ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо пiдстав перегляду судових рiшень

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. У Кримiнально-процесуальному кодексi України:

     1) частину першу статтi 4004 доповнити пунктом 3 такого змiсту:

     "3) встановлення мiжнародною судовою установою, юрисдикцiя якої визнана Україною, порушення Україною мiжнародних зобов'язань при вирiшеннi справи судом";

     2) у частинi другiй статтi 4007, частинi третiй статтi 40010 слово i цифру "пунктом 2" замiнити словами i цифрами "пунктами 2 i 3";

     3) у статтi 4009:

     пiсля частини другої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "Клопотання про перегляд судового рiшення з пiдстав, передбачених пунктом 3 частини першої статтi 4004 цього Кодексу, вправi подавати особа, на користь якої мiжнародною судовою установою, юрисдикцiя якої визнана Україною, винесено рiшення, яким встановлено порушення Україною мiжнародних зобов'язань при вирiшеннi справи судом, її захисник чи законний представник. Таке клопотання може бути подано протягом одного мiсяця з дня сповiщення в установленому законом порядку зазначених осiб про набрання рiшенням мiжнародної судової установи статусу остаточного".

     У зв'язку з цим частини третю - п'яту вважати вiдповiдно частинами четвертою - шостою;

     частину четверту пiсля слiв "законним представником" доповнити словами "а також з особами, визначеними частиною третьою цiєї статтi", а слово i цифру "пунктом 2" замiнити словами i цифрами "пунктами 2 i 3";

     у частинах п'ятiй i шостiй слово i цифру "пунктом 2" замiнити словами i цифрами "пунктами 2 i 3".

     2. У Господарському процесуальному кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 6, ст. 56):

     1) пункт 4 статтi 11115 викласти в такiй редакцiї:

     "4) на пiдставi встановлення мiжнародною судовою установою, юрисдикцiя якої визнана Україною, порушення Україною мiжнародних зобов'язань при вирiшеннi справи судом";

     2) текст статтi 11119 викласти в такiй редакцiї:

     "Скасування судових рiшень Вищого господарського суду України здiйснюється за наявностi пiдстав, визначених статтею 11115 цього Кодексу".

     3. Пункт 2 частини першої статтi 354 Цивiльного процесуального кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., NN 40 - 42, ст. 492) викласти в такiй редакцiї:

     "2) встановлення мiжнародною судовою установою, юрисдикцiя якої визнана Україною, порушення Україною мiжнародних зобов'язань при вирiшеннi справи судом".

     4. У Кодексi адмiнiстративного судочинства України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., NN 35 - 37, ст. 446):

     1) пункт 2 частини першої статтi 237 викласти в такiй редакцiї:

     "2) встановлення мiжнародною судовою установою, юрисдикцiя якої визнана Україною, порушення Україною мiжнародних зобов'язань при вирiшеннi справи судом";

     2) у частиш третiй статтi 243:

     перше речення викласти в такiй редакцiї:

     "3. Верховний Суд України задовольняє скаргу в разi встановлення мiжнародною судовою установою, юрисдикцiя якої визнана Україною, порушення Україною мiжнародних зобов'язань при вирiшеннi справи судом";

     у другому реченнi слово "його" замiнити словами "судове рiшення".

     II. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

Президент України В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
11 лютого 2010 року
N 1876-VI

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.