ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

11/1-827 вiд 26.01.98

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць

     Для керiвництва в роботi надсилаємо нову редакцiю Додатку N1 до Iнструкцiї щодо порядку справляння податку на добавлену вартiсть та акцизного збору у разi ввезення товарiв на митну територiю України, затвердженої наказом Держмитслужби України вiд 14.02.97 р. N68, з врахуванням положень Закону України вiд 23 грудня 1997 року N767/97-ВР "Про внесення змiн до Закону України "Про ставки акцизного збору i ввiзного мита на деякi товари (продукцiю)".

     Додаток: згадане на 6 арк.

Голова Служби

Л. Деркач

 
 
 
 
 
 
 

Додаток N 1
до Iнструкцiї щодо порядку справляння податку на   добавлену вартiсть та  акцизного збору у разi  ввезення товарiв на митну  територiю України

Перелiк товарiв (продукцiї), яка пiдлягає обкладенню акцизним збором згiдно з чинним законодавством, та ставки цього збору

***********************************************************************
*   Код  *                      *  Ставка  *
*  ТН ЗЕД  *      Найменування товару       * акцизного *
*      *                      *  збору  *
***********************************************************************
*   1   *           2           *   3   *
***********************************************************************
 0207 39 130  Частини тушок домашньої птицi (окороки,   0,03 екю
        половинки, четвертинки) свiжi або      за 1 кг
 0207 39 230  охолодженi
 
 0207 41 510  Частини тушок домашньої птицi        0,03 екю
        (окороки) замороженi             за 1 кг
 
 0901     Кава                     0,2 екю
                              за 1 кг
 
 1604 30 100  Iкра осетрових (чорна iкра)          5 екю
                              за 1 кг
 
 1604 30 900  Замiнник iкри (червона iкра)         3 екю
                              за 1 кг
 
 1605 10 000  Краби готовi або консервованi         2 екю
                              за 1 кг
 
 1605 20 000  Креветки готовi або консервованi       0,5 екю
                              за 1 кг
 
 1605 30 000  Омари готовi або консервованi        2,5 екю
                              за 1 кг
 
 1605 40 000  Iншi ракоподiбнi готовi або консервованi   1 екю
                              за 1 кг
 
 1806 20    Харчовi продукти з вмiстом какао       0,1 екю
 1806 31    у брикетах, пластинках або плитках      за 1 кг
 1806 32
 
 1806 90 110  Шоколад iз начинкою або без начинки, iншi  0,3 екю
 1806 90 390  шоколаднi продукти              за 1 кг
 
 2101 10 110  Тiльки розчинна кава             0,8 екю
                              за 1 кг
 
 2203 00    Пиво солодове                0,04 екю
                              за 1 л
 
 2204 (крiм  Вина винограднi натуральнi, включаючи   0,15 екю
 2204 10,   крiпленi (з урахуванням ст.3 дiючого     за 1 л
 2204 30)   Закону)
 
 2204 10    Вина iгристi, шампанське           0,3 екю
                              за 1 л
 
 2205     Вермути та iншi вина винограднi       0,5 екю
        натуральнi з добавкою рослинних або      за 1 л
        ароматичних екстрактiв
 
 2206     Iншi напої збродженi (сидр яблучний, сидр  0,5 екю
        грушевий-перру, медовий напiй)        за 1 л
 
 2207     Спирт етиловий неденатурований з вмiстом  3 екю за 1 л
        спирту не менш як 80 % об'єму; спирт   100% спирту 
        етиловий та iншi спиртнi напої,      
        денатурованi, будь-якої мiцностi      
 
 2208 10 100  Напої ароматичнi гiркi з вмiстом спирту  3 екю за 1 л
        за об'ємом вiд 44,2% до 49,2%       100% спирту
 
 2208 20-   Мiцнi спиртовi напої (в т. ч. коньяк,   3 екю за 1 л
 2208 90 190  брендi), отриманi в результатi дистиляцiї 100% спирту
        (перегонки) виноградного вина або вижимок
        винограду з урахуванням ст.3 дiючого
        Закону
 
 2208 90 310- Горiлка; сливова, грушева або вишнева   3 екю за 1 л
 2208 90 390  спиртова настойка (крiм лiкерiв)      100% спирту
 2208 90 510- Iншi спиртнi напої, лiкери та iншi     3 екю за 1 л
 2208 90 790  алкогольнi напої              100% спирту
 
 2208 90 910- Спирт неденатурований етиловий з      3 екю за 1 л
 2208 90 990  концентрацiєю спирту по об'єму менше 80%  100% спирту
 
 2401     Тютюнова сировина. Тютюновi вiдходи       0
 
        Тютюновi вироби:
 
 2402 10 000  сигари (в т. ч. сигари з обрiзними      5 екю
        кiнцями), сигарили (сигари тонкi), iншi  за 100 шт.
 
 2402 20 000  сигарети з тютюну або його замiнникiв,    2 екю
        цигарки                  за 1000 шт.
        (з урахуванням статтi 3 дiючого Закону)
 
 2403 (крiм  Iнший промислово виготовлений тютюн       0
 2403 99 100, i промисловi замiнники тютюну
 2403 10 000)
 
 2403 10 000  тютюн для палiння (в т. ч. iз замiнниками  2 екю
        або без замiнникiв тютюну в будь-якiй  за 1 кг
        пропорцiї)
 
 2403 99 100  тютюн для жування, тютюн для нюхання     2 екю
                              за 1 кг
 
        Легкi дистиляти:
 
 2710 00 110  для специфiчних процесiв переробки      12 екю
                             за 1000 кг
 
 2710 00 150  для хiмiчних перетворень в процесах, не   12 екю
        вказанi в товарнiй позицiї 2710 00 110  за 1000 кг
 
        Спецiальнi бензини:
 
 2710 00 210  уайт-спiрит                 12 екю
                             за 1000 кг
 
 2710 00 250  iншi                     20 екю
                             за 1000 кг
 
        Бензини моторнi:
 
 2710 00 310  бензини авiацiйнi              20 екю
                             за 1000 кг
 
 2710 00 330  А-72, А-76, А-80               8 екю
                             за 1000 кг
 2710 00 350
 
        А-90, А-91, А-92, АI-93           20 екю
                             за 1000 кг
 
        А-94, А-95, А-96, А-98 та бензини моторнi  40 екю
        iнших марок                за 1000 кг
 
 2710 00 370  паливо бензинове реактивне          20 екю
                             за 1000 кг
 
 2710 00 390  iншi легкi фракцiї              20 екю
                             за 1000 кг
 
        Середнi дистиляти:
 
 2710 00 410  для специфiчних процесiв переробки      12 екю
                             за 1000 кг
 2710 00 450  для хiмiчних перетворень в процесах, не   12 екю
        вказанi в товарнiй позицiї 2710 00410   за 1000 кг
 
        Для iнших цiлей: гас (керосин):
 
 2710 00 510  паливо реактивне               12 екю
                             за 1000 кг
 
 2710 00 550  iнший                    20 екю
 2710 00 590                       за 1000 кг
 
 2710 00 610  Важкi дистиляти (дизельне пальне)       6 екю
 2710 00 650                       за 1000 кг
 
 2710 00 690
 4011 10 000  Шини пневматичнi гумовi для легкових    5 екю
        автомобiлiв (включаючи автомобiлi легковi  за 1 шт.
        багатомiснi з вiдкидними сидiннями,
        заднiм вiдкидним бортом i спортивнi
        автомобiлi)
 
 4203 10 000  Тiльки одяг iз натуральної шкiри        35%
 4303 10 900  Тiльки одяг хутровий iз норки, нутрiї,     30%
        песця або лисицi
 
 7113 - 7114  Ювелiрнi вироби                35%
 8215 10    Набори кухоннi або столовi, якi мають     10%
        (принайнмi один вирiб) покриття iз
        дорогоцiнних металiв
 
 8215 91 000  Набори кухоннi або столовi, покритi      10%
        електролiтичним способом дорогоцiнними
        металами
 
 8516 50 000  Печi мiкрохвильовi              5 екю
                              за 1 шт.
 
 8520     Магнiтофони та iнша звукозаписувальна     5%
        апаратура, яка має або не має
        звуковiдтворювальних пристроїв
 
 8521 10 310  Апаратура для вiдеозапису i          5%
 8521 10 390  вiдеовiдтворення з телевiзiйною камерою,
        вмонтованою в той же корпус, або без неї,
        iнша
 
 8523     Тiльки аудiокасети без записiв       0,05 екю
                              за 1 шт.
 
 8523     Тiльки вiдеокасети без записiв        0,2 екю
                              за 1 шт.
 
 8524     Тiльки аудiокасети iз записами        0,1 екю
                              за 1 шт.
 
 8524     Тiльки вiдеокасети iз записами        0,5 екю
                              за 1 шт.
 
 8524 90 100  Компакт-диски                0,2 екю
                              за 1 шт.
 
 8528 10    Приймачi телевiзiйнi (включаючи вiдео-   0,8 екю за 1
        монiтори i вiдеопроектори), поєднанi або  см розмiру
        не поєднанi з радiоприймачем або      екрана по
        апаратурою, яка записує або вiдтворює    дiагоналi
        звук, або зображення; кольорового
        зображення
 
        Транспортнi засоби з поршневим двигуном
        внутрiшнього згоряння iз запалюванням
        вiд iскри та з кривошипно-шатунним
        механiзмом:
 
 8703 21    - з об'ємом цилiндрiв двигуна не бiльш   0,2 екю
        як 1000 куб. см, новi i тi, якi були у   за 1 куб. см
        користуваннi
 
 8703 22    - з об'ємом цилiндрiв двигуна бiльш як  0,2 екю
        1000 куб. см, але не бiльш як 1500 куб. см, за 1 куб. см
        новi i тi, якi були у користуваннi
 
 8703 23    - з об'ємом цилiндрiв двигуна бiльш як
        1500 куб. см, але не бiльш як 3000
        куб. см:
 
        - - з об'ємом цилiндрiв двигуна бiльш   0,3 екю
        як 1500 куб. см, але не бiльш як     за 1 куб. см
        2200 куб. см, новi i тi, якi були в
        користуваннi
 
        - - з об'ємом цилiндрiв двигуна бiльш    0,6 екю
        як 2200 куб. см, але не бiльше як     за 1 куб. см
        3000 куб. см, новi i тi, якi були в
        користуваннi
 
 8703 24    - з об'ємом цилiндрiв двигуна бiльш як    1,0 екю
        3000 куб. см, новi i тi, якi були в    за 1 куб. см
        користуваннi
 
        Iншi автомобiлi з двигуном внутрiшнього
        згоряння (дизельнi та напiвдизельнi
        двигуни, що працюють на пальному з
        низьким цетановим числом):
 
 8703 31    - з об'ємом цилiндрiв двигуна не бiльш як  0,2 екю
        1500 куб. см, новi i тi, якi були в    за 1 куб. см
        користуваннi
 
 8703 32    - з об'ємом цилiндрiв двигуна бiльш як    0,3 екю
        1500 куб. см, але не бiльш як 2500 куб.   за 1 куб. см
        см, новi i тi, якi були в користуваннi
 
 8703 33    - з об'ємом цилiндрiв двигуна бiльш як    0,8 екю
        2500 куб. см, новi i тi, якi були в    за 1 куб. см
        користуваннi
 
 8703 90    Iншi (з електродвигуном, iншi)        100 екю
                              за 1 шт.
 
 8703 10    Автомобiлi, спецiально призначенi для   0,6 екю
        руху по снiгу; спецiальнi автомобiлi для  за 1 куб. см
        перевезення гравцiв в гольф та iншi
        подiбнi транспортнi засоби
 
 8711 40 000  Мотоцикли (включаючи мопеди) i       0,2 екю
 8711 50 000  велосипеди з встановленим допомiжним    за 1 куб. см
 8711 90 000  двигуном, з колясками або без них, з
        об'ємом цилiндрiв двигуна бiльше
        500 куб. см, але не бiльше 800 куб. см;
        бiльше 800 куб. см; iншi
 
 8716 10 990  Причепи i напiвпричепи житловi, масою    100 екю
        бiльше 3500 кг               за 1 шт.
 
 
 9303 20    Рушницi спортивнi, мисливськi та для     20 екю
        стрiльби по мiшенях, iншi, включаючи    за 1 шт.
        комбiнованi, дробовики-гвинтiвки
 
 9303 30    Гвинтiвки спортивнi, мисливськi та для    20 екю
        стрiльби по мiшенях, iншi          за 1 шт.
 
 9304 00 000  Зброя iнша (пружиннi, пневматичнi та     10 екю
        газовi рушницi i пiстолети, дубинки),    за 1 шт.
        крiм класифiкованої в товарнiй позицiї
        9307
 
 9401     Меблi для сидiння (крiм зазначених в      5%
        товарнiй позицiї 9402), якi
        трансформуються або не трансформуються
        в лiжка, їх частини
 
 9403 10    Меблi, якi використовуються в закладах     5%
        (офiснi)
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.