ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ХАРКIВСЬКА ОБЛАСНА МИТНИЦЯ

ЗАТВЕРДЖУЮ
Перший заступник начальника Харкiвської обласної митницi
О.В.Мiрза
22 лютого 2012 р.

ПЕРЕЛIК
товарiв, митне оформлення яких проводиться за умови залучення сектору контролю за класифiкацiєю та кодуванням товарiв вiддiлу митних платежiв ВМП пiд час проведення процедур митного контролю

N з/п Код товару згiдно з УКТЗЕД Назва товару Примiтка
1 1104* Зерно зернових культур, оброблене iншими способами Тiльки у виглядi пластiвцiв
2 2008* Плоди, горiхи та iншi їстiвнi частини рослин, приготовленi або консервованi Тiльки плоди, приготовленi шляхом осмотичного зневоднення
3 2934 Нуклеїновi кислоти
4 3004* Лiкарськi засоби Тiльки тi, що мiстять у своєму складi вiтамiннi та вiтамiнно - мiнеральнi препарати в якостi дiючих (активних) речовин.
5 3401 Папiр, повсть, вата, фетр та нетканi матерiали, просоченi або покритi (частково або повнiстю) милом чи детергентом:
6 3822* Реагенти дiагностичнi або лабораторнi Тiльки тi, що призначенi для визначення вагiтностi
7 3901 Полiмери етилену в первинних формах
8 3902 Полiмери пропiлену або iнших олефiнiв у первинних формах
9 3903 Полiмери стиролу у первинних формах
10 3904 Полiмери вiнiлхлориду або iнших галогенованих олефiнiв, у первинних формах
11 3906 Акриловi полiмери у первинних формахў
12 3925901000* Фiтинги та крiпильнi комплекти, призначенi для постiйного встановлення в/або на дверях, вiкнах, схiдцях, стiнах або iнших частинах будинкiв Тiльки крiпильнi вироби, якi не мають явних властивостей "комплекту".
13 8419399000 Сушарки
14 8422400090 Iнше обладнання для пакування та загортання товарiв
15 8424* Механiчнi пристрої (з ручним керуванням або без нього) для розбризкування або розпилення рiдких чи порошкоподiбних речовин Тiльки самохiднi обприскувачi
16 8432
8433
Машини та iнша сiльськогосподарська технiка
17 8440* Обладнання для оправлення, включаючи брошурувальнi машини Тiльки обладнання, митне оформлення якого здiйснюється з наданням преференцiї по сплатi ПДВ
18 8441* Iнше обладнання для виробництва товарiв з паперової маси, паперу або картону Тiльки обладнання, митне оформлення якого здiйснюється з наданням преференцiї по сплатi ПДВ
19 8443* Обладнання друкарське... Тiльки обладнання, митне оформлення якого здiйснюється з наданням преференцiї по сплатi ПДВ
20 8479* Машини та механiчнi пристрої спецiального призначення Тiльки обладнання, яке не має чiтко визначеної сфери застосування
21 8504 Електроннi пуско -регулюючi апарати; дроселi
22 8528* Монiтори Тiльки монiтори, якi використовуються виключно або головним чином в машинах для автоматичного оброблення iнформацiї товарної позицiї 8471
23 8543* Машини та апаратура електричнi, що мають iндивiдуальнi функцiї Тiльки обладнання, яке не має чiтко визначеної сфери застосування
24 8704* Моторнi транспортнi засоби Тiльки моторнi транспортнi засоби з кузовом типу "пiкап"
25 1302 - 9405
(крiм товарної групи 29)
Лiкарськi засоби та вироби медичного призначення, митне оформлення яких здiйснюється з наданням преференцiї по сплатi ПДВ

     Примiтки:

     Спецiальним заходом при митному оформленнi вищевказаних товарiв є:

     - з позначкою "*": направлення до сектору контролю за класифiкацiєю та кодуванням товарiв ВМП Харкiвської обласної митницi з пiдроздiлу митного оформлення запиту у вiдповiдностi з вимогами Порядку роботи вiддiлу номенклатури та класифiкацiї товарiв регiональної митницi, митницi, вiддiлу контролю митної вартостi та номенклатури регiональної митницi, митницi при вирiшеннi питань класифiкацiї товарiв, що перемiщуються через митний кордон України, затвердженого наказом Держмитслужби України вiд 07.08.2007 N 667 (у редакцiї наказу Держмитслужби України вiд 18.07.2011 N 316);

     - iншi: направлення до сектору контролю за класифiкацiєю та кодуванням товарiв ВМП Харкiвської обласної митницi з пiдроздiлу митного оформлення вантажної митної декларацiї та пакету документiв до неї по кожному найменуванню.

     Залучення сектору контролю за класифiкацiєю та кодуванням товарiв ВМП не проводиться за умови, що вони вiдповiдають хоча б одному з таких критерiїв:

     - товари ввозяться у якостi гуманiтарної, технiчної допомоги або ввозяться громадянами;

     - товари, що ввозяться в незначнiй кiлькостi (маркетинговi поставки, "тестовi" партiї товарiв, тощо);

     - товари, якi ввозяться на пiдставi виданого Держмитслужбою України (в тому числi, Харкiвською обласною митницею або iншими уповноваженими митницями) Попереднього рiшення щодо класифiкацiї та кодування товарiв згiдно з УКТЗЕД, за умови їх iдентифiкацiї iз зазначеними у цьому попередньому рiшеннi;

     - товари з позначкою "*" (крiм товарiв товарної позицiї 8704 УКТЗЕД), якi поставляються за контрактами, умови яких є незмiнними (асортимент, артикули, найменування та країна походження товару, виробник тощо) та по яким ВМП приймались рiшення про визначення коду товару (на протязi року з моменту прийняття класифiкацiйного рiшення).

     Перелiк товарiв, митне оформлення яких необхiдно було проводити з залученням ВКМВ та КТ Харкiвської обласної митницi (доповiдна записка вiд 26.07.2011 N 20/20-1511-вн), визнати таким, що втратив чиннiсть.

     Термiн дiї даного Перелiку - до моменту його скасування.

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.