вiдповiдь на запити стосовно чинностi Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України "Про лiбералiзацiю зовнiшньоекономiчної дiяльностi" вiд 20 травня 1993 р. N 54-93 iнформуємо, що зазначений Декрет Кабiнету Мiнiстрiв є чинним.

     1. Якщо кредит залучається українськими пiдприємствами, як державними, так i iншої форми власностi, рiшення про надання гарантiї Кабiнету Мiнiстрiв України оформлюється постановами Кабiнету Мiнiстрiв України про надання Кабiнетом Мiнiстрiв України гарантiй за iноземними кредитами за поданням Валютно-кредитної ради Кабiнету Мiнiстрiв України (вiдповiдно до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України "Про гарантiї Кабiнету Мiнiстрiв України за iноземними кредитами" вiд 2 вересня 1996 р. N 1027).

     Якщо цiльовий кредит залучено вiдповiдно до мiжнародної кредитної угоди для фiнансування державних програм розвитку Кредитна угода пiдлягає ратифiкацiї Верховною Радою України.

     Держмитслужба отримує:

а) вiд державного органу, яким вiд iменi Уряду пiдписано угоду про надання кредиту, повiдомлення iз зазначенням

  • назви та номеру кредитної угоди,

  • загальної суми кредиту,

  • пiдприємств, яким кошти рекредитовано, та сум рекредитованих їм кредитних коштiв;

     б) вiд банку, який на пiдставi рiшення Кабiнету Мiнiстрiв України або вiдповiдно до Кредитної угоди з Нацiонального банку України здiйснює розрахунки за зовнiшньоекономiчними контрактами, повiдомлення iз зазначенням

  • назви пiдприємства одержувача коштiв, його розташування, коду ЗКПО,

  • номеру контракту та його вартостi,

  • пiдприємства-експортера,

  • митницi оформлення.

     2. Митниця здiйснює митне оформлення зазначених вантажiв iз звiльненням вiд обкладення ввiзним митом пiсля отримання дозволу Держмитслужби.

 

Перший Заступник
Голови Служби

О.Єгоров

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.