ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Начальникам територiальних
митних иправлiнь
Начальникам митниць

Щодо митного контролю за використанням майна, тимчасово ввезеного на митну територiю України

     З метою вдосконалення митного контролю за цiльовим використанням тимчасово ввезеного на митну територiю України саб'єктами ЗЕД майна, на яке в митному режимi "iмпорт" справлявся б акцизний збiр (за винятком товару з кодом за ТН ЗЕД 87.03), встановляється такий порядок оформлення та контролю:

     1. При тимчасовому ввезеннi такого майна у множиннiй кiлькостi* його митне оформлення здiйсняється пiд зобов'язання про зворотне вивезення в термiн, цо не перевищує 3-х мiсяцiв з момента митного оформлення ВМД.

     2. Зобов'язання про зворотне вивезення такого майна повинно мiстити достатню iнформацiю для чiткого визначення адреси його мiсцезнаходження (використання),а також для виключення можливостей його пiдмiни.

     3. Для митного оформлення наступного продовження термiну зворотного вивезення майна суб'єкт ЗЕД завчасно (до закiнчення тримiсячного термiну) подає в митницю письмову заяву. Митниця в обов'язковому порядку звiряє фактичний стан (фактичну наявнiсть, кiлькiсть, мiсцезнаходження, комплектнiсть тощо) майна на вiдповiднiсть iнформацiї, заявленiй у попередньому "Зобов'язаннi про зворотне вивезення", i лише на основi цього приймає рiшення про наступне продовження термiну зворотного вивезення майна. Заява суб'єкта ЗЕД з резолюцiєю керiвництва митницi разом з актом перевiрки стана використання майна залишається у справах митницi.

     4. У разi виявлення ознак порушення митних правил суб'єктом ЗЕД при використаннi цього майна митниця дiє згiдно з чинним митним законодавством.

     5. За наявностi достатнiх пiдстав для вiдмови у продовженнi термiну зворотного вивезення майна начальник митницi виносить рiшення про таку вiдмову:

     Рiшення повинно мiстити:

  • iнформацiю про причини вiдмови;

  • вимоги до суб'єкта ЗЕД щодо здiйснення зворотного вивезення майна в десятиденний термiн з обов'язковим зазначенням конкретної дати;

  • попередження про застосування санкцiй ст.113 Митного кодексу України до суб'єкта ЗЕД у разi невиконання рiшення начальника митницi.

     Примiрник рiшення вручається представника суб'єкта ЗЕД пiд його пiдпис про одержання рiшення на примiрнику, що залишається у справах митницi. У разi вiдмови представника суб'єкта ЗЕД вiд такого пiдписання про це робиться запис на примiрнику митницi за наявностi двох свiдкiв. У разi неможливостi вручення цього рiшення представнику суб'єкта ЗЕД персонально примiрник рiшення в день його винесення надсилається на адресу суб'єкта ЗЕД. Рiшення вважається врученим, хоч би особа, якiй було вислано рiшення, не знаходилась за вказаною нею адресою або ця адреса була вказана невiрно. У разi фактичного невиконання суб'єктом ЗЕД цього рiшення в установлений термiн митниця дiє згiдно з чинним митним законодавством.

     6. Якщо резальтати перевiрки стана використання суб'єктами ЗЕД майна позитивнi, митниця може продовжувати термiн його зворотного вивезення поетапно на кожний наступний тримiсячний термiн з дотриманням вимог пунктiв 3-5 даного порядку до закiнчення рiчного перiоду, встановленого ст.71 Митного кодексу України.

     7. Продовження понад один рiк термiну зворотного вивезення такого майна оформляється вiдповiдно до ст.71 Митного кодексу України.

ТВО.заступника Голови Служби Ю.Соловков 

* Визначається начальником митницi або його заступником залежно вiд найменування майна.

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.