Документ скасований: Наказ № 165 від 18.03.2008

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ЕНЕРГЕТИЧНА РЕГIОНАЛЬНА МИТНИЦЯ

НАКАЗ

вiд 5 грудня 2006 року N 640


Про затвердження Порядку ведення облiку суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi в Енергетичнiй регiональнiй митницi

     Вiдповiдно до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 01.02.2006 N 80 "Про перелiк документiв, необхiдних для здiйснення митного контролю та митного оформлення товарiв i транспортних засобiв, що перемiщуються через митний кордон України" та п. 3.8 Положення про Енергетичну регiональну митницю, затвердженого наказом Державної митної служби України вiд 15.12.2005 р. N 1240, та з метою впорядкування ведення облiку суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi в Енергетичнiй регiональнiй митницi наказую:

     1. Затвердити Порядок ведення облiку суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi в Енергетичнiй регiональнiй митницi (далi - Порядок), що додається.

     2. Наказ Енергетичної регiональної митницi вiд 01.09.2005 р. N 11 "Про порядок ведення облiку суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi в Енергетичнiй регiональнiй митницi" вважати таким, що втратив чиннiсть.

     3. Начальникам оперативних пiдроздiлiв регiональної митницi проiнформувати суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi про вимоги Порядку.

     4. Заступнику начальника загального вiддiлу (Коваль Ю. В.) довести наказ до оперативних пiдроздiлiв регiональної митницi.

     5. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника начальника регiональної митницi Рудченка С. В.

Начальник регiональної митницi О. I. Конєв

 

Додаток 1
до Порядку облiку суб'єктiв ЗЕД в ЕРМ
Договiр оренди примiщення дiйсний до "___" ____________ ____ р.
Договiр продовжено до "___" ____________ ____ р. Iнспектор  
М. П.

ОБЛIКОВА КАРТКА N
суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi, який перебуває на облiку в Енергетичнiй регiональнiй митницi

Подвiйний облiк. Суб'єкт перебуває на облiку у... (назва митницi)...
Картка облiку N (номер картки першого облiку)...
Iдентифiкацiйний номер суб'єкта ЗЕД:  
Повна назва пiдприємства (органiзацiйно-правова форма, найменування)
 
 
Юридична адреса пiдприємства (згiдно свiдоцтва про реєстрацiю)  
 
Фактична (поштова) адреса пiдприємства  
Наявнiсть iноземних iнвестицiй (%)  
Коди: ЄДРПОУ   КОАТУУ   КФВ  
Державна реєстрацiя (N, дата, орган реєстрацiї)  
 
Iндивiдуальний податковий номер   свiдоцтво N   вiд  
Податкова iнспекцiя: Назва  
Адреса (поштовий iндекс)   код ЄДРПОУ   тел.  
П. I. Б. керiвника пiдприємства  
Паспортнi данi: серiя   N   виданий   дата  
Реєстрацiя   пiдпис  
П. I. Б. головного бухгалтера  
Паспортнi данi: серiя   N   виданий   дата  
Реєстрацiя   пiдпис  
Телефон (код мiста):   Телефакс (код мiста)  
Гривневий рахунок:  
Валютний рахунок (коди валют):  
Назва банку  
Код ЄДРПОУ банку   МФО  
Адреса банку: (поштовий iндекс)  
Свiдоцтво про визнання пiдприємства декларантом: N   вiд  
Лiцензiя на право дiяльностi митного перевiзника: N   вiд  
Лiцензiя на право вiдкриття митного лiцензiйного складу: N   вiд  
Дозвiл на право використання складу тимчасового зберiгання N   вiд  
Особи, уповноваженi для роботи з митницею:
П. I. Б.   тел.  
Паспортнi данi: серiя   N   виданий   дата  
Реєстрацiя   пiдпис  

При змiнi даних, зазначених у облiковiй картцi, зобов'язуюсь у тижневий строк повiдомити про це Енергетичну регiональну митницю. Попереджений що в разi нездiйснення переоблiку у встановлений термiн, облiк пiдприємства в ЕРМ буде анульовано.

 
(Пiдпис керiвника пiдприємства)
Облiкова картка дiйсна до "___" ____________ ____ р.
М. П.   М. П.  
(Пiдпис керiвника пiдприємства) (пiдпис iнспектора)
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.