ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до статтi 16 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть"

     Верховна Рада України постановляє:

     1. Внести до статтi 16 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 29, ст. 377; Вiдомостi Верховної Ради України, 2007 р., N 3, ст. 29) такi змiни:

     1) доповнити статтю пiсля частини двадцять третьої новою частиною такого змiсту:

     "Забороняється обмеження iмпорту товарiв, щодо яких встановлюються певнi квоти, до повного використання таких квот".

     У зв'язку з цим частини двадцять четверту - сорокову вважати вiдповiдно частинами двадцять п'ятою - сорок першою;

     2) доповнити статтю пiсля частини двадцять дев'ятої новою частиною такого змiсту:

     "У митному оформленнi товарiв, що лiцензуються та навантажуються навалом, не може бути вiдмовлено у разi, коли вартiсть, кiлькiсть або вага таких товарiв незначною мiрою вiдрiзняються вiд тих, що зазначенi у лiцензiї. Гранична рiзниця таких значень встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України за поданням центрального органу виконавчої влади з питань економiчної полiтики".

     У зв'язку з цим частини тридцяту - сорок першу вважати вiдповiдно частинами тридцять першою - сорок другою;

     3) частину сорокову викласти в такiй редакцiї:

     "Офiцiйне опублiкування здiйснюється за 21 день до дати запровадження режиму лiцензування, але не пiзнiше зазначеної дати".

     2. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

Президент України В. ЮЩЕНКО

м. Київ
10 квiтня 2008 року
N 253-VI

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.