Документ скасований: Наказ ДМСУ (до 2012) № 741 від 11.08.2005

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ
м. Київ

25 травня 1998 р. N 307


Про упорядкування оперативної дiяльностi Київської спецiалiзованої та Київської регiональної митниць

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
наказом Державної митної служби України
вiд 8 червня 1998 року N 330

     З метою впорядкування оперативної дiяльностi щодо спецiалiзацiї по митному контролю та оформленню вантажiв, якi належать або надходять на адресу суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi, розташованих в м. Києвi та Київськiй областi, наказую:

     1. Визначити спецiалiзацiєю Київської спецiалiзованої митницi митний контроль та оформлення :

     - дипломатичних вантажiв i багажiв,

     - вантажiв iноземних представництв мiжнародних органiзацiй та iнофiрм,

     - вантажiв кур'єрських служб,

     - вантажiв, якi перемiщуються через митний кордон каналами кур'єрських служб, багажними вагонами,

     - вантажiв i транспортних засобiв органiзацiй, що безпосередньо здiйснюють мiжнароднi авiацiйнi перевезення та обслуговування авiацiйної технiки в пунктах пропуску для повiтряного сполучення "Київ-аеропорт" та "Гостомель",

     - мiжнародних поштових вiдправлень,

     - транспортних засобiв iндивiдуального користування,

     - несупроводжуваного багажу.

     2. Вiдмiнити дiю наказiв вiд 16.08.94 N 247 та вiд 31.12.96 N 595 в частинi, що суперечить положенням цього наказу.

     3. Встановити, що митний контроль та оформлення виставочних вантажiв, а також всiх вантажiв, митний контроль та оформлення яких не належать до визначених цим наказом функцiй Київської спецiалiзованої митницi, здiйснюється виключно Київською регiональною митницею.

     4. Лiквiдувати в органiзацiйно-штатнiй структурi Київської спецiалiзованої митницi вiддiл по оформленню виставок. Вивiльнену штатну чисельнiсть в кiлькостi 14 одиниць передати Київськiй регiональнiй митницi.

     Встановити граничну чисельнiсть працiвникiв Київської спецiалiзованої митницi 265 штатних одиниць.

     5. Створити в органiзацiйно-штатнiй структурi Київської регiональної митницi вiддiл по оформленню виставок, який укомплектувати за рахунок штатної чисельностi та особового складу, вивiльненого згiдно пункту 4 цього наказу.

     Встановити граничну чисельнiсть працiвникiв Київської регiональної митницi 705 штатних одиниць.

     6. Управлiнню по роботi з особовим складом (Копач В.С.) забезпечити контроль виконання пунктiв 4 ,5 цього наказу в рамках чинного трудового законодавства.

     7. Начальникам Київської регiональної (Симонову О.I.) та Київської спецiалiзованої (Устименку I.I) митниць:

     7.1. Провести реорганiзацiю вiдповiдно до пунктiв 1-5 цього наказу в порядку та в термiни визначенi чинним законодавством.

     7.2. Внести необхiднi змiни до структури, штатних розкладiв та кошторисiв доходiв i видаткiв митниць i подати їх для затвердження до Фiнансово-економiчного управлiння Держмитслужби.

     7.3. Здiйснити необхiднi органiзацiйнi заходи щодо прийому-передачi матерiальних цiнностей (крiм особистих митних забезпечень) i майна, нормативної та робочої документацiї вiддiлу по оформленню виставок.

     7.4. Проiнформувати суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi та громадян про змiни, передбаченi цим наказом.

     7.5. Спiльний протокол про проведенi заходи подати менi на затвердження.

     8. Органiзацiйно-iнспекторському управлiнню (Федоров О.О.) забезпечити виконання пункту 7 цього наказу.

     9. Фiнансово-економiчному управлiнню (Грiнченку В.М.) внести вiдповiднi змiни в лiмiти асигнувань на утримання Київської спецiалiзованої та Київської регiональної митниць.

     10. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

(змiнено згiдно з наказом ДМСУ вiд 08.06.98 р. N 330)
 
Голова Служби
Соловков Ю.П.
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.