МIНIСТЕРСТВО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА УКРАЇНИ

НАКАЗ
Київ

15 березня 2007 р. N 104


Про затвердження зразкiв печаток i штампiв та Порядку їх застосування

     З метою удосконалення державного контролю у сферi охорони навколишнього природного середовища, вiдповiдно до Положення про Мiнiстерство охорони навколишнього природною середовища України, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02.11.2006 N 1524, Положення про Державне управлiння охорони навколишнього природного середовища в областях, мiстах Києвi та Севастополi та Положення про Державну екологiчну iнспекцiю в областях, мiстах Києвi та Севастополi, затверджених наказом Мiнприроди вiл 19.12.2006 N 548, який зареєстрований в Мiнiстерствi юстицiї України 13.02.2007 за N 119/13386, наказую:

     Затвердити зразки печаток i штампiв, що застосовуються пiд час здiйснення екологiчного та радiологiчного контролю транспортних засобiв i вантажiв, що додаються

     Затвердити Порядок застосування печаток та штампiв пiд час здiйснення екологiчного та радiологiчного контролю транспортних засобiв i вантажiв на митнiй територiї України, що додасться.

     3. Республiканському комiтету Автономної Республiки Крим з охорони навколишнього природного середовища, державним екологiчним iнспекцiям в областях, мiстах Києвi та Севастополi. Державнiй екологiчнiй iнспекцiї з охорони довкiлля Пiвнiчно-Захiдного регiону Чорного моря, Державнiй Азово-Чорноморської екологiчної iнспекцiї. Державнiй екологiчної iнспекцiї Азовського моря до 01.05.2007:

     - привести всi наявнi печатки i штампи, якi застосовуються пiд час здiйснення екологiчного та радiологiчного контролю, у вiдповiднiсть до зразкiв, затверджених цим наказом;

     - закрiпити за пiдроздiлами служби екологiчного контролю осiб, вiдповiдальних за виготовлення, використання: зберiгання печаток та штампiв, що застосовуються пiд час здiйснення екологiчного та радiологiчного контролю транспортних засобiв i вантажiв.

     4. Визнанi таким, що втратив чиннiсть, наказ Мiнiстерства екологiї та природнихресурсiв України вiд 18.11.2002 N 445.

     5. Контроль за виконанням нього наказу покласти на заступника Мiнiстра.Головного державного iнспектора України з охорони навколишнього природногосередовища Д. Ворону.

Мiнiстр В. Джарти

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Мiнприроди
вiд 15 березня 2007 р. N 104

ПОРЯДОК
застосування печаток та штампiв пiд час здiйснення екологiчного та радiологiчного контролю транспортних засобiв i вантажiв на митнiй територiї України

1. Загальнi положення

     1.1. Цей Порядок розроблено на виконання постанов Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20.03.95 N 198 "Про здiйснення екологiчного контролю в пунктах пропуску через державний кордон України" та вiд 26.10.2001 N 1429 "Про здiйснення екологiчного контролю у зонi дiяльностi митниць призначення та вiдправлення", з метою удосконалення державного контролю у сферi охорони навколишнього природного середовища, вiдповiдно до Положення про Мiнiстерство охорони навколишнього природного середовища України, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02.11.2006 N 1524, Положення про Державне управлiння охорони навколишнього природного середовища в областях, мiстах Києвi та Севастополi та Положення про Державну екологiчну iнспекцiю в областях, мiстах Києвi та Севастополi, затверджених наказом Мiнприроди вiд 19.12.2006 N 548 та зареєстрованого в Мiн'юстi 13.02.2007 за N 119/13386, для впорядкування дiяльностi по застосуванню державними iнспекторами з охорони навколишнього природного середовища служби екологiчного контролю (далi - держекоiнспекторами) вiдповiдних спецiальних пiдроздiлiв Мiнiстерства охорони навколишнього природного середовища України (далi - Мiнприроди) печаток та штампiв i с обов'язковим для виконання пiд час здiйснення екологiчного та радiологiчного контролю транспортних засобiв i вантажiв.

2 Оформлення печаток та штампiв.

     2.1. У печатках зразка "Пост екологiчного контролю в пунктi пропуску..." та "Пост екологiчного контролю..." вказується офiцiйна назва пункту пропуску на державному кордонi України чи поста екологiчного контролю в зонi дiяльностi, митниць призначення та вiдправлення.

     Розмiр печаток - 40 мм по зовнiшньому дiаметру.

     2.2. Штампи про здiйснення екологiчного контролю зразкiв "ВВIЗ/ВИВIЗ ДОЗВОЛЕНО", "ВВIЗ/ВИВIЗ ЗАБОРОНЕНО". "ПIДЛЯГАЄ ЕКОЛОГIЧНОМУ КОНТРОЛЮ ЗА МIСЦЕМ НАДХОДЖЕННЯ" виготовляються на основi датера (розмiшеного на мiсцi цифр "00.00.00"). По краях таких штампiв замiсть цифр "000" проставляється iндивiдуальний номер держекоiнспектора, який закрiплюється за ним наказом вiдповiдного спецiального пiдроздiлу Мiнприроди. Унизу вказується назва вiдповiдного спецiального пiдроздiлу Мiнприроди i офiцiйна назва пункту пропуску через державний кордон України.

     Розмiри штампiв - 25x56 мм.

     2.3. Штампи про здiйснення радiологiчного контролю зразкiв "ВВIЗ/ВИВIЗ ДОЗВОЛЕНО", "ВВIЗ/ВИВIЗ ЗАБОРОНЕНО", виготовляються на основi датера (розмiщеного на мiсцi цифр "00.00.00")- По краях таких штампiв замiсть цифр "000" проставляється iндивiдуальний номер держекоiнспектора, який закрiплюється за ним наказом вiдповiдного спецiального пiдроздiлу Мiнприроди. Унизу вказується назва вiдповiдного спецiального пiдроздiлу Мiнприроди i офiцiйна назва пункту пропуску через державний кордон України.

     Розмiри штампiв - 25x56 мм.

     2.4. Штампи про здiйснення екологiчного контролю в зонi дiяльностi митниць призначення та вiдправлення зразкiв "ВВIЗ/ВИВIЗ ДОЗВОЛЕНО"" "ВВIЗ/ВИВIЗ ЗАБОРОНЕНО", виготовляються на основi датера (розмiщеного на мiсцi цифр "00.00.00"). По краях таких штампiв замiсть цифр "000" проставляється iндивiдуальний номер держекоiнспектора, який закрiплюється за ним наказом вiдповiдного спецiального пiдроздiлу Мiнприроди. Унизу вказується назва вiдповiдного спецiального пiдроздiлу Мiнприроди i офiцiйна назва поста екологiчного контролю (ПЕК) у зонi дiяльностi митницi призначення та вiдправлення.

     Розмiри штампiв - 25x56 мм.

     2.5. Штампи про здiйснення радiологiчного контролю в зонi дiяльностi митниць призначення та вiдправлення зразкiв "ВВIЗ/ВИВIЗ ДОЗВОЛЕНО", "ВВIЗ/ВИВIЗ ЗАБОРОНЕНО", виготовляються на основi датера (розмiшеного на мiсцi цифр "00.00.00"). По краях таких штампiв замiсть цифр "000" проставляється iндивiдуальний номер держекоiнспектора, який закрiплюється за ним наказом вiдповiдного спецiального пiдроздiлу Мiнприроди. Унизу вказується назва вiдповiдного спецiального пiдроздiлу Мiнприроди i офiцiйна назва поста екологiчного контролю (ПЕК) у зонi дiяльностi митницi призначення та вiдправлення.

     Розмiри штампiв - 25x56 мм.

     2.6. Штамп "ЕКОЛОГIЧНИЙ КОНТРОЛЬ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ" виготовляються на основi датера (розмiщеного на мiсцi цифр "00.00.00"). Унизу вказується назва вiдповiдного спецiальною пiдроздiлу Мiнприроди i офiцiйна назва пункту пропуску через державний кордон України.

     Розмiри штампу - 25x50 мм

3. Застосування печаток та штампiв.

     3.1. Печатки зразка "Пост екологiчного контролю в пунктi пропуску..." та "Пост екологiчного контролю..." застосовуються начальником поста екологiчного контролю через державний кордон України чи в зонi дiяльностi митниць призначення та вiдправлення при необхiдностi надання, в межах його компетенцiї, офiцiйної вiдповiдi з питань здiйснення екологiчного контролю, оформленнi актiв затримок та повернення вантажiв i транспортних засобiв, довiдок тощо.

     Штампи зразкiв "ВВIЗ/ВИВIЗ ДОЗВОЛЕНО", "ВВIЗ/ВИВIЗ ЗАБОРОНЕНО" проставляються в товарно-транспортних або iнших перевiзних документах пiсля проведення екологiчного та радiологiчного контролю у пунктах пропуску через державний кордон та пiд час оформлення вантажiв у зонi дiяльностi митниць призначення та вiдправлення.

     Пiд час здiйснення контролю транзитних вантажiв, за умови отримання позитивних результатiв контролю, у вхiдному та вихiдному пунктi пропуску через державний кордон проставляються вiдтиски штампiв "ВВIЗ/ВИВIЗ ДОЗВОЛЕНО" та "ВВIЗ/ВИВIЗ ДОЗВОЛЕНО" вiдповiдно.

     Штампи з написом зразка:

     "Державна екологiчна iнспекцiя в Закарпатськiй областi пункт пропуску "Чоп" застосовується держекоiнспекторами спецiальних пiдроздiлiв Мiнприроди пiд час здiйснення в пунктах пропуску через державний кордон України екологiчного та радiологiчного контролю вантажiв, що пiдлягають екологiчному контролю. Наявнiсть цього штампу на товаросупровiдних документах свiдчить про те, що радiологiчний контроль проведено.

     "Державна екологiчна iнспекцiя в закарпатськiй областi пункт пропуску "Тиса" застосовується держекоiнспекторами спецiальних пiдроздiлiв Мiнприроди в пунктах пропуску через державний кордон України пiд час здiйснення тiльки радiологiчного контролю вантажiв, що не пiдлягають екологiчному контролю.

"Державна екологiчна iнспекцiя" в закарпатськiй областi ПЕК "Тячiв" застосовується держекоiнспекторами спецiальних пiдроздiлiв Мiнприроди пiд час здiйснення екологiчного i радiологiчного контролю вантажiв, що пiдлягають екологiчному контролю в зонi дiяльностi митниць призначення та вiдправлення. Наявнiсть цього штампу на товаросупровiдних документах свiдчить про те, що радiологiчний контроль проведено.

     "Державна екологiчна iнспекцiя в Закарпатськiй областi ПЕК "Берегово" застосовується держекоiнспекторами спецiальних пiдроздiлiв Мiнприроди пiд час здiйснення тiльки радiологiчного контролю вантажiв, що не пiдлягають екологiчному контролю в зонi дiяльностi митниць призначення та вiдправлення.

     3.5. Штамп зразка "ПIДЛЯГАЄ ЕКОЛОГIЧНОМУ КОНТРОЛЮ ЗА МIСЦЕМ НАДХОДЖЕННЯ" застосовується держекоiнспекторами спецiальних пiдроздiлiв Мiнприроди в пунктах пропуску через державний кордон України в разi необхiдностi у бiльш детальному контролi вантажiв, що iмпортуються за мiсцем їх надходження, за умови вiдсутностi мотивованих причин для затримки або повернення i проставляються в товарно-транспортних накладних або iнших перевiзних документах.

     Пiсля проставляння такого штампу начальник поста (вiддiлу), або особа, яка його замiшує, направляє усне чи письмове донесення (складене у довiльнiй формi i пiдроздiлу Мiнприроди. на територiї якого знаходиться одержувач пiдконтрольного вантажу.

     3.6. Штамп зразка "ЕКОЛОГIЧНИЙ КОНТРОЛЬ ТРАНСПОРТНОГО 'ЗАСОБУ" застосовується держекоiнспекторами спецiальних пiдроздiлiв Мiнприроди в пунктах пропуску через державний кордон України у випадках коли:

     вантаж не пiдлягає екологiчному контролю або транспортний засiб перетинає державний кордон без вантажу;

     вантаж пiдлягає екологiчному контролю, але подальше його транспортування вiд пункту пропуску на державному кордонi України буде здiйснюватись з вiдмiткою "ПIДЛЯГАЄ ЕКОЛОГIЧНОМУ КОНТРОЛЮ ЗА МIСЦЕМ НАДХОДЖЕННЯ",

     i ставиться в документi що засвiдчує проведення на державному кордонi України екологiчного контролю тiльки транспортного засобу.

Начальник Державної екологiчної iнспекцiї Г. Псарьов

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Мiнприроди
вiд 15 березня 2007 р. N 104

ЗРАЗКИ ШТАМПIВ,
якi застосовуються пiд час здiйснення екологiчного та радiологiчного контролю транспортник засобiв i вантажiв на митнiй територiї України

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Мiнприроди
вiд 15 березня 2007 р. N 104

ЗРАЗОК ПЕЧАТОК,
якi застосовуються пiд час здiйснення екологiчного контролю на митнiй територiї України:

а) застосовується в зонi дiяльностi митниць призначення та вiдправлення;

б) застосовується у пунктах пропуску через державний контроль

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.