МIНIСТЕРСТВО ЗОВНIШНIХ ЕКОНОМIЧНИХ ЗВ'ЯЗКIВ I ТОРГIВЛI УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ
28.04.9В N 249/257

Зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї
України 21 травня 1998 р. за N 336/2776


Про вдосконалення процедури застосування спецiальних санкцiй

     З метою пiдвищення оперативностi запобiгання порушенням зовнiшньоекономiчного законодавства України, прискорення застосування до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України та iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi - порушникiв зовнiшньоекономiчного законодавства (далi - суб'єкти - порушники) спецiальних санкцiйтимчасового зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi та застосування iндивiдуального режиму лiцензування, передбачених статтею 37 Закону УРСР "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" (далi - спецiальнi санкцiї), спрощення процедури отримання Мiнiстерством зовнiшнiх економiчних зв'язкiв i торгiвлi України вiдповiдних подань щодо застосування зазначених спецiальних санкцiй та запобiгання ухиленню суб'єктами-порушниками вiд застосування зазначених спецiальних санкцiй в перiод вiд виявлення правопорушення до прийняття рiшення про застосування спецiальних санкцiй, а також з метою усунення можливостi застосування спецiальних санкцiй, якщо в перiод вiд виявлення правопорушення до прийняття рiшення про застосування спецiальних санкцiй були вжитi практичнi заходи, що гарантують припинення правопорушення i лiквiдацiю його наслiдкiв,

     НАКАЗУЄМО:

     1. Установити, що подання до Мiнiстерства зовнiшнiх економiчних зв'язкiв i торгiвлi України про застосування спецiальних санкцiй за порушення Закону УРСР "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", передбачених статтею 37 зазначеного Закону (далiподання), вносяться Державною митною службою України не пiзнiше нiж через 10 днiв з дати виявлення порушення.

     2. Подання до Мiнiстерства зовнiшнiх економiчних зв'язкiв i торгiвлi України вiд Державної митної служби України вносити за пiдписом вiдповiдної посадової особи, уповноваженої пiдписувати такi подання.

     3. Установити, що подання повиннi мiстити:

     3.1. Назву пiдприємства, до якого пропонуєтьея застосування спецiальної санкцiї.

     3.2. Код ЄДРПОУ (стосовно резидента).

     3.3. Мiсцезнаходження пiдприємства на момент внесення подання, телефон, факс.

     3.4. Органiзацiйно-правову форму господарювання пiдприємства (для резидента).

     3.5. Банкiвськi реквiзити пiдприємства (поточний рахунок у нацiональнiй валютi рахунок в iноземнiй валютi, найменування, адреса, код ЄДРПОУ та МФО банкiвської установи).

     3.6. Прiзвище, iм'я та по батьковi директора, бухгалтера (для резидента) або iншої уповноваженої особи (якщо це передбачено статутом пiдприємства), яка пiдписала контракт, за яким було здiйснено правопорушення.

     3.7. Викладення змiсту правопорушення з посиланням на конкретнi положення чинного законодавства України, дату порушення, реквiзити контракту, при виконаннi якого було здiйснення порушення, суму нанесених державi збиткiв (якщо можливо їх визначити).

     3.8. Вид спецiальної санкцiї, що пропонується застосувати.

     3.9. Повнi реквiзити контрагента, при виконаннi контракту з яким порушено законодавство (назва, мiсцезнаходження, країна (для нерезидентiв), код ЄДРПОУ (для резидентiв), банкiвськi реквiзити): для нерезидентiв зазначена iнформацiя - мовою оригiналу.

     3.10. Iншу доцiльну iнформацiю, пiдтверджену документально.

     4. Державна митна служба України має право вносити подання про дострокове припинення застосування спецiальних санкцiй або змiну виду спецiальних санкцiй якщо були вжитi практичнi заходи, що гарантують припинення правопорушення лiквiдацiю його наслiдкiв, iз зазначенням вжитих заходiв та конкретних результатiв

     5. З метою пiдвищення оперативностi застосування (скасування) спецiальних санкцiй, безпосереднiм виконавцемякиху сферi зовнiшньоекономiчної дiяльностi є митнi органи України, для унеможливлення здiйснення зовнiшньоекономiчних операцiй суб'єктами-порушниками чинного законодавства України у перiод починаючи з моменту застосування таких санкцiй, та для створення сприятливих умов для здiйснення торговельних операцiй суб'єктами, якими припинено правопорушення та усуненi його наслiдки, забезпечити наступне:

     5.1. Накази про застосування (скасування) спецiальних санкцiй за порушення чинного законодавства України, незалежно вiд їх виду, передаються iз супровiдним листом. 5.2. Накази повиннi мiстити:

     5.2.1. Мiсцезнаходження суб'єкта-порушника (з обов'язковим зазначенням коду ЄДРПОУ (стосовно резидента) для забезпечення iдентифiкацiї суб'єкта-порушника резидента України); для нерезидентiв зазначена iнформацiя- мовою оригiналу.

     5.2.2. Вид спецiальної санкцiї, що застосована, та якщо визначено термiн її дiї

     5.2.3. Повну назву органу, який був iнiцiатором подання.

     5.3. Копiї наказiв про застосування (скасування) спецiальних санкцiй, засвiдчену печаткою та пiдписом начальника канцелярiї, передаються Мiнiстерством зовнiшнiх економiчних зв'язкiв i торгiвлi України Державнiй митнiй службi України в термiн не пiзнiше двох робочих днiв з моменту видання наказу.

     5.4. Для забезпечення подальшого контролю за дiяльнiстю суб'єктiв, якi порушили чинне законодавство України, та створення i ведення в електронному виглядi реєстру порушникiв, для забезпечення його використання митними органами при здiйсненнi митного оформлення вантажiв iнформацiя передається Державнiй митнiй службi як в паперовому, так i в електронному виглядi.

     6. Установити, що суб'єкти зовнiшньоекономiчної дiяльностi України та iноземнi суб'єкти господарської дiяльностi мають право безпосередньо звертатися до Мiнiстерства зовнiшнiх економiчних зв'язкiв i торгiвлi України з поданням про дострокове припинення або змiну виду спецiальних санкцiй за наявностi у таких суб'єктiв та на пiдставi пiдтверджених органом, який виявив правопорушення, що було пiдставою для застосування спецiальних санкцiй, документiв, якi засвiдчу'ють вжиття практичних заходiв, що гарантують припинення правопорушення i лiквiдацiю його наслiдкiв, iз зазначенням вжитих заходiв та конкретних їх результатiв, та за умови письмового погодження такого звернення з митним органом, який виявив правопорушення.

Мiнiстр зовнiшнiх економiчних
зв'язкiв i торгiвлi України

ОСИКА С. Г.
Перший заступник Голови
Державної митної служби України

ЄГОРОВ О. Б.
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.