ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
КИЇВСЬКА ОБЛАСНА МИТНИЦЯ

НАКАЗ
Бориспiль

12.03.2012 N 136


Про затвердження Порядку митного оформлення товарiв, до яких застосовуються додатковi заходи митного контролю в Київськiй обласнiй митницi

     З метою забезпечення перевiрки правильностi класифiкацiї та кодування та країни походження товарiв, запобiгання випадкам ухилення суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi вiд сплати податкiв у повному обсязi, вiдповiдно до статтi 42 Митного кодексу України вiд 11.07.02 N 92-IV, наказую:

     1. Затвердити Порядок митного оформлення товарiв, до яких застосовуються додатковi заходи митного контролю в Київськiй обласнiй митницi, що додається.

     2. Начальникам пiдроздiлiв митного оформлення довести наказ до особового складу пiд пiдпис та забезпечити його безумовне виконання.

     3. Начальнику вiддiлу митних iнформацiйної технологiй (Тилевний В.I.) направити електронну копiю наказу до Департаменту митних iнформацiйних технологiй i статистики з метою включення його в ПIК "Iнспектор-2006".

     4. Начальнику вiддiлу органiзацiйного та документального забезпечення (Савицька I.В.) забезпечити доведення наказу згiдно з розрахунком розсилки.

     5. Наказ Київської обласної митницi вiд 09.08.11 N 586 "Про затвердження Порядку митного оформлення товарiв, до яких застосовуються додатковi заходи митного контролю в Київськiй обласнiй митницi" вважати таким, що втратив чиннiсть.

     6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступникiв начальника митницi вiдповiдно до розподiлу обов'язкiв.

Начальник митницi В.А. Григор'єв

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Київської обласної митницi
вiд 12.03.2012 N 136

Порядок митного оформлення товарiв, до яких застосовуються додатковi заходи митного контролю в Київськiй обласнiй митницi

     1. Порядок митного оформлення товарiв, при митному оформленнi яких застосовуються спецiальнi заходи контролю в Київськiй обласнiй митницi (далi - Порядок) розроблено на виконання наказу Державної митної служби України вiд 20.04.05 N 314 "Про затвердження Порядку здiйснення митного контролю й митного оформлення товарiв iз застосуванням вантажної митної декларацiї" (зi змiнами).

     2. Дiя Порядку поширюється на товари, до яких застосовуються додатковi заходи митного контролю, перелiк яких додається, пiд час їх митного оформлення iз застосуванням вантажної митної декларацiї (ВМД типiв IМ 40 та IМ 40Г).

     3. Пiдставою для випуску товарiв, до яких застосовуються додатковi заходи митного контролю у вiльний обiг на митнiй територiї України є здiйснення митного оформлення згiдно з законодавством України та проведення процедур, передбачених даним Порядком.

     4. Митне оформлення товарiв, до яких застосовуються додатковi заходи митного контролю, щодо яких було прийнято рiшення про визначення коду товару, здiйснюється на пiдставi цього рiшення, якщо залишаються незмiнними:

     - одержувач (iмпортер);

     - експортер (вiдправник);

     - виробник товару, країна походження;

     - торгова марка, артикул, модель товару;

     - склад, властивостi, форма упаковки товару.

     5. З метою спрощення митного контролю перевiрка правильностi класифiкацiї товарiв, до яких застосовуються додатковi заходи митного контролю, здiйснюється уповноваженою посадовою особою пiдроздiлу митного оформлення, якщо ввозяться товари:

     1) в якостi гуманiтарної допомоги;

     2) ввозяться в незначнiй кiлькостi (для маркетингових дослiджень, "тестовi " партiї тощо);

     3) в якостi давальницької сировини;

     4) як внесок до статутного фонду.

     6. Рiшення про визначення коду товару може прийматись уповноваженою особою пiдроздiлу митного оформлення вiдповiдно до порядку, установленого Держмитслужбою України, без направлення запиту до вiддiлу митних платежiв, якщо воно не належить до категорiї складних або у випадку класифiкацiї товару, що поставляється одному суб'єкту зовнiшньоекономiчної дiяльностi в рамках одного контракту пiд одним найменуванням (артикулом), за яким приймалось рiшення вiддiлом митних платежiв протягом останнього року.

Начальник вiддiлу митних платежiв Ю.М.Яремко

 

Додаток
до Порядку митного оформлення товарiв, до яких застосовуються додатковi заходи митного контролю в Київськiй обласнiй митницi

Перелiк товарiв групи "прикриття", при митному оформленнi яких застосовуються спецiальнi заходи контролю з метою перевiрки правильностi класифiкацiї та країни походження товарiв, якi перемiщуються через митний кордон України

N з/п Код товару групи "прикриття" згiдно з УКТЗЕД Спецiальнi заходи
1 2 3
1. 030380 - направлення запиту до вiддiлу митних платежiв з метою перевiрки правильностi класифiкацiї;
- вiдбiр проб та зразкiв (в тому числi контрольнi);
- надання документацiї про якiснi характеристики, товаросупровiдної документацiї (2 пакети).
2. 08
(тiльки їстiвнi плоди сушенi)
- направлення запиту до вiддiлу митних платежiв з метою перевiрки правильностi класифiкацiї;
- вiдбiр проб та зразкiв (в тому числi контрольнi);
- надання документацiї про якiснi характеристики, товаросупровiдної документацiї (2 пакети).
3. 0801 11 00 00 (кокосова крихта) - направлення запиту до вiддiлу митних платежiв з метою перевiрки правильностi класифiкацiї;
- вiдбiр проб та зразкiв (в тому числi контрольнi);
- надання документацiї про якiснi характеристики, товаросупровiдної документацiї (2 пакети).
4. 1006400000 - направлення запиту до вiддiлу митних платежiв з метою перевiрки правильностi класифiкацiї;
- вiдбiр проб та зразкiв (в тому числi контрольнi);
- надання документацiї про якiснi характеристики, товаросупровiдної документацiї (2 пакети).
5. 1211908500 - направлення запиту до вiддiлу митних платежiв з метою перевiрки правильностi класифiкацiї;
- вiдбiр проб та зразкiв (в тому числi контрольнi);
- надання документацiї про якiснi характеристики, товаросупровiдної документацiї (2 пакети).
6. 1516 - обов'язкове надання iмпортером висновку про походження товару або акта експертизи, який виданий уповноваженим органом або iншими органiзацiями, та який свiдчить про те, що товар пiддавався достатнiй обробцi(переробцi) в державi-учасницi Угоди про вiльну торгiвлю, у разi заявлення до митного оформлення товару iз застосуванням пiльги по сплатi мита за кодом 065
7. 1517 - обов'язкове надання iмпортером висновку про походження товару або акта експертизи, який виданий уповноваженим органом або iншими органiзацiями, та який свiдчить про те, що товар пiддавався достатнiй обробцi(переробцi) в державi-учасницi Угоди про вiльну торгiвлю у разi заявлення до митного оформлення товару iз застосуванням пiльги по сплатi мита за кодом 065
8. 1701 - направлення запиту до вiддiлу митних платежiв у разi заявлення до митного оформлення товару iз застосуванням пiльги по сплатi мита за кодом 065.
9. 1702909900 - направлення запиту до вiддiлу митних платежiв, у разi заявлення до митного оформлення товару iз застосуванням пiльги по сплатi мита за кодом 065.
10. 1704905100 - направлення запиту до вiддiлу митних платежiв у разi заявлення до митного оформлення товару iз застосуванням пiльги по сплатi мита за кодом 065.
11. 1806102000 - направлення запиту до вiддiлу митних платежiв у разi заявлення до митного оформлення товару iз застосуванням пiльги по сплатi мита за кодом 065.
12. 1806103000 - направлення запиту до вiддiлу митних платежiв у разi заявлення до митного оформлення товару iз застосуванням пiльги по сплатi мита за кодом 065.
13. 1806109000 - направлення запиту до вiддiлу митних платежiв у разi заявлення до митного оформлення товару iз застосуванням пiльги по сплатi мита за кодом 065.
14. 2006 - направлення запиту до вiддiлу митних платежiв з метою перевiрки правильностi класифiкацiї;
- вiдбiр проб та зразкiв (в тому числi контрольнi);
- надання документацiї про якiснi характеристики, товаросупровiдної документацiї ( 2 пакети).
15. 2007 - направлення запиту до вiддiлу митних платежiв з метою перевiрки правильностi класифiкацiї;
- вiдбiр проб та зразкiв (в тому числi контрольнi);
- надання документацiї про якiснi характеристики, товаросупровiдної документацiї ( 2 пакети).
16. 2008 - направлення запиту до вiддiлу митних платежiв з метою перевiрки правильностi класифiкацiї;
- вiдбiр проб та зразкiв (в тому числi контрольнi);
- надання документацiї про якiснi характеристики, товаросупровiдної документацiї ( 2 пакети).
17. 2106905900 - направлення запиту до вiддiлу митних платежiв у разi заявлення до митного оформлення товару iз застосуванням пiльги по сплатi мита за кодом 065.
18. 2106909890 - направлення запиту до вiддiлу митних платежiв з метою перевiрки правильностi класифiкацiї;
- вiдбiр проб та зразкiв (в тому числi контрольнi);
- надання документацiї про якiснi характеристики, товаросупровiдної документацiї ( 2 пакети).
19. 2309909910 - направлення запиту до вiддiлу митних платежiв з метою перевiрки правильностi класифiкацiї;
- вiдбiр проб та зразкiв (в тому числi контрольнi);
- надання документацiї про якiснi характеристики, товаросупровiдної документацiї ( 2 пакети).
20. 2710114139
2710114199
2710114511
2710114599
- направлення запиту до вiддiлу митних платежiв з метою перевiрки правильностi класифiкацiї;
- вiдбiр проб та зразкiв (в тому числi контрольнi);
- надання документацiї про якiснi характеристики, товаросупровiдної документацiї (2 пакети).
21. 2710193130
2710194110
2710194120
2710194130
2710194500
2710194900
- направлення запиту до вiддiлу митних платежiв з метою перевiрки правильностi класифiкацiї;
- вiдбiр проб та зразкiв (в тому числi контрольнi);
- надання документацiї про якiснi характеристики, товаросупровiдної документацiї (2 пакети).
22. 2711140000 - направлення запиту до вiддiлу митних платежiв з метою перевiрки правильностi класифiкацiї;
- вiдбiр проб та зразкiв (в тому числi контрольнi);
- надання документацiї про якiснi характеристики, товаросупровiдної документацiї (2 пакети).
23. 2711190000 - направлення запиту до вiддiлу митних платежiв з метою перевiрки правильностi класифiкацiї;
- вiдбiр проб та зразкiв (в тому числi контрольнi);
- надання документацiї про якiснi характеристики, товаросупровiдної документацiї (2 пакети).
24. 2817000000 - направлення запиту до вiддiлу митних платежiв з метою перевiрки правильностi класифiкацiї;
- вiдбiр проб та зразкiв (в тому числi контрольнi);
- надання документацiї про якiснi характеристики, товаросупровiдної документацiї (2 пакети).
25. 2823000000 - направлення запиту до вiддiлу митних платежiв з метою перевiрки правильностi класифiкацiї;
- вiдбiр проб та зразкiв (в тому числi контрольнi);
- надання документацiї про якiснi характеристики, товаросупровiдної документацiї (2 пакети).
26. 2922410000 - направлення запиту до вiддiлу митних платежiв з метою перевiрки правильностi класифiкацiї;
- вiдбiр проб та зразкiв (в тому числi контрольнi);
- надання документацiї про якiснi характеристики, товаросупровiдної документацiї (2 пакети).
27. 2923100010 - направлення запиту до вiддiлу митних платежiв з метою перевiрки правильностi класифiкацiї;
- вiдбiр проб та зразкiв (в тому числi контрольнi);
- надання документацiї про якiснi характеристики, товаросупровiдної документацiї (2 пакети).
28. 292910 - направлення запиту до вiддiлу митних платежiв з метою перевiрки правильностi класифiкацiї;
- вiдбiр проб та зразкiв (в тому числi контрольнi);
- надання документацiї про якiснi характеристики, товаросупровiдної документацiї (2 пакети).
29. 2936908000 - направлення запиту до вiддiлу митних платежiв з метою перевiрки правильностi класифiкацiї;
- вiдбiр проб та зразкiв (в тому числi контрольнi);
- надання документацiї про якiснi характеристики, товаросупровiдної документацiї ( 2 пакети).
30. 3003200000 - направлення запиту до вiддiлу митних платежiв з метою перевiрки правильностi класифiкацiї;
- надання документацiї про склад, показання до застосування, спосiб застосування, товаросупровiдної документацiї.
31. 3102309000 - направлення запиту до вiддiлу митних платежiв з метою перевiрки правильностi класифiкацiї;
- - надання документацiї про хiмiчний склад та форму представлення товару, товаросупровiдної документацiї.
32. 3105201000 - - у разi необхiдностi здiйснювати лабораторну перевiрку з метою визначення необхiдних для класифiкацiї в товарнiй пiдкатегорiї 3105201000 елементiв та їх масову частку та порiвняння даних дослiджень з даними наданої iнформацiї.
33. 340211 - 340219 - направлення запиту до вiддiлу митних платежiв з метою перевiрки правильностi класифiкацiї;
- вiдбiр проб та зразкiв (в тому числi контрольнi);
- надання документацiї про якiснi характеристики, товаросупровiдної документацiї ( 2 пакети).
34. 350510 - направлення запиту до вiддiлу митних платежiв з метою перевiрки правильностi класифiкацiї;
- вiдбiр проб та зразкiв (в тому числi контрольнi);
- надання документацiї про якiснi характеристики, товаросупровiдної документацiї ( 2 пакети).
35. 3809910010,
3809910090
- направлення запиту до вiддiлу митних платежiв з метою перевiрки правильностi класифiкацiї;
- надання документацiї про хiмiчний склад та призначення товару, товаросупровiдної документацiї.
36. 3809920010 - направлення запиту до вiддiлу митних платежiв з метою перевiрки правильностi класифiкацiї;
- надання документацiї про хiмiчний склад та призначення товару, товаросупровiдної документацiї.
37. 3809930000 - направлення запиту до вiддiлу митних платежiв з метою перевiрки правильностi класифiкацiї;
- надання документацiї про хiмiчний склад та призначення товару, товаросупровiдної документацiї.
38. 3816000000 - направлення запиту до вiддiлу митних платежiв з метою перевiрки правильностi класифiкацiї;
- вiдбiр проб та зразкiв (в тому числi контрольнi);
- надання документацiї про вогнетривкi характеристики, хiмiчний склад та призначення товару, товаросупровiдної документацiї.
39. 3822000000
(тiльки реагенти дiагностичнi)
- направлення запиту до вiддiлу митних платежiв з метою перевiрки правильностi класифiкацiї;
- надання документацiї про якiснi характеристики; товаросупровiдної документацiї.
40. 3824909800 - направлення запиту до вiддiлу митних платежiв з метою перевiрки правильностi класифiкацiї;
- вiдбiр проб та зразкiв (в тому числi контрольнi);
- надання документацiї про якiснi характеристики; товаросупровiдної документацiї ( 2 пакети).
41. 3919 90 - направлення запиту до вiддiлу митних платежiв з метою перевiрки правильностi класифiкацiї;
- надання документацiї про технiчнi характеристики товарiв, товаросупровiдної документацiї.
42. 3926909790 - направлення запиту до вiддiлу митних платежiв з метою перевiрки правильностi класифiкацiї;
- вiдбiр проб i зразкiв.
43. 6806100000 - направлення запиту до вiддiлу митних платежiв з метою перевiрки правильностi класифiкацiї;
- надання документацiї про хiмiчний склад товару, у тому числi вмiст кремнезему (SiO2), оксидiв лужних металiв (K2O або Na2O ), оксиду бору (B2O3), товаросупровiдної документацiї.
44. 843240 - направлення запиту до вiддiлу митних платежiв з метою перевiрки правильностi класифiкацiї;
- надання документацiї про технiчнi характеристики, товаросупровiдної документацiї.
45. 8508 - обов'язкове надання iмпортером висновку про походження товару або акта експертизи, який виданий уповноваженим органом або iншими органiзацiями, та який свiдчить про те, що товар пiддавався достатнiй обробцi(переробцi) в державi-учасницi Угоди про вiльну торгiвлю у разi заявлення до митного оформлення товару iз застосуванням пiльги по сплатi мита за кодом 065
46. 851650000 - обов'язкове надання iмпортером висновку про походження товару або акта експертизи, який виданий уповноваженим органом або iншими органiзацiями, та який свiдчить про те, що товар пiддавався достатнiй обробцi(переробцi) в державi-учасницi Угоди про вiльну торгiвлю у разi заявлення до митного оформлення товару iз застосуванням пiльги по сплатi мита за кодом 065
47. 852190000 - направлення запиту до вiддiлу митних платежiв з метою перевiрки правильностi класифiкацiї;
- надання документацiї про технiчнi характеристики, товаросупровiдної документацiї.
48. 852190000 - обов'язкове надання iмпортером висновку про походження товару або акта експертизи, який виданий уповноваженим органом або iншими органiзацiями, та який свiдчить про те, що товар пiддавався достатнiй обробцi(переробцi) в державi-учасницi Угоди про вiльну торгiвлю у разi заявлення до митного оформлення товару iз застосуванням пiльги по сплатi мита за кодом 065
49. 8528 - обов'язкове надання iмпортером висновку про походження товару або акта експертизи, який виданий уповноваженим органом або iншими органiзацiями, та який свiдчить про те, що товар пiддавався достатнiй обробцi(переробцi) в державi-учасницi Угоди про вiльну торгiвлю у разi заявлення до митного оформлення товару iз застосуванням пiльги по сплатi мита за кодом 065
50. 8528 51 00 00 - направлення запиту до вiддiлу митних платежiв з метою перевiрки правильностi класифiкацiї;
- надання документацiї про технiчнi характеристики, товаросупровiдної документацiї.
51. 8704
(тi, що мають ознаки пасажирських або таких, що були переобладнанi)
- направлення запиту до вiддiлу митних платежiв з метою перевiрки правильностi класифiкацiї;
- надання документацiї про характеристики товару: модель; марка; iдентифiкацiйний номер транспортного засобу (номер кузова, шасi); загальна кiлькiсть мiсць, включаючи мiсце водiя за документами виробника (iнструкцiя з експлуатацiї автомобiля, опис типiв транспортних засобiв "Notice Descriptive des Venicules Automobiles", сервiсну книгу та iншу офiцiйну iнформацiю заводу-виробника); призначення (для перевезення вантажiв); тип двигуна; робочий об'єм цилiндрiв двигуна; вантажопiдйомнiсть; повна маса в разi максимального завантаження; новий чи такий, що був у використаннi; тип кузова (бортовий, самоскид, фургон тощо); календарний рiк виготовлення; модельний рiк виготовлення;
- обов'язкове фотографування;
- надання реєстрацiйних документi в (в разi наявностi).
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.