ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

16.04.98 р. N 14/1-768-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць


Стосовно заповнення графи 22 вантажної митної декларацiї

     На запити митниць щодо роз'яснень про порядок заповнення лiвого пiдроздiлу графи 22 вантажної митної декларацiї вiдповiдно до Iнструкцiї про порядок заповнення вантажної митної декларацiї, затвердженої наказом Держмитслужби вiд 09.07.97р. N 307, повiдомляємо наступне.

     У лiвому пiдроздiлi графи вказується згiдно з загальнодержавним Класифiкатором валют цифровий код валюти, якою за договором купiвлi-продажу передбачено здiйснення розрахункiв.

     У разi надання до митного оформлення документiв, згiдно яких неможливо однозначно визначитися щодо валюти розрахунку (валюта договору, валюта, вказана в рахунку-фактурi та порядок виконання розрахункiв не спiвпадають), митний орган проводить митне оформлення за умови подання додаткових документiв, на пiдставi яких здiйснюються розрахунки мiж торгiвельними партнерами.

     Виконання цих вимог пов'язане з тим, що iнформацiя, зазначена у графi, використовується для цiлей валютного контролю i повинна вiдображати рух валютних коштiв на рахунках учасникiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi.

Заступник Голови Служби С. Яценко
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.