ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо надання iнформацiї про вмiст у продукцiї генетично модифiкованих компонентiв

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. Статтю 1561 Кодексу України про адмiнiстративнi правопорушення (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) доповнити частинами третьою та четвертою такого змiсту:

     "Надання виробниками або особами, зазначеними у частинi першiй цiєї статтi, недостовiрної iнформацiї про продукцiю, в разi якщо ця iнформацiя не зашкодила життю, здоров'ю та майну споживача, -

     тягне за собою накладення штрафу вiд десяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     У разi бездiяльностi осiб, передбачених частиною третьою цiєї статтi, щодо приведення недостовiрної iнформацiї про весь товар до вiдповiдностi або повторне надання недостовiрної iнформацiї про товар протягом року з моменту стягнення -

     тягне за собою накладення штрафу вiд п'ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян".

     2. У частинi першiй статтi 15 Закону України "Про захист прав споживачiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2006 р., N 7, ст. 84):

     1) абзац сьомий викласти в такiй редакцiї:

     "5) позначку про наявнiсть або вiдсутнiсть у складi продуктiв харчування генетично модифiкованих компонентiв";

     2) пiсля абзацу восьмого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "61) виробник (продавець) у разi виявлення недостовiрної iнформацiї про продукцiю (якщо вона не шкодить життю, здоров'ю або майну споживача) протягом тижня вилучає цю продукцiю з продажу та приводить iнформацiю про неї до вiдповiдностi".

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi через два мiсяцi з дня його опублiкування.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України протягом мiсячного термiну розробити та впровадити:

     1) порядок державної реєстрацiї генетично модифiкованих органiзмiв та продукцiї, отриманої з їх використанням;

     2) систему маркування для продукцiї щодо вмiсту в нiй генетично модифiкованих органiзмiв.

Президент України В. ЮЩЕНКО

м. Київ
17 грудня 2009 року
N 1779-VI

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.