Роздiл IV
ГОТОВI ХАРЧОВI ПРОДУКТИ; АЛКОГОЛЬНI ТА БЕЗАЛКОГОЛЬНI НАПОЇ I ОЦЕТ; ТЮТЮН ТА ЙОГО ЗАМIННИКИ

     Примiтка:

     У цьому роздiлi термiн "гранули" означає продукти, пiдданi агломерацiї або безпосередньо пресуванню, або з доданням в'язких речовин у кiлькостi, що не перевищує 3 мас.%.

Група 16
Готовi харчовi продукти з м'яса, риби або ракоподiбних, молюскiв або iнших водяних безхребетних

     Примiтки:

     1. До цiєї групи не включаються м'ясо, м'яснi субпродукти, риба, ракоподiбнi, молюски та iншi водянi безхребетнi, виготовленi або консервованi методами, зазначеними в групах 02, 03 або товарнiй позицiї 0504.

     2. Готовi продукти включаються до цiєї групи за умови, що в них мiститься понад 20 мас.% ковбаси, м'яса, м'ясних субпродуктiв, кровi, риби або ракоподiбних, молюскiв або iнших водяних безхребетних чи будь-якої комбiнацiї цих продуктiв. Якщо готовi продукти мiстять два або бiльше зазначенi продукти, вони класифiкуються в товарних позицiях групи 16 як такi, що вiдповiдають компоненту чи компонентам, якi домiнують за масою. Цi положення не стосуються продуктiв з начинкою товарної позицiї 1902 i готових продуктiв товарної позицiї 2103 або 2104.

     Стосовно готових продуктiв, якi мiстять печiнку, вказiвки, викладенi в другому реченнi цiєї примiтки, пiд час визначення товарних пiдпозицiй товарних позицiй 1601 i 1602 не застосовуються.

     Примiтки до товарних пiдпозицiй:

     1. У товарнiй пiдкатегорiї 1602 10 00 00 термiн "гомогенiзованi готовi продукти" означає продукти з м'яса, м'ясних субпродуктiв або кровi, тонко подрiбненi та розфасованi для реалiзацiї в роздрiбнiй торгiвлi як продукти, призначенi для немовлят або дiтей молодшого вiку або дiєтичного харчування в упаковках масою нетто не бiльш як 250 г. При цьому не беруться до уваги рiзнi iнгредiєнти, якi в разi потреби додаються до готового продукту в невеликiй кiлькостi як приправа, консервант або з iншою метою. Цi продукти можуть мiстити в невеликiй кiлькостi видимi оком шматочки м'яса або м'ясних субпродуктiв. Товарна пiдкатегорiя 1602 10 00 00 має першорядне значення в товарнiй позицiї 1602.

     2. Риба, ракоподiбнi, молюски та iншi водянi безхребетнi у товарних пiдкатегорiях товарної позицiї 1604 або 1605 наведенi пiд їх звичайними назвами i стосуються тих самих видiв, що i зазначенi в групi 03 пiд тими самими назвами.

     Додатковi примiтки:

     1. У товарних пiдкатегорiях 1602 31 11 00, 1602 32 11 00, 1602 39 21 00, 1602 50 10 00 та 1602 90 61 00 термiн "сирi" означає продукти, якi не пройшли нiякої термiчної обробки або термiчна обробка яких була недостатньою для забезпечення коагуляцiї бiлкiв в усьому продуктi та в яких у зв'язку з цим (товарнi пiдкатегорiї 1602 50 10 00 та 1602 90 61 00) на поверхнi площини, що виникла внаслiдок розрiзу, зробленого в найтовщiй частинi, є слiди рiдини рожевого кольору.

     2. У товарних пiдкатегорiях 1602 41 10 00, 1602 42 10 00 i 1602 49 11 00 - 1602 49 15 00 термiн "їх вiдруби" стосується виключно готового або консервованого м'яса, яке може бути iдентифiковане за розмiрами i характеристиками сполучної м'язової тканини як таке, що отримано з окостiв, лопаток, фiлейних або шийних частин туш свiйських свиней, залежно вiд випадку.

Код Назва Ставки мита, % Додатковi ОВО
преферен- цiйна пiльгова повна
1601 00 Ковбаси та аналогiчнi вироби з м'яса, м'ясних субпродуктiв чи кровi; готовi харчовi продукти, виготовленi на основi цих виробiв:        
1601 00 10 00 - з печiнки   15 15 -
  - iншi:        
1601 00 91 00 - - ковбаси, сухi або пастоподiбнi, сирi   15 15 -
1601 00 99 00 - - iншi   15 15 -
1602 Iншi готовi чи консервованi продукти з м'яса, м'ясних субпродуктiв або кровi:        
1602 10 00 00 - гомогенiзованi готовi продукти   15 15 -
1602 20 - з печiнки будь-яких тварин:        
1602 20 10 00 - - гусячої або качиної   10 10 -
1602 20 90 00 - - iншi   20 20 -
  - iз свiйської птицi товарної позицiї 0105:        
1602 31 - - з iндикiв:        
  - - - якi мiстять 57 мас.% або бiльше м'яса чи субпродуктiв свiйської птицi:        
1602 31 11 00 - - - - якi мiстять виключно сире м'ясо iндикiв   20 20 -
1602 31 19 00 - - - - iншi   20 20 -
1602 31 80 00 - - - iншi   20 20 -
1602 32 - - з курей свiйських (Gallus domesticus):        
  - - - якi мiстять 57 мас.% або бiльше м'яса чи субпродуктiв свiйської птицi:        
1602 32 11 00 - - - - сирi   15 15 -
1602 32 19 00 - - - - iншi   15 15 -
1602 32 30 00 - - - якi мiстять 25 мас.% або бiльше, але менш як 57 мас.% м'яса чи субпродуктiв свiйської птицi   15 15 -
1602 32 90 00 - - - iншi   15 15 -
1602 39 - - iншi:        
  - - - якi мiстять 57 мас.% або бiльше м'яса чи субпродуктiв свiйської птицi:        
1602 39 21 00 - - - - сирi   20 20 -
1602 39 29 00 - - - - iншi   20 20 -
1602 39 85 00 - - - iншi   20 20 -
  - iз свинини:        
1602 41 - - окiст i його вiдруби:        
1602 41 10 00 - - - свiйської свинi   10 10 -
1602 41 90 00 - - - iншi   10 10 -
1602 42 - - з лопатки та її вiдрубiв:        
1602 42 10 00 - - - свiйської свинi   10 10 -
1602 42 90 00 - - - iншi   10 10 -
1602 49 - - iншi, включаючи сумiшi:        
  - - - iз свiйських свиней:        
  - - - - якi мiстять 80 мас.% або бiльше м'яса чи м'ясних субпродуктiв будь-якого виду, включаючи жири будь-якого виду або походження:        
1602 49 11 00 - - - - - фiлейнi частини (за винятком шийних частин) та їх вiдруби, включаючи сумiшi фiлейних частин або окостiв   10 10 -
1602 49 13 00 - - - - - шийнi частини та їх вiдруби, включаючи сумiшi шийних i лопаткових частин   10 10 -
1602 49 15 00 - - - - - iншi сумiшi, що мiстять окости, лопатковi частини, фiлейнi частини або шийнi частини та їх вiдруби   10 10 -
1602 49 19 00 - - - - - iншi   10 10 -
1602 49 30 00 - - - - якi мiстять 40 мас.% або бiльше, але менш як 80 мас.% м'яса або м'ясних субпродуктiв будь-якого виду, включаючи жири будь-якого виду або походження   10 10 -
1602 49 50 00 - - - - якi мiстять менш як 40 мас.% м'яса чи м'ясних субпродуктiв будь-якого виду, включаючи жири будь-якого виду або походження   10 10 -
1602 49 90 00 - - - iншi   10 10 -
1602 50 - з великої рогатої худоби:        
1602 50 10 00 - - сирi; сумiшi м'яса або м'ясних субпродуктiв варених i м'яса або м'ясних субпродуктiв сирих   10 10 -
  - - iншi:        
1602 50 31 00 - - - солонина (Corned beef), у герметично закритих посудинах   10 10 -
1602 50 95 00 - - - iншi   10 10 -
1602 90 - iншi, включаючи готовi продукти з кровi будь-яких тварин:        
1602 90 10 00 - - продукти з кровi будь-яких тварин   10 10 -
  - - iншi:        
1602 90 31 00 - - - з дичини або кролика   10 10 -
  - - - iншi:        
1602 90 51 00 - - - - якi мiстять м'ясо або м'яснi субпродукти свiйських свиней   10 10 -
  - - - - iншi:        
  - - - - - якi мiстять м'ясо або субпродукти великої рогатої худоби:        
1602 90 61 00 - - - - - - сирi; сумiшi м'яса або субпродуктiв варених i м'яса або субпродуктiв сирих   10 10 -
1602 90 69 00 - - - - - - iншi   10 10 -
  - - - - - iншi:        
1602 90 91 00 - - - - - - з баранини   10 10 -
1602 90 95 00 - - - - - - з козлятини   10 10 -
1602 90 99 00 - - - - - - iншi   10 10 -
1603 00 Екстракти та соки з м'яса, риби або ракоподiбних, молюскiв чи iнших водяних безхребетних:        
1603 00 10 00 - у первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 1 кг   0 0 -
1603 00 80 00 - iншi   0 0 -
1604 Готова або консервована риба; iкра осетрових (чорна iкра) та iкра iнших риб:        
  - риба цiла або шматками, але не фарширована:        
1604 11 00 00 - - лосось   5 5 -
1604 12 - - оселедцi:        
1604 12 10 00 - - - фiле, сире, у тiстi або в сухарях, попередньо смажене або не смажене в олiї, морожене   5 5 -
  - - - iншi:        
1604 12 91 00 - - - - у герметично закритих посудинах   5 5 -
1604 12 99 00 - - - - iншi   5 5 -
1604 13 - - сардини, сардинела, кiлька або шпроти:        
  - - - сардини:        
1604 13 11 00 - - - - в оливковiй олiї   20 20 -
1604 13 19 00 - - - - iншi   10 10 -
1604 13 90 - - - iншi:        
1604 13 90 10 - - - - шпроти в олiї   10 10 -
1604 13 90 90 - - - - iншi   10 10 -
1604 14 - - тунець, скiпджек, або тунець смугастий, i пеламiда (Sarda spp.):        
  - - - тунець та скiпджек, або тунець смугастий:        
  - - - - скiпджек:        
1604 14 21 00 - - - - - в рослиннiй олiї   7 7 -
  - - - - - iншi:        
1604 14 26 00 - - - - - - фiле, вiдоме як "балик" (loins)   7 7 -
1604 14 28 00 - - - - - - iншi   7 7 -
  - - - - жовтоперий тунець (Thunnus albacares):        
1604 14 31 00 - - - - - в рослиннiй олiї   7 7 -
  - - - - - iншi:        
1604 14 36 00 - - - - - - фiле, вiдоме як "балик" (loins)   7 7 -
1604 14 38 00 - - - - - - iншi   7 7 -
  - - - - iншi:        
1604 14 41 00 - - - - - в рослиннiй олiї   7 7 -
  - - - - - iншi:        
1604 14 46 00 - - - - - - фiле, вiдоме як "балик" (loins)   7 7 -
1604 14 48 00 - - - - - - iншi   7 7 -
1604 14 90 00 - - - пеламiда (Sarda spp.)   7 7 -
1604 15 - - скумбрiя:        
  - - - скумбрiя звичайна, або європейська (Scomber scombrus), i скумбрiя японська, або схiдна (Scomber japonicus):        
1604 15 11 - - - - фiле:        
1604 15 11 10 - - - - - скумбрiї виду Scomber scombrus   5 5 -
1604 15 11 20 - - - - - скумбрiї виду Scomber japonicus   20 20 -
1604 15 19 - - - - iншi:        
1604 15 19 10 - - - - - скумбрiї виду Scomber scombrus   5 5 -
1604 15 19 20 - - - - - скумбрiї виду Scomber japonicus   20 20 -
1604 15 90 00 - - - скумбрiя австралiйська (Scomber australаsicus)   5 5 -
1604 16 00 00 - - анчоуси   15 15 -
1604 17 00 00 - - вугор   5 5 -
1604 18 00 00 - - акулячi плавцi   5 5 -
1604 19 - - iнша:        
1604 19 10 00 - - - лососевi, крiм лосося   10 10 -
  - - - риба роду Euthynnus, крiм скiпджека, або тунця смугастого (Euthуnnus (Katsuwonus) pelamis):        
1604 19 31 00 - - - - фiле, вiдоме як "балик" (loins)   10 10 -
1604 19 39 00 - - - - iншi   10 10 -
1604 19 50 00 - - - однокольоровий бонiто (Оrcynopsis unicolor)   10 10 -
  - - - iнша:        
1604 19 91 - - - - фiле, сире, у тiстi або в сухарях, попередньо смажене або не смажене в олiї, морожене:        
1604 19 91 10 - - - - - окуня морського золотистого (Sebastes marinus)   5 5 -
1604 19 91 20 - - - - - червоного миня (Urophycis chuss)   5 5 -
1604 19 91 30 - - - - - хека срiблястого (Merluccius bilinearis)   5 5 -
1604 19 91 40 - - - - - мерлузи орегонської (Merluccius productus)   5 5 -
1604 19 91 90 - - - - - iншi   5 5 -
  - - - - iншi:        
1604 19 92 00 - - - - - трiска (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)   5 5 -
1604 19 93 00 - - - - - сайда (Pollachaius virens)   5 5 -
1604 19 94 - - - - - мерлуза (Merluccius spp.) i морський минь (Urophycis spp.):        
1604 19 94 10 - - - - - - мерлуза орегонська (Merluccius productus)   5 5 -
1604 19 94 20 - - - - - - хек срiблястий (Merluccius bilinearis)   5 5 -
1604 19 94 30 - - - - - - червоний минь (Urophycis chuss)   5 5 -
1604 19 94 90 - - - - - - iншi   5 5 -
1604 19 95 00 - - - - - минтай (Theragra chalcogramma) i срiбляста сайда (Pollachius pollachius)   5 5 -
1604 19 97 - - - - - iншi:        
1604 19 97 10 - - - - - - окунь морський золотистий (Sebastes marinus)   5 5 -
1604 19 97 20 - - - - - - осетроподiбнi (Acipenseriformes)   5 5 -
1604 19 97 30 - - - - - - судак (Stizostedion spp.)   5 5 -
1604 19 97 90 - - - - - - iншi   5 5 -
1604 20 - iнша риба готова або консервована:        
1604 20 05 00 - - готовi продукти iз сурiмi   5 5 -
  - - iншi:        
1604 20 10 00 - - - з лосося   5 5 -
1604 20 30 - - - з лососевих, крiм лосося:        
1604 20 30 10 - - - - з арктичного гольця (Salvelinus alpinus)   5 5 -
1604 20 30 90 - - - - з iнших   5 5 -
1604 20 40 00 - - - з анчоусiв   20 20 -
1604 20 50 - - - iз сардин, пеламiди, скумбрiї звичайної, або європейської (Scomber scombrus), скумбрiї японської, або схiдної (Scomber japonicus), та однокольорового бонiто (Оrcynopsis unicolor):        
1604 20 50 10 - - - - iз скумбрiї звичайної, або європейської (Scomber scombrus)   15 20 -
1604 20 50 20 - - - - iз пеламiди   5 20 -
1604 20 50 30 - - - - з однокольорового бонiто (Оrcynopsis unicolor)   5 20 -
1604 20 50 90 - - - - з iнших   20 20 -
1604 20 70 00 - - - з тунця, скiпджека, або тунця смугастого, та iнших риб роду Euthynnus   5 5 -
1604 20 90 - - - з iнших риб:        
1604 20 90 10 - - - - з осетроподiбних (Acipenseriformes)   5 5 -
1604 20 90 20 - - - - iз судака (Stizostedion spp.)   5 5 -
1604 20 90 90 - - - - з iнших риб   5 5 -
  - iкра осетрових (чорна iкра) та iкра iнших риб:        
1604 31 00 00 - - iкра осетрових (чорна iкра)   15 15 -
1604 32 00 00 - - iкра iнших риб   10 10 -
1605 Готовi або консервованi ракоподiбнi, молюски та iншi водянi безхребетнi:        
1605 10 00 00 - краби   0 0 -
  - креветки та пильчастi креветки:        
1605 21 - - в негерметичнiй упаковцi:        
1605 21 10 00 - - - у первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 2 кг   0 0 -
1605 21 90 00 - - - iншi   0 0 -
1605 29 00 00 - - iншi   0 0 -
1605 30 - омари:        
1605 30 10 00 - - м'ясо омара пiсля термообробки, призначене для виготовлення омарового масла або омарового паштету, пасти, супiв чи соусiв   0 0 -
1605 30 90 00 - - iншi   0 0 -
1605 40 00 - iншi ракоподiбнi:        
1605 40 00 10 - - криль антарктичний (Euphausia superba)   15 20 -
1605 40 00 90 - - iншi   15 20 -
  - молюски:        
1605 51 00 00 - - устрицi   5 5 -
1605 52 00 00 - - гребiнцi, включаючи королiвськi гребiнцi   5 5 -
1605 53 - - мiдiї:        
1605 53 10 00 - - - у герметично закритих посудинах   5 5 -
1605 53 90 00 - - - iншi   5 5 -
1605 54 00 00 - - каракатицi i кальмари   5 5 -
1605 55 00 00 - - восьминоги   5 5 -
1605 56 00 00 - - клеми, серцевидки i арки   5 5 -
1605 57 00 00 - - морськi вушка   5 5 -
1605 58 00 00 - - равлики, крiм липариса   5 5 -
1605 59 00 00 - - iншi   5 5 -
  - iншi воднi безхребетнi:        
1605 61 00 00 - - голотурiї   10 10 -
1605 62 00 00 - - морськi їжаки   10 10 -
1605 63 00 00 - - медузи   10 10 -
1605 69 00 00 - - iншi   10 10 -

 

Група 17
Цукор i кондитерськi вироби з цукру

     Примiтка:

     Ця група не включає:

     (а) кондитерськi вироби з цукру, якi мiстять какао (товарна позицiя 1806);

     (b) хiмiчно чистi цукри (крiм цукрози, лактози, мальтози, глюкози i фруктози) та iншi продукти товарної позицiї 2940; або

     (c) лiкарськi засоби або iншу продукцiю групи 30.

     Примiтки до товарних пiдпозицiй:

     1. У товарних пiдпозицiях 1701 12, 1701 13 i 1701 14 термiн "цукор-сирець" означає цукор, у якому вмiст цукрози в сухому станi становить менш як 99,5° за показниками поляриметра.

     2. До товарної пiдпозицiї 1701 13 включається тiльки тростинний цукор, отриманий без центрифугування, з масовою часткою цукрози в перерахунку на суху речовину, що вiдповiдає показникам поляриметра 69° або бiльше, але менш як 93°. Продукт мiстить тiльки натуральнi ксеноморфнi мiкрокристали неправильної форми, невидимi неозброєним оком, оточенi залишками меляси та iншими складовими цукрової тростини.

     Додатковi примiтки:

     1. У товарних пiдкатегорiях 1701 12 10 00, 1701 12 90 00, 1701 13 10 00, 1701 13 90 00, 1701 14 10 00 та 1701 14 90 00 термiн "цукор-сирець" означає цукор без ароматичних добавок, або без барвникiв, або без вмiсту будь-яких iнших добавок, який мiстить у сухому станi менш як 99,5° цукрози, визначеної поляриметричним методом.

     2. У товарнiй пiдкатегорiї 1701 99 10 00 термiн "бiлий цукор" означає цукор без ароматичних добавок, або без барвникiв, або без вмiсту будь-яких iнших добавок, який мiстить у сухому станi 99,5° або бiльше цукрози, визначеної поляриметричним методом.

     3. У товарних пiдкатегорiях 1702 30 10 00, 1702 40 10 00, 1702 60 10 00 i 1702 90 30 00 термiн "iзоглюкоза" означає продукт, одержаний з глюкози або її полiмерiв, який мiстить у сухому станi не менш як 10 мас.% фруктози.

     4. Термiн "сироп iнулiновий" означає:

     (а) у товарнiй пiдкатегорiї 1702 60 80 00 безпосереднiй продукт гiдролiзу iнулiну або олiгофруктози, який мiстить у сухому станi бiльш як 50 мас.% фруктози у вiльнiй формi або у виглядi цукрози;

     (b) у товарнiй пiдкатегорiї 1702 90 80 00 безпосереднiй продукт гiдролiзу iнулiну або олiгофруктози, який мiстить у сухому станi не менш як 10 мас.%, але не бiльш як 50 мас.% фруктози у вiльнiй формi або у виглядi цукрози.

     5. В УКТ ЗЕД сумiшi цукру з невеликими кiлькостями iнших речовин класифiкуються в групi 17, якщо цi сумiшi не мають властивостей товарiв, якi описанi в iнших групах УКТ ЗЕД.

Код Назва Ставки мита, % Додатковi ОВО
преферен- цiйна пiльгова повна
1701 Цукор з цукрової тростини або з цукрових бурякiв i хiмiчно чиста цукроза, у твердому станi:        
  - цукор-сирець без додання ароматичних добавок або барвникiв:        
1701 12 - - буряковий цукор:        
1701 12 10 00 - - - для рафiнування   50 50 -
1701 12 90 00 - - - iнший   50 50 -
1701 13 - - тростинний цукор, зазначений в примiтцi до товарних пiдпозицiй 2 до цiєї групи:        
1701 13 10 00 - - - для рафiнування   50 50 -
1701 13 90 00 - - - iнший   50 50 -
1701 14 - - iнший тростинний цукор:        
1701 14 10 00 - - - для рафiнування   50 50 -
1701 14 90 00 - - - iнший   50 50 -
  - iнший:        
1701 91 00 00 - - з доданням ароматичних добавок або барвникiв   50 50 -
1701 99 - - iншi:        
1701 99 10 00 - - - цукор бiлий   50 50 -
1701 99 90 00 - - - iншi   50 50 -
1702 Iншi цукри, включаючи хiмiчно чистi лактозу, мальтозу, глюкозу та фруктозу, у твердому станi; сиропи з цукрiв без додання ароматичних добавок або барвникiв; мед штучний, змiшаний або не змiшаний з натуральним медом; карамелiзованi цукор i патока:        
  - лактоза та сироп лактози:        
1702 11 00 00 - - з вмiстом лактози 99 мас.% або бiльше, визначеної як безводна лактоза, у перерахунку на суху речовину   5 5 -
1702 19 00 00 - - iншi   5 5 -
1702 20 - цукор i сироп кленовi:        
1702 20 10 00 - - кленовий цукор у твердому станi з доданням ароматичних добавок або барвникiв   5 5 -
1702 20 90 00 - - iншi   5 5 -
1702 30 - глюкоза та сироп з глюкози, без вмiсту фруктози або з вмiстом менш як 20 мас.% фруктози в сухому станi:        
1702 30 10 00 - - iзоглюкоза   5 5 -
  - - iншi:        
1702 30 50 00 - - - у виглядi бiлого кристалiчного порошку, агломерованого або неагломерованого   5 5 -
1702 30 90 00 - - - iншi   5 5 -
1702 40 - глюкоза та сироп з глюкози, з вмiстом у сухому станi не менш як 20 мас.%, але менш як 50 мас.% фруктози, крiм iнвертного цукру:        
1702 40 10 00 - - iзоглюкоза   5 5 -
1702 40 90 00 - - iншi   5 5 -
1702 50 00 00 - фруктоза хiмiчно чиста   5 5 -
1702 60 - iнша фруктоза та сироп фруктози, з вмiстом у сухому станi понад 50 мас.% фруктози, крiм iнвертного цукру:        
1702 60 10 00 - - iзоглюкоза   5 5 -
1702 60 80 00 - - сироп iнулiновий   5 5 -
1702 60 95 00 - - iншi   5 5 -
1702 90 - iншi, включаючи iнвертний цукор та iншi цукри i цукровi сиропи, з вмiстом у сухому станi 50 мас.% фруктози:        
1702 90 10 00 - - мальтоза хiмiчно чиста   5 5 -
1702 90 30 00 - - iзоглюкоза   5 5 -
1702 90 50 00 - - мальтодекстрин i мальтодекстриновий сироп   5 5 -
  - - цукор i патока карамелiзованi:        
1702 90 71 00 - - - з вмiстом 50 мас.% або бiльше цукрози в сухому станi   5 5 -
  - - - iншi:        
1702 90 75 00 - - - - у виглядi порошку, агломерованого або неагломерованого   5 5 -
1702 90 79 00 - - - - iншi   5 5 -
1702 90 80 00 - - сироп iнулiновий   5 5 -
1702 90 95 00 - - iншi   5 5 -
1703 Патока (меляса), одержана внаслiдок вилучення або рафiнування цукру:        
1703 10 00 00 - патока (меляса) з тростини   10 10 -
1703 90 00 00 - iнша   10 10 -
1704 Кондитерськi вироби з цукру (включаючи бiлий шоколад) без вмiсту какао:        
1704 10 - жувальнi гумки, у цукровiй оболонцi або без неї:        
1704 10 10 00 - - з вмiстом менш як 60 мас.% цукрози (включаючи iнвертний цукор, виражений як цукроза)   10 10 -
1704 10 90 00 - - з вмiстом 60 мас.% або бiльше цукрози (включаючи iнвертний цукор, виражений як цукроза)   10 10 -
1704 90 - iншi:        
1704 90 10 00 - - екстракт солодки або локрицi, який мiстить понад 10 мас.% цукрози, але без додання iнших речовин   10 10 -
1704 90 30 00 - - бiлий шоколад   10 10 -
  - - iншi:        
1704 90 51 00 - - - пасти i маси, включаючи марципан, у первинних упаковках, масою нетто 1 кг або бiльше   10 10 -
1704 90 55 00 - - - льодяники вiд болю у горлi i цукерки вiд кашлю   10 10 -
1704 90 61 00 - - - драже та аналогiчнi їм солодощi, у виглядi драже   10 10 -
  - - - iншi:        
1704 90 65 00 - - - - кондитерськi вироби у виглядi гумки або желе, включаючи фруктову пасту (мармелад) у виглядi кондитерських виробiв з цукру   10 10 -
1704 90 71 00 - - - - карамель, з вареного цукру без жирових добавок, з начинкою або без начинки   10 10 -
1704 90 75 00 - - - - iрис, цукерки та аналогiчнi солодощi, з вареного цукру з жировими добавками   10 10 -
  - - - - iншi:        
1704 90 81 00 - - - - - одержанi в результатi пресування (у виглядi таблеток)   10 10 -
1704 90 99 00 - - - - - iншi   10 10 -

 

Група 18
Какао та продукти з нього

     Примiтки:

     1. До цiєї групи не включаються продукти товарних позицiй 0403, 1901, 1904, 1905, 2105, 2202, 2208, 3003 або 3004.

     2. До товарної позицiї 1806 включаються i кондитерськi вироби з цукру, що мiстять какао, а також за умови дотримання положень примiтки 1 до цiєї групи - iншi харчовi продукти з вмiстом какао.

     Додаткова примiтка:

     1. До товарних пiдкатегорiй 1806 90 11 00 i 1806 90 19 00 не включаються шоколаднi цукерки, виробленi виключно з шоколаду одного типу.

Код Назва Ставки мита, % Додатковi ОВО
преферен- цiйна пiльгова повна
1801 00 00 00 Какао-боби, цiлi або розмеленi, сирi або смаженi   0 0 -
1802 00 00 00 Шкаралупи, шкiрки (лушпайки) та iншi вiдходи какао   5 5 -
1803 Какао-паста, знежирена або незнежирена:        
1803 10 00 00 - незнежирена   0 0 -
1803 20 00 00 - повнiстю або частково знежирена   0 0 -
1804 00 00 00 Какао-масло, какао-жир   0 0 -
1805 00 00 Какао-порошок, без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин:        
1805 00 00 10 - в упаковках, масою нетто 10 кг i бiльше   0 0 -
1805 00 00 90 - iнший   0 0 -
1806 Шоколад та iншi готовi харчовi продукти з вмiстом какао:        
1806 10 - какао-порошок, з доданням цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин:        
1806 10 15 00 - - без вмiсту цукрози або з вмiстом менш як 5 мас.% цукрози (включаючи iнвертний цукор, перерахований на цукрозу) чи iзоглюкози, перерахованої на цукрозу   5 5 -
1806 10 20 00 - - з вмiстом 5 мас.% або бiльше, але менш як 65 мас.% цукрози (включаючи iнвертний цукор, перерахований на цукрозу) чи iзоглюкози, перерахованої на цукрозу   5 5 -
1806 10 30 00 - - з вмiстом 65 мас.% або бiльше, але менш як 80 мас.% цукрози (включаючи iнвертний цукор, перерахований на цукрозу) чи iзоглюкози, перерахованої на цукрозу   5 5 -
1806 10 90 00 - - з вмiстом 80 мас.% або бiльше цукрози (включаючи iнвертний цукор, перерахований на цукрозу) чи iзоглюкози, перерахованої на цукрозу   5 5 -
1806 20 - iншi готовi вироби у виглядi блокiв, плиток чи батонiв, масою понад 2 кг або в рiдкому станi, у виглядi пасти чи порошку, у гранулах або iншому аналогiчному виглядi, якi мiстяться в контейнерах або в первиннiй упаковцi, масою нетто понад 2 кг:        
1806 20 10 00 - - з вмiстом 31 мас.% або бiльше какао-масла чи з вмiстом у сумi 31 мас.% або бiльше какао-масла i молочного жиру   15 15 -
1806 20 30 00 - - з вмiстом у сумi 25 мас.% або бiльше, але менш як 31 мас.% какао-масла та молочного жиру   15 15 -
  - - iншi:        
1806 20 50 00 - - - з вмiстом 18 мас.% або бiльше какао-масла   15 15 -
1806 20 70 00 - - - крихти молочного шоколаду   15 15 -
1806 20 80 00 - - - шоколадна глазур   15 15 -
1806 20 95 00 - - - iншi   15 15 -
  - iншi, у виглядi блокiв, плиток чи батонiв:        
1806 31 00 00 - - з начинкою   10 10 -
1806 32 - - без начинки:        
1806 32 10 00 - - - з доданням зерен зернових культур, горiхiв або плодiв   5 5 -
1806 32 90 00 - - - iншi   5 5 -
1806 90 - iншi:        
  - - шоколад i шоколаднi вироби:        
  - - - шоколаднi цукерки (включаючи пралiне), з начинкою або без начинки:        
1806 90 11 00 - - - - якi мiстять алкоголь   10 10 -
1806 90 19 00 - - - - iншi   10 10 -
  - - - iншi:        
1806 90 31 00 - - - - з начинкою   10 10 -
1806 90 39 - - - - без начинки:        
1806 90 39 10 - - - - - вироби з вмiстом неїстiвних iгор або сувенiрiв   10 10 -
1806 90 39 90 - - - - - iншi   10 10 -
1806 90 50 00 - - кондитерськi вироби з цукру та їх замiнники, виготовленi з цукрозамiнникiв, з вмiстом какао   10 10 -
1806 90 60 00 - - пасти, що мiстять какао   10 10 -
1806 90 70 00 - - готовi вироби, що мiстять какао та використовуються для виробництва напоїв   10 10 -
1806 90 90 00 - - iншi   10 10 -

 

Група 19
Готовi продукти iз зерна зернових культур, борошна, крохмалю або молока; борошнянi кондитерськi вироби

     Примiтки:

     1. Ця група не включає:

     (а) готовi харчовi продукти з вмiстом понад 20 мас.% ковбаси, м'яса, м'ясних субпродуктiв, кровi, риби або ракоподiбних, молюскiв або iнших водяних безхребетних чи будь-якi сумiшi цих продуктiв (група 16), за винятком виробiв з начинкою, зазначених у товарнiй позицiї 1902;

     (b) сухе печиво або iншi вироби на основi борошна чи крохмалю, виробленi спецiально для годiвлi тварин (товарна позицiя 2309); або

     (c) лiкарськi засоби та iншi продукти групи 30.

     2. У товарнiй позицiї 1901:

     (а) термiн "крупи" означає крупи iз зерна зернових культур групи 11;

     (b) термiни "борошно" i "крупка" означають:

     1) борошно та крупку iз зерна зернових культур групи 11, i

     2) борошно, крупи та порошки рослинного походження будь-якої групи, крiм борошна, крупiв та порошкiв iз сушених овочiв (товарна позицiя 0712), картоплi (товарна позицiя 1105) або сушених бобових овочiв (товарна позицiя 1106).

     3. До товарної позицiї 1904 не включаються вироби з вмiстом понад 6 мас.% какао в перерахунку на повнiстю знежирену основу або ж покритi шоколадом чи iншi харчовi продукти з вмiстом какао (товарна позицiя 1806).

     4. У товарнiй позицiї 1904 слова "приготовленi iншим способом" означають, що вироби пiддано особливiй обробцi чи приготуванню, вiдмiнним вiд передбачених у товарних позицiях або в примiтках групи 10 чи 11.

     Додаткова примiтка:

     1. Термiн "солодке сухе печиво" у пiдпозицiї 1905 31 означає продукти з вмiстом води не бiльш як 12 мас.% i жиру не бiльш як 35 мас.% (начинка та покриття пiд час визначення зазначених показникiв не враховуються).

     2. Товарна пiдкатегорiя 1905 90 20 00 поширюється лише на сухi та крихкi продукти.

Код Назва Ставки мита, % Додатковi ОВО
преферен- цiйна пiльгова повна
1901 Екстракти солодовi; готовi харчовi продукти з борошна, крупки, крупiв, крохмалю або солодового екстракту, без вмiсту какао або з вмiстом менш як 40 мас.% какао в перерахунку на повнiстю знежирену основу, в iншому мiсцi не зазначенi; готовi харчовi продукти iз сировини товарних позицiй 0401 - 0404, без вмiсту або з вмiстом какао менш як 5 мас.% у перерахунку на повнiстю знежирену основу, в iншому мiсцi не зазначенi:        
1901 10 00 00 - готовi харчовi продукти, призначенi для немовлят або дiтей молодшого вiку, розфасованi для роздрiбної торгiвлi   0 0 -
1901 20 00 00 - сумiшi та тiсто для виробництва хлiбобулочних та борошняних кондитерських виробiв товарної позицiї 1905   10 10 -
1901 90 - iншi:        
  - - екстракт солодовий:        
1901 90 11 00 - - - з вмiстом сухого екстракту 90 мас.% або бiльше   10 10 -
1901 90 19 00 - - - iншi   10 10 -
  - - iншi:        
1901 90 91 00 - - - без вмiсту молочних жирiв, цукрози, iзоглюкози, глюкози, крохмалю або з вмiстом менш як 1,5 мас.% молочних жирiв, менш як 5 мас.% цукрози (включаючи iнвертний цукор) чи iзоглюкози, менш як 5 мас.% глюкози або крохмалю, крiм харчових продуктiв у виглядi порошку iз сировини товарних позицiй 0401 - 0404   10 10 -
1901 90 99 00 - - - iншi   10 10 -
1902 Макароннi вироби варенi або неваренi, начиненi (м'ясом чи iншими продуктами) або неначиненi, або приготовленi iншим способом, наприклад, спагетi, макарони, локшина, рiжки, галушки, равiолi, канелонi; кускус, готовий або не готовий до вживання:        
  - макароннi вироби, неначиненi, неваренi або не приготовленi iншим способом:        
1902 11 00 00 - - з вмiстом яєць   20 20 -
1902 19 - - iншi:        
1902 19 10 00 - - - без вмiсту борошна грубого або тонкого помолу з м'якої пшеницi   15 15 -
1902 19 90 00 - - - iншi   15 15 -
1902 20 - макароннi вироби, начиненi, варенi або неваренi, або приготовленi iншим способом:        
1902 20 10 00 - - з вмiстом понад 20 мас.% риби, ракоподiбних, молюскiв або iнших водяних безхребетних   20 20 -
1902 20 30 00 - - з вмiстом понад 20 мас.% ковбас i аналогiчних продуктiв iз м'яса та м'ясних субпродуктiв усiх видiв, включаючи жири будь-якого виду або походження   20 20 -
  - - iншi:        
1902 20 91 00 - - - варенi   20 20 -
1902 20 99 00 - - - iншi   20 20 -
1902 30 - iншi макароннi вироби:        
1902 30 10 00 - - висушенi   10 10 -
1902 30 90 00 - - iншi   10 10 -
1902 40 - кускус:        
1902 40 10 00 - - неприготовлений   20 20 -
1902 40 90 00 - - iнший   20 20 -
1903 00 00 00 Тапiока та її замiнники, приготовленi з крохмалю, у формi пластiвцiв, гранул, кульок, крупинок, горошин i в iнших аналогiчних формах   20 20 -
1904 Готовi харчовi вироби, одержанi шляхом здуття або смаження зерна зернових культур чи зернових продуктiв (наприклад кукурудзянi пластiвцi); зерновi культури (крiм кукурудзи) у виглядi зерна або пластiвцiв, гранул чи обробленi iншим способом (за винятком борошна, крупки, крупiв), попередньо проваренi або приготовленi iншим способом, в iншому мiсцi не зазначенi:        
1904 10 - готовi харчовi вироби, одержанi шляхом здуття або смаження зерна зернових культур або зернових продуктiв:        
1904 10 10 00 - - виготовленi з кукурудзи   10 10 -
1904 10 30 00 - - виготовленi з рису   10 10 -
1904 10 90 00 - - iншi   10 10 -
1904 20 - готовi харчовi продукти, виготовленi з несмажених зернових пластiвцiв або iз сумiшей несмажених зернових пластiвцiв iз смаженими зерновими пластiвцями чи з обробленими шляхом здуття зернами зернових культур:        
1904 20 10 00 - - вироби типу мюслi (Musli) на основi несмажених пластiвцiв iз зерна зернових культур   10 10 -
  - - iншi:        
1904 20 91 00 - - - виготовленi з кукурудзи   10 10 -
1904 20 95 00 - - - виготовленi з рису   10 10 -
1904 20 99 00 - - - iншi   10 10 -
1904 30 00 00 - пшениця Bulgur   10 10 -
1904 90 - iншi:        
1904 90 10 00 - - рис   10 10 -
1904 90 80 00 - - iншi   10 10 -
1905 Хлiбобулочнi, борошнянi кондитерськi вироби, з вмiстом або без вмiсту какао; вафельнi пластини, порожнi капсули, придатнi для використання у фармацевтицi, вафельнi облатки для запечатування, рисовий папiр та аналогiчнi продукти:        
1905 10 00 00 - хрусткi хлiбцi   10 10 -
1905 20 - пряники:        
1905 20 10 00 - - з вмiстом менш як 30 мас.% цукрози (включаючи iнвертний цукор, виражений як цукроза)   10 10 -
1905 20 30 00 - - з вмiстом 30 мас.% або бiльше, але менш як 50 мас.% цукрози (включаючи iнвертний цукор, виражений як цукроза)   10 10 -
1905 20 90 00 - - з вмiстом 50 мас.% або бiльше цукрози (включаючи iнвертний цукор, виражений як цукроза)   10 10 -
  - печиво солодке сухе; вафлi та вафельнi облатки:        
1905 31 - - печиво солодке сухе:        
  - - - повнiстю або частково покрите шоколадом чи iншими виробами, з вмiстом какао:        
1905 31 11 00 - - - - у первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 85 г   10 10 -
1905 31 19 00 - - - - iншi   10 10 -
  - - - iншi:        
1905 31 30 00 - - - - з вмiстом 8 мас.% або бiльше молочних жирiв   10 10 -
  - - - - iншi:        
1905 31 91 00 - - - - - печиво сухе з начинкою у виглядi сандвiчiв   10 10 -
1905 31 99 00 - - - - - iншi   10 10 -
1905 32 - - вафлi та вафельнi облатки:        
1905 32 05 00 - - - з вмiстом води понад 10 мас.%   10 10 -
  - - - iншi:        
  - - - - повнiстю або частково покритi шоколадом чи iншими виробами, з вмiстом какао:        
1905 32 11 00 - - - - - у первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 85 г   10 10 -
1905 32 19 00 - - - - - iншi   10 10 -
  - - - - iншi:        
1905 32 91 00 - - - - - пiдсоленi, з начинкою або без неї   10 10 -
1905 32 99 00 - - - - - iншi   10 10 -
1905 40 - сухарi, грiнки та аналогiчнi смаженi вироби:        
1905 40 10 00 - - сухарi   12 12 -
1905 40 90 00 - - iншi   12 12 -
1905 90 - iншi:        
1905 90 10 00 - - прiсний хлiб (маца)   10 10 -
1905 90 20 00 - - вафельнi пластини, порожнi капсули для використання у фармацевтицi, вафельнi облатки для запечатування, рисовий папiр i аналогiчнi продукти   10 10 -
  - - iншi:        
1905 90 30 00 - - - хлiбобулочнi вироби без додання меду, яєць, сиру або плодiв, з вмiстом у сухому станi не бiльш як 5 мас.% цукру i не бiльш як 5 мас.% жиру   10 10 -
1905 90 45 00 - - - печиво сухе   10 10 -
1905 90 55 00 - - - продукти екструдованi або експадованi, прянi або пiдсоленi   10 10 -
  - - - iншi:        
1905 90 60 00 - - - - з доданням пiдсолоджувальних речовин   10 10 -
1905 90 90 00 - - - - iншi   10 10 -

 

Група 20
Продукти переробки овочiв, плодiв, горiхiв або iнших частин рослин

     Примiтки:

     1. Ця група не включає:

     (а) овочi, плоди або горiхи, приготовленi або консервованi способами, зазначеними в групi 07, 08 або 11;

     (b) готовi харчовi продукти з вмiстом понад 20 мас.% сосисок, ковбаси, м'яса, м'ясних субпродуктiв, кровi, риби або ракоподiбних, молюскiв, iнших водяних безхребетних чи будь-якi сумiшi зазначених продуктiв (група 16);

     (c) хлiбобулочнi, борошнянi кондитерськi вироби та iншi продукти товарної позицiї 1905; або

     (d) гомогенiзованi складенi харчовi продукти товарної позицiї 2104.

     2. До товарних позицiй 2007 i 2008 не включаються фруктовi желе i пасти (мармелади), мигдаль, покритий цукром, та аналогiчнi продукти у виглядi кондитерських виробiв (товарна позицiя 1704) i шоколаднi кондитерськi вироби (товарна позицiя 1806).

     3. До товарних позицiй 2001, 2004 i 2005 включаються лише тi продукти групи 07 або товарних позицiй 1105 чи 1106 (крiм борошна, крупки, порошку з продуктiв групи 08), що були приготовленi або консервованi iншими способами, нiж зазначенi в примiтцi 1(а).

     4. Томатний сiк з вмiстом 7 мас.% або бiльше сухої речовини включається до товарної позицiї 2002.

     5. У товарнiй позицiї 2007 термiн "одержанi шляхом теплової обробки" означає продукти, одержанi шляхом термiчної обробки при атмосферному тиску або при зниженому тиску для пiдвищення в'язкостi продукту в результатi зменшення вмiсту води або iншим способом.

     6. У товарнiй позицiї 2009 термiн "соки незбродженi, без додання спирту" означає соки, у яких концентрацiя спирту не бiльш як 0,5 об.% (див. примiтку 2 до групи 22).

     Примiтки до товарних пiдпозицiй:

     1. У товарнiй пiдпозицiї 2005 10 термiн "овочi гомогенiзованi" означає готовi продукти з овочiв, що тонко подрiбненi та розфасованi для реалiзацiї в роздрiбнiй торгiвлi як продукти, призначенi для немовлят або дiтей молодшого вiку або дiєтичного харчування, в упаковках масою нетто не бiльш як 250 г. При цьому не беруться до уваги рiзнi iнгредiєнти, якi в разi потреби додаються до готового продукту в невеликiй кiлькостi як приправа, консервант або з iншою метою. Цi продукти можуть мiстити в невеликiй кiлькостi видимi оком шматочки овочiв. Товарна пiдпозицiя 2005 10 має першочергове значення в товарнiй позицiї 2005.

     2. У товарнiй пiдпозицiї 2007 10 термiн "гомогенiзованi готовi продукти" означає готовi продукти з плодiв, що тонко подрiбненi та розфасованi для реалiзацiї в роздрiбнiй торгiвлi як продукти, призначенi для немовлят або дiтей молодшого вiку або дiєтичного харчування, в упаковках масою нетто не бiльш як 250 г. При цьому не беруться до уваги рiзнi iнгредiєнти, якi в разi потреби додаються до готового продукту в невеликiй кiлькостi як приправа, консервант або з iншою метою. Цi продукти можуть мiстити в невеликiй кiлькостi видимi оком шматочки плодiв. Товарна пiдпозицiя 2007 10 має першочергове значення в товарнiй позицiї 2007.

     3. У товарних пiдпозицiях 2009 12, 2009 21, 2009 31, 2009 41, 2009 61 i 2009 71 термiн "число Брiкса" означає безпосередньо зчитане з аерометра Брiкса число аерометричних градусiв або одержаний на рефрактометрi показник заломлення, виражений у вiдсотках вмiсту цукрози при температурi 20 °С або в перерахунку на 20 °С, якщо показники зчитано при iншiй температурi.

     Додатковi примiтки:

     1. У товарнiй позицiї 2001 овочi, плоди, горiхи та iншi їстiвнi частини рослин, приготовленi або консервованi з доданням оцту чи оцтової кислоти, повиннi мати вмiст 0,5 мас.% або бiльше вiльної леткої кислоти в перерахунку на оцтову кислоту. Крiм того, у грибах товарної пiдкатегорiї 2001 90 50 00 вмiст солi повинен становити не бiльш як 2,5 мас.%.

     2. (а) Вмiст рiзних цукрiв (вмiст цукру), виражених як цукроза у продуктах цiєї групи, вiдповiдає цифровому показнику рефрактометра (вимiряному згiдно з методом, який зазначено у додатку до Регламенту ЄС вiд 11 вересня 2014 року N 974/2014 (OJ L 274, 16.09.2014, p. 6)) при температурi 20 °С, помноженому на коефiцiєнт:

     0,93 - для продуктiв товарних пiдпозицiй 2008 20 - 2008 80, 2008 93, 2008 97 i 2008 99;

     0,95 - для продуктiв iнших товарних позицiй.

     Однак вмiст рiзних цукрiв, виражених як цукроза (вмiст цукру), в таких продуктах цiєї групи:

     - продукти, виробленi на основi морських та iнших водоростей, приготовлених або консервованих способами, не зазначеними в групi 12;

     - продукти, виробленi на основi манiоки, маранти, салепу, земляної грушi, або топiнамбура, солодкої картоплi, або батату, аналогiчних коренеплодiв i бульбоплодiв з високим вмiстом крохмалю або iнулiну товарної позицiї 0714;

     - продукти, виробленi на основi виноградних листкiв,

     вiдповiдає значенню, яке отримується при обробцi результатiв вимiрювань методом високоефективної рiдинної хроматографiї ("HPLC method") з використанням такої формули:

     S + (G + F) x 0,95;

     Де:

     S - вмiст сахарози, визначене HPLC методом;

     F - вмiст фруктози, визначене HPLC методом;

     G - вмiст глюкози, визначене HPLC методом.

     (b) Показник "число Брiкса", зазначений у товарнiй позицiї 2009, визначається за цифровим показником рефрактометра (вимiряному згiдно з методом, який зазначено у додатку до Регламенту ЄС вiд 11 вересня 2014 року N 974/2014 (OJ L 274, 16.09.2014, p. 6)) при температурi 20 °С.

     3. Продукти товарних пiдпозицiй 2008 20 - 2008 80, 2008 93, 2008 97 i 2008 99 повиннi розглядатися як такi, що мають добавки цукру, якщо вмiст цукру в них перевищує вiдсоток за масою, зазначений нижче, залежно вiд виду плодiв чи їстiвних частин рослин:

     ананаси, виноград - 13 %,

     iншi плоди, що включають сумiшi плодiв та їстiвнi частини рослин, - 9 %.

     4. У товарних пiдкатегорiях 2008 30 11 00 - 2008 30 39 00, 2008 40 11 00 - 2008 40 39 00, 2008 50 11 00 - 2008 50 59 00, 2008 60 11 00 - 2008 60 39 00, 2008 70 11 00 - 2008 70 59 00, 2008 80 11 00 - 2008 80 39 00, 2008 93 11 00 - 2008 93 29 00, 2008 97 12 00 - 2008 97 38 00 i 2008 99 11 00 - 2008 99 40 00 зазначенi нижче термiни мають такi значення:

     "фактична концентрацiя спирту за масою" - кiлькiсть кiлограмiв чистого спирту в 100 кг продукту;

     "мас.%" - концентрацiя спирту за масою.

     5. До представлених продуктiв застосовуються такi норми:

     (а) вмiст добавки цукру в продуктах товарної позицiї 2009 вiдповiдає "вмiсту цукру" мiнус зазначена нижче цифра, залежно вiд виду соку:

     лимонний або томатний сiк - 3,

     виноградний сiк - 15,

     iншi фруктовi та овочевi соки, включаючи сумiшi сокiв, - 13.

     (b) Фруктовi соки з добавкою цукру, з числом Брiкса не бiльш як 67 i з вмiстом менш як 50 мас.% фруктових сокiв, одержаних з плодiв у натуральному виглядi або шляхом розбавлення концентрованих сокiв, не зберiгають властивостей фруктових сокiв, що класифiкуються у товарнiй позицiї 2009.

     6. У товарних пiдкатегорiях 2009 69 51 00 i 2009 69 71 00 термiн "концентрований виноградний сiк (включаючи виноградне сусло)" означає виноградний сiк (включаючи виноградне сусло), для якого цифровий показник рефрактометра при температурi 20 °С становить не менш як 50,9 %.

     7. У товарних категорiях та пiдкатегорiях 2001 90 92 00, 2006 00 35 00, 2006 00 91 00, 2007 10 91 00, 2007 99 93 00, 2008 97 03 00, 2008 97 05 00, 2008 97 12 00, 2008 97 16 00, 2008 97 32 00, 2008 97 36 00, 200 97 51 00, 2008 97 72 00, 2008 97 76 00, 2008 97 92, 2008 97 94 00, 2008 97 97 00, 2008 99 24 00, 2008 99 31 00, 2008 99 36 00, 2008 99 38 00, 2008 99 48 00, 2008 99 63 00, 2009 89 34, 2009 89 36 00, 2009 89 73 00, 2009 89 85, 2009 89 88 00, 2009 89 97, 2009 90 92 00, 2009 90 95 00 i 2009 90 97 термiн "тропiчнi плоди" означає плоди гуаяви, манго, мангостана, папаї, тамаринда, анакардiї, личi, джекфрута, або хлiбного дерева, саподили, пасифлори, або страстоцвiту, карамболи та пiтаї.

     8. У товарних категорiях та пiдкатегорiях 2001 90 92 00, 2006 00 35 00, 2006 00 91 00, 2007 99 93 00, 2008 19 12 00, 2008 19 92 00, 2008 97 03, 2008 97 05 00, 2008 97 12 00, 2008 97 16 00, 2008 97 32 00, 2008 97 36 00, 2008 97 51 00, 2008 97 72 00, 2008 97 76 00, 2008 97 92, 2008 97 94 00 i 2008 97 97 00 термiн "тропiчнi горiхи" означає кокосовi горiхи, горiхи кеш'ю, бразильськi горiхи, горiхи ареки, або бетель, горiхи коли i горiхи макадамiї.

     9. Морськi та iншi водоростi, приготовленi або консервованi способами, якi не зазначенi в групi 12, такими як теплова кулiнарна обробка, обсмажування, додавання приправ або додавання цукру включаються до групи 20 як продукти з iнших частин рослин. Морськi та iншi водоростi свiжi, охолодженi, мороженi або сушенi, подрiбненi або неподрiбненi, включаються до товарної позицiї 1212.

Код Назва Ставки мита, % Додатковi ОВО
преферен- цiйна пiльгова повна
2001 Овочi, плоди та iншi їстiвнi частини рослин, приготовленi або консервованi з доданням оцту чи оцтової кислоти:        
2001 10 00 00 - огiрки, корнiшони   10 10 -
2001 90 - iншi:        
2001 90 10 00 - - мангове чатнi   17 17 -
2001 90 20 00 - - плоди роду Capsicum, крiм солодких стручкових або пахучих перцiв   17 17 -
2001 90 30 00 - - цукрова кукурудза (Zea mays var. saccharata)   17 17 -
2001 90 40 00 - - ямс, батат, або солодка картопля, i аналогiчнi їстiвнi частини рослин з вмiстом 5 мас.% або бiльше крохмалю   17 17 -
2001 90 50 00 - - гриби   17 17 -
2001 90 65 00 - - маслини або оливки   17 17 -
2001 90 70 00 - - перець солодкий стручковий   17 17 -
2001 90 92 00 - - тропiчнi плоди та тропiчнi горiхи; пальмова серцевина   17 17 -
2001 90 97 00 - - iншi   17 17 -
2002 Томати, приготовленi або консервованi без додання оцту чи оцтової кислоти:        
2002 10 - томати цiлi або розрiзанi на частини:        
2002 10 10 00 - - очищенi   8 8 -
2002 10 90 00 - - iншi   8 8 -
2002 90 - iншi:        
  - - з вмiстом сухої речовини менш як 12 мас.%:        
2002 90 11 00 - - - у первинних упаковках, масою нетто понад 1 кг   12 12 -
2002 90 19 00 - - - у первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 1 кг   12 12 -
  - - з вмiстом сухої речовини 12 мас.% або бiльше, але не бiльш як 30 мас.%:        
2002 90 31 00 - - - у первинних упаковках, масою нетто понад 1 кг   12 12 -
2002 90 39 00 - - - у первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 1 кг   12 12 -
  - - з вмiстом сухої речовини понад 30 мас.%:        
2002 90 91 00 - - - у первинних упаковках, масою нетто понад 1 кг   12 12 -
2002 90 99 00 - - - у первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 1 кг   12 12 -
2003 Гриби та трюфелi, приготовленi або консервованi без додання оцту чи оцтової кислоти:        
2003 10 - гриби роду Аgaricus (печерицi, або шампiньйони):        
2003 10 20 00 - - попередньо консервованi, повнiстю пiдданi глибокiй тепловiй обробцi   10 10 -
2003 10 30 00 - - iншi   10 10 -
2003 90 - iншi:        
2003 90 10 00 - - трюфелi   10 10 -
2003 90 90 00 - - iншi   10 10 -
2004 Iншi овочi, приготовленi або консервованi без додання оцту чи оцтової кислоти, мороженi, крiм продуктiв товарної позицiї 2006:        
2004 10 - картопля:        
2004 10 10 - - пiддана лише тепловiй обробцi:        
2004 10 10 10 - - - в упаковцi 5 кг або бiльше   5 5 -
2004 10 10 90 - - - iнша   15 15 -
  - - iнша:        
2004 10 91 00 - - - у виглядi борошна, крупiв або пластiвцiв   10 10 -
2004 10 99 - - - iнша:        
2004 10 99 10 - - - - в упаковцi 5 кг або бiльше   5 5 -
2004 10 99 90 - - - - iнша   15 15 -
2004 90 - iншi овочi та овочевi сумiшi:        
2004 90 10 00 - - цукрова кукурудза (Zea mаys var. saccharata)   15 15 -
2004 90 30 00 - - капуста квашена, каперси та маслини або оливки   15 15 -
2004 90 50 00 - - горох (Pisum sativum) i незрiла квасоля Phaseolus spp, у стручках   15 15 -
  - - iншi, включаючи сумiшi:        
2004 90 91 00 - - - цибуля рiпчаста, пiддана лише тепловiй обробцi   15 15 -
2004 90 98 00 - - - iншi   15 15 -
2005 Iншi овочi, приготовленi або консервованi без додання оцту чи оцтової кислоти, незамороженi, крiм продуктiв товарної позицiї 2006:        
2005 10 00 00 - овочi гомогенiзованi   15 15 -
2005 20 - картопля:        
2005 20 10 00 - - у виглядi борошна, круп або пластiвцiв   12 12 -
  - - iнша:        
2005 20 20 00 - - - нарiзана тонкими шматочками, обсмажена або пiдсушена, солона чи несолона або ароматизована чи неароматизована, у герметично закритих упаковках, придатна до споживання   12 12 -
2005 20 80 00 - - - iнша   12 12 -
2005 40 00 00 - горох (Рisum sativum)   12 12 -
  - квасоля (Vigna spp., Phasеolus spp.):        
2005 51 00 00 - - квасоля лущена   15 15 -
2005 59 00 00 - - iнша   15 15 -
2005 60 00 00 - спаржа   15 15 -
2005 70 00 00 - маслини або оливки   10 10 -
2005 80 00 00 - цукрова кукурудза (Zea mays var. saccharata)   10 10 -
  - iншi овочi та овочевi сумiшi:        
2005 91 00 00 - - бамбуковi паростки   10 10 -
2005 99 - - iншi:        
2005 99 10 00 - - - плоди роду Сapsicum, крiм солодких стручкових або пахучого перцiв   7 7 -
2005 99 20 00 - - - каперси   10 10 -
2005 99 30 00 - - - артишоки   7 7 -
2005 99 50 00 - - - овочевi сумiшi   7 7 -
2005 99 60 00 - - - капуста квашена   10 10 -
2005 99 80 00 - - - iншi   10 10 -
2006 00 Овочi, плоди, горiхи, шкiрки плодiв та iншi частини рослин, консервованi з доданням цукру (глазурованi, зацукрованi або просоченi цукровим сиропом):        
2006 00 10 00 - iмбир   20 20 -
  - iншi:        
  - - з вмiстом цукру понад 13 мас.%:        
2006 00 31 00 - - - вишня та черешня   20 20 -
2006 00 35 00 - - - тропiчнi плоди та тропiчнi горiхи   20 20 -
2006 00 38 00 - - - iншi   20 20 -
  - - iншi:        
2006 00 91 00 - - - тропiчнi плоди та тропiчнi горiхи   20 20 -
2006 00 99 00 - - - iншi   20 20 -
2007 Варення, джеми, плодовi желе, мармелад, плодовi або горiховi пюре, плодовi або горiховi пасти, одержанi шляхом теплової обробки, з доданням або без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин:        
2007 10 - гомогенiзованi готовi продукти:        
2007 10 10 00 - - з вмiстом цукру понад 13 мас.%   10 10 -
  - - iншi:        
2007 10 91 00 - - - з тропiчних плодiв   10 10 -
2007 10 99 00 - - - iншi   10 10 -
  - iншi:        
2007 91 - - цитрусовi:        
2007 91 10 00 - - - з вмiстом цукру понад 30 мас.%   15 15 -
2007 91 30 00 - - - з вмiстом цукру понад 13 мас.%, але не бiльш як 30 мас.%   15 15 -
2007 91 90 00 - - - iншi   15 15 -
2007 99 - - iншi:        
  - - - з вмiстом цукру понад 30 мас.%:        
2007 99 10 00 - - - - пюре та пасти сливовi в первинних упаковках, масою нетто понад 100 кг, призначенi для промислового оброблення   10 10 -
2007 99 20 00 - - - - пюре та пасти з каштанiв   10 10 -
  - - - - iншi:        
2007 99 31 00 - - - - - з вишень i черешень   10 10 -
2007 99 33 00 - - - - - з полуниць i суниць   10 10 -
2007 99 35 00 - - - - - з малини   10 10 -
2007 99 39 00 - - - - - iншi   10 10 -
2007 99 50 - - - з вмiстом цукру понад 13 мас.%, але не бiльш як 30 мас.%:        
2007 99 50 10 - - - - пюре з бананiв, рамбутану, тропiчних плодiв i тропiчних горiхiв, без додання цукру або iнших пiдсолоджувальних речовин, заморожене або консервоване асептичним способом, в ємкостi, масою нетто понад 190 кг   2 2 -
2007 99 50 90 - - - - iншi   10 10 -
  - - - iншi:        
2007 99 93 00 - - - - з тропiчних плодiв i тропiчних горiхiв   2 2 -
2007 99 97 - - - - iншi:        
2007 99 97 10 - - - - - пюре з кiвi, кактуса, ацероли, без додання цукру або iнших пiдсолоджувальних речовин, заморожене або консервоване асептичним способом, в ємкостi, масою нетто понад 190 кг   2 2 -
2007 99 97 90 - - - - - iншi   10 10 -
2008 Плоди, горiхи та iншi їстiвнi частини рослин, приготовленi або консервованi iншим способом, з доданням або без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин або спирту, в iншому мiсцi не зазначенi:        
  - горiхи, арахiс, або землянi горiхи, та iнше насiння, змiшане або не змiшане мiж собою:        
2008 11 - - арахiс:        
2008 11 10 00 - - - арахiсове масло   10 10 -
  - - - iншi, у первинних упаковках, масою нетто:        
2008 11 91 - - - - понад 1 кг:        
2008 11 91 10 - - - - - обсмаженi   0 0 -
2008 11 91 90 - - - - - iншi   10 10 -
  - - - - не бiльш як 1 кг:        
2008 11 96 00 - - - - - обсмаженi   10 10 -
2008 11 98 00 - - - - - iншi   10 10 -
2008 19 - - iншi, включаючи сумiшi:        
  - - - у первинних упаковках, масою нетто понад 1 кг:        
2008 19 12 00 - - - - тропiчнi горiхи; сумiшi з вмiстом 50 мас.% або бiльше тропiчних горiхiв i тропiчних плодiв   10 10 -
  - - - - iншi:        
2008 19 13 00 - - - - - мигдаль i фiсташки, обсмаженi   0 0 -
2008 19 19 00 - - - - - iншi   0 0 -
  - - - у первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 1 кг:        
2008 19 92 00 - - - - тропiчнi горiхи; сумiшi з вмiстом 50 мас.% або бiльше тропiчних горiхiв i тропiчних плодiв   10 10 -
  - - - - iншi:        
  - - - - - горiхи, обсмаженi:        
2008 19 93 00 - - - - - - мигдаль i фiсташки   10 10 -
2008 19 95 00 - - - - - - iншi   10 10 -
2008 19 99 00 - - - - - iншi   10 10 -
2008 20 - ананаси:        
  - - з доданням спирту:        
  - - - у первинних упаковках, масою нетто понад 1 кг:        
2008 20 11 00 - - - - з вмiстом цукру понад 17 мас.%   10 10 -
2008 20 19 00 - - - - iншi   10 10 -
  - - - у первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 1 кг:        
2008 20 31 00 - - - - з вмiстом цукру понад 19 мас.%   10 10 -
2008 20 39 00 - - - - iншi   10 10 -
  - - без додання спирту:        
  - - - з доданням цукру, у первинних упаковках, масою нетто понад 1 кг:        
2008 20 51 00 - - - - з вмiстом цукру понад 17 мас.%   10 10 -
2008 20 59 00 - - - - iншi   10 10 -
  - - - з доданням цукру, у первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 1 кг:        
2008 20 71 00 - - - - з вмiстом цукру понад 19 мас.%   10 10 -
2008 20 79 00 - - - - iншi   10 10 -
2008 20 90 - - - без додання цукру:        
2008 20 90 10 - - - - в упаковках, масою нетто 4,5 кг або бiльше   2 2 -
2008 20 90 90 - - - - iншi   10 10 -
2008 30 - цитрусовi:        
  - - з доданням спирту:        
  - - - з вмiстом цукру понад 9 мас.%:        
2008 30 11 00 - - - - з фактичною концентрацiєю спирту не бiльш як 11,85 мас.%   15 15 -
2008 30 19 00 - - - - iншi   15 15 -
  - - - iншi:        
2008 30 31 00 - - - - з фактичною концентрацiєю спирту не бiльш як 11,85 мас.%   15 15 -
2008 30 39 00 - - - - iншi   15 15 -
  - - без додання спирту:        
  - - - з доданням цукру, у первинних упаковках, масою нетто понад 1 кг:        
2008 30 51 00 - - - - дольки грейпфрута, включаючи помело   15 15 -
2008 30 55 00 - - - - мандарини, включаючи танжерини та сатсуми, або уншiу; клементини, вiлкiнги та аналогiчнi гiбриди цитрусових   15 15 -
2008 30 59 00 - - - - iншi   15 15 -
  - - - з доданням цукру, у первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 1 кг:        
2008 30 71 00 - - - - дольки грейпфрута, включаючи помело   15 15 -
2008 30 75 00 - - - - мандарини, включаючи танжерини та сатсуми, або уншiу; клементини, вiлкiнги та аналогiчнi гiбриди цитрусових   15 15 -
2008 30 79 00 - - - - iншi   15 15 -
2008 30 90 - - - без додання цукру:        
2008 30 90 10 - - - - в упаковках, масою нетто 4,5 кг або бiльше   2 2 -
2008 30 90 90 - - - - iншi   15 15 -
2008 40 - грушi:        
  - - з доданням спирту:        
  - - - у первинних упаковках, масою нетто понад 1 кг:        
  - - - - з вмiстом цукру понад 13 мас.%:        
2008 40 11 00 - - - - - з фактичною концентрацiєю спирту не бiльш як 11,85 мас.%   15 15 -
2008 40 19 00 - - - - - iншi   15 15 -
  - - - - iншi:        
2008 40 21 00 - - - - - з фактичною концентрацiєю спирту не бiльш як 11,85 мас.%   15 15 -
2008 40 29 00 - - - - - iншi   15 15 -
  - - - у первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 1 кг:        
2008 40 31 00 - - - - з вмiстом цукру понад 15 мас.%   15 15 -
2008 40 39 00 - - - - iншi   15 15 -
  - - без додання спирту:        
  - - - з доданням цукру, у первинних упаковках, масою нетто понад 1 кг:        
2008 40 51 00 - - - - з вмiстом цукру понад 13 мас.%   15 15 -
2008 40 59 00 - - - - iншi   15 15 -
  - - - з доданням цукру, у первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 1 кг:        
2008 40 71 00 - - - - з вмiстом цукру понад 15 мас.%   15 15 -
2008 40 79 00 - - - - iншi   15 15 -
2008 40 90 00 - - - без додання цукру   15 15 -
2008 50 - абрикоси:        
  - - з доданням спирту:        
  - - - у первинних упаковках, масою нетто понад 1 кг:        
  - - - - з вмiстом цукру понад 13 мас.%:        
2008 50 11 00 - - - - - з фактичною концентрацiєю спирту не бiльш як 11,85 мас.%   15 15 -
2008 50 19 00 - - - - - iншi   15 15 -
  - - - - iншi:        
2008 50 31 00 - - - - - з фактичною концентрацiєю спирту не бiльш як 11,85 мас.%   15 15 -
2008 50 39 00 - - - - - iншi   15 15 -
  - - - у первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 1 кг:        
2008 50 51 00 - - - - з вмiстом цукру понад 15 мас.%   15 15 -
2008 50 59 00 - - - - iншi   15 15 -
  - - без додання спирту:        
  - - - з доданням цукру, у первинних упаковках, масою нетто понад 1 кг:        
2008 50 61 00 - - - - з вмiстом цукру понад 13 мас.%   15 15 -
2008 50 69 00 - - - - iншi   15 15 -
  - - - з доданням цукру, у первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 1 кг:        
2008 50 71 00 - - - - з вмiстом цукру понад 15 мас.%   15 15 -
2008 50 79 00 - - - - iншi   15 15 -
  - - - без додання цукру, у первинних упаковках, масою нетто:        
2008 50 92 00 - - - - 5 кг або бiльше   15 15 -
2008 50 98 00 - - - - менш як 5 кг   15 15 -
2008 60 - вишнi та черешнi:        
  - - з доданням спирту:        
  - - - з вмiстом цукру понад 9 мас.%:        
2008 60 11 00 - - - - з фактичною концентрацiєю спирту не бiльш як 11,85 мас.%   10 10 -
2008 60 19 00 - - - - iншi   10 10 -
  - - - iншi:        
2008 60 31 00 - - - - з фактичною концентрацiєю спирту не бiльш як 11,85 мас.%   10 10 -
2008 60 39 00 - - - - iншi   0 0 -
  - - без додання спирту:        
  - - - з доданням цукру, у первинних упаковках, масою нетто:        
2008 60 50 00 - - - - понад 1 кг   10 10 -
2008 60 60 00 - - - - не бiльш як 1 кг   10 10 -
  - - - без додання цукру, у первинних упаковках, масою нетто:        
2008 60 70 00 - - - - 4,5 кг або бiльше   10 10 -
2008 60 90 00 - - - - менш як 4,5 кг   10 10 -
2008 70 - персики, включаючи нектарини:        
  - - з доданням спирту:        
  - - - у первинних упаковках, масою нетто понад 1 кг:        
  - - - - з вмiстом цукру понад 13 мас.%:        
2008 70 11 00 - - - - - з фактичною концентрацiєю спирту не бiльш як 11,85 мас.%   15 15 -
2008 70 19 00 - - - - - iншi   15 15 -
  - - - - iншi:        
2008 70 31 00 - - - - - з фактичною концентрацiєю спирту не бiльш як 11,85 мас.%   15 15 -
2008 70 39 00 - - - - - iншi   15 15 -
  - - - у первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 1 кг:        
2008 70 51 00 - - - - з вмiстом цукру понад 15 мас.%   15 15 -
2008 70 59 00 - - - - iншi   15 15 -
  - - без додання спирту:        
  - - - з доданням цукру, у первинних упаковках, масою нетто понад 1 кг:        
2008 70 61 00 - - - - з вмiстом цукру понад 13 мас.%   15 15 -
2008 70 69 00 - - - - iншi   15 15 -
  - - - з доданням цукру, у первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 1 кг:        
2008 70 71 00 - - - - з вмiстом цукру понад 15 мас.%   15 15 -
2008 70 79 00 - - - - iншi   15 15 -
  - - - без додання цукру, у первинних упаковках, масою нетто:        
2008 70 92 00 - - - - 5 кг або бiльше   15 15 -
2008 70 98 00 - - - - менш як 5 кг   15 15 -
2008 80 - суницi та полуницi:        
  - - з доданням спирту:        
  - - - з вмiстом цукру понад 9 мас.%:        
2008 80 11 00 - - - - з фактичною концентрацiєю спирту не бiльш як 11,85 мас.%   10 10 -
2008 80 19 00 - - - - iншi   10 10 -
  - - - iншi:        
2008 80 31 00 - - - - з фактичною концентрацiєю спирту не бiльш як 11,85 мас.%   10 10 -
2008 80 39 00 - - - - iншi   10 10 -
  - - без додання спирту:        
2008 80 50 00 - - - з доданням цукру, у первинних упаковках, масою нетто понад 1 кг   10 10 -
2008 80 70 00 - - - з доданням цукру, у первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 1 кг   10 10 -
2008 80 90 00 - - - без додання цукру   10 10 -
  - iншi, включаючи сумiшi, за винятком тих, якi включаються до пiдпозицiї 2008 19:        
2008 91 00 00 - - серцевина пальми   5 5 -
2008 93 - - журавлина (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea):        
  - - - з доданням спирту:        
  - - - - з вмiстом цукру понад 9 мас.%:        
2008 93 11 00 - - - - - з фактичною концентрацiєю спирту не бiльш як 11,85 мас.%   15 15 -
2008 93 19 00 - - - - - iншi   15 15 -
  - - - - iншi:        
2008 93 21 00 - - - - - з фактичною концентрацiєю спирту не бiльш як 11,85 мас.%   15 15 -
2008 93 29 00 - - - - - iншi   15 15 -
  - - - без додання спирту:        
2008 93 91 00 - - - - з доданням цукру, у первинних упаковках, масою нетто понад 1 кг   15 15 -
2008 93 93 00 - - - - з доданням цукру, у первинних упаковках, масою нетто не бiльше 1 кг   15 15 -
2008 93 99 00 - - - - без додання цукру   10 15 -
2008 97 - - сумiшi:        
  - - - з тропiчних горiхiв i тропiчних плодiв, що мiстять 50 мас.% або бiльше тропiчних горiхiв:        
2008 97 03 00 - - - - у первинних упаковках, масою нетто понад 1 кг   10 10 -
2008 97 05 00 - - - - у первинних упаковках, масою нетто не бiльше 1 кг   10 10 -
  - - - iншi:        
  - - - - з доданням спирту:        
  - - - - - з вмiстом цукру понад 9 мас.%:        
  - - - - - - з фактичною концентрацiєю спирту не бiльш як 11,85 мас.%:        
2008 97 12 00 - - - - - - - з тропiчних плодiв (включаючи сумiшi з вмiстом 50 мас.% або бiльше тропiчних плодiв i тропiчних горiхiв)   15 15 -
2008 97 14 00 - - - - - - - iншi   15 15 -
  - - - - - - iншi:        
2008 97 16 00 - - - - - - - з тропiчних плодiв (включаючи сумiшi з вмiстом 50 мас.% або бiльше тропiчних плодiв i тропiчних горiхiв)   15 15 -
2008 97 18 00 - - - - - - - iншi   15 15 -
  - - - - - iншi:        
  - - - - - - з фактичною концентрацiєю спирту не бiльш як 11,85 мас.%:        
2008 97 32 00 - - - - - - - з тропiчних плодiв (включаючи сумiшi з вмiстом 50 мас.% або бiльше тропiчних плодiв i тропiчних горiхiв)   15 15 -
2008 97 34 00 - - - - - - - iншi   15 15 -
  - - - - - - iншi:        
2008 97 36 00 - - - - - - - з тропiчних плодiв (включаючи сумiшi з вмiстом 50 мас.% або бiльше тропiчних плодiв i тропiчних горiхiв)   15 15 -
2008 97 38 00 - - - - - - - iншi   15 15 -
  - - - - без додання спирту:        
  - - - - - з доданням цукру:        
  - - - - - - у первинних упаковках, масою нетто понад 1 кг:        
2008 97 51 00 - - - - - - - з тропiчних плодiв (включаючи сумiшi з вмiстом 50 мас.% або бiльше тропiчних плодiв i тропiчних горiхiв)   15 15 -
2008 97 59 00 - - - - - - - iншi   15 15 -
  - - - - - - iншi:        
  - - - - - - - плодово-ягiднi сумiшi, у яких частка кожної iз складових не бiльш як 50 мас.% усiєї маси:        
2008 97 72 00 - - - - - - - - з тропiчних плодiв (включаючи сумiшi з вмiстом 50 мас.% або бiльше тропiчних плодiв i тропiчних горiхiв)   15 15 -
2008 97 74 00 - - - - - - - - iншi   15 15 -
  - - - - - - - iншi:        
2008 97 76 00 - - - - - - - - з тропiчних плодiв (включаючи сумiшi з вмiстом 50 мас.% або бiльше тропiчних плодiв i тропiчних горiхiв)   15 15 -
2008 97 78 00 - - - - - - - - iншi   15 15 -
  - - - - - без додання цукру, у первинних упаковках, масою нетто:        
  - - - - - - 5 кг або бiльше:        
2008 97 92 - - - - - - - з тропiчних плодiв (включаючи сумiшi з вмiстом 50 мас.% або бiльше тропiчних плодiв i тропiчних горiхiв):        
2008 97 92 10 - - - - - - - - пюре, заморожене або консервоване асептичним способом, в ємкостi, масою нетто понад 190 кг, для виробництва сокiв, нектарiв та напоїв   2 2 -
2008 97 92 90 - - - - - - - - iншi   15 15 -
2008 97 93 00 - - - - - - - iншi   15 15 -
  - - - - - - 4,5 кг або бiльше, але менш як 5 кг:        
2008 97 94 00 - - - - - - - з тропiчних плодiв (включаючи сумiшi з вмiстом 50 мас.% або бiльше тропiчних плодiв i тропiчних горiхiв)   15 15 -
2008 97 96 00 - - - - - - - iншi   15 15 -
  - - - - - - менш як 4,5 кг:        
2008 97 97 00 - - - - - - - з тропiчних плодiв (включаючи сумiшi з вмiстом 50 мас.% або бiльше тропiчних плодiв i тропiчних горiхiв)   15 15 -
2008 97 98 00 - - - - - - - iншi   15 15 -
2008 99 - - iншi:        
  - - - з доданням спирту:        
  - - - - iмбир:        
2008 99 11 00 - - - - - з фактичною концентрацiєю спирту не бiльш як 11,85 мас.%   15 15 -
2008 99 19 00 - - - - - iншi   15 15 -
  - - - - виноград:        
2008 99 21 00 - - - - - з вмiстом цукру понад 13 мас.%   15 15 -
2008 99 23 00 - - - - - iншi   15 15 -
  - - - - iншi:        
  - - - - - з вмiстом цукру понад 9 мас.%:        
  - - - - - - з фактичною концентрацiєю спирту не бiльш як 11,85 мас.%:        
2008 99 24 00 - - - - - - - тропiчнi плоди   15 15 -
2008 99 28 00 - - - - - - - iншi   15 15 -
  - - - - - - iншi:        
2008 99 31 00 - - - - - - - тропiчнi плоди   15 15 -
2008 99 34 00 - - - - - - - iншi   15 15 -
  - - - - - iншi:        
  - - - - - - з фактичною концентрацiєю спирту не бiльш як 11,85 мас.%:        
2008 99 36 00 - - - - - - - тропiчнi плоди   15 15 -
2008 99 37 00 - - - - - - - iншi   15 15 -
  - - - - - - iншi:        
2008 99 38 00 - - - - - - - тропiчнi плоди   15 15 -
2008 99 40 00 - - - - - - - iншi   15 15 -
  - - - без додання спирту:        
  - - - - з доданням цукру, у первинних упаковках, масою нетто понад 1 кг:        
2008 99 41 00 - - - - - iмбир   15 15 -
2008 99 43 00 - - - - - виноград   15 15 -
2008 99 45 00 - - - - - сливи та чорнослив   15 15 -
2008 99 48 - - - - - тропiчнi плоди:        
2008 99 48 10 - - - - - - пюре, заморожене або консервоване асептичним способом, в ємкостi, масою нетто понад 190 кг, для виробництва сокiв, нектарiв та напоїв   2 2 -
2008 99 48 90 - - - - - - iншi   15 15 -
2008 99 49 - - - - - iншi:        
2008 99 49 10 - - - - - - пюре з бананiв, кiвi, кактуса, ацероли, рамбутана, заморожене або консервоване асептичним способом, в ємкостi, масою нетто понад 190 кг, для виробництва сокiв, нектарiв та напоїв   2 2 -
2008 99 49 90 - - - - - - iншi   15 15 -
  - - - - з доданням цукру, у первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 1 кг:        
2008 99 51 00 - - - - - iмбир   15 15 -
2008 99 63 00 - - - - - тропiчнi плоди   15 15 -
2008 99 67 00 - - - - - iншi   15 15 -
  - - - - без додання цукру:        
  - - - - - сливи та чорнослив, у первинних упаковках, масою нетто:        
2008 99 72 00 - - - - - - 5 кг або бiльше   15 15 -
2008 99 78 00 - - - - - - менш як 5 кг   15 15 -
2008 99 85 00 - - - - - кукурудза, крiм цукрової кукурудзи (Zea mays var. Saccharata)   15 15 -
2008 99 91 00 - - - - - ямс, батат, або солодка картопля i аналогiчнi їстiвнi частини рослин з вмiстом крохмалю 5 мас.% або бiльше   15 15 -
2008 99 99 - - - - - iншi:        
2008 99 99 10 - - - - - - пюре з тропiчних плодiв, заморожене або консервоване асептичним способом, в ємкостi, масою нетто понад 190 кг, для виробництва сокiв, нектарiв та напоїв   2 2 -
2008 99 99 20 - - - - - - пюре з бананiв, кiвi, кактуса, ацероли, рамбутана, заморожене або консервоване асептичним способом, в ємкостi, масою нетто понад 190 кг, для виробництва сокiв, нектарiв та напоїв   2 2 -
2008 99 99 90 - - - - - - iншi   10 15 -
2009 Соки з плодiв (включаючи виноградне сусло) або соки овочевi, незбродженi та без додання спирту, з доданням або без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин:        
  - сiк апельсиновий:        
2009 11 - - заморожений:        
  - - - з числом Брiкса понад 67:        
2009 11 11 00 - - - - вартiстю не бiльш як 30 євро за 100 кг маси нетто   2 2 -
2009 11 19 00 - - - - iнший   2 2 -
  - - - з числом Брiкса не бiльш як 67:        
2009 11 91 00 - - - - вартiстю не бiльш як 30 євро за 100 кг маси нетто та з вмiстом доданого цукру понад 30 мас.%   2 2 -
2009 11 99 - - - - iнший:        
2009 11 99 10 - - - - - концентрований   2 2 -
2009 11 99 20 - - - - - натуральний (невiдновлений), без додання цукру, в ємкостi, масою нетто понад 190 кг, вартiстю понад 30 євро за 100 кг маси нетто   2 2 -
2009 11 99 90 - - - - - iнший   2 2 -
2009 12 00 - - незаморожений, з числом Брiкса не бiльш як 20:        
2009 12 00 10 - - - натуральний (невiдновлений), консервований асептичним способом, без додання цукру, в ємкостi, масою нетто понад 190 кг, вартiстю понад 30 євро за 100 кг маси нетто   2 2 -
2009 12 00 90 - - - iнший   2 2 -
2009 19 - - iнший:        
  - - - з числом Брiкса понад 67:        
2009 19 11 00 - - - - вартiстю не бiльш як 30 євро за 100 кг маси нетто   5 5 -
2009 19 19 00 - - - - iнший   2 2 -
  - - - з числом Брiкса понад 20, але не бiльш як 67:        
2009 19 91 00 - - - - вартiстю не бiльш як 30 євро за 100 кг маси нетто та з вмiстом доданого цукру понад 30 мас.%   5 5 -
2009 19 98 - - - - iнший:        
2009 19 98 10 - - - - - концентрований   2 2 -
2009 19 98 90 - - - - - iнший   5 5 -
  - сiк грейпфрутiв (включаючи сiк помело):        
2009 21 00 - - з числом Брiкса не бiльш як 20:        
2009 21 00 10 - - - натуральний (невiдновлений), заморожений або консервований асептичним способом, без додання цукру, в ємкостi, масою нетто понад 190 кг, вартiстю понад 30 євро за 100 кг маси нетто   2 2 -
2009 21 00 90 - - - iнший   5 5 -
2009 29 - - iнший:        
  - - - з числом Брiкса понад 67:        
2009 29 11 00 - - - - вартiстю не бiльш як 30 євро за 100 кг маси нетто   5 5 -
2009 29 19 00 - - - - iнший   2 2 -
  - - - з числом Брiкса понад 20, але не бiльш як 67:        
2009 29 91 00 - - - - вартiстю не бiльш як 30 євро за 100 кг маси нетто та з вмiстом доданого цукру понад 30 мас.%   5 5 -
2009 29 99 - - - - iнший:        
2009 29 99 10 - - - - - концентрований   2 2 -
2009 29 99 90 - - - - - iнший   5 5 -
  - соки iнших цитрусових:        
2009 31 - - з числом Брiкса не бiльш як 20:        
  - - - вартiстю понад 30 євро за 100 кг маси нетто:        
2009 31 11 00 - - - - якi мiстять доданий цукор   5 5 -
2009 31 19 - - - - якi не мiстять доданого цукру:        
2009 31 19 10 - - - - - натуральнi (невiдновленi), замороженi або консервованi асептичним способом, без додання цукру, в ємкостi, масою нетто понад 190 кг   2 2 -
2009 31 19 90 - - - - - iншi   5 5 -
  - - - вартiстю не бiльш як 30 євро за 100 кг маси нетто:        
  - - - - сiк лимонний:        
2009 31 51 00 - - - - - який мiстить доданий цукор   5 5 -
2009 31 59 00 - - - - - який не мiстить доданого цукру   5 5 -
  - - - - соки з iнших цитрусових:        
2009 31 91 00 - - - - - якi мiстять доданий цукор   5 5 -
2009 31 99 00 - - - - - якi не мiстять доданого цукру   5 5 -
2009 39 - - iншi:        
  - - - з числом Брiкса понад 67:        
2009 39 11 00 - - - - вартiстю не бiльш як 30 євро за 100 кг маси нетто   5 5 -
2009 39 19 00 - - - - iншi   2 2 -
  - - - з числом Брiкса понад 20, але не бiльш як 67:        
  - - - - вартiстю понад 30 євро за 100 кг маси нетто:        
2009 39 31 00 - - - - - якi мiстять доданий цукор   5 5 -
2009 39 39 - - - - - якi не мiстять доданого цукру:        
2009 39 39 10 - - - - - - концентрованi   2 2 -
2009 39 39 90 - - - - - - iншi   5 5 -
  - - - - вартiстю не бiльш як 30 євро за 100 кг маси нетто:        
  - - - - - сiк лимонний:        
2009 39 51 00 - - - - - - з вмiстом доданого цукру понад 30 мас.%   5 5 -
2009 39 55 00 - - - - - - з вмiстом доданого цукру не бiльш як 30 мас.%   5 5 -
2009 39 59 00 - - - - - - якi не мiстять доданого цукру   5 5 -
  - - - - - соки з iнших цитрусових:        
2009 39 91 00 - - - - - - з вмiстом доданого цукру понад 30 мас.%   5 5 -
2009 39 95 00 - - - - - - з вмiстом доданого цукру не бiльш як 30 мас.%   5 5 -
2009 39 99 00 - - - - - - якi не мiстять доданого цукру   5 5 -
  - сiк ананасовий:        
2009 41 - - з числом Брiкса не бiльш як 20:        
2009 41 92 00 - - - який мiстить доданий цукор   10 10 -
2009 41 99 - - - який не мiстить доданого цукру:        
2009 41 99 10 - - - - натуральний (невiдновлений), заморожений або консервований асептичним способом, в ємкостi, масою нетто понад 190 кг, вартiстю понад 30 євро за 100 кг маси нетто   2 2 -
2009 41 99 90 - - - - iнший   10 10 -
2009 49 - - iнший:        
  - - - з числом Брiкса понад 67:        
2009 49 11 00 - - - - вартiстю не бiльш як 30 євро за 100 кг маси нетто   10 10 -
2009 49 19 00 - - - - iнший   2 2 -
  - - - з числом Брiкса понад 20, але не бiльш як 67:        
2009 49 30 00 - - - - вартiстю понад 30 євро за 100 кг маси нетто, який мiстить доданий цукор   10 10 -
  - - - - iнший:        
2009 49 91 00 - - - - - з вмiстом доданого цукру понад 30 мас.%   10 10 -
2009 49 93 00 - - - - - з вмiстом доданого цукру не бiльш як 30 мас.%   10 10 -
2009 49 99 - - - - - який не мiстить доданого цукру:        
2009 49 99 10 - - - - - - концентрований   2 2 -
2009 49 99 90 - - - - - - iнший   10 10 -
2009 50 - сiк томатний:        
2009 50 10 00 - - який мiстить доданий цукор   10 10 -
2009 50 90 00 - - iнший   10 10 -
  - сiк виноградний (включаючи виноградне сусло):        
2009 61 - - з числом Брiкса не бiльш як 30:        
2009 61 10 00 - - - вартiстю понад 18 євро за 100 кг маси нетто   10 10 -
2009 61 90 00 - - - вартiстю не бiльш як 18 євро за 100 кг маси нетто   10 10 -
2009 69 - - iнший:        
  - - - з числом Брiкса понад 67:        
2009 69 11 00 - - - - вартiстю не бiльш як 22 євро за 100 кг маси нетто   10 10 -
2009 69 19 00 - - - - iнший   2 2 -
  - - - з числом Брiкса понад 30, але не бiльш як 67:        
  - - - - вартiстю понад 18 євро за 100 кг маси нетто:        
2009 69 51 00 - - - - - концентрований   2 2 -
2009 69 59 00 - - - - - iнший   10 10 -
  - - - - вартiстю не бiльш як 18 євро за 100 кг маси нетто:        
  - - - - - з вмiстом доданого цукру понад 30 мас.%:        
2009 69 71 00 - - - - - - концентрований   2 2 -
2009 69 79 00 - - - - - - iнший   10 10 -
2009 69 90 00 - - - - - iнший   10 10 -
  - сiк яблучний:        
2009 71 - - з числом Брiкса не бiльш як 20:        
2009 71 20 00 - - - який мiстить доданий цукор   10 10 -
2009 71 99 00 - - - який не мiстить доданого цукру   10 10 -
2009 79 - - iнший:        
  - - - з числом Брiкса понад 67:        
2009 79 11 00 - - - - вартiстю не бiльш як 22 євро за 100 кг маси нетто   10 10 -
2009 79 19 00 - - - - iнший   10 10 -
  - - - з числом Брiкса понад 20, але не бiльш як 67:        
2009 79 30 00 - - - - вартiстю понад 18 євро за 100 кг маси нетто, який мiстить доданий цукор   10 10 -
  - - - - iнший:        
2009 79 91 00 - - - - - з вмiстом доданого цукру понад 30 мас.%   10 10 -
2009 79 98 00 - - - - - який не мiстить доданого цукру   10 10 -
  - сiк з будь-яких iнших плодiв або овочiв:        
2009 81 - - з журавлини (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea):        
  - - - з числом Брiкса бiльш як 67:        
2009 81 11 00 - - - - вартiстю не бiльш як 30 євро за 100 кг маси нетто   2 2 -
2009 81 19 00 - - - - iнший   2 2 -
  - - - з числом Брiкса не бiльш як 67:        
2009 81 31 00 - - - - вартiстю понад 18 євро за 100 кг маси нетто, який мiстить доданий цукор   10 10 -
  - - - - iнший:        
2009 81 51 00 - - - - - з вмiстом доданого цукру понад 30 мас.%   10 10 -
2009 81 59 00 - - - - - з вмiстом доданого цукру не бiльш як 30 мас.%   10 10 -
  - - - - - який не мiстить доданого цукру:        
2009 81 95 - - - - - - сiк з плодiв рослин виду Vaccinium macrocarpon:        
2009 81 95 10 - - - - - - - концентрований   2 2 -
2009 81 95 90 - - - - - - - iнший   10 10 -
2009 81 99 00 - - - - - - iншi   10 10 -
2009 89 - - iнший:        
  - - - з числом Брiкса бiльш як 67:        
  - - - - сiк грушевий:        
2009 89 11 00 - - - - - вартiстю не бiльш як 22 євро за 100 кг маси нетто   10 10 -
2009 89 19 00 - - - - - iнший   10 10 -
  - - - - iнший:        
  - - - - - вартiстю не бiльш як 30 євро за 100 кг маси нетто:        
2009 89 34 - - - - - - сiк тропiчних плодiв:        
2009 89 34 10 - - - - - - - сiк плодiв пасифлори, або страстоцвiту   2 2 -
2009 89 34 20 - - - - - - - сiк плодiв гуаяви та манго   0 0 -
2009 89 34 90 - - - - - - - iншi   8 8 -
2009 89 35 00 - - - - - - iнший   2 2 -
  - - - - - iнший:        
2009 89 36 00 - - - - - - сiк тропiчних плодiв   8 8 -
2009 89 38 00 - - - - - - iнший   2 2 -
  - - - з числом Брiкса не бiльш як 67:        
  - - - - сiк грушевий:        
2009 89 50 00 - - - - - вартiстю понад 18 євро за 100 кг маси нетто, який мiстить доданий цукор   10 10 -
  - - - - - iнший:        
2009 89 61 00 - - - - - - з вмiстом доданого цукру понад 30 мас.%   10 10 -
2009 89 63 00 - - - - - - з вмiстом доданого цукру не бiльш як 30 мас.%   10 10 -
2009 89 69 00 - - - - - - який не мiстить доданого цукру   10 10 -
  - - - - iнший:        
  - - - - - вартiстю бiльш як 30 євро за 100 кг маси нетто, який мiстить доданий цукор:        
2009 89 71 00 - - - - - - сiк з вишень або черешень   10 10 -
2009 89 73 00 - - - - - - соки з тропiчних плодiв   10 10 -
2009 89 79 00 - - - - - - iншi   10 10 -
  - - - - - iншi:        
  - - - - - - з вмiстом доданого цукру понад 30 мас.%:        
2009 89 85 - - - - - - - сiк тропiчних плодiв:        
2009 89 85 10 - - - - - - - - сiк плодiв пасифлори, або страстоцвiту, та гуаяви   8 8 -
2009 89 85 90 - - - - - - - - iншi   10 10 -
2009 89 86 00 - - - - - - - iншi   10 10 -
  - - - - - - з вмiстом доданого цукру не бiльш як 30 мас.%:        
2009 89 88 00 - - - - - - - сiк тропiчних плодiв   10 10 -
2009 89 89 00 - - - - - - - iншi   10 10 -
  - - - - - - який не мiстить доданого цукру:        
2009 89 96 00 - - - - - - - сiк з вишень або черешень   10 10 -
2009 89 97 - - - - - - - сiк тропiчних плодiв:        
2009 89 97 10 - - - - - - - - концентрований   2 2 -
2009 89 97 20 - - - - - - - - натуральний (невiдновлений) заморожений або консервований асептичним способом, в ємкостi, масою нетто понад 190 кг, вартiстю понад 30 євро за 100 кг маси нетто   2 2 -
2009 89 97 90 - - - - - - - - iншi   10 10 -
2009 89 99 - - - - - - - iншi:        
2009 89 99 10 - - - - - - - - концентрованi   2 2 -
2009 89 99 20 - - - - - - - - сiк банановий, натуральний (невiдновлений), заморожений або консервований асептичним способом, в ємкостi, масою нетто понад 190 кг, вартiстю понад 30 євро за 100 кг маси нетто   2 2 -
2009 89 99 90 - - - - - - - - iншi   10 10 -
2009 90 - сумiшi сокiв:        
  - - з числом Брiкса понад 67:        
  - - - сумiшi яблучного та грушевого сокiв:        
2009 90 11 00 - - - - вартiстю не бiльш як 22 євро за 100 кг маси нетто   10 10 -
2009 90 19 00 - - - - iншi   10 10 -
  - - - iншi:        
2009 90 21 00 - - - - вартiстю не бiльш як 30 євро за 100 кг маси нетто   10 10 -
2009 90 29 00 - - - - iншi   2 2 -
  - - з числом Брiкса не бiльш як 67:        
  - - - сумiшi яблучного та грушевого сокiв:        
2009 90 31 00 - - - - вартiстю не бiльш як 18 євро за 100 кг маси нетто, з вмiстом доданого цукру понад 30 мас.%   10 10 -
2009 90 39 00 - - - - iншi   10 10 -
  - - - iншi:        
  - - - - вартiстю понад 30 євро за 100 кг маси нетто:        
  - - - - - сумiшi сокiв з цитрусових i ананасового:        
2009 90 41 00 - - - - - - якi мiстять доданий цукор   10 10 -
2009 90 49 - - - - - - iншi:        
2009 90 49 10 - - - - - - - концентрованi   2 2 -
2009 90 49 20 - - - - - - - натуральнi (невiдновленi), замороженi або консервованi асептичним способом, в ємкостi, масою нетто понад 190 кг   2 2 -
2009 90 49 90 - - - - - - - iншi   10 10 -
  - - - - - iншi:        
2009 90 51 00 - - - - - - якi мiстять доданий цукор   10 10 -
2009 90 59 - - - - - - iншi:        
2009 90 59 10 - - - - - - - концентрованi   2 2 -
2009 90 59 20 - - - - - - - сумiшi сокiв з тропiчних плодiв, натуральнi (невiдновленi), замороженi або консервованi асептичним способом, в ємкостi, масою нетто понад 190 кг   2 2 -
2009 90 59 30 - - - - - - - сумiшi сокiв з цитрусових, натуральнi (невiдновленi), замороженi або консервованi асептичним способом, в ємкостi, масою нетто понад 190 кг   2 2 -
2009 90 59 90 - - - - - - - iншi   10 10 -
  - - - - вартiстю не бiльш як 30 євро за 100 кг маси нетто:        
  - - - - - сумiшi сокiв з цитрусових i ананасового:        
2009 90 71 00 - - - - - - з вмiстом доданого цукру понад 30 мас.%   10 10 -
2009 90 73 00 - - - - - - з вмiстом доданого цукру не бiльш як 30 мас.%   10 10 -
2009 90 79 - - - - - - якi не мiстять доданого цукру:        
2009 90 79 10 - - - - - - - концентрованi   2 2 -
2009 90 79 90 - - - - - - - iншi   10 10 -
  - - - - - iншi:        
  - - - - - - з вмiстом доданого цукру понад 30 мас.%:        
2009 90 92 00 - - - - - - - сумiшi сокiв з тропiчних плодiв   10 10 -
2009 90 94 00 - - - - - - - iншi   10 10 -
  - - - - - - з вмiстом доданого цукру не бiльш як 30 мас.%:        
2009 90 95 00 - - - - - - - сумiшi сокiв з тропiчних плодiв   10 10 -
2009 90 96 00 - - - - - - - iншi   10 10 -
  - - - - - - якi не мiстять доданого цукру:        
2009 90 97 - - - - - - - сумiшi сокiв з тропiчних плодiв:        
2009 90 97 10 - - - - - - - - концентрованi   2 2 -
2009 90 97 90 - - - - - - - - iншi   10 10 -
2009 90 98 - - - - - - - iншi:        
2009 90 98 10 - - - - - - - - концентрованi   2 2 -
2009 90 98 90 - - - - - - - - iншi   10 10 -

 

Група 21
Рiзнi харчовi продукти

     Примiтки:

     1. Ця група не включає:

     (а) овочевi сумiшi товарної позицiї 0712;

     (b) смаженi замiнники натуральної кави з вмiстом кави в будь-якiй пропорцiї (товарна позицiя 0901);

     (c) ароматизований чай (товарна позицiя 0902);

     (d) прянощi та iншi продукти товарних позицiй 0904 - 0910;

     (e) готовi харчовi продукти, крiм продуктiв товарної позицiї 2103 або 2104, з вмiстом понад 20 мас.% сосисок, ковбаси, м'яса, субпродуктiв, кровi, риби, ракоподiбних, молюскiв або iнших водяних безхребетних чи будь-якi сумiшi цих продуктiв (група 16);

     (f) дрiжджi, використовуванi як лiкарськi засоби, або iншi продукти товарної позицiї 3003 або 3004; або

     (g) ферментнi препарати товарної позицiї 3507.

     2. Екстракти смажених замiнникiв натуральної кави, зазначенi в примiтцi 1(b), включаються до товарної позицiї 2101.

     3. У товарнiй позицiї 2104 термiн "гомогенiзованi складенi харчовi продукти" означає продукти, що складаються з тонко подрiбненої сумiшi двох або бiльше основних компонентiв, таких як м'ясо, риба, овочi, плоди або горiхи, розфасованої для роздрiбної торгiвлi як продукти, призначенi для немовлят або дiтей молодшого вiку або дiєтичне харчування, в упаковках масою нетто не бiльш як 250 г. У цьому разi не беруться до уваги рiзнi iнгредiєнти, якi додано до сумiшi в невеликiй кiлькостi як приправу, консервант чи з iншою метою. Цi продукти можуть мiстити в невеликiй кiлькостi окремi шматочки основних компонентiв, якi можна бачити неозброєним оком.

     Додатковi примiтки:

     1. У товарних пiдкатегорiях 2106 10 20 00 i 2106 90 92 00 термiн "крохмаль" означає також продукти розщеплення крохмалю.

     2. У товарнiй пiдкатегорiї 2106 90 20 00 термiн "складенi спиртнi продукти, крiм продуктiв, виготовлених на основi ароматичних речовин, що використовуються у виробництвi напоїв" означає складенi продукти з концентрацiєю спирту понад 0,5 об.%.

     3. У товарнiй пiдкатегорiї 2106 90 30 00 термiн "iзоглюкоза" означає продукт, одержаний з глюкози або її полiмерiв, з вмiстом у сухому станi не менш як 10 мас.% фруктози.

     4. Iншi готовi харчовi продукти, представленi у дозованих формах, таких як капсули, таблетки, пастилки i драже, та якi призначенi для використання як харчовi добавки, повиннi класифiкуватися в товарнiй позицiї 2106, якщо цi продукти в iншому мiсцi не зазначенi або не включенi.

     5. Харчовi продукти на основi кави, чаю чи мате або екстрактiв, есенцiй або їх концентратiв з вмiстом цукру 97 мас.% або бiльше, в перерахунку на суху речовину, не включаються до товарної позицiї 2101, а повиннi бути класифiкованi в товарнiй групi 17.

     Додатковi примiтки України:

     1. У товарнiй пiдкатегорiї 2106 90 98 60 вираз "з вмiстом цукру" означає вмiст рiзних цукрiв, виражених як цукроза, що вiдповiдає цифровому показнику рефрактометра при температурi 20 °С.

     2. У товарнiй пiдкатегорiї 2106 90 98 80 термiн "сирне фондю" означає продукти, якi мiстять 12 % або бiльше, але менш як 18 % молочних жирiв та виготовленi виключно з плавлених сирiв (емменталь та грюєр) з добавками бiлого вина, дистиляту вишнiвки, крохмалю та спецiй.

Код Назва Ставки мита, % Додатковi ОВО
преферен- цiйна пiльгова повна
2101 Екстракти, есенцiї та концентрати кави, чаю чи мате, або парагвайського чаю i готовi продукти на їх основi або на основi кави, чаю чи мате, або парагвайського чаю; смажений цикорiй та iншi смаженi замiнники кави i екстракти, есенцiї та їх концентрати:        
  - екстракти, есенцiї та концентрати кави i готовi продукти на основi цих екстрактiв, есенцiй i концентратiв або на основi кави:        
2101 11 00 - - екстракти, есенцiї та концентрати:        
2101 11 00 10 - - - розчинна кава в первиннiй упаковцi масою нетто понад 10 кг   5 5 -
2101 11 00 90 - - - iншi   10 10 -
2101 12 - - готовi продукти на основi цих екстрактiв, есенцiй i концентратiв або на основi кави:        
2101 12 92 00 - - - готовi продукти на основi цих екстрактiв, есенцiй i концентратiв кави   10 10 -
2101 12 98 00 - - - iншi   10 10 -
2101 20 - екстракти, есенцiї та концентрати чаю чи мате, або парагвайського чаю, i готовi продукти на їх основi або на основi чаю чи мате, або парагвайського чаю:        
2101 20 20 00 - - екстракти, есенцiї або концентрати   10 10 -
  - - готовi продукти:        
2101 20 92 00 - - - на основi екстрактiв, есенцiй або концентратiв чаю чи мате, або парагвайського чаю   10 10 -
2101 20 98 00 - - - iншi   10 10 -
2101 30 - смажений цикорiй та iншi смаженi замiнники кави i екстракти, есенцiї та їх концентрати:        
  - - смажений цикорiй та iншi смаженi замiнники кави:        
2101 30 11 00 - - - смажений цикорiй   10 10 -
2101 30 19 00 - - - iншi   10 10 -
  - - екстракти, есенцiї та концентрати смаженого цикорiю та iнших смажених замiнникiв кави:        
2101 30 91 00 - - - смаженого цикорiю   10 10 -
2101 30 99 00 - - - iншi   10 10 -
2102 Дрiжджi (активнi чи неактивнi); iншi мертвi одноклiтиннi мiкроорганiзми (крiм вакцин товарної позицiї 3002); готовi пекарськi порошки:        
2102 10 - дрiжджi активнi:        
2102 10 10 00 - - дрiжджi культурнi   15 15 -
  - - дрiжджi пекарськi:        
2102 10 31 00 - - - сухi   20 20 -
2102 10 39 00 - - - iншi   20 20 -
2102 10 90 00 - - iншi   15 15 -
2102 20 - дрiжджi неактивнi; iншi мертвi одноклiтиннi мiкроорганiзми:        
  - - дрiжджi неактивнi:        
2102 20 11 00 - - - у виглядi таблеток, кубикiв чи аналогiчних форм або в первинних упаковках масою нетто не бiльш як 1кг   10 10 -
2102 20 19 00 - - - iншi   10 10 -
2102 20 90 00 - - iншi   10 10 -
2102 30 00 00 - порошки пекарськi готовi   10 10 -
2103 Продукти для приготування соусiв i готовi соуси; смаковi добавки та приправи змiшанi; порошок гiрчицi та готова гiрчиця:        
2103 10 00 00 - соус соєвий   15 15 -
2103 20 00 00 - кетчуп та iншi томатнi соуси   15 15 -
2103 30 - порошок гiрчицi та готова гiрчиця:        
2103 30 10 00 - - порошок гiрчицi   15 15 -
2103 30 90 00 - - готова гiрчиця   12 12 -
2103 90 - iншi:        
2103 90 10 00 - - мангове чатнi, рiдке   10 10 -
2103 90 30 00 - - настоянки гiркi ароматичнi з вмiстом 44,2 - 49,2 об.% спирту та 1,5-6 мас.% тирличу (генцiану), прянощiв i рiзних iнгредiєнтiв з вмiстом 4 - 10 % цукру, у посудинах мiсткiстю не бiльш як 0,5 л   10 10 л 100% спирту
2103 90 90 00 - - iншi   10 10 -
2104 Супи чи бульйони готовi та заготовки для їх приготування; гомогенiзованi складенi харчовi продукти:        
2104 10 00 00 - супи чи бульйони готовi та заготовки для їх приготування   10 10 -
2104 20 00 00 - гомогенiзованi складенi харчовi продукти   10 10 -
2105 00 Морозиво та iншi види харчового льоду, що мiстять або не мiстять какао:        
2105 00 10 - без вмiсту молочних жирiв або з вмiстом менш як 3 мас.% молочних жирiв:        
2105 00 10 10 - - фруктове морозиво, виготовлене з сумiшей товарної пiдкатегорiї 2106 90 98 60   5 5 -
2105 00 10 90 - - iнше   10 10 -
  - з вмiстом молочних жирiв:        
2105 00 91 00 - - 3 мас.% або бiльше, але менш як 7 мас.%   10 10 -
2105 00 99 00 - - 7 мас.% або бiльше   10 10 -
2106 Харчовi продукти, в iншому мiсцi не зазначенi:        
2106 10 - бiлковi концентрати та текстурованi бiлковi речовини:        
2106 10 20 00 - - без вмiсту молочних жирiв, цукрози, iзоглюкози, глюкози, крохмалю або з вмiстом менш як 1,5 мас.% молочних жирiв, менш як 5 мас.% цукрози чи iзоглюкози, менш як 5 мас.% глюкози або крохмалю   4 4 -
2106 10 80 00 - - iншi   4 4 -
2106 90 - iншi:        
2106 90 20 00 - - складенi спиртнi продукти, крiм продуктiв, виготовлених на основi ароматичних речовин, що використовуються у виробництвi напоїв   10 10 л 100% спирту
  - - сиропи цукровi, ароматизованi або з доданням барвникiв:        
2106 90 30 00 - - - сироп з iзоглюкози   5 5 -
  - - - iншi:        
2106 90 51 00 - - - - сироп з лактози   5 5 -
2106 90 55 00 - - - - сироп з глюкози або з мальтодекстрину   5 5 -
2106 90 59 00 - - - - iншi   10 10 -
  - - iншi:        
2106 90 92 00 - - - без вмiсту молочних жирiв, цукрози, iзоглюкози, глюкози, крохмалю або з вмiстом менш як 1,5 мас.% молочних жирiв, менш як 5 мас.% цукрози чи iзоглюкози, менш як 5 мас.% глюкози або крохмалю   8 8 -
2106 90 98 - - - iншi:        
2106 90 98 60 - - - - сумiшi (основи) для виготовлення фруктового морозива з вмiстом концентрованого фруктового соку або безалкогольного напою, з вмiстом цукру не бiльш як 30 мас.% та без вмiсту молочних жирiв   5 5 -
2106 90 98 80 - - - - сирне фондю   10 10 -
2106 90 98 90 - - - - iншi   0 0 -

 

Група 22
Алкогольнi i безалкогольнi напої та оцет

     Примiтки:

     1. Ця група не включає:

     (а) продукти цiєї групи (крiм продуктiв товарної позицiї 2209), виготовленi для кулiнарних цiлей, тим самим не придатнi для вживання як напої (в основному товарна позицiя 2103);

     (b) морську воду (товарна позицiя 2501);

     (c) дистильовану воду, воду для вимiрювання електропровiдностi або воду з аналогiчною чистотою (товарна позицiя 2853);

     (d) оцтову кислоту з концентрацiєю понад 10 мас.% (товарна позицiя 2915);

     (e) лiкарськi засоби товарної позицiї 3003 або 3004; або

     (f) парфумернi або туалетнi засоби (група 33).

     2. У цiй групi та в групах 20 i 21 концентрацiя спирту за об'ємом визначається при температурi 20 °С.

     3. У товарнiй позицiї 2202 термiн "безалкогольнi напої" означає напої з концентрацiєю спирту не бiльш як 0,5 об.%. Алкогольнi напої класифiкуються в товарних позицiях 2203 - 2206 або в товарнiй позицiї 2208.

     Примiтка до товарної пiдпозицiї:

     У товарнiй пiдпозицiї 2204 10 термiн "вина iгристi" означає вина в закритих посудинах, що мають надлишковий тиск 3 бар або бiльше при температурi 20 °С.

     Додатковi примiтки:

     1. У товарну пiдкатегорiю 2202 10 00 00 включаються води, у тому числi мiнеральнi та газованi, що мiстять доданий цукор чи iншi пiдсолоджувальнi або ароматичнi речовини, за умови безпосереднього використання цих вод як напоїв.

     2. У товарних позицiях 2204 i 2205 та в товарнiй пiдкатегорiї 2206 00 10 00:

     (а) термiн "фактична концентрацiя спирту за об'ємом" означає число об'ємiв чистого спирту при температурi 20 °С у 100 об'ємах продукту при цiй температурi;

     (b) термiн "потенцiйна концентрацiя спирту за об'ємом" означає число об'ємiв чистого спирту при температурi 20 °С, якi можна одержати в разi повного збродження цукрiв, що мiстяться в 100 об'ємах продукту при цiй температурi;

     (c) термiн "загальна концентрацiя спирту за об'ємом" означає суму фактичної та потенцiйної концентрацiй спирту за об'ємом;

     (d) термiн "натуральна концентрацiя спирту за об'ємом" означає загальну концентрацiю спирту за об'ємом у продуктi до будь-якого його збагачення;

     (e) символ "об.%" позначає концентрацiю спирту за об'ємом.

     3. У товарнiй пiдкатегорiї 2204 30 10 00 термiн "виноградне сусло в процесi бродiння" означає продукт, одержаний шляхом зброджування виноградного сусла, фактична концентрацiя спирту в якому понад 1 об.% i менш як 3/5 загальної концентрацiї спирту за об'ємом.

     4. У товарних пiдпозицiях 2204 21, 2204 22 i 2204 29:

     А. Термiн "загальний сухий екстракт" означає вмiст у продуктi в грамах на лiтр усiх речовин, якi за певних фiзичних умов не звiтрюються.

     Загальний сухий екстракт повинен визначатися при температурi 20 °С денсиметром.

     B. (а) Наявнiсть у продуктах товарних пiдкатегорiй 2204 21 11 00 - 2204 21 98 00, 2204 22 22 00 - 2204 22 98 00 i 2204 29 22 00 - 2204 29 98 00 зазначеного у пунктах 1, 2, 3 та 4 вмiсту загального сухого екстракту не впливає на класифiкацiю цих продуктiв:

     1) у продуктах з фактичною концентрацiєю спирту не бiльш як 13 об.% - 90 г або менше загального сухого екстракту на 1 л;

     2) у продуктах з фактичною концентрацiєю спирту понад 13 об.%, але не бiльш як 15 об.% - 130 г або менше загального сухого екстракту на 1 л;

     3) у продуктах з фактичною концентрацiєю спирту понад 15 об.%, але не бiльш як 18 об.% - 130 г або менше загального сухого екстракту на 1 л;

     4) у продуктах з фактичною концентрацiєю спирту понад 18 об.%, але не бiльш як 22 об.% - 330 г або менше загального сухого екстракту на 1 л.

     Продукти iз загальним сухим екстрактом понад максимум, зазначений вище для кожного класу, повиннi бути класифiкованi в наступному класi, за винятком випадку, коли загальний сухий екстракт перевищує 330 г на 1 л, у цьому разi продукти класифiкуються в товарних пiдкатегорiях 2204 21 98 00, 2204 22 98 00 i 2204 29 98 00.

     (b) Наведенi вище правила не стосуються продуктiв, класифiкованих у товарних пiдкатегорiях 2204 21 23 00 i 2204 22 33 00.

     5. До товарних пiдкатегорiй 2204 21 11 00 - 2204 21 98 00, 2204 22 22 00 - 2204 22 98 00 i 2204 29 22 00 - 2204 29 98 00 включаються:

     (а) виноградне сусло, бродiння якого зупинене шляхом додання спирту, тобто продукт, який:

     - має фактичну концентрацiю спирту не менш як 12 об.%, але менш як 15 об.%, i

     - одержано шляхом додання до незбродженого виноградного сусла, що має натуральну концентрацiю спирту не менш як 8,5 об.%, продукту, одержаного дистиляцiєю вина;

     (b) вино крiплене для перегонки, тобто продукт, який:

     - має фактичну концентрацiю спирту не менш як 18 об.%, але не бiльш як 24 об.%,

     - одержано виключно шляхом додання до вина, що не мiстить залишкового цукру, неректифiкованого продукту, що одержаний шляхом перегонки вина та має максимальну фактичну концентрацiю спирту 86 об.%, i

     - має максимальний вмiст летких кислот 1,5 г/л у перерахунку на оцтову кислоту;

     (c) лiкерне вино, тобто продукт, який має:

     - загальну концентрацiю спирту не менш як 17,5 об.% i фактичну концентрацiю спирту не менш як 15 об.%, але не бiльш як 22 об.%, i

     - одержаний iз виноградного сусла або вина iз сортiв винограду, якi схваленi у третiй країнi для виробництва лiкерних вин, та має натуральну концентрацiю спирту не менш як 12 об.%,

     - заморожуванням, або

     - доданням у процесi бродiння чи пiсля нього:

     - продукту, одержаного шляхом перегонки вина, або

     - концентрованого виноградного сусла або деяких високоякiсних лiкерних вин, включених до списку вин, для яких така практика традицiйна, виноградного сусла, яке сконцентроване дiєю прямого тепла та яке, крiм цiєї операцiї, вiдповiдає визначенню концентрованого виноградного сусла, або

     - сумiшi цих продуктiв.

     Проте деякi лiкернi вина з позначкою про походження або з географiчним зазначенням зi списку Регламенту ЄС N 607/2009 (OJ L 193, 24 липня 2009 року, стор. 60) можуть бути одержанi iз свiжого незбродженого виноградного сусла, яке не завжди може мати мiнiмальну концентрацiю спирту, що дорiвнює 12 об.%.

     6. У товарних пiдпозицiях 2204 10, 2204 21, 2204 22 i 2204 29:

     (а) вина iз захищеним найменуванням за походженням (Protected Designation of Origin, PDO) та вина iз захищеною географiчною ознакою (Protected Geographical Indication, PGI) - це вина, якi вiдповiдають положенням статей 93 - 107 Регламенту ЄС N 1308/2013 (OJ L 347, 20 грудня 2013 року, стор. 671), а також положенням нацiонального законодавства, якi прийнятi на виконання зазначених в цьому Регламентi вимог;

     (b) "сортовi вина" - це вина, якi вiдповiдають положенням статтi 120 Регламенту ЄС N 1308/2013 (OJ L 347, 20 грудня 2013 року, стор. 671), а також положенням нацiонального законодавства, якi прийнятi на виконання зазначених у цьому Регламентi вимог;

     (с) вина, виробленi в Європейському Союзi, - це вина, якi вiдповiдають положенням Регламенту ЄС N 1308/2013 (OJ L 347, 20 грудня 2013 року, стор. 671) i статтi 55 Регламенту ЄС N 607/2009 (OJ L 193, 24 липня 2009 року, стор. 60).

     7. Термiн "концентроване виноградне сусло" (товарнi пiдкатегорiї 2204 30 92 00 i 2204 30 96 00) означає виноградне сусло, для якого показники рефрактометра (при температурi 20 °С) становлять не менш як 50,9 %.

     8. До товарної позицiї 2205 включаються лише вермут та iншi вина iз свiжого винограду, якi приправленi рослинними або ароматичними речовинами i в яких вмiст фактичної концентрацiї спирту становить 7 об.% або бiльше.

     9. У товарнiй пiдкатегорiї 2206 00 10 00 термiн "пiкет" означає продукт, одержаний бродiнням необроблених виноградних вичавкiв, якi вимоченi у водi, або екстракцiєю зброджених виноградних вичавкiв за допомогою води.

     10. У товарних пiдкатегорiях 2206 00 31 00 i 2206 00 39 00 "iгристими" вважаються:

     - збродженi напої у пляшках, закрiплених "грибоподiбними" корками, якi пiдтримуються за допомогою крiплень чи зав'язок,

     - збродженi напої в iншiй тарi, якi мають надмiрний тиск не менш як 1,5 бар, вимiрюваний при температурi 20 °С.

     11. У товарних пiдкатегорiях 2209 00 11 00 i 2209 00 19 00 термiн "винний оцет" означає оцет, одержаний виключно оцтовокислим бродiнням вина, загальна кислотнiсть якого становить не менш як 60 г/л у перерахунку на оцтову кислоту.

     12. Товарна пiдпозицiя 2207 20 включає сумiшi етилового спирту, що використовуються як сировина для виробництва палива для автотранспортних засобiв, з концентрацiєю етилового спирту 50 об.% або бiльше, якi денатурованi однiєю або декiлькома такими речовинами:

     (а) автомобiльний бензин (вiдповiдно до EN 228);

     (b) трет-бутил етиловий ефiр (етил трет-бутиловий ефiр, ЕТБЕ);

     (c) метил трет-бутиловий ефiр (МТБЕ);

     (d) 2-метилпропан-2-ол (трет-бутиловий спирт, третинний бутиловий спирт, ТВА);

     (e) 2-метилпропан-1-ол (2-метил-1-пропанол, iзобутанол);

     (f) пропан-2-ол (iзопропiловий спирт, 2-пропанол, iзопропанол).

     Денатуруючi речовини, що зазначенi у пунктах (e) i (f), повиннi використовуватися в комбiнацiї з принаймнi однiєю з денатуруючих речовин, що перерахованi в пiдпунктах (а) - (d).

     13. У товарних категорiях 2202 99 11 та 2202 99 15 вмiст бiлка визначається як загальний вмiст азоту, який розраховується методом, що викладений у пунктах 2 - 8 роздiлу С у додатку III до Регламенту ЄС N 152/2009, помножений на коефiцiєнт 6,25.

     Додатковi примiтки України:

     1. У товарних пiдкатегорiях 2207 10 00 10, 2208 90 91 10 i 2208 90 99 10 класифiкується спирт етиловий, який вiдповiдає вимогам Закону України "Про лiкарськi засоби".

     2. У товарнiй пiдкатегорiї 2207 20 00 10 класифiкується бiоетанол iз концентрацiєю денатурованого етилового спирту 97,8 об.% або бiльше, який буде використовуватися пiдприємствами тiльки для виробництва бiоетанолу, бензинiв моторних сумiшевих iз вмiстом бiоетанолу, етил-трет-бутилового ефiру (ЕТБЕ), iнших добавок на основi бiоетанолу. Назви денатуруючих добавок до бiоетанолу та концентрацiя цих добавок у бiоетанолi, що класифiкується у пiдкатегорiї 2207 20 00 10 згiдно з УКТ ЗЕД, повиннi вiдповiдати вимогам нормативно-правових актiв України.

Код Назва Ставки мита, % Додатковi ОВО
преферен- цiйна пiльгова повна
2201 Води, включаючи природнi або штучнi мiнеральнi, газованi, без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних або ароматичних речовин; лiд та снiг:        
2201 10 - води мiнеральнi та газованi:        
  - - води мiнеральнi природнi:        
2201 10 11 00 - - - негазованi   10 10 л
2201 10 19 00 - - - iншi   10 10 л
2201 10 90 00 - - iншi   10 10 л
2201 90 00 00 - iншi   10 10 -
2202 Води, включаючи мiнеральнi та газованi, з доданням цукру чи iнших пiдсолоджувальних або ароматичних речовин, iншi безалкогольнi напої, крiм фруктових або овочевих сокiв товарної позицiї 2009:        
2202 10 00 00 - води, включаючи мiнеральнi та газованi, з доданням цукру чи iнших пiдсолоджувальних або ароматичних речовин   5 5 л
  - iншi:        
2202 91 00 00 - - безалкогольне пиво   5 5 л
2202 99 - - iншi:        
  - - - без вмiсту продуктiв товарних позицiй 0401 - 0404 або жирiв, одержаних з продуктiв товарних позицiй 0401 - 0404:        
2202 99 11 00 - - - - напої на основi сої iз вмiстом бiлка 2,8 мас.% або бiльше   5 5 л
2202 99 15 00 - - - - напої на основi сої iз вмiстом бiлка менше 2,8 мас.%; напої на основi горiхiв групи 08, зернових культур групи 10 або насiння групи 12   5 5 л
2202 99 19 00 - - - - iншi   5 5 л
  - - - iншi, з вмiстом жирiв, одержаних з продуктiв товарних позицiй 0401 - 0404:        
2202 99 91 00 - - - - менш як 0,2 мас.%   5 5 л
2202 99 95 00 - - - - 0,2 мас.% або бiльше, але менш як 2 мас.%   5 5 л
2202 99 99 00 - - - - 2 мас.% або бiльше   5 5 л
2203 00 Пиво iз солоду (солодове):        
  - у посудинах мiсткiстю 10 л або менше:        
2203 00 01 00 - - в пляшках   0,05 євро за 1 л 0,05 євро за 1 л л
2203 00 09 00 - - iншi   0,05 євро за 1 л 0,05 євро за 1 л л
2203 00 10 00 - у посудинах мiсткiстю бiльш як 10 л   0,05 євро за 1 л 0,05 євро за 1 л л
2204 Вина винограднi, включаючи вина крiпленi; сусло виноградне, крiм того, що включено до товарної позицiї 2009:        
2204 10 - вина iгристi:        
  - - з захищеним найменуванням за походженням (Protected Designation of Origin, PDO):        
2204 10 11 00 - - - Сhampagne (шампанське)   1,5 євро за 1 л 1,5 євро за 1 л л
2204 10 13 00 - - - Cava (кава)   1,5 євро за 1 л 1,5 євро за 1 л л
2204 10 15 00 - - - Prosecco (просекко)   1,5 євро за 1 л 1,5 євро за 1 л л
2204 10 91 00 - - - Asti spumante (астi спуманте)   1,5 євро за 1 л 1,5 євро за 1 л л
2204 10 93 00 - - - iншi   1,5 євро за 1 л 1,5 євро за 1 л л
2204 10 94 00 - - з захищеною географiчною ознакою (Protected Geographical Indication, PGI)   1,5 євро за 1 л 1,5 євро за 1 л л
2204 10 96 00 - - iншi сортовi вина   1,5 євро за 1 л 1,5 євро за 1 л л
2204 10 98 00 - - iншi   1,5 євро за 1 л 1,5 євро за 1 л л
  - iншi вина; виноградне сусло, бродiння якого зупинене шляхом додання спирту:        
2204 21 - - у посудинах мiсткiстю 2 л або менше:        
  - - - вина, крiм зазначених у товарнiй пiдпозицiї 2204 10, у пляшках з "грибоподiбними" корками, якi пiдтримуються за допомогою крiплень чи зав'язок; вина в iншiй тарi, з надмiрним тиском не менш як 1 бар, але менш як 3 бар при температурi 20 °С, який зумовлений розчиненим дiоксидом вуглецю:        
2204 21 06 00 - - - - з захищеним найменуванням за походженням (Protected Designation of Origin, PDO)   0,3 євро за 1 л 0,3 євро за 1 л л
2204 21 07 00 - - - - з захищеною географiчною ознакою (Protected Geographical Indication, PGI)   0,3 євро за 1 л 0,3 євро за 1 л л
2204 21 08 00 - - - - iншi сортовi вина   0,3 євро за 1 л 0,3 євро за 1 л л
2204 21 09 00 - - - - iншi   0,3 євро за 1 л 0,3 євро за 1 л л
  - - - iншi:        
  - - - - виробленi в Європейському Союзi:        
  - - - - - з фактичною концентрацiєю спирту не бiльш як 15 об.%:        
  - - - - - - вина з захищеним найменуванням за походженням (Protected Designation of Origin, PDO):        
  - - - - - - - бiлi:        
2204 21 11 00 - - - - - - - - ельзаське (Alsace)   0,3 євро за 1 л 0,3 євро за 1 л л
2204 21 12 00 - - - - - - - - бордо (Bordeaux)   0,3 євро за 1 л 0,3 євро за 1 л л
2204 21 13 00 - - - - - - - - бургундське (Bourgogne)   0,3 євро за 1 л 0,3 євро за 1 л л
2204 21 17 00 - - - - - - - - долина Луари (Val de Loire)   0,3 євро за 1 л 0,3 євро за 1 л л
2204 21 18 00 - - - - - - - - мозель (Mosel)   0,3 євро за 1 л 0,3 євро за 1 л л
2204 21 19 00 - - - - - - - - пфальц (Pfalz)   0,3 євро за 1 л 0,3 євро за 1 л л
2204 21 22 00 - - - - - - - - рейнхесен (Rheinhessen)   0,3 євро за 1 л 0,3 євро за 1 л л
2204 21 23 00 - - - - - - - - токайське (Tokaj)   0,3 євро за 1 л 0,3 євро за 1 л л
2204 21 24 00 - - - - - - - - лацiо (Lazio)   0,3 євро за 1 л 0,3 євро за 1 л л
2204 21 26 00 - - - - - - - - тосканське (Toscana)   0,3 євро за 1 л 0,3 євро за 1 л л
2204 21 27 00 - - - - - - - - трентiно (Trentino), альто адiдже (Alto Adige) i фрiулi (Friuli)   0,3 євро за 1 л 0,3 євро за 1 л л
2204 21 28 00 - - - - - - - - венето (Veneto)   0,3 євро за 1 л 0,3 євро за 1 л л
2204 21 31 00 - - - - - - - - сицилiя (Sicilia)   0,3 євро за 1 л 0,3 євро за 1 л л
2204 21 32 00 - - - - - - - - виньо верде (Vinho Verde)   0,3 євро за 1 л 0,3 євро за 1 л л
2204 21 34 00 - - - - - - - - пенедеc (Penedes)   0,3 євро за 1 л 0,3 євро за 1 л л
2204 21 36 00 - - - - - - - - рiоха (Rioja)   0,3 євро за 1 л 0,3 євро за 1 л л
2204 21 37 00 - - - - - - - - валенсiя (Valencia)   0,3 євро за 1 л 0,3 євро за 1 л л
2204 21 38 00 - - - - - - - - iншi   0,3 євро за 1 л 0,3 євро за 1 л л
  - - - - - - - iншi:        
2204 21 42 00 - - - - - - - - бордо (Bordeaux)   0,3 євро за 1 л 0,3 євро за 1 л л
2204 21 43 00 - - - - - - - - бургундське (Bourgogne)   0,3 євро за 1 л 0,3 євро за 1 л л
2204 21 44 00 - - - - - - - - божоле (Beaujolais)   0,3 євро за 1 л 0,3 євро за 1 л л
2204 21 46 00 - - - - - - - - валле дю рон (Vallеe du Rhоne)   0,3 євро за 1 л 0,3 євро за 1 л л
2204 21 47 00 - - - - - - - - лангедок-руссiльйон (Languedoc-Roussillon)   0,3 євро за 1 л 0,3 євро за 1 л л
2204 21 48 00 - - - - - - - - долина Луари (Val de Loire)   0,3 євро за 1 л 0,3 євро за 1 л л
2204 21 61 00 - - - - - - - - сицилiя (Sicilia)   0,3 євро за 1 л 0,3 євро за 1 л л
2204 21 62 00 - - - - - - - - п'ємонт (Piemonte)   0,3 євро за 1 л 0,3 євро за 1 л л
2204 21 66 00 - - - - - - - - тосканське (Toscana)   0,3 євро за 1 л 0,3 євро за 1 л л
2204 21 67 00 - - - - - - - - трентiно (Trentino) i альто адiдже (Alto Adige)   0,3 євро за 1 л 0,3 євро за 1 л л
2204 21 68 00 - - - - - - - - венето (Veneto)   0,3 євро за 1 л 0,3 євро за 1 л л
2204 21 69 00 - - - - - - - - дао (Dаo), берада (Bairrada) i дуро (Douro)   0,3 євро за 1 л 0,3 євро за 1 л л
2204 21 71 00 - - - - - - - - навара (Navarra)   0,3 євро за 1 л 0,3 євро за 1 л л
2204 21 74 00 - - - - - - - - пенедес (Penedеs)   0,3 євро за 1 л 0,3 євро за 1 л л
2204 21 76 00 - - - - - - - - рiоха (Rioja)   0,3 євро за 1 л 0,3 євро за 1 л л
2204 21 77 00 - - - - - - - - вальдепеньяс (Valdepenas)   0,3 євро за 1 л 0,3 євро за 1 л л
2204 21 78 00 - - - - - - - - iншi   0,3 євро за 1 л 0,3 євро за 1 л л
  - - - - - - вина з захищеною географiчною ознакою (Protected Geographical Indication, PGI):        
2204 21 79 00 - - - - - - - бiлi   0,3 євро за 1 л 0,3 євро за 1 л л
2204 21 80 00 - - - - - - - iншi   0,3 євро за 1 л 0,3 євро за 1 л л
  - - - - - - iншi сортовi вина:        
2204 21 81 00 - - - - - - - бiлi   0,3 євро за 1 л 0,3 євро за 1 л л
2204 21 82 00 - - - - - - - iншi   0,3 євро за 1 л 0,3 євро за 1 л л
  - - - - - - iншi:        
2204 21 83 00 - - - - - - - бiлi   0,3 євро за 1 л 0,3 євро за 1 л л
2204 21 84 00 - - - - - - - iншi   0,3 євро за 1 л 0,3 євро за 1 л л
  - - - - - з фактичною концентрацiєю спирту бiльш як 15 об.%:        
  - - - - - - вина з захищеним найменуванням за походженням (Protected Designation of Origin, PDO) або з захищеною географiчною ознакою (Protected Geographical Indication, PGI):        
2204 21 85 00 - - - - - - - мадера (Madeira) i мускатель сетюбаль (Setubal Moscatel)   0,3 євро за 1 л 0,3 євро за 1 л л
2204 21 86 00 - - - - - - - херес (Sherry)   0,3 євро за 1 л 0,3 євро за 1 л л
2204 21 87 00 - - - - - - - марсала (Marsala)   0,3 євро за 1 л 0,3 євро за 1 л л
2204 21 88 00 - - - - - - - самос (Samos) i мускат лемнос (Muscat de Lemnos)   0,3 євро за 1 л 0,3 євро за 1 л л
2204 21 89 00 - - - - - - - портвейн (Port)   0,3 євро за 1 л 0,3 євро за 1 л л
2204 21 90 00 - - - - - - - iншi   0,3 євро за 1 л 0,3 євро за 1 л л
2204 21 91 00 - - - - - - iншi   0,3 євро за 1 л 0,3 євро за 1 л л
  - - - - iншi:        
  - - - - - вина з захищеним найменуванням за походженням (Protected Designation of Origin, PDO) або з захищеною географiчною ознакою (Protected Geographical Indication, PGI):        
2204 21 93 00 - - - - - - бiлi   0,3 євро за 1 л 0,3 євро за 1 л л
2204 21 94 00 - - - - - - iншi   0,3 євро за 1 л 0,3 євро за 1 л л
  - - - - - iншi сортовi вина:        
2204 21 95 00 - - - - - - бiлi   0,3 євро за 1 л 0,3 євро за 1 л л
2204 21 96 00 - - - - - - iншi   0,3 євро за 1 л 0,3 євро за 1 л л
  - - - - - iншi:        
2204 21 97 00 - - - - - - бiлi   0,3 євро за 1 л 0,3 євро за 1 л л
2204 21 98 00 - - - - - - iншi   0,3 євро за 1 л 0,3 євро за 1 л л
2204 22 - - у посудинах ємнiстю бiльше 2 л, але не бiльше 10 л:        
2204 22 10 00 - - - вина, крiм зазначених у товарнiй пiдпозицiї 2204 10, у пляшках з "грибоподiбними" корками, якi пiдтримуються за допомогою крiплень чи зав'язок; вина в iншiй тарi, з надмiрним тиском не менш як 1 бар, але менш як 3 бари при температурi 20 °С, який зумовлений розчиненим дiоксидом вуглецю   0,4 євро за 1 л 0,4 євро за 1 л л
  - - - iншi:        
  - - - - виробленi в Європейському Союзi:        
  - - - - - з фактичною концентрацiєю спирту не бiльш як 15 об.%:        
  - - - - - - вина з захищеним найменуванням за походженням (Protected Designation of Origin, PDO):        
2204 22 22 00 - - - - - - - бордо (Bordeaux)   0,4 євро за 1 л 0,4 євро за 1 л л
2204 22 23 00 - - - - - - - бургундське (Bourgogne)   0,4 євро за 1 л 0,4 євро за 1 л л
2204 22 24 00 - - - - - - - божоле (Beaujolais)   0,4 євро за 1 л 0,4 євро за 1 л л
2204 22 26 00 - - - - - - - валле дю рон (Vallee du Rhone)   0,4 євро за 1 л 0,4 євро за 1 л л
2204 22 27 00 - - - - - - - лангедок-руссiльйон (Languedoc-Roussillon)   0,4 євро за 1 л 0,4 євро за 1 л л
2204 22 28 00 - - - - - - - долина Луари (Val de Loire)   0,4 євро за 1 л 0,4 євро за 1 л л
2204 22 32 00 - - - - - - - п'ємонт (Piemont)   0,4 євро за 1 л 0,4 євро за 1 л л
2204 22 33 00 - - - - - - - токайське (Tokaj)   0,4 євро за 1 л 0,4 євро за 1 л л
  - - - - - - - iншi:        
2204 22 38 00 - - - - - - - - бiлi   0,4 євро за 1 л 0,4 євро за 1 л л
2204 22 78 00 - - - - - - - - iншi   0,4 євро за 1 л 0,4 євро за 1 л л
  - - - - - - вина з захищеною географiчною ознакою (Protected Geographical Indication, PGI):        
2204 22 79 00 - - - - - - - бiлi   0,4 євро за 1 л 0,4 євро за 1 л л
2204 22 80 00 - - - - - - - iншi   0,4 євро за 1 л 0,4 євро за 1 л л
  - - - - - - iншi сортовi вина:        
2204 22 81 00 - - - - - - - бiлi   0,4 євро за 1 л 0,4 євро за 1 л л
2204 22 82 00 - - - - - - - iншi   0,4 євро за 1 л 0,4 євро за 1 л л
  - - - - - - iншi:        
2204 22 83 00 - - - - - - - бiлi   0,4 євро за 1 л 0,4 євро за 1 л л
2204 22 84 00 - - - - - - - iншi   0,4 євро за 1 л 0,4 євро за 1 л л
  - - - - - з фактичною концентрацiєю спирту бiльш як 15 об.%:        
  - - - - - - вина з захищеним найменуванням за походженням (Protected Designation of Origin, PDO) або з захищеною географiчною ознакою (Protected Geographical Indication, PGI):        
2204 22 85 00 - - - - - - - мадера (Madeira) i мускатель сетюбаль (Setubal muscatel)   0,4 євро за 1 л 0,4 євро за 1 л л
2204 22 86 00 - - - - - - - херес (Sherry)   0,4 євро за 1 л 0,4 євро за 1 л л
2204 22 88 00 - - - - - - - самос (Samos) i мускат лемнос (Muscat de Lemnos)   0,4 євро за 1 л 0,4 євро за 1 л л
2204 22 90 00 - - - - - - - iншi   0,4 євро за 1 л 0,4 євро за 1 л л
2204 22 91 00 - - - - - - iншi   0,4 євро за 1 л 0,4 євро за 1 л л
  - - - - iншi:        
  - - - - - вина з захищеним найменуванням за походженням (Protected Designation of Origin, PDO) або з захищеною географiчною ознакою (Protected Geographical Indication, PGI):        
2204 22 93 00 - - - - - - бiлi   0,4 євро за 1 л 0,4 євро за 1 л л
2204 22 94 00 - - - - - - iншi   0,4 євро за 1 л 0,4 євро за 1 л л
  - - - - - iншi сортовi вина:        
2204 22 95 00 - - - - - - бiлi   0,4 євро за 1 л 0,4 євро за 1 л л
2204 22 96 00 - - - - - - iншi   0,4 євро за 1 л 0,4 євро за 1 л л
  - - - - - iншi:        
2204 22 97 00 - - - - - - бiлi   0,4 євро за 1 л 0,4 євро за 1 л л
2204 22 98 00 - - - - - - iншi   0,4 євро за 1 л 0,4 євро за 1 л л
2204 29 - - iншi:        
2204 29 10 00 - - - вина, крiм зазначених у товарнiй пiдпозицiї 2204 10, у пляшках з "грибоподiбними" корками, якi пiдтримуються за допомогою крiплень чи зав'язок; вина в iншiй тарi, з надмiрним тиском не менш як 1 бар, але менш як 3 бари при температурi 20 °С, який зумовлений розчиненим дiоксидом вуглецю   0,4 євро за 1 л 0,4 євро за 1 л л
  - - - iншi:        
  - - - - виробленi в Європейському Союзi:        
  - - - - - з фактичною концентрацiєю спирту не бiльш як 15 об.%:        
  - - - - - - вина з захищеним найменуванням за походженням (Protected Designation of Origin, PDO):        
2204 29 22 00 - - - - - - - бордо (Bordeaux)   0,4 євро за 1 л 0,4 євро за 1 л л
2204 29 23 00 - - - - - - - бургундське (Bourgogne)   0,4 євро за 1 л 0,4 євро за 1 л л
2204 29 24 00 - - - - - - - божоле (Beaujolais)   0,4 євро за 1 л 0,4 євро за 1 л л
2204 29 26 00 - - - - - - - валле дю рон (Vallee du Rhone)   0,4 євро за 1 л 0,4 євро за 1 л л
2204 29 27 00 - - - - - - - лангедок-руссiльйон (Languedoc-Roussillon)   0,4 євро за 1 л 0,4 євро за 1 л л
2204 29 28 00 - - - - - - - долина Луари (Val de Loire)   0,4 євро за 1 л 0,4 євро за 1 л л
2204 29 32 00 - - - - - - - п'ємонт (Piemont)   0,4 євро за 1 л 0,4 євро за 1 л л
  - - - - - - - iншi:        
2204 29 38 00 - - - - - - - - бiлi   0,4 євро за 1 л 0,4 євро за 1 л л
2204 29 78 00 - - - - - - - - iншi   0,4 євро за 1 л 0,4 євро за 1 л л
  - - - - - - з захищеною географiчною ознакою (Protected Geographical Indication, PGI):        
2204 29 79 00 - - - - - - - бiлi   0,4 євро за 1 л 0,4 євро за 1 л л
2204 29 80 00 - - - - - - - iншi   0,4 євро за 1 л 0,4 євро за 1 л л
  - - - - - - iншi сортовi вина:        
2204 29 81 00 - - - - - - - бiлi   0,4 євро за 1 л 0,4 євро за 1 л л
2204 29 82 00 - - - - - - - iншi   0,4 євро за 1 л 0,4 євро за 1 л л
  - - - - - - iншi:        
2204 29 83 00 - - - - - - - бiлi   0,4 євро за 1 л 0,4 євро за 1 л л
2204 29 84 00 - - - - - - - iншi   0,4 євро за 1 л 0,4 євро за 1 л л
  - - - - - з фактичною концентрацiєю спирту бiльш як 15 об.%:        
  - - - - - - вина з захищеним найменуванням за походженням (Protected Designation of Origin, PDO) або з захищеною географiчною ознакою (Protected Geographical Indication, PGI):        
2204 29 85 00 - - - - - - - мадера (Madeira) i мускатель сетюбаль (Setubal Muscatel)   0,4 євро за 1 л 0,4 євро за 1 л л
2204 29 86 00 - - - - - - - херес (Sherry)   0,4 євро за 1 л 0,4 євро за 1 л л
2204 29 88 00 - - - - - - - самос (Samos) i мускат лемнос (Muscat de Lemnos)   0,4 євро за 1 л 0,4 євро за 1 л л
2204 29 90 00 - - - - - - - iншi   0,4 євро за 1 л 0,4 євро за 1 л л
2204 29 91 00 - - - - - - iншi   0,4 євро за 1 л 0,4 євро за 1 л л
  - - - - iншi:        
  - - - - - вина з захищеним найменуванням за походженням (Protected Designation of Origin, PDO) або з захищеною географiчною ознакою (Protected Geographical Indication, PGI):        
2204 29 93 00 - - - - - - бiлi   0,4 євро за 1 л 0,4 євро за 1 л л
2204 29 94 00 - - - - - - iншi   0,4 євро за 1 л 0,4 євро за 1 л л
  - - - - - iншi сортовi вина:        
2204 29 95 00 - - - - - - бiлi   0,4 євро за 1 л 0,4 євро за 1 л л
2204 29 96 00 - - - - - - iншi   0,4 євро за 1 л 0,4 євро за 1 л л
  - - - - - iншi:        
2204 29 97 00 - - - - - - бiлi   0,4 євро за 1 л 0,4 євро за 1 л л
2204 29 98 00 - - - - - - iншi   0,4 євро за 1 л 0,4 євро за 1 л л
2204 30 - iнше виноградне сусло:        
2204 30 10 00 - - в процесi бродiння або бродiння якого зупинено iншим шляхом, нiж додання спирту   10 10 л
  - - iнше:        
  - - - густиною 1,33 г/см3 або менше при температурi 20 °С i з фактичною концентрацiєю спирту не бiльш як 1 об.%:        
2204 30 92 00 - - - - концентроване   10 10 л
2204 30 94 00 - - - - iнше   10 10 л
  - - - iншi:        
2204 30 96 00 - - - - концентроване   10 10 л
2204 30 98 00 - - - - iнше   10 10 л
2205 Вермут та iнше вино виноградне, з доданням рослинних або ароматичних речовин:        
2205 10 - у посудинах мiсткiстю 2 л або менше:        
2205 10 10 00 - - з фактичною концентрацiєю спирту 18 об.% або менше   0 1 євро за 1 л л
2205 10 90 00 - - з фактичною концентрацiєю спирту бiльш як 18 об.%   0 1 євро за 1 л л
2205 90 - iншi:        
2205 90 10 00 - - з фактичною концентрацiєю спирту 18 об.% або менше   0 1 євро за 1 л л
2205 90 90 00 - - з фактичною концентрацiєю спирту бiльш як 18 об.%   0 1 євро за 1 л л
2206 00 Iншi збродженi напої (наприклад, сидр, перрi (грушевий напiй), напiй медовий, саке); сумiшi iз зброджених напоїв та сумiшi зброджених напоїв з безалкогольними напоями, в iншому мiсцi не зазначенi:        
2206 00 10 00 - пiкет   0 0,1 євро за 1 л л
  - iншi:        
  - - iгристi:        
2206 00 31 00 - - - сидр i перрi   0 0,1 євро за 1 л л
2206 00 39 00 - - - iншi   0 0,1 євро за 1 л л
  - - неiгристi, у посудинах мiсткiстю:        
  - - - 2 л або менше:        
2206 00 51 00 - - - - сидр i перрi   0 0,1 євро за 1 л л
2206 00 59 00 - - - - iншi   0 0,1 євро за 1 л л
  - - - бiльш як 2 л:        
2206 00 81 00 - - - - сидр i перрi   0 0,1 євро за 1 л л
2206 00 89 00 - - - - iншi   0 0,1 євро за 1 л л
2207 Спирт етиловий, неденатурований, з концентрацiєю спирту 80 об.% або бiльше; спирт етиловий та iншi спиртовi дистиляти та спиртнi напої, одержанi шляхом перегонки, денатурованi, будь-якої концентрацiї:        
2207 10 00 - спирт етиловий, неденатурований, з концентрацiєю спирту 80 об.% або бiльше:        
2207 10 00 10 - - для медичних цiлей та фармацевтичної промисловостi   0 10 л
2207 10 00 90 - - iншi   0 10 л
2207 20 00 - спирт етиловий та iншi спиртовi дистиляти та спиртнi напої, одержанi шляхом перегонки, денатурованi, будь-якої концентрацiї:        
2207 20 00 10 - - бiоетанол   0 10 л
2207 20 00 90 - - iншi   0 10 л
2208 Спирт етиловий неденатурований з концентрацiєю спирту менш як 80 об.%; спиртовi дистиляти та спиртнi напої, одержанi шляхом перегонки, лiкери та iншi напої, що мiстять спирт:        
2208 20 - спиртовi дистиляти та спиртнi напої, одержанi шляхом перегонки виноградного вина або вижимки винограду:        
  - - у посудинах мiсткiстю 2 л або менше:        
2208 20 12 00 - - - коньяк (Cognac)   0 3,5 євро за 1 л 100% спирту л 100% спирту
2208 20 14 00 - - - арманьяк (Armagnac)   0 3,5 євро за 1 л 100% спирту л 100% спирту
2208 20 26 00 - - - грапа (Grappa)   0 3,5 євро за 1 л 100% спирту л 100% спирту
2208 20 27 00 - - - брендi де Херес (Brandy de Jerez)   0 3,5 євро за 1 л 100% спирту л 100% спирту
2208 20 29 00 - - - iншi   0 3,5 євро за 1 л 100% спирту л 100% спирту
  - - у посудинах мiсткiстю бiльш як 2 л:        
2208 20 40 00 - - - дистиляти необробленi   0 3,5 євро за 1 л 100% спирту л 100% спирту
  - - - iншi:        
2208 20 62 00 - - - - коньяк (Cognac)   0 3,5 євро за 1 л 100% спирту л 100% спирту
2208 20 64 00 - - - - арманьяк (Armagnac)   0 3,5 євро за 1 л 100% спирту л 100% спирту
2208 20 86 00 - - - - грапа (Grappa)   0 3,5 євро за 1 л 100% спирту л 100% спирту
2208 20 87 00 - - - - брендi де Херес (Brandy de Jerez)   0 3,5 євро за 1 л 100% спирту л 100% спирту
2208 20 89 00 - - - - iншi   0 0,5 євро за 1 л 100% спирту л 100% спирту
2208 30 - вiскi:        
  - - вiскi "бурбон", у посудинах мiсткiстю:        
2208 30 11 00 - - - 2 л або менше   0 3,5 євро за 1 л 100% спирту л 100% спирту
2208 30 19 00 - - - бiльш як 2 л   0 3,5 євро за 1 л 100% спирту л 100% спирту
  - - вiскi шотландське:        
2208 30 30 00 - - - вiскi солодове   0 3,5 євро за 1 л 100% спирту л 100% спирту
  - - - вiскi купажоване, у посудинах мiсткiстю:        
2208 30 41 00 - - - - 2 л або менше   0 3,5 євро за 1 л 100% спирту л 100% спирту
2208 30 49 00 - - - - бiльш як 2 л   0 3,5 євро за 1 л 100% спирту л 100% спирту
  - - - вiскi зернове та купажоване зернове, у посудинах мiсткiстю:        
2208 30 61 00 - - - - 2 л або менше   0 3,5 євро за 1 л 100% спирту л 100% спирту
2208 30 69 00 - - - - бiльш як 2 л   0 3,5 євро за 1 л 100% спирту л 100% спирту
  - - - iнше, купажоване вiскi, у посудинах мiсткiстю:        
2208 30 71 00 - - - - 2 л або менше   0 3,5 євро за 1 л 100% спирту л 100% спирту
2208 30 79 00 - - - - бiльш як 2 л   0 3,5 євро за 1 л 100% спирту л 100% спирту
  - - iнше, у посудинах мiсткiстю:        
2208 30 82 00 - - - 2 л або менше   0 3,5 євро за 1 л 100% спирту л 100% спирту
2208 30 88 00 - - - бiльш як 2 л   0 3,5 євро за 1 л 100% спирту л 100% спирту
2208 40 - ром та iншi спиртовi дистиляти та спиртнi напої, одержанi шляхом перегонки зброджених продуктiв з цукрової тростини:        
  - - у посудинах мiсткiстю 2 л або менше:        
2208 40 11 00 - - - ром, з вмiстом летких речовин, крiм етилового та метилового спиртiв, у концентрацiї 225 г або бiльше на гектолiтр чистого спирту (з допустимим вiдхиленням 10 %)   0 3,5 євро за 1 л 100% спирту л 100% спирту
  - - - iншi:        
2208 40 31 00 - - - - вартiстю бiльш як 7,9 євро за 1 л чистого спирту   0 3,5 євро за 1 л 100% спирту л 100% спирту
2208 40 39 00 - - - - iншi   0 3,5 євро за 1 л 100% спирту л 100% спирту
  - - у посудинах мiсткiстю бiльш як 2 л:        
2208 40 51 00 - - - ром, з вмiстом летких речовин, крiм етилового та метилового спиртiв, у концентрацiї 225 г або бiльше на гектолiтр чистого спирту (з допустимим вiдхиленням 10 %)   0 3,5 євро за 1 л 100% спирту л 100% спирту
  - - - iншi:        
2208 40 91 00 - - - - вартiстю бiльш як 2 євро за 1 л чистого спирту   0 3,5 євро за 1 л 100% спирту л 100% спирту
2208 40 99 00 - - - - iншi   0 3,5 євро за 1 л 100% спирту л 100% спирту
2208 50 - джин та ялiвцева настоянка:        
  - - джин, у посудинах мiсткiстю:        
2208 50 11 00 - - - 2 л або менше   0 3,5 євро за 1 л 100% спирту л 100% спирту
2208 50 19 00 - - - бiльш як 2 л   0 3,5 євро за 1 л 100% спирту л 100% спирту
  - - ялiвцева настоянка, у посудинах мiсткiстю:        
2208 50 91 00 - - - 2 л або менше   0 3,5 євро за 1 л 100% спирту л 100% спирту
2208 50 99 00 - - - бiльш як 2 л   0 3,5 євро за 1 л 100% спирту л 100% спирту
2208 60 - горiлка:        
  - - з фактичною концентрацiєю спирту 45,4 об.% або менше, у посудинах мiсткiстю:        
2208 60 11 00 - - - 2 л або менше   0 3,5 євро за 1 л 100% спирту л 100% спирту
2208 60 19 00 - - - бiльш як 2 л   0 3,5 євро за 1 л 100% спирту л 100% спирту
  - - з фактичною концентрацiєю спирту бiльш як 45,4 об.%, у посудинах мiсткiстю:        
2208 60 91 00 - - - 2 л або менше   0 3,5 євро за 1 л 100% спирту л 100% спирту
2208 60 99 00 - - - бiльш як 2 л   0 3,5 євро за 1 л 100% спирту л 100% спирту
2208 70 - лiкери i солодкi наливки:        
2208 70 10 00 - - у посудинах мiсткiстю 2 л або менше   0 3,5 євро за 1 л 100% спирту л 100% спирту
2208 70 90 00 - - у посудинах мiсткiстю бiльш як 2 л   0 3,5 євро за 1 л 100% спирту л 100% спирту
2208 90 - iншi:        
  - - арак, у посудинах мiсткiстю:        
2208 90 11 00 - - - 2 л або менше   0 3,5 євро за 1 л 100% спирту л 100% спирту
2208 90 19 00 - - - бiльш як 2 л   0 3,5 євро за 1 л 100% спирту л 100% спирту
  - - спиртовi дистиляти та спиртнi напої, одержанi шляхом перегонки iз слив, груш або вишень (крiм настойок), у посудинах мiсткiстю:        
2208 90 33 00 - - - 2 л або менше   0 3,5 євро за 1 л 100% спирту л 100% спирту
2208 90 38 00 - - - бiльш як 2 л   0 3,5 євро за 1 л 100% спирту л 100% спирту
  - - iншi спиртовi дистиляти та iншi спиртнi напої, одержанi шляхом перегонки, та iншi напої, що мiстять спирт, у посудинах мiсткiстю:        
  - - - 2 л або менше:        
2208 90 41 00 - - - - узо (ouzo)   0 3,5 євро за 1 л 100% спирту л 100% спирту
  - - - - iншi:        
  - - - - - спиртовi дистиляти та спиртнi напої, одержанi шляхом перегонки (крiм настойок):        
  - - - - - - перегнанi з плодiв:        
2208 90 45 00 - - - - - - - кальвадос   0 3,5 євро за 1 л 100% спирту л 100% спирту
2208 90 48 00 - - - - - - - iншi   0 3,5 євро за 1 л 100% спирту л 100% спирту
  - - - - - - iншi:        
2208 90 54 00 - - - - - - - текiла (tequila)   0 3 л 100% спирту
2208 90 56 - - - - - - - iншi:        
2208 90 56 10 - - - - - - - - мескаль (mezcal)   0 3 л 100% спирту
2208 90 56 90 - - - - - - - - iншi   0 3,5 євро за 1 л 100% спирту л 100% спирту
2208 90 69 00 - - - - - iншi напої, що мiстять спирт   0 3,5 євро за 1 л 100% спирту л 100% спирту
  - - - бiльш як 2 л:        
  - - - - спиртовi дистиляти та спиртнi напої, одержанi шляхом перегонки (крiм настойок):        
2208 90 71 00 - - - - - перегнанi з плодiв   0 3,5 євро за 1 л 100% спирту л 100% спирту
2208 90 75 00 - - - - - текiла (tequila)   0 3 л 100% спирту
2208 90 77 00 - - - - - iншi   0 3,5 євро за 1 л 100% спирту л 100% спирту
2208 90 78 00 - - - - iншi напої, що мiстять спирт   0 3,5 євро за 1 л 100% спирту л 100% спирту
  - - спирт етиловий неденатурований, з фактичною концентрацiєю спирту менш як 80 об.%, у посудинах мiсткiстю:        
2208 90 91 - - - 2 л або менше:        
2208 90 91 10 - - - - для медичних цiлей та фармацевтичної промисловостi   0 3,5 євро за 1 л 100% спирту л 100% спирту
2208 90 91 90 - - - - iнший   0 3,5 євро за 1 л 100% спирту л 100% спирту
2208 90 99 - - - бiльш як 2 л:        
2208 90 99 10 - - - - для медичних цiлей та фармацевтичної промисловостi   0 3,5 євро за 1 л 100% спирту л 100% спирту
2208 90 99 90 - - - - iнший   0 3,5 євро за 1 л 100% спирту л 100% спирту
2209 00 Оцет харчовий та його замiнники, одержанi з оцтової кислоти:        
  - оцет винний, у посудинах мiсткiстю:        
2209 00 11 00 - - 2 л або менше   10 10 л
2209 00 19 00 - - бiльш як 2 л   10 10 л
  - iншi, у посудинах мiсткiстю:        
2209 00 91 00 - - 2 л або менше   10 10 л
2209 00 99 00 - - бiльш як 2 л   10 10 л

 

Група 23
Залишки i вiдходи харчової промисловостi; готовi корми для тварин

     Примiтка:

     До товарної позицiї 2309 включаються продукти, що використовуються для годiвлi тварин, в iншому мiсцi не зазначенi, одержанi в результатi переробки рослинної або тваринної сировини до такого ступеня, що вони втратили основнi властивостi вихiдної сировини, крiм рослинних вiдходiв, рослинних залишкiв i побiчних продуктiв такої переробки.

     Примiтка до товарної пiдпозицiї:

     У товарнiй пiдпозицiї 2306 41 термiн "насiння свирiпи або рiпаку з низьким вмiстом ерукової кислоти" означає насiння свирiпи або рiпаку з низьким вмiстом ерукової кислоти, як зазначено в примiтцi 1 до товарної пiдпозицiї групи 12.

     Додатковi примiтки:

     1. До товарних пiдкатегорiй 2303 10 11 00 i 2303 10 19 00 включено лише залишки вiд виробництва крохмалю з кукурудзи i не включено сумiшi цих залишкiв з продуктами, одержаними з iнших рослин, або з продуктами, одержаними з кукурудзи, переробленої в iнший спосiб, нiж виробництво крохмалю шляхом зволоження.

     Вмiст крохмалю в зазначених вище залишках (визначеного згiдно з методикою, викладеною в додатку III частини L Регламенту ЄС N 152/2009) повинен становити не бiльш як 28 мас.% у перерахунку на суху речовину та вмiст рослинних жирiв (визначених згiдно з методикою, викладеною в додатку III частини Н Регламенту ЄС N 152/2009) не повинен перевищувати 4,5 мас.% у перерахунку на суху речовину.

     2. Товарна пiдкатегорiя 2306 90 05 00 включає лише залишки вiд вилучення олiї iз зародкiв зерен кукурудзи, що мiстять такi компоненти в певних кiлькостях у перерахунку на суху речовину:

     (а) продукти з вмiстом олiї менш як 3 мас.%:

     вмiст крохмалю - менш як 45 мас.%;

     вмiст бiлка (вмiст азоту х 6,25) - не менш як 11,5 мас.%;

     (b) продукти з вмiстом олiї не менш як 3 мас.%, але не бiльш як 8 мас.%:

     вмiст крохмалю - менш як 45 мас.%;

     вмiст бiлка (вмiст азоту х 6,25) - не менш як 13 мас.%.

     Крiм того, цi залишки не мiстять компонентiв, що не вилучаються з кукурудзяних зерен.

     Для визначення вмiсту крохмалю i бiлка застосовуються методи, визначенi в Регламентi ЄC N 152/2009, додаток III, частини L i C.

     Для визначення вмiсту олiї (рослинного жиру) та вологостi застосовуються методи, визначенi в Регламентi ЄC N 152/2009, додаток III, частини H i A.

     Продукти, що мiстять компоненти частин зерен кукурудзи, якi були доданi пiсля переробки i не були пiдданi процесу вилучення олiї, не включаються.

     3. У товарних пiдкатегорiях 2307 00 11 00, 2307 00 19 00, 2308 00 11 00 i 2308 00 19 00 такi термiни означають:

     "фактична концентрацiя спирту за масою" - кiлькiсть кiлограмiв чистого спирту в 100 кг продукту;

     "потенцiйна концентрацiя спирту за масою" - кiлькiсть кiлограмiв чистого спирту, яку можна одержати в результатi повного збродження цукрiв, що мiстяться в 100 кг продукту;

     "загальна концентрацiя спирту за масою" - сума фактичної та потенцiйної концентрацiї спирту за масою;

     символ "мас.% " позначає концентрацiю спирту за масою.

     4. У товарних пiдкатегорiях 2309 10 11 00 - 2309 10 70 00 i 2309 90 31 00 - 2309 90 70 00 термiн "молочнi продукти" означає продукти, що включаються до товарних позицiй 0401, 0402, 0404, 0405, 0406 i до товарних пiдкатегорiй 0403 10 11 00 - 0403 10 39 00, 0403 90 11 00 - 0403 90 69 00, 1702 11 00 00, 1702 19 00 00 i 2106 90 51 00.

     5. До товарної пiдкатегорiї 2309 90 20 00 включено лише залишки вiд виробництва крохмалю з кукурудзи i не включено сумiшi цих залишкiв з продуктами, одержаними з iнших рослин, або з продуктами, одержаними з кукурудзи, переробленої в iнший спосiб, нiж виробництво крохмалю шляхом зволоження, якi мiстять:

     висiвки кукурудзи, що використовуються в процесi вимивання, у спiввiдношеннi, яке не перевищує 15 мас.%, i/або

     залишки води для замочування кукурудзи в процесi вимивання, включаючи залишки води для замочування, що використовуються для виробництва спирту або iнших продуктiв, що отримують iз крохмалю.

     Цi продукти можуть мiстити залишки, одержанi пiд час вилучення олiї iз зародкiв зерен кукурудзи в процесi вологого подрiбнення.

     Вмiст крохмалю в зазначених вище залишках повинен становити не бiльш як 28 мас.% у перерахунку на суху речовину (додаток III, частина L до Регламенту ЄС N 152/2009), вмiст рослинних жирiв - не бiльш як 4,5 мас.% у перерахунку на суху речовину (додаток III, частина Н до Регламенту ЄС N 152/2009) та вмiст бiлка - не бiльш як 40 мас.% у перерахунку на суху речовину (додаток III, частина С до Регламенту ЄС N 152/2009).

Код Назва Ставки мита, % Додатковi ОВО
преферен- цiйна пiльгова повна
2301 Борошно, крупи та гранули з м'яса або м'ясних субпродуктiв, риби або ракоподiбних, молюскiв чи iнших водяних безхребетних, непридатнi для споживання; шкварки:        
2301 10 00 00 - борошно, крупи та гранули з м'яса або м'ясних субпродуктiв; шкварки   0 0 -
2301 20 00 00 - борошно, крупи та гранули з риби або ракоподiбних, молюскiв чи iнших водяних безхребетних   0 0 -
2302 Висiвки, кормове борошно та iншi вiдходи та залишки вiд просiювання, помелу або iнших способiв обробки зерна зернових чи бобових культур, гранульованi чи негранульованi:        
2302 10 - кукурудзянi:        
2302 10 10 00 - - з вмiстом крохмалю не бiльш як 35 мас.%   20 20 -
2302 10 90 00 - - iншi   20 20 -
2302 30 - пшеничнi:        
2302 30 10 00 - - з вмiстом крохмалю не бiльш як 28 мас.% i в яких частка продукту, що пройшов крiзь сито з дiаметром вiчка 0,2 мм, не перевищує 10 мас.% або в яких частка продукту, що пройшов крiзь це ж сито, має зольнiсть у перерахунку на суху речовину 1,5 мас.% чи бiльше   20 20 -
2302 30 90 00 - - iншi   20 20 -
2302 40 - iнших зернових:        
  - - рисовi:        
2302 40 02 00 - - - з вмiстом крохмалю не бiльш як 35 мас.%   20 20 -
2302 40 08 00 - - - iншi   20 20 -
  - - iншi:        
2302 40 10 00 - - - з вмiстом крохмалю не бiльш як 28 мас.% i в яких частка продукту, що пройшов крiзь сито з дiаметром вiчка 0,2 мм, не перевищує 10 мас.% або в яких частка продукту, що пройшов крiзь це ж сито, має зольнiсть у перерахунку на суху речовину 1,5 мас.% чи бiльше   20 20 -
2302 40 90 00 - - - iншi   20 20 -
2302 50 00 00 - бобових   20 20 -
2303 Вiдходи i залишки вiд виробництва крохмалю та аналогiчнi вiдходи i залишки, буряковий жом, багаса (жом цукрової тростини) та iншi вiдходи i залишки вiд виробництва цукру, барда та iншi вiдходи i залишки вiд пивоварiння та винокурiння, гранульованi або негранульованi:        
2303 10 - вiдходи i залишки вiд виробництва крохмалю та аналогiчнi вiдходи i залишки:        
  - - вiдходи i залишки вiд виробництва крохмалю з кукурудзи (за винятком концентрованих вод для замочування) з вмiстом бiлка в перерахунку на суху речовину:        
2303 10 11 00 - - - понад 40 мас.%   20 20 -
2303 10 19 00 - - - не бiльш як 40 мас.%   20 20 -
2303 10 90 00 - - iншi   20 20 -
2303 20 - буряковий жом, багаса (жом цукрової тростини) та iншi вiдходи i залишки вiд виробництва цукру:        
2303 20 10 00 - - буряковий жом   20 20 -
2303 20 90 00 - - iншi   20 20 -
2303 30 00 00 - барда та iншi вiдходи i залишки вiд пивоварiння та винокурiння   20 20 -
2304 00 00 00 Макуха та iншi твердi вiдходи i залишки, одержанi пiд час вилучення соєвої олiї, меленi або немеленi, негранульованi або гранульованi   0 0 -
2305 00 00 00 Макуха та iншi твердi вiдходи i залишки, одержанi пiд час вилучення арахiсової олiї, меленi або немеленi, негранульованi або гранульованi   20 20 -
2306 Макуха та iншi твердi вiдходи i залишки, одержанi пiд час добування рослинних жирiв i олiй, за винятком вiдходiв товарної позицiї 2304 або 2305, меленi або немеленi, негранульованi або гранульованi:        
2306 10 00 00 - з насiння бавовнику   20 20 -
2306 20 00 00 - з насiння льону   20 20 -
2306 30 00 00 - з насiння соняшнику   20 20 -
  - з насiння свирiпи або рiпаку:        
2306 41 00 00 - - з насiння свирiпи або рiпаку з низьким вмiстом ерукової кислоти   5 5 -
2306 49 00 00 - - iншi   5 5 -
2306 50 00 00 - з кокосових горiхiв або копри   20 20 -
2306 60 00 00 - з навколоплiдника або ядра горiха олiйної пальми   20 20 -
2306 90 - iншi:        
2306 90 05 00 - - iз зародкiв зерен кукурудзи   20 20 -
  - - iншi:        
  - - - макуха та iншi залишки, одержанi пiд час добування оливкової олiї:        
2306 90 11 00 - - - - з вмiстом 3 мас.% або менше оливкової олiї   20 20 -
2306 90 19 00 - - - - з вмiстом понад 3 мас.% оливкової олiї   20 20 -
2306 90 90 00 - - - iншi   20 20 -
2307 00 Винний осад; винний камiнь:        
  - винний осад:        
2307 00 11 00 - - iз загальною концентрацiєю спирту не бiльш як 7,9 мас.%, з вмiстом сухої речовини не менш як 25 мас.%   20 20 -
2307 00 19 00 - - iншi   20 20 -
2307 00 90 00 - винний камiнь   20 20 -
2308 00 Продукти рослинного походження та рослиннi вiдходи, рослиннi залишки i побiчнi продукти, негранульованi або гранульованi, що використовуються для годiвлi тварин, в iншому мiсцi не зазначенi:        
  - винограднi вичавки:        
2308 00 11 00 - - iз загальною концентрацiєю спирту не бiльш як 4,3 мас.%, з вмiстом сухої речовини не менш як 40 мас.%   20 20 -
2308 00 19 00 - - iншi   20 20 -
2308 00 40 00 - жолудi та кiнськi каштани; вичавки з яблук i вичавки з iнших плодiв, крiм виноградних   20 20 -
2308 00 90 00 - iншi   20 20 -
2309 Продукти, що використовуються для годiвлi тварин:        
2309 10 - корм для собак або котiв, розфасований для роздрiбної торгiвлi:        
  - - з вмiстом крохмалю, глюкози або сиропу глюкози, мальтодекстрину або сиропу мальтодекстрину, який включено до товарних пiдкатегорiй 1702 30 50 00 - 1702 30 90 00, 1702 40 90 00, 1702 90 50 00 i 2106 90 55 00, або молочних продуктiв:        
  - - - з вмiстом крохмалю, глюкози або сиропу глюкози, мальтодекстрину або сиропу мальтодекстрину:        
  - - - - без вмiсту крохмалю або з вмiстом 10 мас.% або менше крохмалю:        
2309 10 11 00 - - - - - без вмiсту молочних продуктiв або з вмiстом менш як 10 мас.% цих продуктiв   5 5 -
2309 10 13 00 - - - - - з вмiстом 10 мас.% або бiльше, але менш як 50 мас.% молочних продуктiв   5 5 -
2309 10 15 00 - - - - - з вмiстом 50 мас.% або бiльше, але менш як 75 мас.% молочних продуктiв   5 5 -
2309 10 19 00 - - - - - з вмiстом 75 мас.% або бiльше молочних продуктiв   5 5 -
  - - - - з вмiстом понад 10 мас.%, але не бiльш як 30 мас.% крохмалю:        
2309 10 31 00 - - - - - без вмiсту молочних продуктiв або з вмiстом менш як 10 мас.% цих продуктiв   5 5 -
2309 10 33 00 - - - - - з вмiстом 10 мас.% або бiльше, але менш як 50 мас.% молочних продуктiв   5 5 -
2309 10 39 00 - - - - - з вмiстом 50 мас.% або бiльше молочних продуктiв   5 5 -
  - - - - з вмiстом понад 30 мас.% крохмалю:        
2309 10 51 00 - - - - - без вмiсту молочних продуктiв або з вмiстом менш як 10 мас.% цих продуктiв   5 5 -
2309 10 53 00 - - - - - з вмiстом 10 мас.% або бiльше, але менш як 50 мас.% молочних продуктiв   5 5 -
2309 10 59 00 - - - - - з вмiстом 50 мас.% або бiльше молочних продуктiв   5 5 -
2309 10 70 00 - - - без вмiсту крохмалю, глюкози або сиропу глюкози, мальтодекстрину або сиропу мальтодекстрину, але з вмiстом молочних продуктiв   5 5 -
2309 10 90 00 - - iншi   5 5 -
2309 90 - iншi:        
2309 90 10 00 - - розчиннi рибнi продукти або продукти з морських ссавцiв   10 10 -
2309 90 20 00 - - продукти, зазначенi в додатковiй примiтцi 5 до цiєї групи   10 10 -
  - - iншi, включаючи попереднi сумiшi (премiкси):        
  - - - з вмiстом крохмалю, глюкози або сиропу глюкози, мальтодекстрину або сиропу мальтодекстрину, що включенi до товарних пiдкатегорiй 1702 30 50 00 - 1702 30 90 00, 1702 40 90 00, 1702 90 50 00 i 2106 90 55 00, або молочних продуктiв:        
  - - - - з вмiстом крохмалю, глюкози або сиропу глюкози, мальтодекстрину або сиропу мальтодекстрину:        
  - - - - - без вмiсту крохмалю або з вмiстом 10 мас.% або менше:        
2309 90 31 00 - - - - - - без вмiсту молочних продуктiв або з вмiстом менш як 10 мас.% цих продуктiв   10 10 -
2309 90 33 00 - - - - - - з вмiстом 10 мас.% або бiльше, але менш як 50 мас.% молочних продуктiв   10 10 -
2309 90 35 00 - - - - - - з вмiстом 50 мас.% або бiльше, але менш як 75 мас.% молочних продуктiв   10 10 -
2309 90 39 00 - - - - - - з вмiстом 75 мас.% або бiльше молочних продуктiв   10 10 -
  - - - - - з вмiстом понад 10 мас.%, але не бiльш як 30 мас.% крохмалю:        
2309 90 41 00 - - - - - - без вмiсту молочних продуктiв або з вмiстом менш як 10 мас.% цих продуктiв   10 10 -
2309 90 43 00 - - - - - - з вмiстом 10 мас.% або бiльше, але менш як 50 мас.% молочних продуктiв   10 10 -
2309 90 49 00 - - - - - - з вмiстом 50 мас.% або бiльше молочних продуктiв   10 10 -
  - - - - - з вмiстом понад 30 мас.% крохмалю:        
2309 90 51 00 - - - - - - без вмiсту молочних продуктiв або з вмiстом менш як 10 мас.% цих продуктiв   10 10 -
2309 90 53 00 - - - - - - з вмiстом 10 мас.% або бiльше, але менш як 50 мас.% молочних продуктiв   10 10 -
2309 90 59 00 - - - - - - з вмiстом 50 мас.% або бiльше молочних продуктiв   10 10 -
2309 90 70 00 - - - - без вмiсту крохмалю, глюкози або сиропу глюкози, мальтодекстрину або сиропу мальтодекстрину, але з вмiстом молочних продуктiв   10 10 -
  - - - iншi:        
2309 90 91 00 - - - - буряковий жом з добавкою меляси   10 10 -
2309 90 96 - - - - iншi:        
2309 90 96 10 - - - - - попереднi сумiшi (премiкси)   2 2 -
2309 90 96 90 - - - - - iншi   10 10 -

 

Група 24
Тютюн i промисловi замiнники тютюну

     Примiтка:

     Ця група не включає лiкарськi сигарети (група 30).

     Примiтка до пiдпозицiй:

     1. У пiдпозицiї 2403 11 термiн "тютюн для кальяна" означає тютюн, призначений для курiння за допомогою кальяна, що складається з сумiшi тютюну та глiцерину, з вмiстом або без вмiсту ароматичних масел i екстрактiв, меляси або цукру, який має або не має фруктового аромату. Проте продукти, що не мiстять тютюн, призначенi для курiння за допомогою кальяна, виключаються з цiєї пiдпозицiї.

Код Назва Ставки мита, % Додатковi ОВО
преферен- цiйна пiльгова повна
2401 Тютюнова сировина; тютюновi вiдходи:        
2401 10 - тютюн з невiддiленою середньою жилкою:        
2401 10 35 00 - - свiтлий тiньового сушiння   1 1 -
2401 10 60 00 - - тютюн типу Орiєнталь сонячного сушiння   1 1 -
2401 10 70 00 - - тютюн темний тiньового сушiння   1 1 -
2401 10 85 00 - - тютюн теплового сушiння   1 1 -
2401 10 95 00 - - iнший   1 1 -
2401 20 - тютюн з частково або повнiстю вiддiленою середньою жилкою:        
2401 20 35 00 - - тютюн свiтлий тiньового сушiння   1 1 -
2401 20 60 00 - - тютюн типу Орiєнталь сонячного сушiння   1 1 -
2401 20 70 00 - - тютюн темний тiньового сушiння   1 1 -
2401 20 85 00 - - тютюн теплового сушiння   1 1 -
2401 20 95 00 - - iнший   1 1 -
2401 30 00 00 - тютюновi вiдходи   1 1 -
2402 Сигари, сигари з вiдрiзаними кiнцями, сигарили та сигарети, цигарки, з тютюном або його замiнниками:        
2402 10 00 - сигари, сигари з вiдрiзаними кiнцями та сигарили, з вмiстом тютюну:        
2402 10 00 10 - - сигари   10 10 тис. шт
2402 10 00 90 - - сигарили   10 10 тис. шт
2402 20 - сигарети, цигарки з вмiстом тютюну:        
2402 20 10 00 - - з вмiстом гвоздики   1,5 євро за 1000 шт 1,5 євро за 1000 шт тис. шт
2402 20 90 - - iншi:        
2402 20 90 10 - - - сигарети без фiльтра, цигарки   1,5 євро за 1000 шт 1,5 євро за 1000 шт тис. шт
2402 20 90 20 - - - сигарети з фiльтром   1,5 євро за 1000 шт 1,5 євро за 1000 шт тис. шт
2402 90 00 00 - iншi   20 20 -
2403 Iнший тютюн промислового виробництва та замiнники тютюну промислового виробництва; "гомогенiзований" або "вiдновлений" тютюн; тютюновi екстракти та есенцiї:        
  - тютюн для курiння, з вмiстом або без вмiсту замiнникiв тютюну у будь-якiй пропорцiї:        
2403 11 00 00 - - тютюн для кальяна, зазначений в примiтцi 1 до цiєї групи   20 20 -
2403 19 - - iнший:        
2403 19 10 00 - - - у первинних упаковках масою нетто не бiльш як 500 г   20 20 -
2403 19 90 00 - - - iнший   20 20 -
  - iншi:        
2403 91 00 00 - - "гомогенiзований" або "вiдновлений" тютюн   1,8 євро за 1 кг 1,8 євро за 1 кг -
2403 99 - - iншi:        
2403 99 10 00 - - - жувальний i нюхальний тютюн   1,8 євро за 1 кг 1,8 євро за 1 кг -
2403 99 90 - - - iнший:        
2403 99 90 10 - - - - тютюновмiснi вироби для електричного нагрiвання (ТВЕН) за допомогою пiдiгрiвача з електронним управлiнням   1,8 євро за 1 кг 1,8 євро за 1 кг тис. шт
2403 99 90 90 - - - - iнший   1,8 євро за 1 кг 1,8 євро за 1 кг -
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.