ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

22.07.98 р. N 11/4-7787

Начальникам регiональних
митниць
Начальникам митниць

Щодо порядку пропуску та митного оформлення
транспортних засобiв, якi ввозяться в Україну для
тимчасового користування пiд зобов'язання про
зворотне вивезення

     З iнформацiї, що продовжує надходити на адресу Держмитслужби, окремi прикордоннi митницi при тимчасовому ввезеннi в Україну транспортних засобiв пiд зобов'язання про зворотне вивезення вимагають вiд суб'єктiв господарської дiяльностi та громадян обов'язкового подання митницi довiдки з органiв ДАI МВС України про вiдсутнiсть у них транспортного засобу, тимчасово ввезеного в Україну протягом останнiх трьох рокiв, а у разi вiдсутностi такої довiдки не пропускають транспортнi засоби в Україну.

     З метою впорядкування пропуску та митного оформлення транспортних засобiв, що тимчасово ввозяться в Україну пiд зобов'язання про зворотне вивезення, виконання вимог п.п.1, 2 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20.07.96 N 793 "Про вдосконалення порядку тимчасового ввезення транспортних засобiв на митну територiю України", прискорення пасажиропотоку, недопущення черг на кордонi роз'яснюємо наступне.

     Згiдно з п. 14 Iнструкцiї про порядок облiку транспортних засобiв, оформлення i видачi реєстрацiйних документiв, номерних знакiв на них та проведення перевiрок в реєстрацiйно-екзаменацiйних пiдроздiлах ДАI МВС України, затвердженої наказом Мiнiстерства внутрiшнiх справ України вiд 02.11.94 N 599, органи ДАI МВС України ведуть облiк тiльки тих транспортних засобiв, якi тимчасово прибули в Україну на строк бiльше 2 мiсяцiв.

     Виходячи з зазначеного, при ввезеннi в Україну транспортних засобiв для тимчасового користування пiд зобов'язання про зворотне вивезення термiном до 2 мiсяцiв, вимагати вищезазначену довiдку з органiв ДАI МВС України не потрiбно.

     У разi, якщо власник або уповноважена ним особа, якi ввезли в Україну транспортний засiб для тимчасового користування пiд зобов'язання про зворотне вивезення на строк до 2 мiсяцiв, виявлять бажання зареєструвати цей транспортний засiб в органах ДАI МВС України строком на 1 рiк, вони повиннi до закiнчення дiї митної декларацiї форми МД-7 звернутися в митницю, в зонi дiяльностi, якої вони постiйно чи тимчасово проживають на територiї України.

     Термiн 1 рiк при цьому визначається з дня ввезення транспортного засобу на територiю України.

     При ввезеннi в Україну транспортних засобiв для тимчасового користування пiд зобов'язання про зворотне вивезення термiном, що перевищує 2 мiсяцi, спiвробiтники митницi повиннi роз'яснити їх власникам (уповноваженим ними особам), що таке ввезення можливо лише за умови надання митницi вiдповiдної довiдки з органiв ДАI МВС України.

     У разi вiдсутностi вказаної довiдки митнi органи за умови наявностi всiх iнших необхiдних для митного оформлення транспортного засобу оригiналiв документiв надають дозвiл на ввезення транспортних засобiв для тимчасового користування пiд зобов'язання про зворотне вивезення термiном до 2 мiсяцiв.

     У всiх вищезазначених випадках, спiвробiтники митниць при митному оформленнi транспортних засобiв повиннi попереджувати їх власникiв про iснуючi митнi правила щодо ввезення транспортних засобiв для тимчасового користування пiд зобов'язання про зворотне вивезення та вiдповiдальнiсть, яку вони будуть нести у разi порушення зобов'язань, наданих митним органам.

Заступник Голови Служби I. Соболь

 

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.