ПРОТОКОЛ

мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України i Урядом Республiки Молдова про вилучення з режиму вiльної торгiвлi до Угоди про вiльну торгiвлю мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України i Урядом Республiки Молдова

13 листопада 2003 року

     Кабiнет Мiнiстрiв України i Уряд Республiки Молдова, далi "Сторони",

     беручи до уваги змiни, внесенi до нацiонального законодавства держав Сторiн з регламентування зовнiшньої економiчної дiяльностi згiдно з положеннями Угоди про вiльну торгiвлю мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України i Урядом Республiки Молдова вiд 13 листопада 2003 року,

     керуючись статтею 31 Угоди про вiльну торгiвлю мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України i Урядом Республiки Молдова вiд 13 листопада 2003 року,

     погодились про нижченаведене:

Стаття 1

     Товари, ввезенi на митну територiю України з Республiки Молдова i товари, ввезенi на митну територiю Республiки Молдова з України згiдно з номенклатурою товарiв, наведеною в Додатках N 1 та N 2 цього Протоколу, вилучаються з режиму вiльної торгiвлi.

Стаття 2

     Цей Протокол є невiд'ємною частиною Угоди про вiльну торгiвлю мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України i Урядом Республiки Молдова вiд 13 листопада 2003 року i набирає чинностi з дати отримання останнього письмового повiдомлення про виконання кожною iз Сторiн внутрiшньодержавних процедур, необхiдних для набрання цим Протоколом чинностi.

     Вчинено у м. __________ "___" ____________ 2009 року у двох примiрниках, кожний українською, молдавською та росiйською мовами, причому усi тексти є автентичними. У випадку виникнення розбiжностей в тлумаченнi та застосуваннi положень цього Протоколу, текст росiйською мовою матиме переважну силу.

За Кабiнет Мiнiстрiв України За Уряд Республiки Молдова

 

Додаток 1

Перелiк товарiв
молдовського походження, увезених на митну територiю України, що не пiдпадають пiд режим вiльної торгiвлi згiдно з положеннями Угоди про вiльну торгiвлю мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України i Урядом Республiки Молдова вiд 13 листопада 2003 року

Товарна позицiя Найменування товару
1701 Цукор з цукрової тростини або з цукрових бурякiв i хiмiчно чиста цукроза, у твердому станi
1702 Iншi цукри, включаючи хiмiчно чистi лактозу, мальтозу, глюкозу та фруктозу, у твердому станi; сиропи цукровi без додавання смако-ароматичних добавок або барвникових речовин; штучний мед, змiшаний або не змiшаний з натуральним медом; карамелiзованi цукор i патока, за винятком товарної позицiї 1702 30 99 00 - iншi;
1209 10 00 00 Насiння цукрових бурякiв
2207 Спирт етиловий, неденатурований, з концентрацiєю спирту 80 об. % або бiльше; спирт етиловий та iншi спиртовi дистиляти та спиртнi напої, одержанi шляхом перегонки, денатурованi, будь-якої концентрацiї;
2208 Спирт етиловий, неденатурований з концентрацiєю спирту менш як 80 об. %; спиртовi дистиляти та спиртнi напої, одержанi шляхом перегонки, лiкери та iншi напої, що мiстять спирт

 

Додаток 2

Перелiк товарiв
українського походження, увезених на митну територiю Республiки Молдова, що не пiдпадають пiд режим вiльної торгiвлi згiдно з положеннями Угоди про вiльну торгiвлю мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України i Урядом Республiки Молдова вiд 13 листопада 2003 року

Товарна позицiя Найменування товару
1701 Цукор з цукрової тростини або з цукрових бурякiв i хiмiчно чиста цукроза, у твердому станi
1702 Iншi цукри, включаючи хiмiчно чистi лактозу, мальтозу, глюкозу та фруктозу, у твердому станi; сиропи цукровi без додавання смако-ароматичних добавок або барвникових речовин; штучний мед, змiшаний або не змiшаний з натуральним медом; карамелiзованi цукор i патока, за винятком товарної позицiї 1702 30 99 00 - iншi;
2207 Спирт етиловий, неденатурований, з концентрацiєю спирту 80 об. % або бiльше; спирт етиловий та iншi спиртовi дистиляти та спиртнi напої, одержанi шляхом перегонки, денатурованi, будь-якої концентрацiї;
2208 Спирт етиловий, неденатурований з концентрацiєю спирту менш як 80 об. %; спиртовi дистиляти та спиртнi напої, одержанi шляхом перегонки, лiкери та iншi напої, що мiстять спирт.
4101 Шкури необробленi великої рогатої худоби (включаючи буйволiв) або тварин родини конячих (свiжi або солонi, сушенi, золенi, пiкельованi або консервованi iншим способом, але не дубленi, не виробленi пiд пергамент i не пiдданi подальшiй обробцi), з волосяним покривом або без волосяного покриву, спилок або неспилок
4102 Необробленi шкури овець або шкурки ягнят (свiжi або солонi, сушенi, золенi, пiкельованi або консервованi iншим способом, але не дубленi, не виробленi пiд пергамент або не пiдданi подальшiй обробцi), з вовняним покривом або без вовняного покриву, спилок або неспилок, крiм зазначених у примiтцi 1(c) до цiєї групи:
4103 90 00 00 Iншi необробленi шкури (свiжi або солонi, сушенi, золенi, пiкельованi або консервованi iншим способом, але не дубленi, не виробленi пiд пергамент або не пiдданi подальшiй обробцi), з волосяним покривом або без волосяного покриву, спилок або неспилок, крiм зазначених у примiтках 1(b) або 1(c) до цiєї групи:
7202 99 80 00 ферохромнiкель та iншi феросплави
7204 Вiдходи та брухт чорних металiв; зливки чорних металiв для переплавлення (шихтовi зливки)
7218 10 00 00 сталь нержавiюча у виглядi зливкiв та в iнших первинних формах
7401 штейн мiдний; мiдь цементацiйна (осаджена)
7402 00 00 00 мiдь нерафiнована; аноди мiднi для електролiтичного рафiнування
7403 12 00 00 литi заготовки для виробництва дроту (ваєрбарси) з рафiнованої мiдi
7403 13 00 00 бiлети з рафiнованої мiдi
7403 19 00 00 мiдь рафiнована iнша
7403 21 00 00 сплави на основi мiдi та цинку (латунi)
7403 22 00 00 сплави на основi мiдi та олова (бронзи)
7403 23 00 00 сплави на основi мiдi та нiкелю (купронiкелi) або з мiдi, нiкелю та цинку (нейзильберу)
7403 29 00 00 iншi сплави з мiдi (за винятком лiгатур товарної позицiї 7405)
7404 00 вiдходи i брухт мiдi
7405 00 00 00 лiгатури на основi мiдi
7406 порошки та луска з мiдi
7414 90 00 00 решiтки та сiтки з мiдного дроту
7415 29 00 00 iншi вироби з мiдi без рiзьби, крiм шайб (включаючи шайби пружнi)
7415 39 00 00 iншi вироби з мiдi з рiзьбою (крiм шурупiв для дерева, iнших гвинтiв, болтiв та гайок)
7418 19 00 00 господарчi вироби з мiдi та їх частини iншi
7419 iншi вироби мiднi
7503 00 вiдходи та брухт з нiкелю
7602 00 вiдходи та брухт з алюмiнiю
7802 00 00 00 вiдходи та брухт iз свинцю
7902 00 00 00 вiдходи та брухт iз цинку
8002 00 00 00 вiдходи та брухт з олова
8101 97 00 00 вiдходи та брухт з вольфраму
8105 30 00 00 вiдходи та брухт з кобальту
8108 30 90 00 вiдходи та брухт з титану
8113 00 40 00 металокерамiка i вироби з металокерамiки, включаючи вiдходи та брухт: вiдходи та брухт
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.