МIЖВIДОМЧА КОМIСIЯ З МIЖНАРОДНОЇ ТОРГIВЛI

РIШЕННЯ

вiд 23 липня 2008 року N АД-183/2008/143-48


Про застосування остаточних антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну виробiв, виготовлених з чорних металiв, без електричної iзоляцiї (за винятком виробiв з корозiйностiйкої (нержавiючої) сталi та виробiв для цивiльної авiацiї) походженням з Китайської Народної Республiки

     Вiдповiдно до Закону України "Про захист нацiонального товаровиробника вiд демпiнгового iмпорту" (далi - Закон) Мiжвiдомча комiсiя з мiжнародної торгiвлi (далi - Комiсiя) розглянула поданi Мiнiстерством економiки України (далi - Мiнiстерство) звiт, матерiали та висновки про результати антидемпiнгового розслiдування щодо iмпорту в Україну канатiв, тросiв, крученого дроту, плетених шнурiв та аналогiчних виробiв iз залiза або сталi походженням з Китайської Народної Республiки та за результатами розгляду:

     зробила позитивний висновок стосовно наявностi демпiнгового iмпорту в Україну виробiв, виготовлених з чорних металiв, без електричної iзоляцiї (за винятком виробiв з корозiйностiйкої (нержавiючої) сталi та виробiв для цивiльної авiацiї) походженням з Китайської Народної Республiки та методу, на пiдставi якого було визначено демпiнгову маржу;

     зробила позитивний висновок щодо заподiяння шкоди нацiональному товаровиробниковi;

     визначила, що наслiдком демпiнгового iмпорту в Україну виробiв, виготовлених з чорних металiв, без електричної iзоляцiї (за винятком виробiв з корозiйностiйкої (нержавiючої) сталi та виробiв для цивiльної авiацiї) походженням з Китайської Народної Республiки було заподiяння шкоди нацiональному товаровиробниковi.

     Беручи до уваги зазначене та керуючись положеннями статтi 16 Закону, Комiсiя вирiшила:

     1. Застосувати остаточнi антидемпiнговi заходи щодо iмпорту в Україну виробiв, виготовлених з чорних металiв, без електричної iзоляцiї (за винятком виробiв з корозiйностiйкої (нержавiючої) сталi та виробiв для цивiльної авiацiї) походженням з Китайської Народної Республiки, що мають такий опис:

     - кручений дрiт, троси, канати, з найбiльшим розмiром поперечного перерiзу не бiльше як 3 мм;

     - оцинкований кручений дрiт з розмiром поперечного перерiзу понад 3 мм;

     - троси, канати (включаючи троси у закритих бухтах) без покриття або тiльки оцинкованi, найбiльший розмiр поперечного перерiзу яких понад 3 мм, але не бiльше як 24 мм;

     - троси, канати (включаючи троси у закритих бухтах) з покриттям, крiм оцинкованих та класифiкуються згiдно з УКТЗЕД за кодами 7312 10 51 00, 7312 10 59 00, 7312 10 82 00, 7312 10 84 00, 7312 10 99 00, 7312 10 75 00.

     2. Установити, що:

     2.1. Остаточнi антидемпiнговi заходи застосовуються з моменту набрання чинностi цим рiшенням.

     2.2. Остаточнi антидемпiнговi заходи застосовуються строком на п'ять рокiв.

     Остаточнi антидемпiнговi заходи застосовуються шляхом запровадження справляння остаточного антидемпiнгового мита щодо iмпорту в Україну товару, зазначеного у пунктi 1 цього рiшення.

     Розмiр ставки остаточного антидемпiнгового мита на iмпорт в Україну товару, зазначеного у пунктi 1 цього рiшення, становить 123 вiдсотки.

     Остаточне антидемпiнгове мито справляється у вiдсотках до митної вартостi товару, зазначеного в пунктi 1 цього рiшення.

     Сплата остаточного антидемпiнгового мита здiйснюється в готiвковiй або безготiвковiй формi, або шляхом внесення суми мита на депозит, або оформлення вiдповiдного боргового зобов'язання, якщо iнше не передбачено законодавством України.

     Остаточне антидемпiнгове мито справляється митними органами України незалежно вiд сплати iнших податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв), у тому числi мита, митних зборiв тощо, якi, як правило, справляються пiд час iмпорту в Україну товарiв.

     Застосування остаточних антидемпiнгових заходiв не повинно створювати перешкод для здiйснення митного оформлення товару, зазначеного в пунктi 1 цього рiшення.

     3. Доручити:

     3.1. Мiнiстерству:

     завершити антидемпiнгове розслiдування щодо iмпорту в Україну канатiв, тросiв, крученого дроту, плетених шнурiв та аналогiчних виробiв iз залiза або сталi походженням з Китайської Народної Республiки, порушене рiшенням Комiсiї вiд 17 серпня 2007 року N АД-164/2007/143-48;

     забезпечити опублiкування повiдомлення про це рiшення у газетi "Урядовий кур'єр".

     3.2. Мiнiстерству закордонних справ України нотифiкувати Посольство Китайської Народної Республiки в Українi про це рiшення.

     3.3. Державнiй митнiй службi України:

     видати вiдповiднi акти на виконання цього рiшення;

     протягом перiоду застосування остаточних антидемпiнгових заходiв щоквартально надавати до Мiнiстерства митну статистику щодо обсягiв i вартостi iмпорту в Україну крученого дроту, тросiв, канатiв iз залiза або сталi, без електричної iзоляцiї походженням з Китайської Народної Республiки, що класифiкуються згiдно з УКТЗЕД за кодами 7312 10 51 00, 7312 10 59 00, 7312 10 82 00, 7312 10 84 00, 7312 10 99 00, 7312 10 75 00;

     забезпечити справляння антидемпiнгового мита вiдповiдно до опису товару, зазначеного у пунктi 1 цього рiшення.

     Iмпорт на митну територiю України товару, зазначеного у пунктi 1 Рiшення, без сертифiката про походження та неможливостi визначення його походження здiйснюється зi сплатою остаточного антидемпiнгового мита за ставкою 123 вiдсотки.

     3.4. Мiнiстерству i Державнiй митнiй службi України вживати усiх необхiдних заходiв для запобiгання недобросовiсному виконанню iноземними виробниками/експортерами, а також iмпортерами вимог цього рiшення.

     4. Це рiшення набирає чинностi через 30 днiв з дня опублiкування повiдомлення про нього в газетi "Урядовий кур'єр".

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.