ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

22.12.09 N 11/3-10.16/12435-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць


     З метою посилення контролю за правильнiстю визначення митної вартостi товарiв "феросплави" (товарна пiдгрупа 7202 згiдно з УКТЗЕД), як одного з основних бюджетоформуючих товарiв, прошу забезпечити:

     - здiйснення порiвняння рiвня заявленої митної вартостi товарiв з рiвнем митної вартостi iдентичних або подiбних (аналогiчних) товарiв, митне оформлення яких вже здiйснено, а також наявною у митного органу iнформацiєю про рiвень цiн на такi товари з урахуванням особливостей формування цiни на таки товари;

     - здiйснення перевiрки документiв, поданих для пiдтвердження заявленої митної вартостi товарiв, i вiдомостей, що необхiднi для здiйснення митного контролю, згiдно з Порядком декларування митної вартостi товарiв, якi перемiщуються через митний кордон України, та подання вiдомостей для її пiдтвердження, затвердженим постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20.12.06 N 1766;

     - здiйснення перевiрки дотримання вимог заповнення 31 графи ВМД в частинi повноти та точностi опису товарiв, необхiдних для їх iдентифiкацiї.

     Також звертаємо увагу, що вiдповiдно до статтi 265 Митного кодексу України, митний орган має право упевнитися в достовiрностi або точностi будь-якої заяви, документа чи декларацiї, поданої для цiлей визначення митної вартостi.

Перший заступник Голови Служби I.О.Пiковський
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.