Документ скасований: Постанова КМУ № 239 від 10.03.2017

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 2 липня 1998 р. N 999


Про затвердження Порядку здiйснення екологiчного контролю експортних партiй брухту чорних i кольорових металiв територiальними органами Державної екологiчної iнспекцiї

(назва iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 07.08.2013р. N 748)

Iз доповненнями, внесеними
постановами Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 8 жовтня 1998 року N 1625,
вiд 11 грудня 1999 року N 2272,
вiд 29 березня 2002 року N 433,
вiд 21 травня 2009 року N 499,
вiд 7 серпня 2013 року N 748

(У назвi та текстi постанови слова "пiдроздiлами Державної екологiчної iнспекцiї Мiнiстерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки" замiнено словами "територiальними органами Мiнiстерства екологiї та природних ресурсiв" згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29 березня 2002 року N 433)

     З метою попередження випадкiв вивезення за межi України з перевищенням норм радiоактивного випромiнювання та забезпечення державного контролю за дотриманням вимог природоохоронного законодавства i норм екологiчної безпеки пiд час експорту брухту чорних i кольорових металiв Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Затвердити Порядок здiйснення екологiчного контролю експортних партiй брухту чорних i кольорових металiв територiальними органами Державної екологiчної iнспекцiї, що додається.

(абзац другий пункту 1 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29.03.2002р. N 433, у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 07.08.2013р. N 748)

     2. Пункт 2 втратив чиннiсть.

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11.12.99р. N 2272)

     3. Постанова набирає чинностi з дня її опублiкування.

Перший вiце-прем'єр-мiнiстр України А. ГОЛУБЧЕНКО

Iнд. 33

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 2 липня 1998 р. N 999

ПОРЯДОК
здiйснення екологiчного контролю експортних партiй брухту чорних i кольорових металiв територiальними органами Державної екологiчної iнспекцiї

(назва Порядку iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 07.08.2013р. N 748)

(У назвi та текстi Порядку та у додатках до Порядку слова "пiдроздiли Державної екологiчної iнспекцiї Мiнекобезпеки" в усiх вiдмiнках замiнено словами "територiальнi органи Мiнекоресурсiв" у вiдповiдному вiдмiнку, а слово "Мiнекобезпеки" замiнено словом "Мiнекоресурсiв" згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29 березня 2002 року N 433)

(У текстi Порядку слово "Мiнекоресурсiв" замiнено словом "Держекоiнспекцiї" згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 7 серпня 2013 року N 748)

ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

     Порядок здiйснення екологiчного контролю експортних партiй брухту чорних i кольорових металiв територiальними органами Держекоiнспекцiї (далi - Порядок) розроблено з метою попередження випадкiв вивезення їх за межi України з перевищенням норм радiоактивного випромiнювання та забезпечення державного контролю за дотриманням вимог природоохоронного законодавства i норм екологiчної безпеки.

     Порядок визначає правила здiйснення територiальними органами Держекоiнспекцiї екологiчного контролю експортних партiй брухту чорних, кольорових, iнших металiв та металокерамiки (далi - металобрухту) на наявнiсть хiмiчного чи радiоактивного забруднення.

     Порядок є обов'язковим для суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi всiх форм власностi.

     Екологiчному контролю пiдлягає кожна експортна партiя металобрухту.

     Партiєю вважається вантаж, що направляється одночасно на адресу одного отримувача, у складi однiєї вiдправки вiд одного вiдправника.

     Екологiчний контроль експортних партiй металобрухту здiйснюється на територiї його складування, а також у пунктах пропуску через державний кордон України.

     Екологiчний контроль здiйснюється державними iнспекторами з охорони навколишнього природного середовища.

ЗДIЙСНЕННЯ ЕКОЛОГIЧНОГО КОНТРОЛЮ

     Екологiчний контроль проводиться у два етапи - в перiод формування транспортних партiй металобрухту в мiсцях його накопичення i в пунктi пропуску через державний кордон України.

     Екологiчний контроль транспортних партiй металобрухту в мiсцях його накопичення здiйснюється на пiдставi заявки експортера згiдно з додатком 1. Заявка подається за 15 днiв до початку вiдвантаження експортної партiї. У цей перiод проводиться:

     перевiрка супроводжувальних документiв, а саме:

     контракту;

     письмової згоди (повiдомлення) на транскордонне перевезення небезпечних вiдходiв;

(абзац п'ятий роздiлу у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 07.08.2013р. N 748)

     лiцензiї на збирання, заготiвлю, переробку, купiвлю i продаж металобрухту, виданої в установленому порядку;

     сертифiката походження металобрухту;

     перевiрка вiдповiдностi складу вантажу зазначенiй документацiї;

     замiри рiвнiв радiацiйного випромiнювання, а також наявнiсть хiмiчного та iншого забруднення поверхнi металобрухту;

     у разi необхiдностi, з метою виявлення характеру та походження забруднення, виконуються додатковi хiмiчнi та/чи радiохiмiчнi дослiдження;

     документальне оформлення проведених дослiджень.

     Замiри рiвнiв радiацiйного випромiнювання проводяться державним iнспектором з охорони навколишнього природного середовища. Результати обстеження оформляються протоколом (додаток 2).

(абзац дванадцятий роздiлу iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21.05.2009р. N 499)

     У разi необхiдностi в присутностi власника вантажу особи, яка його представляє, проводиться вiдбирання зразкiв проведення хiмiко-аналiтичних, радiохiмiчних дослiджень оформляється акт (додаток 3).

     Аналiтичний контроль експортної партiї металобрухту проводиться вiдповiдно до дiючих нормативних документiв у атестованих (акредитованих) в установленому порядку лабораторiях. Результати обстеження оформляються протоколом (додаток 4).

     На основi протоколiв (додатки 2 та 4) в разi вiдсутностi порушень природоохоронного законодавства оформляється Сертифiкат екологiчного контролю (додаток 5) у двох примiрниках, якi пiдписуються посадовою особою, призначеною керiвником територiального органу Держекоiнспекцiї. Перший примiрник видається заявнику для пред'явлення пiд час проходження екологiчного контролю на кордонi, другий залишається в територiальному органi Держекоiнспекцiї, що його видав.

     Заявка, протоколи, Сертифiкат екологiчного контролю реєструються у спецiальному журналi i зберiгаються в територiальному органi Держекоiнспекцiї не менше одного року вiд дня видачi.

     У випадку, якщо дослiдження вказують на перевищення допустимих норм радiацiйного випромiнювання або на недопустимий рiвень хiмiчного забруднення, яке у визначенi строки не може бути усунене, державний iнспектор приймає рiшення щодо заборони вивезення даної партiї металобрухту i повiдомляє про це вiдповiднi служби.

     Сертифiкат екологiчного контролю, виданий згiдно з цим Порядком, є однiєю з пiдстав для здiйснення експорту металобрухту.

     Пiд час здiйснення екологiчного контролю металобрухту в пунктi пропуску через державний кордон України виконується:

     перевiрка наявностi та достовiрностi супроводжувальних та дозвiльних документiв;

     вiзуальний огляд вантажу i транспортного засобу;

     перевiрка вiдповiдностi вигляду i властивостей вантажу змiстовi супроводжувальних документiв;

     проведення контрольних замiрiв радiацiйного випромiнювання вантажу i транспортного засобу.

     На основi проведеної перевiрки в супроводжувальних документах (товарно-транспортнiй накладнiй) проставляється вiдмiтка (штамп) про проходження вантажем екологiчного контролю.

     Абзац двадцять п'ятий роздiлу виключено

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 07.08.2013р. N 748)

     Абзац двадцять шостий роздiлу виключено

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 07.08.2013р. N 748)

 

Додаток 1
до Порядку здiйснення екологiчного контролю експортних партiй брухту чорних i кольорових металiв територiальними органами Держекоiнспекцiї
Керiвнику територiального органу Держекоiнспекцiї

ЗАЯВКА

__________________________________________________________________
     (найменування пiдприємства-постачальника, адреса)
 
в особi __________________________________________________________
     (посада, прiзвище, iм'я та по батьковi керiвника)
 
просить  здiйснити  екологiчний  контроль експортної партiї
металобрухту  в  кiлькостi______тонн,   що   експортується
в_________________________________________________________________
            (країна-одержувач)
 
згiдно  з письмовою згодою (повiдомленням) на транскордонне
перевезення небезпечних вiдходiв вiд "___" ____________ 
20__р. N ____,
 
за контрактом________________________________, i надати Сертифiкат
       (N, дата пiдписання контракту)
екологiчного контролю.
 
 
 
   Керiвник пiдприємства________________________________________
               (пiдпис, прiзвище та iнiцiали)
 
   Головний бухгалтер___________________________________________
               (пiдпис, прiзвище та iнiцiали)
 
       М.П.
(додаток 1 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 07.08.2013р. N 748)

 

Додаток 2
до Порядку здiйснення екологiчного контролю експортних партiй брухту чорних i кольорових металiв територiальними органами Держекоiнспекцiї

ПРОТОКОЛ РАДIАЦIЙНОГО ОБСТЕЖЕННЯ N____

вiд "____"_____________199  р.

Вантаж___________________________________________________________,
           (найменування вантажу)
який транспортується вiдповiдно до контракту N_____вiд___________
 
Транспортний засiб: вид____________, марка________________, N____
 
Власник вантажу__________________________________________________
        (найменування пiдприємства, посада,
_________________________________________________________________
         прiзвище та iнiцiали керiвника)
 
Вимiри проведено приладом________________________________________,
               (назва, марка, заводський номер)
 
що повiрений ____________________________________________________
             (дата повiрки)
 
Вид роботи:  вимiри  потужностi  експозицiйної  дози  (ПЕД)
гамма-випромiнювання та бета-забруднення

Результати вимiрiв

N точки вимiру Опис точки вимiру Вiдстань вимiру, м ПЕД увипромiнювання, мкЗВ/г b-забруднення
поверхнi, част./хв.кв.см
Примiтки
1 2 3 4 5 6
           
   Контрольнi рiвнi, встановленi НРБУ-97

   ПЕД гамма-випромiнювання < 0,03 мР/год.

   Фiксоване бета-забруднення < 30 част/хв. кв. см

   Вимiри проведено ____________________________________________
             (найменування органiзацiї)

   Виконавець___________________________________________________
             (пiдпис, прiзвище, iнiцiали)

   У присутностi власника вантажу_______________________________
                  (пiдпис, прiзвище, iнiцiали)
(додаток 2 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 07.08.2013р. N 748)

 

Додаток 3
до Порядку здiйснення екологiчного контролю експортних партiй брухту чорних i кольорових металiв територiальними органами Держекоiнспекцiї

АКТ N_____
вiдбирання зразкiв для проведення хiмiко-аналiтичних, радiохiмiчних дослiджень

вiд "____"______________199  р.

   Мною, державним iнспектором__________________________________
                   (прiзвище, iнiцiали)
 
у присутностi представника власника вантажу_______________________
__________________________________________________________________
          (посада, прiзвище, iнiцiали)
 
вiдiбрано проби для проведення хiмiко-аналiтичних, радiохiмiчних
(непотрiбне викреслити) дослiджень металобрухту, в кiлькостi ____
одиниць
 
********************************************************************
* N *Найменування* N  *Обсяг *  Вiдiбрано  *Шифр * Необхiднi *
*  * продукцiї *партiї*партiї*******************проби*дослiдження*
*п/п*      *   *   *одиниця*кiлькiсть*   *      *
*  *      *   *   *вимiру *     *   *      *
********************************************************************
* 1 *   2   * 3  *  4 *  5  *  6  * 7 *   8   *
********************************************************************
*  *      *   *   *    *     *   *      *
********************************************************************
 
 
   Державний iнспектор______________________________________
 
   Представник власника вантажу_______________________
(додаток 3 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 07.08.2013р. N 748)

 

Додаток 4
до Порядку здiйснення екологiчного контролю експортних партiй брухту чорних i кольорових металiв територiальними органами Держекоiнспекцiї

ПРОТОКОЛ N_____
хiмiко-аналiтичних, радiохiмiчних дослiджень

вiд "___"_____________199  р.

На пiдставi акта вiдбирання проб вiд __________ N_________________
 
державного iнспектора_____________________________________________
 
у лабораторiї____________________________________________________,
 
що пройшла акредитацiю (свiдоцтво N_____________________,
 
видане__________________________________________________________),
 
проведено хiмiко-аналiтичнi, радiохiмiчнi (непотрiбне викреслити)
дослiдження вiдiбраних зразкiв металобрухту 
N
п/п
Найменування
продукцiї
N
партiї
Обсяг
партiї
Вiдiбрано Шифр
проби
Необхiднi
дослiдження
одиниця
вимiру
кiлькiсть
1 2 3 4 5 6 7 8
               
   Посадова особа лабораторiї__________________________________
                 (пiдпис, прiзвище, iнiцiали)
(додаток 4 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 07.08.2013р. N 748)

 

Додаток 5
до Порядку здiйснення екологiчного контролю експортних партiй брухту чорних i кольорових металiв територiальними органами Держекоiнспекцiї

СЕРТИФIКАТ ЕКОЛОГIЧНОГО КОНТРОЛЮ N_____

вiд "___"_________199  р.

Виданий___________________________________________________________
       (найменування пiдприємства-постачальника,
 
__________________________________________________________________
              його адреса)
 
пiдтверджує, що експортна партiя металобрухту, яка поставляється в
__________________________________________________________________
            (країна-одержувач)
 
згiдно з контрактом_______________________________________________
              (N, дата пiдписання контракту)
 
та письмовою згодою (повiдомленням) на транскордонне  перевезення
небезпечних вiдходiв вiд "___" ________________ 20__р. 
N ____,
на пiдставi протоколiв радiацiйних вимiрювань та результатiв
хiмiко-аналiтичних i радiохiмiчних аналiзiв вiдповiдає вимогам 
чинних нормативних документiв.
 
 
       Посадова особа
М.П.   територiального органу
        Держекоiнспекцiї    _____________________________
                  (пiдпис, прiзвище та iнiцiали)
 
   Незавiренi у встановленому порядку копiї (ксерокопiї тощо) 
недiйснi.
(додаток 5 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 07.08.2013р. N 748)

 

Додаток 6
до Порядку здiйснення екологiчного контролю експортних партiй брухту чорних i кольорових територiальними органами Мiнекоресурсiв
Дiя додатка 6 не поширюється на експорт брухту та вiдходiв чорних металiв, що здiйснюється до Республiки Молдова вiдповiдно до пункту 1 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 08.10.98р. N 1625
(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 08.10.98р. N 1625)

РОЗМIРИ ЗБОРIВ
за здiйснення екологiчного контролю експортних партiй металобрухту

Додаток 6 виключено

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 07.08.2013р. N 748)
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.