ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до законiв України "Про Державний бюджет України на 2010 рiк" та "Про загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування"

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законiв України:

     1. У Законi України "Про Державний бюджет України на 2010 рiк" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2010 р., NN 22 - 25, ст. 263; iз змiнами, внесеними законами України вiд 13 травня 2010 року N 2254-VI, 17 червня 2010 року N 2354-VI та N 2356-VI):

     1) у статтi 1:

     у частинi першiй цифри "266.116.994,9", "218.706.258,1" i "47.410.736,8" замiнити вiдповiдно цифрами "252.717.994,9", "210.055.258,1" i "42.662.736,8";

     у частинi другiй цифри "322.681.473,7", "244.502.144,8" i "78.179.328,9" замiнити вiдповiдно цифрами "305.632.473,7", "240.951.144,8" i "64.681.328,9";

     в абзацi четвертому частини третьої цифри "57.745.369,9", "25.238.106,7" i "32.507.263,2" замiнити вiдповiдно цифрами "54.095.369,9", "30.338.106,7" i "23.757.263,2";

     2) у статтi 2:

     пункт 6 пiсля слiв "якi зареєстрованi в Автономнiй Республiцi Крим" доповнити цифрами та словами "80 вiдсоткiв";

     пункт 7 пiсля слова "крiм" доповнити цифрами та словами "80 вiдсоткiв";

     пункт 10 пiсля слова "крiм" доповнити цифрами та словами "80 вiдсоткiв";

     доповнити пунктом 50 такого змiсту:

     "50) 50 вiдсоткiв коштiв вiд реалiзацiї надлишкового озброєння, вiйськової та спецiальної технiки, iншого майна Збройних Сил України";

     3) пункти 1 - 3 та 9 статтi 6 викласти в такiй редакцiї:

     "1) 80 вiдсоткiв акцизного збору iз вироблених в Українi нафтопродуктiв i транспортних засобiв;

     2) 80 вiдсоткiв акцизного збору iз ввезених на територiю України нафтопродуктiв i транспортних засобiв;

     3) 80 вiдсоткiв ввiзного мита на нафтопродукти i транспортнi засоби та шини до них";

     "9) кошти вiд реалiзацiї надлишкового озброєння, вiйськової та спецiальної технiки, iншого майна Збройних Сил України (крiм пункту 50 статтi 2 цього Закону) та iнших утворених вiдповiдно до законiв України вiйськових формувань, правоохоронних органiв i Оперативно-рятувальної служби цивiльного захисту Мiнiстерства України з питань надзвичайних ситуацiй та у справах захисту населення вiд наслiдкiв Чорнобильської катастрофи";

     4) у частинi першiй статтi 48 цифри "40.500" замiнити цифрами "1.040.500";

     5) у частинi першiй статтi 74:

     у пунктi 1 цифри "3.033.070" замiнити цифрами "1.333.070";

     у пунктi 2 цифри "1.503.995" замiнити цифрами "1.003.995";

     у пунктi 3 цифри "9.300.192,8" замiнити цифрами "6.600.192,8";

     у пунктi 4 цифри "6.695.920" замiнити цифрами "6.295.920";

     у пунктi 5 цифри "1.800.000" замiнити цифрами "1.000.000";

     у пунктi 6 цифри "1.000.000" замiнити цифрами "500.000";

     у пунктi 7 цифри "2.268.340" замiнити цифрами "1.568.340";

     у пунктi 8 цифри "1.100.000" замiнити цифрами "500.000";

     у пунктi 10 цифри "1.040.000" замiнити цифрами "390.000";

     у пунктi 11 цифри "1.191.894" замiнити цифрами "991.894";

     6) внести змiни до додаткiв N 1, N 2, N 3 i N 7 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2010 рiк" вiдповiдно до додаткiв N 1, N 2, N 3 i N 4 до цього Закону.

     2. Пiдпункт 4 пункту 8 роздiлу XV "Прикiнцевi положення" Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., NN 49 - 51, ст. 376) викласти в такiй редакцiї:

     "4) фiзичнi особи - суб'єкти пiдприємницької дiяльностi, якi обрали особливий спосiб оподаткування (фiксований податок, єдиний податок), та члени сiмей зазначених осiб, якi беруть участь у провадженнi ними пiдприємницької дiяльностi, на перiод дiї законодавчих актiв з питань особливого способу оподаткування сплачують страховi внески в порядку, визначеному цим Законом.

     Сума страхового внеску встановлюється зазначеними особами самостiйно для себе та членiв їх сiмей, якi беруть участь у провадженнi такими особами пiдприємницької дiяльностi та не перебувають з ними у трудових вiдносинах. При цьому сума страхового внеску з урахуванням частини фiксованого або єдиного податку, що перерахована до Пенсiйного фонду України, повинна становити не менше мiнiмального розмiру страхового внеску за кожну особу та не бiльше розмiру страхового внеску, обчисленого вiд максимальної величини фактичних витрат на оплату працi найманих працiвникiв, грошового забезпечення вiйськовослужбовцiв, осiб рядового i начальницького складу, оподатковуваного доходу (прибутку), загального оподатковуваного доходу, з якої сплачуються страховi внески".

     II. Цей Закон набирає чинностi з дня опублiкування.

Президент України В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
8 липня 2010 року
N 2461-VI

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.