Документ скасований: Наказ Мінфіну № 650 від 30.05.2012

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

18.04.2011 N 316


Про внесення змiн до Порядку роботи вiддiлу номенклатури та класифiкацiї товарiв регiональної митницi, митницi, вiддiлу контролю митної вартостi та номенклатури регiональної митницi, митницi при вирiшеннi питань класифiкацiї товарiв, що перемiщуються через митний кордон України

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
6 липня 2011 р. за N 817/19555


     Вiдповiдно до статей 311 - 314 Митного кодексу України та з метою приведення нормативно-правових актiв Державної митної служби України у вiдповiднiсть до вимог законодавства наказую:

     1. Унести змiни до Порядку роботи вiддiлу номенклатури та класифiкацiї товарiв регiональної митницi, митницi, вiддiлу контролю митної вартостi та номенклатури регiональної митницi, митницi при вирiшеннi питань класифiкацiї товарiв, що перемiщуються через митний кордон України (далi - Порядок), затвердженого наказом Державної митної служби України вiд 07.08.2007 N 667, зареєстрованого у Мiнiстерствi юстицiї України 21.08.2007 за N 968/14235 (зi змiнами) (далi - наказ), виклавши його в новiй редакцiї, що додається.

     2. Заголовок наказу викласти в такiй редакцiї:

     "Про затвердження Порядку роботи вiддiлу контролю митної вартостi та класифiкацiї товарiв регiональної митницi, митницi при вирiшеннi питань класифiкацiї товарiв, що перемiщуються через митний кордон України".

     3. Пункт 1 наказу викласти в такiй редакцiї:

     "1. Затвердити Порядок роботи вiддiлу контролю митної вартостi та класифiкацiї товарiв регiональної митницi, митницi при вирiшеннi питань класифiкацiї товарiв, що перемiщуються через митний кордон України".

     4. Департаменту митної вартостi та класифiкацiї товарiв (Гiла С. П.) i Управлiнню правового забезпечення (Чорна Г. М.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацiю до Мiнiстерства юстицiї України.

     5. Регiональнiй iнформацiйнiй митницi (Копосов С. А.) до дати набрання чинностi цим наказом доопрацювати програмне забезпечення.

     6. Начальникам регiональних митниць, митниць довести цей наказ до вiдома особового складу та забезпечити дотримання вимог Порядку.

     7. Установити, що цей наказ набирає чинностi через 10 днiв пiсля його офiцiйного опублiкування.

     8. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Голови Державної митної служби України Дороховського О. М.

Голова Державної митної служби України I. Г. Калєтнiк
ПОГОДЖЕНО:
Мiнiстр фiнансiв України Ф. О. Ярошенко
В. о. Першого заступника Голови Державного комiтету України з питань регуляторної полiтики та пiдприємництва С. Свищева

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної митної служби України
07.08.2007 N 667
(у редакцiї наказу Державної митної служби України
вiд 18.04.2011 N 316)
Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
6 липня 2011 р. за N 817/19555

ПОРЯДОК
роботи вiддiлу контролю митної вартостi та класифiкацiї товарiв регiональної митницi, митницi при вирiшеннi питань класифiкацiї товарiв, що перемiщуються через митний кордон України

I. Загальнi положення

     1. Цей Порядок визначає завдання, функцiї вiддiлiв контролю митної вартостi та класифiкацiї товарiв регiональної митницi, митницi (далi - ВКМВК) пiд час здiйснення контролю за правильнiстю класифiкацiї товарiв та прийняття рiшень про визначення коду товару, порядок взаємодiї з iншими структурними пiдроздiлами регiональної митницi, митницi при вирiшеннi питань класифiкацiї товарiв, що перемiщуються через митний кордон України (далi - товари), а також здiйснення реєстрацiї рiшень, надання звiтностi та iншi питання роботи ВКМВК у напрямi класифiкацiї товарiв згiдно з Українською класифiкацiєю товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi (далi - УКТЗЕД).

     2. Цей Порядок розроблено з метою удосконалення здiйснення контролю за правильнiстю класифiкацiї товарiв вiдповiдно до вимог УКТЗЕД пiд час проведення процедур митного контролю та митного оформлення, упорядкування процедури класифiкацiї товарiв i запобiгання випадкам ухилення пiдприємствами та громадянами вiд сплати податкiв та зборiв у повному обсязi та вiд установлених заходiв нетарифного регулювання.

     3. У цьому Порядку термiни вживаються у такому значеннi:

     класифiкацiя товарiв - визначення коду товарiв, тобто вiднесення товарiв до класифiкацiйних групувань, зазначених в УКТЗЕД;

     класифiкацiйна робота - сукупнiсть заходiв, що здiйснюються посадовими особами митних органiв для забезпечення правильностi класифiкацiї товарiв;

     рiшення про визначення коду товару - документ установленої форми, який оформлюється посадовими особами ВКМВК на запит пiдроздiлу митного оформлення (далi - ПМО) у разi вирiшення питань з класифiкацiї товарiв;

     складне питання класифiкацiї товарiв - питання, яке виникає у процесi митного контролю щодо однозначного встановлення правильностi заявленого декларантом коду товару згiдно з УКТЗЕД, полягає у суперечностi пiдходiв до класифiкацiї i вимагає додаткової iнформацiї, спецiальних знань, проведення дослiджень;

     уповноважена особа ПМО - особа, уповноважена наказом митного органу за поданням начальника ПМО, узгодженим iз начальником ВКМВК, на здiйснення функцiй контролю за виконанням вимог УКТЗЕД при класифiкацiї товарiв та iнших предметiв для цiлей митного оформлення.

     4. До компетенцiї ВКМВК згiдно з напрямом дiяльностi та цим Порядком належить виконання таких завдань:

     здiйснення контролю за правильнiстю класифiкацiї товарiв вiдповiдно до УКТЗЕД пiд час проведення процедур митного контролю та митного оформлення;

     проведення контрольних заходiв щодо класифiкацiйної роботи в пiдроздiлах митного органу, включаючи вибiрковi перевiрки оформлених митних декларацiй;

     вирiшення складних питань класифiкацiї товарiв, якi виникають при здiйсненнi їх митного контролю i не можуть бути вирiшенi уповноваженими особами ПМО;

     прийняття рiшень про визначення коду товару (далi - Рiшення), тобто закрiплення результатiв класифiкацiї товарiв;

     прийняття попереднiх рiшень про класифiкацiю та кодування товарiв згiдно з УКТЗЕД (далi - Попереднє рiшення) вiдповiдно до Порядку прийняття попереднiх рiшень про класифiкацiю та кодування товарiв в УКТЗЕД, затвердженого наказом Державної митної служби України вiд 04.04.2005 N 238 (у редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 05.03.2007 N 187), зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 28.04.2005 за N 449/10729;

     надання пояснень та рекомендацiй уповноваженим особам ПМО з метою однакового тлумачення i застосування УКТЗЕД, участь у їх пiдготовцi, перепiдготовцi та пiдвищеннi квалiфiкацiї з питань класифiкацiї товарiв;

     здiйснення аналiзу класифiкацiйної роботи, пiдготовка та надання звiтностi, визначеної Державною митною службою України;

     здiйснення реєстрацiї Рiшень.

II. Контроль правильностi класифiкацiї товарiв i прийняття Рiшень, порядок взаємодiї з ПМО

     1. Контроль правильностi класифiкацiї товарiв, заявлених декларантом до митного оформлення, здiйснюється посадовими особами, що мають доступ до необхiдних баз даних та iнформацiї, що використовуються для виконання покладених завдань (уповноваженими особами ПМО, якi пройшли вiдповiдну пiдготовку та/або стажування у ВКМВК, посадовими особами ВКМВК, якi перебувають у ПМО).

     2. Уповноваженi особи ПМО перебувають у пiдпорядкуваннi: з питань контролю правильностi класифiкацiї товару - начальника ВКМВК, з iнших питань - начальника ПМО.

     3. Начальник ВКМВК координує та контролює роботу посадових осiб (у тому числi уповноважених осiб ПМО) з питань, що належать до його компетенцiї, шляхом:

     надання роз'яснень, видання розпорядчих документiв стосовно їх дiяльностi в напрямi класифiкацiї товарiв згiдно з УКТЗЕД;

     забезпечення професiйного навчання за основними напрямами роботи;

     контролю за дотриманням нормативно-правових актiв вiдповiдно до напрямiв роботи ВКМВК;

     надання пропозицiй керiвнику митного органу про вiдсторонення посадових осiб вiд виконання функцiй з контролю правильностi класифiкацiї товарiв - у разi виявлення фактiв незадовiльного виконання ними зазначених функцiй.

     4. Контроль правильностi класифiкацiї товарiв згiдно з УКТЗЕД пiд час митного контролю та митного оформлення здiйснюється шляхом:

     перевiрки повноти опису товару у митнiй декларацiї згiдно з установленими вимогами, у тому числi опису його упаковки;

     перевiрки вiдповiдностi вiдомостей про товар, заявлених у вантажнiй митнiй декларацiї (далi - ВМД), вiдомостям про товар (найменування, опис, визначальнi характеристики тощо), зазначеним у наданих для митного контролю документах;

     визначення завдань для перевiрки характеристик товару з метою його iдентифiкацiї та класифiкацiї згiдно з УКТЗЕД у разi iнiцiювання проведення митного огляду посадовими особами ВКМВК або уповноваженими особами ПМО.

     Якщо до митного контролю та митного оформлення разом з пакетом документiв надається Попереднє рiшення i при цьому неможливо провести iдентифiкацiю товару iз зазначеною у Попередньому рiшеннi iнформацiєю або дана iнформацiя суперечить тiй, що зазначена в наданих документах, то ПМО готує запит до ВКМВК вiдповiдно до вимог цього Порядку.

     При встановленнi невiдповiдностi характеристик пред'явленого до митного оформлення товару вiдомостям, наведеним у Попередньому рiшеннi, про цей факт iнформується митний орган, який видав це Попереднє рiшення.

     5. Посадовi особи ВКМВК здiйснюють класифiкацiю товарiв згiдно з УКТЗЕД за запитами ПМО вiдповiдно до цього Порядку.

     Класифiкацiя товарiв за запитами ПМО здiйснюється посадовими особами ВКМВК згiдно iз законодавством України на основi поданих до митного контролю та митного оформлення документiв, якi передаються до ВКМВК разом iз запитом. Форма запиту наведена у додатку 3 до Порядку здiйснення митного контролю й митного оформлення товарiв iз застосуванням вантажної митної декларацiї, затвердженого наказом Державної митної служби України вiд 20.04.2005 N 314, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 27.04.2005 за N 439/10719 (зi змiнами) (далi - наказ Держмитслужби вiд 20.04.2005 N 314).

     При цьому запит подається у паперовому виглядi з долученням копiї митної декларацiї та iнших документiв або в електронному виглядi, якi скануються з паперових носiїв та передаються адресату засобами електронного зв'язку Державної митної служби України.

     6. Запит до ВКМВК має бути обґрунтований, у якому зазначаються: причина направлення запиту до ВКМВК, позицiя ПМО з вiдповiдного питання класифiкацiї товару та пропозицiї щодо його можливого вирiшення, у тому числi запропонований код товару згiдно з УКТЗЕД.

     Обґрунтування зазначається у графi "Iнше завдання для перевiрки" форми запиту, затвердженої наказом Держмитслужби вiд 20.04.2005 N 314.

     До ВКМВК разом iз запитом передаються завiренi штампом "Пiд митним контролем" оригiнали або копiї:

     митної декларацiї, згiдно з якою заявлено товар до митного контролю та митного оформлення;

     зовнiшньоекономiчного договору (контракту) та товаросупровiдних документiв на даний товар;

     документiв, наданих разом з митною декларацiєю, якi повиннi включати всю документальну iнформацiю про характеристики товару, визначальнi для його класифiкацiї. Наприклад, паспорт виробу, iнструкцiя користувача, фотознiмки (зi зворотного боку засвiдчуються особистою номерною печаткою посадової особи ПМО з посиланням на вiдповiдний реєстрацiйний номер митної декларацiї), креслення, специфiкацiї та iншi документи або будь-яка iнша iнформацiя про товар, необхiдна для iдентифiкацiї товару та прийняття Рiшення;

     акта про проведення митного огляду товарiв (у разi його проведення). При цьому до акта про проведення митного огляду товарiв мають бути внесенi встановленi за результатами митного огляду вiдомостi про товар вiдповiдно до встановленого завдання на митний огляд, якi дають змогу однозначно iдентифiкувати його (зовнiшнiй вигляд; ступiнь оброблення; розмiри; матерiал, з якого вироблено товар; вид упаковки; маркування тощо), та iнформацiя, що є визначальною для класифiкацiї товару згiдно з УКТЗЕД (наприклад, функцiї товару, його комплектнiсть, призначення, а також технiчнi, фiзичнi, споживчi та iншi характеристики товару);

     акта про взяття проб i зразкiв товарiв (оригiнал i копiя) за формою, затвердженою наказом Державної митної служби України вiд 18.04.2005 N 302 "Про затвердження форми акта про взяття проб i зразкiв товарiв", зареєстрованим в Мiнiстерствi юстицiї України 29.04.2005 за N 457/10737.

     7. Запит, що надiйшов до ВКМВК, реєструється у встановленому порядку в журналi реєстрацiї та облiку запитiв з питань класифiкацiї товарiв (далi - Журнал). Форма Журналу наведена в додатку 1 до цього Порядку.

     8. Посадовi особи ВКМВК i уповноваженi особи ПМО можуть вимагати вiд декларанта додатковi документи про характеристики товару, якi мають значення для його класифiкацiї згiдно з УКТЗЕД (наприклад, технiко-технологiчну документацiю на товари, зокрема оригiнали або завiренi вiдправником (одержувачем) копiї матерiалiв про фiзико-хiмiчнi властивостi, основнi технологiчнi стадiї виробництва та призначення (використання) товарiв тощо).

     9. Посадовi особи ВКМВК у разi необхiдностi з'ясування певних характеристик товару, визначальних для його класифiкацiї, можуть iнiцiювати проведення огляду товару iз зазначенням конкретних питань, у тому числi за їх участю. За результатами огляду складається вiдповiдний акт, копiя якого передається iнiцiатору огляду.

     10. Рiшення приймається ВКМВК на пiдставi встановлених характеристик товару, якi є визначальними для класифiкацiї товару згiдно з вимогами УКТЗЕД.

     У пунктi 4 "Висновок" Рiшення зазначаються опис товару та встановлений десятизначний код товару згiдно з УКТЗЕД, якi мають мiститись у вiдповiдних графах ВМД згiдно з вимогами Iнструкцiї про порядок заповнення вантажної митної декларацiї, затвердженої наказом Державної митної служби України вiд 09.07.97 N 307, зареєстрованої у Мiнiстерствi юстицiї України 24.09.97 за N 443/2247 (зi змiнами).

     11. Рiшення оформлюється за допомогою програмно-iнформацiйного комплексу "Iнспектор-2006" за формою, наведеною в додатку 2 до цього Порядку.

     Рiшення пiдписується посадовою особою ВКМВК, яка його приймала, з проставленням на ньому вiдбитка номерного штампа "Правильнiсть класифiкацiї перевiрено", а також начальником ВКМВК (особою, що його замiщує), або начальником митного поста (особою, що його замiщує), або особою, уповноваженою наказом митного органу.

     Рiшення може прийматись уповноваженою особою ПМО вiдповiдно до цього Порядку без направлення запиту, якщо воно не належить до категорiї складних або у випадку класифiкацiї товару, що поставляється одному суб'єкту зовнiшньоекономiчної дiяльностi в рамках одного контракту пiд одним найменуванням (артикулом), за яким виносилось Рiшення ВКМВК протягом останнього року.

     Пiсля оформлення Рiшень їх електроннi копiї зберiгаються в локальнiй електроннiй базi митного органу.

     Протягом 24 годин пiсля оформлення Рiшень їх електроннi копiї заносяться до реєстру рiшень Державної митної служби України про визначення коду товару згiдно з УКТЗЕД центральної бази даних єдиної автоматизованої iнформацiйної системи Державної митної служби України (далi - ЄАIС Держмитслужби).

     Рiшення доводиться до вiдома ПМО i є обов'язковим для виконання при митному оформленнi товару.

     12. Iнформацiя у графi 31 ВМД "Вантажнi мiсця та опис товарiв - Маркування та кiлькiсть - Номери контейнерiв - Кiлькiсть та розпiзнавальнi особливостi" в частинi опису товару та графi 33 ВМД "Код товару" повинна вiдповiдати iнформацiї, зазначенiй у пунктi 4 "Висновок" Рiшення, а реєстрацiйний номер Рiшення зазначається у графi 44 ВМД "Додаткова iнформацiя / Поданi документи / Сертифiкати i дозволи".

     Якщо ВКМВК приймається Рiшення, яке не вiдповiдає iнформацiї, заявленiй декларантом у ВМД, то ця ВМД не може використовуватися для митного оформлення класифiкованого товару.

     Для здiйснення митного оформлення класифiкованого товару митному органу подається нова ВМД.

     У разi якщо при класифiкацiї товару ВКМВК змiнено код задекларованого товару, що може призвести до збiльшення оподаткування товару та/або застосування до товару додаткових заходiв нетарифного регулювання, iнформацiя про змiну коду товару передається до уповноваженого пiдроздiлу митного органу для вирiшення питання щодо складання протоколу про порушення митних правил.

     13. Якщо ВКМВК не може самостiйно розв'язати питання класифiкацiї товару через його складнiсть, вiн має право готувати запити щодо класифiкацiї товару до митного органу вищого рiвня. Запит повинен вiдповiдати вимогам пункту 6 цього роздiлу.

     14. У разi випуску товарiв у вiльний обiг за тимчасовою декларацiєю у запитi обов'язково зазначається термiн подання митному органу декларацiї, заповненої у звичайному порядку.

     15. У справах ВКМВК залишаються копiї митної декларацiї та документiв, на пiдставi яких було прийнято Рiшення.

     16. При розглядi питань класифiкацiї товарiв декларант надає протягом 10 календарних днiв з дня надходження документiв до ВКМВК iншi додатковi документи, якi необхiднi для класифiкацiї товару згiдно з УКТЗЕД, вiдповiдно до пункту 8 цього роздiлу.

     Про необхiднiсть надання додаткових документiв посадова особа ВКМВК на зворотному боцi запиту робить вiдповiдний запис, зазначає дату i прiзвище та ставить свiй пiдпис i ознайомлює декларанта.

     Строк розгляду запиту у ВКМВК пiсля отримання всiх необхiдних документiв не повинен перевищувати 10 календарних днiв.

     Якщо декларантом не подано в установлений строк додатковi документи або якщо вiн вiдмовився вiд їх подання, ВКМВК приймає Рiшення на пiдставi наявних документiв та вiдомостей (результати митного огляду, експертнi висновки тощо). Крiм цього, можуть використовуватись довiдкова iнформацiя з мережi Iнтернет, каталоги тощо.

     До моменту прийняття Рiшення ВКМВК декларант має право звернутися до митного органу iз заявою про випуск товарiв, що декларуються, у вiльний обiг у спрощеному порядку iз застосуванням тимчасової декларацiї.

     Загальний строк розгляду запиту про класифiкацiю товару не повинен перевищувати одного мiсяця.

     17. ВКМВК скасовує прийняте ним Рiшення, якщо:

     Рiшення прийнято з порушенням вимог УКТЗЕД;

     Рiшення прийнято на основi неповної або недостовiрної iнформацiї.

     18. ВКМВК може вiдкликати прийняте ним Рiшення, якщо унесено змiни до нормативно-правових актiв, що регулюють питання класифiкацiї товарiв, зокрема до мiжнародної основи УКТЗЕД.

     19. Для скасування чи вiдкликання Рiшення ВКМВК готує службову записку керiвнику митного органу з обґрунтуванням причин щодо необхiдностi скасування чи вiдкликання Рiшення.

     Пiсля розгляду даного питання та накладення керiвником (особою, що його замiщує) митного органу резолюцiї щодо можливостi скасування чи вiдкликання Рiшення посадова особа ВКМВК вчиняє такi дiї:

     на копiї Рiшення, яке мiститься у справах вiддiлу, та в Журналi робить записи "Рiшення скасовано" чи "Рiшення вiдкликано" та проставляє особистий пiдпис, дату скасування чи вiдкликання та номер службової записки з резолюцiєю керiвника (особи, що його замiщує) митного органу щодо можливостi скасування чи вiдкликання Рiшення;

     службовою запискою невiдкладно повiдомляє ПМО про скасування чи вiдкликання Рiшення iз зазначенням вiрного коду цього товару згiдно з вимогами УКТЗЕД, який не пiзнiше нiж у триденний строк iнформує про це декларанта;

     протягом 24 годин пiсля скасування чи вiдкликання Рiшення у вiдповiдну графу реєстру рiшень Державної митної служби України про визначення коду товару згiдно з УКТЗЕД у локальнiй електроннiй базi митного органу та до центральної бази даних ЄАIС Держмитслужби вносить дату його скасування чи вiдкликання.

     20. У разi скасування Рiшення при наявностi достатнiх пiдстав за рiшенням керiвника (особи, що його замiщує) митного органу вiдносно посадових осiб митних органiв проводиться службове розслiдування (службова перевiрка).

     21. На запити iнших пiдроздiлiв митного органу ВКМВК готує роз'яснення щодо класифiкацiї товарiв у формi службової записки за пiдписом начальника ВКМВК або особи, що його замiщує.

     22. На запити iнших органiв державної влади, пiдприємств, установ та органiзацiй ВКМВК готує роз'яснення щодо класифiкацiї товарiв у формi листа за пiдписом керiвника митного органу або особи, що його замiщує.

III. Взаємодiя з експертними пiдроздiлами

     1. Якщо для вирiшення питання класифiкацiї товару виникає потреба в спецiальних знаннях з рiзних галузей науки, технiки, мистецтвознавства тощо або у використаннi спецiального обладнання i технiки, то митний орган / митний пост може звернутися до митної лабораторiї або лабораторiї iншої установи (органiзацiї) (далi - експертний пiдроздiл) для проведення його дослiджень (аналiзiв, експертизи).

     2. Залучення експертних пiдроздiлiв здiйснюється з урахуванням можливостi перевiрки необхiдних показникiв спецiалiстами експертних пiдроздiлiв:

     якщо є пiдстави вважати, що товари перемiщуються через митний кордон України з порушенням норм Митного кодексу України та iнших нормативно-правових актiв з питань митної справи;

     у разi виникнення необхiдностi iдентифiкацiї або лабораторної перевiрки характеристик товарiв, визначальних для їх класифiкацiї;

     у разi виникнення складних питань при класифiкацiї товарiв згiдно з УКТЗЕД, вирiшення яких потребує експертних дослiджень.

     3. Якщо для вирiшення питання класифiкацiї товару виникає потреба в залученнi експертних пiдроздiлiв, то iнiцiюється вiдбiр проб (зразкiв) товарiв, для чого направляється лист-звернення на iм'я керiвника митного органу або його заступника. Форма листа-звернення для отримання дозволу на вiдбiр проб (зразкiв) товару наведена в додатку 3 до цього Порядку.

     4. Вiдбiр проб (зразкiв) товарiв i складання акта про взяття проб i зразкiв товарiв проводяться уповноваженою особою ПМО в рамках процедур митного контролю та митного оформлення вiдповiдно до порядку, установленого нормативно-правовими актами України.

     5. Для проведення експертизи товару митний орган / митний пост готує запит до експертного пiдроздiлу.

     У запитi до експертного пiдроздiлу про проведення дослiджень (аналiзiв, експертиз) товару, необхiдних для його класифiкацiї, мають бути чiтко визначенi: пiдстава направлення запиту, мета та завдання таких дослiджень (аналiзiв, експертиз), у зв'язку з чим необхiдно провести дослiдження (аналiзи, експертизи), а також вiдомостi про товар (склад, процентне спiввiдношення iнгредiєнтiв, фiзичнi та фiзико-хiмiчнi характеристики тощо), якi необхiдно встановити або перевiрити в процесi дослiджень (аналiзiв, експертиз) товару.

     6. Строк доставки запиту до експертного пiдроздiлу для проведення дослiджень (аналiзiв, експертиз) не повинен перевищувати чотирьох робочих днiв з дня вiдбору проб (зразкiв) товарiв (складання акта взяття проб i зразкiв товарiв)).

     7. Пропозицiї експертних пiдроздiлiв щодо класифiкацiї товару, викладенi у висновках експертiв, не є визначальними для класифiкацiї товару та мають iнформацiйний характер.

IV. Реєстрацiя Рiшень

     1. Рiшення, прийняте ВКМВК, реєструється в Журналi таким чином: "КТ" - *** - **** - ****", де:

     "КТ" - скорочена назва Рiшення;

     "***" - першi три цифри дев'ятизначного коду митного органу згiдно з Класифiкатором митних органiв та їх структурних пiдроздiлiв, спецiалiзованих митних установ та органiзацiй;

     "****" - порядковий номер Рiшення вiдповiдно до нумерацiї в Журналi реєстрацiї ВКМВК;

     "****" - поточний рiк.

     2. З метою контролю та виконання завдань, покладених на вiддiл, ВКМВК формує та використовує базу даних Рiшень.

Директор Департаменту митної вартостi та класифiкацiї товарiв С. П. Гiла

 

Додаток 1
до Порядку роботи вiддiлу контролю митної вартостi та класифiкацiї товарiв регiональної митницi, митницi при вирiшеннi питань класифiкацiї товарiв, що перемiщуються через митний кордон України

 

ЖУРНАЛ
реєстрацiї та облiку запитiв з питань класифiкацiї товарiв

N
з/п
Вхiдний номер та дата запиту Номер заявленої митної деклара-
цiї, дата
Катего-
рiя запиту
Наймену-
вання заявника (ПМО, митниця)
Короткий змiст запиту (заявле-
ний код, ставка ввiзного мита, назва товару)
Суб'єкт зовнiш-
ньоеко-
номiчної дiяль-
ностi/ грома-
дянин
Проведення дослiдження (аналiзiв, експертиз) товару Визначе-
ний код, ставка ввiзного мита, назва товару
Номер та дата Рiшення, прiзвище посадової особи Номер та дата оформле-
ної митної декларацiї
Сума додатко-
вих нараху-
вань митних платежiв, у тому числi за їх видами (грн.), за оформле-
ною митною деклара-
цiєю
Примiтка (у тому числi вплив на нетарифне
регулю-
вання)
вихiд-
ний номер, дата запиту до митної лабора-
торiї або лабора-
торiї iншої установи (органi-
зацiї)
номер, дата висновку митної лабора-
торiї або лабора-
торiї iншої установи (органi-
зацiї), дата вхiдної реєстрацiї
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
                           

 

Додаток 2
до Порядку роботи вiддiлу контролю митної вартостi та класифiкацiї товарiв регiональної митницi, митницi при вирiшеннi питань класифiкацiї товарiв, що перемiщуються через митний кордон України
Форма

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

  митниця
Вiддiл контролю митної вартостi та класифiкацiї товарiв

РIШЕННЯ
про визначення коду товару

вiд "___" ____________ року N КТ -  
Запит ПМО: вiд "___" ____________ року N  
1. Перелiк поданих до розгляду документiв:
Назва документа Номер документа Дата
     
2. Данi граф 31 та 33 ВМД (данi граф митної декларацiї), за якими задекларовано товар:
Опис товару (графа 31 ВМД) Код товару (графа 33 ВМД)
   
3. Документи, якими керувалися пiд час прийняття Рiшення:  
 
 
4. Висновок:
Опис товару (графа 31 ВМД) Код товару (графа 33 ВМД)
   
Начальник ВКМВК
(iнша уповноважена особа)
   
(пiдпис) (П. I. Б.)
Виконавець   (М.П., пiдпис)  
(посада) (П. I. Б.)

 

Додаток 3
до Порядку роботи вiддiлу контролю митної вартостi та класифiкацiї товарiв регiональної митницi, митницi при вирiшеннi питань класифiкацiї товарiв, що перемiщуються через митний кордон України
Форма
Начальнику  
(назва митного органу)
 
(П. I. Б.)

ЛИСТ-ЗВЕРНЕННЯ
для отримання дозволу на вiдбiр проб (зразкiв) товару

Прошу Вашого дозволу  
 
(назва пiдроздiлу)
на здiйснення вiдбору   вiдповiдно до вимог постанови Кабiнету
(проб/зразкiв)
Мiнiстрiв України   товару   ,
(найменування товару)
що надiйшов на адресу  
(прiзвище, iм'я, по батьковi, найменування, мiсцезнаходження / мiсце проживання отримувача товару)
згiдно з зовнiшньоекономiчним
договором (контрактом)
  i оформлюється суб'єктом
(номер, дата)
зовнiшньоекономiчної дiяльностi/громадянином  
 
(найменування /прiзвище, iм'я, по батьковi)
за митною декларацiєю типу   вiд   N   ,
для проведення лабораторних дослiджень (аналiзiв, експертизи) товару  
 
(назва митної лабораторiї/лабораторiї iншої установи (органiзацiї)
Пiдстава для проведення дослiджень (аналiзiв, експертизи) товару:  
 
 
 
Начальник      
(назва пiдроздiлу) (пiдпис) (П. I. Б.)
Виконавець  
(пiдпис, П. I. Б.)
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.