ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо погашення заборгованостi перед Пенсiйним фондом України та посилення вiдповiдальностi за порушення законодавства у сферi загальнообов'язкового державного пенсiйного страхування

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. Статтю 1651 Кодексу України про адмiнiстративнi правопорушення (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 1651. Порушення законодавства у сферi загальнообов'язкового державного пенсiйного страхування

     Приховування (заниження) суми заробiтної плати (виплат, доходу), на яку нараховуються страховi внески на загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування; порушення встановленого порядку нарахування страхових внескiв; ухилення вiд взяття на облiк або несвоєчасне подання заяви про взяття на облiк страхувальника як платника страхових внескiв; неподання вiдомостей про обставини, що спричиняють змiни юридичного статусу страхувальника, порядку сплати ним страхових внескiв; порушення встановленого порядку використання та здiйснення операцiй з коштами Пенсiйного фонду України i Накопичувального фонду; неподання, несвоєчасне подання, подання не за встановленою формою звiтностi щодо страхових внескiв, коштiв Пенсiйного фонду України i Накопичувального фонду або подання недостовiрних вiдомостей, що використовуються в системi персонiфiкованого облiку, та iншої звiтностi i вiдомостей, передбачених Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування", -

     тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осiб вiд двадцяти до тридцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Тi самi дiї, вчиненi особою, яку протягом року було пiддано адмiнiстративному стягненню за одне iз правопорушень, зазначених у частинi першiй цiєї статтi, -

     тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осiб вiд тридцяти до сорока неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Несплата або несвоєчасна сплата страхових внескiв на загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування, у тому числi авансових платежiв, у сумi, що не перевищує трьохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, -

     тягне за собою накладення штрафу на посадових осiб вiд двадцяти п'яти до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Несплата або несвоєчасна сплата страхових внескiв на загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування, у тому числi авансових платежiв, у сумi бiльше трьохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян -

     тягне за собою накладення штрафу на посадових осiб вiд п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Дiї, передбаченi частиною третьою або четвертою цiєї статтi, вчиненi особою, яку протягом року було пiддано адмiнiстративному стягненню за такi ж порушення, -

     тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осiб вiд ста до трьохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян".

     2. У Законi України "Про загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., NN 49 - 51, ст. 376 iз наступними змiнами):

     1) у статтi 106:

     абзаци перший - четвертий пункту 2 частини дев'ятої замiнити одним абзацом такого змiсту:

     "2) за несплату (неперерахування) або несвоєчасну сплату (несвоєчасне перерахування) страхувальниками страхових внескiв, у тому числi донарахованих страхувальниками або територiальними органами Пенсiйного фонду, накладається штраф у розмiрi 10 вiдсоткiв своєчасно не сплачених сум".

     У зв'язку з цим абзац п'ятий вважати абзацом другим; частину шiстнадцяту викласти в такiй редакцiї:

     "16. Виконавчi органи Пенсiйного фонду накладають на посадових осiб, якi вчинили правопорушення, адмiнiстративнi стягнення у разi:

     1) приховування (заниження) суми заробiтної плати (виплат, доходу), на яку нараховуються страховi внески;

     2) порушення встановленого порядку нарахування, обчислення та строкiв сплати страхових внескiв;

     3) ухилення вiд взяття на облiк або несвоєчасне подання заяви про взяття на облiк страхувальника як платника страхових внескiв;

     4) неподання вiдомостей про обставини, що спричиняють змiни юридичного статусу страхувальника, порядку сплати ним страхових внескiв;

     5) порушення встановленого порядку використання та здiйснення операцiй з коштами Пенсiйного фонду i Накопичувального фонду;

     6) неподання, несвоєчасного подання, подання не за встановленою формою звiтностi щодо страхових внескiв, коштiв Пенсiйного фонду i Накопичувального фонду або подання недостовiрних вiдомостей, що використовуються в системi персонiфiкованого облiку, та iншої звiтностi i вiдомостей, передбачених цим Законом;

     7) несплати або несвоєчасної сплати страхових внескiв, у тому числi авансових платежiв";

     2) роздiл XV "Прикiнцевi положення" доповнити пунктом 141 такого змiсту:

     "141. Установити, що суми накладених (нарахованих) штрафiв та пенi у перiод з 1 сiчня 2007 року до 1 сiчня 2009 року i суми штрафiв та пенi, якi пiдлягають накладенню (нарахуванню) на суми заборгованостi iз сплати страхових внескiв та фiнансових санкцiй, що виникли до 1 сiчня 2009 року, можуть бути за бажанням страхувальника розстроченi на 60 календарних мiсяцiв у порядку, встановленому правлiнням Пенсiйного фонду України, з вiдстроченням першого платежу на 90 календарних днiв. При цьому не пiдлягають розстроченню суми накладених (нарахованих) у зазначений перiод штрафiв та пенi, що сплаченi страхувальником, який станом на 1 сiчня 2009 року не має заборгованостi перед Пенсiйним фондом України iз сплати страхових внескiв, штрафiв та пенi.

     Договiр про розстрочення пiдлягає достроковому розiрванню, якщо страхувальник не сплачує в повному обсязi поточнi платежi iз страхових внескiв або не сплачує чергову частку розстроченої заборгованостi iз штрафiв та пенi протягом трьох базових звiтних перiодiв.

     Страхувальнику, який вiдповiдно до окремого договору з органом Пенсiйного фонду України протягом шести мiсяцiв з моменту його укладення у повному обсязi сплатить заборгованiсть iз страхових внескiв, що склалася на 1 сiчня 2009 року, i не допустить виникнення нової заборгованостi iз страхових внескiв у перiод дiї договору, штрафи та пеня, накладенi (нарахованi) згiдно з пунктом 2 частини дев'ятої статтi 106 цього Закону, за цей перiод не накладаються (не нараховуються). Зазначений договiр укладається одночасно з договором про розстрочення.

     У разi невиконання умов окремого договору штрафи та пеня, що пiдлягатимуть накладенню (нарахуванню) згiдно з пунктом 2 частини дев'ятої статтi 106 цього Закону, за бажанням страхувальника можуть бути розстроченi на умовах, зазначених в абзацi першому цього пункту".

     II. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

Президент України В. ЮЩЕНКО

м. Київ
5 березня 2009 року
N 1074-VI

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.