УГОДА

про вiльну торгiвлю мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України i Урядом Республiки Молдова

     Кабiнет Мiнiстрiв України i Уряд Республiки Молдова, далi - "Сторони",

     пiдтверджуючи бажання активно брати участь у процесi економiчної iнтеграцiї, як важливому факторi стабiльностi на європейському континентi i виражаючи готовнiсть до спiвробiтництва у пошуках шляхiв i засобiв для змiцнення даного процесу,

     визнаючи їх зобов'язання щодо принципiв ринкової економiки, що складає основу їх двостороннiх вiдносин,

     пiдтверджуючи їхнi зобов'язання вiдповiдно до Заключного Акту Конференцiї по спiвробiтництву та безпецi у Європi вiд 1 серпня 1975 р., Паризької Хартiї нової Європи вiд 21 листопада 1990 р. та з урахуванням принципiв, включених у фiнальний документ Боннської Конференцiї по економiчному спiвробiтництву у Європi,

     виявляючи рiшучiсть у зв'язку з цим усунути iснуючi перешкоди у взаємнiй торгiвлi в цiлому, вiдповiдно до угод Свiтової органiзацiї торгiвлi (далi СОТ),

     Виражаючи тверде переконання, що ця Угода буде сприяти змiцненню вигiдного комерцiйного обмiну i сприяти процесовi європейської iнтеграцiї,

     вважаючи, що жодне положення даної Угоди не може бути iнтерпретоване як вiдхилення Сторiн вiд їхнiх зобов'язань стосовно iнших мiжнародних двостороннiх i багатостороннiх Угод у цiй сферi, i зокрема тих, що виходять зi статусу члена СОТ,

     домовились про таке:

Стаття 1
Завдання

     1. Сторони установлять зону вiльної торгiвлi у їхнiй двостороннiй торгiвлi вiдповiдно до положень цiєї Угоди, а також вiдповiдно до Генеральної Угоди про Тарифи i Торгiвлю (ГАТТ 1994), зокрема до Статтi XXIV i Домовленостi про тлумачення Статтi XXIV ГАТТ 1994.

     2. Завданнями цiєї Угоди є:

     a) сприяння лiбералiзацiї взаємної торгiвлi, i таким чином, полiтичнiй та економiчнiй стабiльностi в регiонi, гармонiчному розвитковi та розширенню свiтової торгiвлi вiдповiдно до принципiв СОТ;

     b) просування, через розширення взаємовигiдного торговельного режиму, передбачуваного, транспарентного i довгострокового гармонiчного розвитку економiчних вiдносин мiж Сторонами, що сприяло б полiпшенню рiвня життя i умов працi, зростанню виробництва i фiнансової стабiльностi;

     c) забезпечення рiвних умов для проведення добросовiсної конкуренцiї в сферi торгiвлi мiж Сторонами.

РОЗДIЛ I

Стаття 2
Сфера застосування

     Положення цiєї Угоди будуть застосовуватися до сiльськогосподарської та промислової продукцiї, що походять з митних територiй держав Сторiн. У данiй Угодi поняття "сiльськогосподарська продукцiя" має на увазi товари Роздiлiв 1 - 24, а поняття "промисловi товари" має на увазi товари Роздiлiв 25 - 97 Гармонiзованої Системи опису i кодификацiї товарiв (ГС 96).

Стаття 3
Мита на iмпорт i/або експорт i мита з еквiвалентним ефектом

     Сторони не застосовують у взаємнiй торгiвлi мита i збори, а також мита, що мають еквiвалентну дiю.

Стаття 4
Кiлькiснi обмеження i заходи з еквiвалентним ефектом на iмпорт i/або експорт

     1. Усi кiлькiснi обмеження i заходи з еквiвалентним ефектом на iмпорт i/або експорт продукцiї, що походять з територiй держав Сторiн, будуть анульованi з моменту введення в дiю цiєї Угоди.

     2. Жодне кiлькiсне обмеження або заходи, що мають еквiвалентну дiю на iмпорт i/або експорт, не будуть застосовуватися в торгiвлi мiж Сторонами за винятком випадкiв, передбачених у Статтi 22.

Стаття 5
Лiцензiї на iмпорт

     У випадку використання однiєю зi Сторiн режиму лiцензування iмпорту, що походить з територiї держави iншої Сторони, режим лiцензування iмпорту вiдповiдної Сторони повинен вiдповiдати нормам статей I i III ГАТТ 1994, а також Угодi СОТ про процедури лiцензування iмпорту.

Стаття 6
Технiчнi норми i правила

     Усi технiчнi норми i правила Сторiн, що стосуються торгiвлi, будуть розробленi, прийнятi i застосовуватимуться вiдповiдно до положень Угоди СОТ про технiчнi бар'єри у торгiвлi з моменту вступу України до СОТ.

РОЗДIЛ II
Торгiвля сiльськогосподарськими товарами

Стаття 7
Концесiї i сiльськогосподарська полiтика

     1. Без заподiяння шкоди зобов'язанням, взятим у роздiлi "Торгiвля сiльськогосподарськими товарами", положення цiєї Угоди нiяким чином не обмежуватимуть вiдповiдну сiльськогосподарську полiтику Сторiн або вжиття деяких заходiв, що випливають з цих зобов'язань, за умови дотримання зобов'язань, взятих Сторонами пiсля вступу до СОТ i, зокрема, положень Угоди СОТ по сiльському господарству.

     2. Сторони нотифiкують одна одну про змiну сiльськогосподарської полiтики або застосовуваних заходiв, що можуть вплинути на умови взаємної торгiвлi сiльськогосподарськими товарами, як це передбачено цiєї Угодою. З метою розгляду ситуацiї можуть бути проведенi негайнi консультацiї за вимогою однiєї зi Сторiн.

Стаття 8
Санiтарнi i фiтосанiтарнi заходи

     1. Усi санiтарнi i фiтосанiтарнi заходи, якi можуть прямо або опосередковано впливати на взаємну торгiвлю Сторiн, будуть розробленi, прийнятi i застосовуватимуться вiдповiдно до положень Угоди СОТ про застосування санiтарних i фiтосанiтарних заходiв з моменту вступу України до СОТ.

     2. Санiтарнi та фiтосанiтарнi заходи Сторiн будуть по можливостi гармонiзованi з нормами, директивами та мiжнародними рекомендацiями, у 1. випадках, коли вони розробленi та iснують в рамках Комiсiї "Кодекс Алiментарiус", Мiжнародного епiзоотичного бюро та iнших мiжнародних конвенцiй у цiй галузi.

РОЗДIЛ III
Загальнi положення

Стаття 9
Правила походження товарiв

     Для цiлей цiєї Угоди пiд товарами, що походять з територiї держави Сторони, розумiються товари вiдповiдно до погоджених Правил визначення країни походження товарiв.

Стаття 10
Скорочення торговельних формальностей

     Сторони будуть спiвпрацювати у сферi скорочення процедур i митних формальностей, якi застосовуються у торгiвлi товарами, що пiдпадають пiд положення цiєї Угоди, зокрема по вiдношенню до сiльськогосподарської продукцiї, що швидко псується. Робоча група, створена у вiдповiдностi зi Статтею 27 цiєї Угоди, розробить необхiднi для цих цiлей заходи.

Стаття 11
Транзит

     Сторони забезпечують вiльний транзит товарiв, що походять з митної територiї держави однiєї Сторони, через державну територiю iншої Сторони вiдповiдно до правил СОТ.

Стаття 12
Внутрiшнi платежi

     Сторони забезпечують нацiональний режим вiдповiдно до внутрiшнього оподатковування i регулювання у вiдповiдностi з правилами СОТ.

Стаття 13
Загальнi виключення

     Нiщо в цiй Угодi не перешкоджатиме вжиттю Сторонами будь-яких заходiв вiдповiдно до Статтi XX ГАТТ 1994.

Стаття 14
Виключення по безпецi

     Нiщо в цiй Угодi не перешкоджатиме вжиттю Сторонами будь-яких заходiв вiдповiдно до Статтi XXI ГАТТ 1994.

Стаття 15
Платежi

     1. Платежi у вiльноконвертованiй валютi, якi стосуються торгiвлi мiж Сторонами, i переказ таких платежiв на територiю держави однiєї зi Сторiн, на якiй проживає кредитор, будуть вiльнi вiд будь-яких обмежень.

     2. Сторони утримуються вiд будь-якого валютного або адмiнiстративного обмеження при видачi, погашеннi або отриманнi короткострокових i середньострокових кредитiв, що покривають комерцiйнi угоди, у яких бере участь резидент.

     3. Незалежно вiд положень пункту 2, будь-який захiд, пов'язаний з поточними виплатами щодо пересування товарiв, вiдповiдатиме умовам, що випливають зi Статтi VIII Угоди Мiжнародного Валютного Фонду.

Стаття 16
Недопущення обмежень конкуренцiї

     1. Сторони визнають несумiсними з належним виконанням цiєї Угоди дiї, що призводять або можуть призвести до обмеження конкуренцiї, притискання законних iнтересiв iнших господарюючих суб'єктiв чи споживачiв, або є проявом недобросовiсної конкуренцiї.

     2. З питань недопущення i припинення дiй господарюючих суб'єктiв, згаданих у пунктi 1 цiєї Статтi, на товарних ринках України i Республiки Молдова Сторони взаємодiють на пiдставi Договору про проведення узгодженої антимонопольної полiтики вiд 25 сiчня 2000 року.

Стаття 17
Державна допомога

     1. Надання будь-якої допомоги Сторонами здiйснюється вiдповiдно до Угоди СОТ про субсидiї i компенсацiйнi заходи.

     2. Надання будь-якої допомоги Сторонами по вiдношенню до сiльськогосподарської продукцiї буде здiйснюватись вiдповiдно до положень Угоди СОТ про сiльське господарство.

     3. Сторони забезпечать прозорiсть заходiв у галузi державної допомоги, включаючи щорiчне взаємне надання звiту про загальний обсяг державної допомоги i про її розподiл шляхом надання iнформацiї, за вимогою iншої Сторони, про схеми допомоги в окремих iндивiдуальних випадках.

     Якщо одна Сторона вважає, що будь-яка практика, у сiльському господарствi включно:

     - несумiсна з положеннями пункту 1, або

     - така практика завдає чи загрожує завдати серйозну шкоду iнтересам даної Сторони або матерiальний збиток iнтересам своєї нацiональної промисловостi,

     вона може вжити заходiв вiдповiдно до процедури, встановленої Статтею 26 цiєї Угоди. Такi заходи можуть бути вжитi тiльки вiдповiдно до процедур i умов, установленими СОТ i будь-яким iншим iнструментом, про який Сторони домовилися i застосовують у торгiвлi мiж собою.

Стаття 18
Державнi закупiвлi

     1. Положення цiєї Угоди поширюються на державнi закупiвлi Сторiн.

     2. Сторони забезпечать вiльний доступ, прозорiсть, рiвнi права й обов'язки суб'єктам господарювання при здiйсненнi державних закупiвель.

Стаття 19
Захист iнтелектуальної власностi

     1. Сторони пiдтверджують свою готовнiсть до спiвробiтництва у сферi, що стосується торговельних аспектiв прав iнтелектуальної власностi, i в разi потреби застосувати заходи, передбаченi в Угодi СОТ по торговельним аспектам прав iнтелектуальної власностi, а також iнших мiжнародних конвенцiй i угод, що мiстять норми про захист прав iнтелектуальної власностi, учасниками яких є Сторони.

     2. Для цiлей цiєї Угоди термiн "Iнтелектуальна Власнiсть" включає в себе всi об'єкти iнтелектуальної власностi: об'єкти авторського права та сумiжних прав, товарнi знаки, географiчнi вказiвки, топологiї iнтегральних мiкросхем, промисловi зразки, винаходи, комерцiйну таємницю.

     3. Для виконання зобов'язань мiжнародних законодавчих актiв i угод, що стосуються прав iнтелектуальної власностi, Сторони нададуть громадянам держави iншої Сторони режим не менш сприятливий, нiж той, що вони надають своїм власним громадянам або громадянам iншої країни.

     4. Сторони будуть спiвпрацювати у сферi iнтелектуальної власностi. На пiдставi заяви Сторони, будуть проводитися консультацiї з експертами у цiй галузi, особливо дотримуючись дiяльностi, що стосується чинних або майбутнiх конвенцiй у галузi iнтелектуальної власностi, а також дiяльнiсть у рамках мiжнародних органiзацiй, таких як СОТ, Всесвiтня органiзацiя iнтелектуальнiй власностi, також i у тому, що стосується вiдносин Сторiн з iншими країнами щодо iнтелектуальної власностi.

     5. Сторони спiвробiтничатимуть у галузi iнтелектуальної власностi i, за вимогою iншої Сторони, будуть проводити консультацiї на рiвнi експертiв з цих проблем, особливо стосовно мiжнародних конвенцiй у галузi iнтелектуальної власностi.

Стаття 20
Демпiнг

     Нiщо в цiй Угодi не обмежує право Сторони застосовувати по вiдношенню до iмпорту товарiв, що походять з територiї держави iншої Сторони, антидемпiнговi заходи вiдповiдно до норм Статтi VI ГАТТ 1994 i Угоди про застосування Статтi VI ГАТТ.

Стаття 21
Субсидiї

     Нiщо в цiй Угодi не обмежує право Сторони застосовувати по вiдношенню до iмпорту товарiв, що походять з територiї держави iншої Сторони, компенсацiйнi заходи вiдповiдно до норм Статтi VI i Статтi XVI ГАТТ 1994 i Угоди про субсидiї i компенсацiйнi заходи СОТ.

Стаття 22
Спецiальнi захиснi заходи

     Нiщо в цiй Угодi не обмежує право Сторони застосовувати по вiдношенню до iмпорту товарiв, що походять з територiї держави iншої Сторони, спецiальнi захиснi заходи вiдповiдно до норм Статтi XIX ГАТТ 1994 i Угоди про захиснi заходи СОТ.

Стаття 23
Реекспорт

     Якщо застосування Статтi 3 (незастосування мита i зборiв, що мають еквiвалентну дiю) i Статтi 4 (незастосування кiлькiсних обмежень на iмпорт i/або експорт, що мають еквiвалентну дiю) веде до:

     - реекспорту в третi країни, по вiдношенню до яких Сторона - експортер застосовує до окремих товарiв кiлькiснi обмеження, експортне мито i збори, що мають еквiвалентну дiю, або

     - нестачi будь-якого товару або погрози його нестачi, що має велике значення для Сторони-експортера, i коли вищезгадана ситуацiя може призвести до труднощiв для Сторони-експортера, то ця Сторона може застосувати вiдповiднi попереднi заходи, якi необхiднi для контролю за ситуацiєю, що склалась.

     Про застосування цих заходiв необхiдно невiдкладно повiдомити Робочу групу i провести консультацiї мiж Сторонами.

Стаття 24
Виконання зобов'язань

     1. Сторони вживатимуть усе необхiдне для забезпечення виконання зобов'язань, що випливають з положень цiєї Угоди.

     2. Якщо одна зi Сторiн вважає, що iнша Сторона не виконала якесь зобов'язання за цiєю Угодою, то заiнтересована Сторона може вжити адекватних заходiв за умови i вiдповiдно до процедури, встановленої Статтею 26 цiєї Угоди.

Стаття 25
Складностi платiжного балансу

     Сторони зобов'язуються застосовувати обмеження, спрямованi на збереження рiвноваги платiжного балансу вiдповiдно до правил СОТ.

Стаття 26
Процедура застосування захисних заходiв

     1. Перш нiж iнiцiювати процедури застосування захисних заходiв, передбачених цiєю Статтею, Сторони спробують врегулювати будь-якi протирiччя, що виникли мiж ними, за допомогою прямих консультацiй.

     2. Без збитку для положень пункту 6 цiєї Статтi у випадку, якщо одна зi Сторiн вважатиме, що iнша Сторона не виконує своїх зобов'язань, завдає або загрожує завдати шкоду економiчним iнтересам першої Сторони, вона може зробити запит iншiй Сторонi про консультацiї, якi мають бути проведенi в двомiсячний термiн з дати письмового звернення з метою пошуку рiшення, прийнятного для обох Сторiн. До письмового запиту додається вся iнформацiя, що стосується сутi проблеми.

     3. a) Що стосується статей 16 i 17 цiєї Угоди, Робоча група повинна буде розглянути випадок або ситуацiю, i може прийняти необхiдне рiшення, яке врегулює спори, представленi однiєю iз Сторiн. У випадку вiдсутностi такого рiшення протягом 30 днiв з дня подання заяви Робочiй групi, заiнтересована Сторона може вжити необхiдних заходiв, що регулюватимуть ситуацiю.

     b) Що стосується Статтi 24 цiєї Угоди, заiнтересована Сторона може вжити необхiдних заходiв пiсля завершення консультацiй або пiсля закiнчення трьох мiсяцiв з дня пред'явлення нотифiкацiї протилежнiй Сторонi.

     c) Що стосується статей 20, 21 i 22 цiєї Угоди, заiнтересована Сторона має надати Робочiй групi повне сприяння для розгляду випадку або ситуацiї i по можливостi виключити iснуюче питання.

     4. Про застосування захисних заходiв протилежна Сторона повинна бути невiдкладно повiдомлена. Захиснi заходи будуть обмеженi у просторi i часi, якi необхiднi для того, щоб виправити ситуацiю, що склалась, i не повиннi бути бiльшими нiж збиток, заподiяний даною ситуацiєю. При виборi таких заходiв перевага повинна надаватися тим з них, якi у найменшiй мiрi порушують дiю цiєї Угоди. Застосування таких заходiв має бути негайно припинено, як тiльки будуть скасованi рiшення iншої Сторони, у результатi яких вони були введенi.

     5. Застосованi захиснi заходи повиннi бути предметом перiодичних консультацiй у рамках Робочої групи, зважаючи на їхнє якнайшвидше замiщення або анулювання у випадках, коли умови їхнього подальшого застосування бiльше не виправданi.

     6. У випадку, коли надзвичайнi обставини, що вимагають негайних дiй, роблять їхнiй розгляд неможливим, заiнтересована Сторона може, на пiдставi положень статей 20, 21 i 22 цiєї Угоди, негайно застосувати тимчасовi заходи, якi необхiднi для врегулювання ситуацiї. Протилежна Сторона повинна бути негайно сповiщена про заходи, якi застосовуються, i Сторони почнуть консультацiї в рамках Робочої групи.

РОЗДIЛ IV
Заключнi положення

Стаття 27
Робоча група

     1. Цiєю Угодою створюється Робоча група, яка складається з представникiв Сторiн.

     2. Робоча група буде контролювати застосування цiєї Угоди.

     3. З метою застосування цiєї Угоди, Сторони будуть обмiнюватися вiдповiдною iнформацiєю, i, за зверненням кожної зi Сторiн, будуть проводити консультацiї в рамках Робочої групи.

Стаття 28
Процедури Робочої групи

     1. Для виконання положень цiєї Угоди, Робоча група буде скликатись за необхiдностi, по черзi в м. Київ або м. Кишинiв, але не рiдше, нiж один раз на рiк. Кожна зi Сторiн може вимагати скликання Робочої групи не пiзнiше 3 мiсяцiв з моменту подачi звернення.

     2. З метою виконання цiєї Угоди, Робоча група прийме свої процедурнi правила.

Стаття 29
Спiввiдношення цiєї Угоди з iншими мiжнародними угодами

     1. Жодне положення цiєї Угоди не буде iнтерпретоване i/або застосоване всупереч правилам i принципам СОТ, i нi в якому разi не порушує прав i обов'язкiв Сторiн, що випливають з їхнього статусу членiв цiєї органiзацiї. Ця Угода не перешкоджатиме Сторонам у створеннi iнших зон вiльної торгiвлi, або їхньої участi в iнших формах економiчної iнтеграцiї (зокрема за участю Європейського Союзу) або спецiальних угод для торгiвлi на кордонi, за умови, якщо вони негативно не позначаться на iснуючому торговельному режимi мiж Сторонами, i, зокрема, положень стосовно правил походження товарiв, передбачених цiєю Угодою.

     2. Якщо має мiсце невiдповiднiсть або розбiжнiсть у тлумаченнi положень цiєї Угоди i норм угод СОТ, прiоритетне значення мають норми угод СОТ.

Стаття 30
Вирiшення суперечок

     1. Усi суперечки, що випливають iз тлумачення або застосування положень цiєї Угоди, будуть вирiшуватися за взаємною згодою, вiддаючи перевагу консультацiям у рамках Робочої групи.

     2. У випадку, коли вирiшення суперечок, зазначених у пунктi 1 цiєї Статтi, не було можливим у рамках Робочої групи або пройшло 3 мiсяцi з моменту першого повiдомлення iншої Сторони про змiст суперечки, защемлена Сторона має право вжиття заходiв, що випливають зi статусу члена СОТ, i, зокрема, з Домовленостi про правила i процедури, що регулюють вирiшення суперечок у СОТ.

Стаття 31
Змiни i доповнення

     1. Положення цiєї Угоди можуть бути змiненi i доповненi. Такi змiни i доповнення будуть оформлятися Додатками (Протоколами).

     2. Такi Додатки (Протоколи) є невiд'ємною частиною цiєї Угоди.

Стаття 32
Набрання чинностi

     Ця Угода набуває чинностi з моменту отримання останнього повiдомлення про виконання кожної iз Сторiн внутрiшньодержавних процедур, необхiдних для цього.

Стаття 33
Термiни дiї

     1. Ця Угода укладається на невизначений термiн.

     2. Кожна зi Сторiн може припинити дiю Угоди, направивши вiдповiдне письмове повiдомлення iншiй Сторонi. Дiя Угоди припиняється через 6 мiсяцiв пiсля отримання вiдповiдного повiдомлення iншою Стороною.

     На посвiдчення чого належним чином уповноваженi представники Сторiн пiдписали що Угоду.

     Вчинено в м. Кишиневi 13 листопада 2003 р. у двох дiйсних примiрниках, кожен з яких українською, молдовською i росiйською мовами, усi тексти є рiвно автентичними.

     У випадку розбiжностi в тлумаченнi Угоди, перевага надається тексту росiйською мовою.

     За Кабiнет Мiнiстрiв України

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.