МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

вiд 17 вересня 2007 року N 309


Про затвердження Перелiку товарiв iноземного походження, реекспорт яких з митної територiї України потребує дозволу Мiнiстерства економiки України, i Перелiку товарiв українського походження, на якi законодавством України встановленi ставки вивiзного (експортного) мита та реекспорт яких з митних територiй iноземних країн потребує дозволу Мiнiстерства економiки України

     Вiдповiдно до статтi 197 Митного кодексу України, постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 06.08.2003 N 1211 "Деякi питання реекспорту товарiв" наказую:

     1. Затвердити Перелiк товарiв iноземного походження, реекспорт яких з митної територiї України потребує дозволу Мiнiстерства економiки України (додається).

     2. Затвердити Перелiк товарiв українського походження, на якi законодавством України встановленi ставки вивiзного (експортного) мита та реекспорт яких з митних територiй iноземних країн потребує дозволу Мiнiстерства економiки України (додається).

     3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Мiнiстра економiки Бойцун Н. Є.

Мiнiстр А. Кiнах

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Мiнiстерства економiки України
вiд 17 вересня 2007 р. N 309

ПЕРЕЛIК
товарiв iноземного походження, реекспорт яких з митної територiї України потребує дозволу Мiнiстерства економiки України

Код товару згiдно з УКТЗЕД Опис товару
2709 00 90 00 Нафта або нафтопродукти сирi з бiтумiнозних мiнералiв
2711 21 00 00 Газ природний
 
Директор департаменту зовнiшньоекономiчної полiтики
В. Андрiящук

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Мiнiстерства економiки України
вiд 17 вересня 2007 р. N 309

ПЕРЕЛIК
товарiв українського походження, на якi законодавством України встановленi ставки вивiзного (експортного) мита та реекспорт яких з митних територiй iноземних країн потребує дозволу Мiнiстерства економiки України

I. Жива худоба та шкiряна сировина

Код товару згiдно з УКТЗЕД Опис товару
  Велика рогата худоба свiйських видiв жива, крiм чистопородних (чистокровних) племiнних тварин:
0102 90 05 00 свiйськi види масою не бiльш як 80 кг
0102 90 21 00 свiйськi види масою понад 80 кг, але не бiльш як 160 кг для забою
0102 90 29 00 свiйськi види масою понад 80 кг, але не бiльш як 160 кг не для забою
0102 90 41 00 свiйськi види масою понад 160 кг, але не бiльш як 300 кг для забою
0102 90 49 00 свiйськi види масою понад 160 кг, але не бiльш як 300 кг не для забою
0102 90 51 00 нетелi (самки великої рогатої худоби до першого отелення) масою понад 300 кг для забою
0102 90 59 00 нетелi (самки великої рогатої худоби до першого отелення) масою понад 300 кг не для забою
0102 90 61 00 корови масою понад 300 кг для забою
0102 90 69 00 корови масою понад 300 кг не для забою
0102 90 71 00 свiйськi види, крiм нетелей та корiв масою понад 300 кг для забою
0102 90 79 00 свiйськi види, крiм нетелей та корiв масою понад 300 кг не для забою
0102 90 90 00 несвiйськi види великої рогатої худоби живої
  Вiвцi живi:
0104 10 10 00 вiвцi чистопороднi (чистокровнi)
  племiннi тварини
0104 10 30 00 ягнята (вiком до одного року)
0104 10 80 00 iншi живi вiвцi, крiм чистопородних (чистокровних) племiнних тварин та ягнят (вiком до одного року)
4101 Шкури необробленi великої рогатої худоби або тварин родини конячих (свiжi або солонi, сушенi, обробленi вапном, протравленi чи консервованi iншим способом, але не дубленi, не виробленi пiд пергамент i не пiдданi подальшiй обробцi), з волосяним покровом або без волосяного покрову, спилок або неспилок
4102 Необробленi шкури овець або шкури ягнят (свiжi або солонi, сушенi, обробленi вапном, зольнi, пiкельованi чи консервованi iншим способом, але не дубленi, не виробленi пiд пергамент i не пiдданi подальшiй обробцi), з вовняним покровом або без вовняного покрову, спилок або неспилок
4103 90 00 00 Шкури та шкiри необробленi (шкiрсировина) (свiжа або солона, сушена, оброблена вапном, зольна, пiкельована чи консервована iншим способом, але не дублена, не вироблена пiд пергамент i не пiддана подальшiй обробцi), з волосяним покровом або без волосяного покрову, спилок або неспилок

II. Насiння деяких видiв олiйних культур

Код товару згiдно з УКТЗЕД Опис товару
1204 00 90 00 Насiння льону, подрiбнене або не подрiбнене
1206 00 99 00 Насiння соняшнику, подрiбнене або не подрiбнене
1207 99 99 00 Тiльки насiння рижiю

III. Вiдходи та брухт чорних металiв

Код товару згiдно з УКТЗЕД Опис товару
7204 Вiдходи та брухт чорних металiв; вiдходи чорних металiв у зливках для переплавлення (шихтовi зливки)
 
Директор департаменту зовнiшньоекономiчної полiтики
В. Андрiящук
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.