ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Закону України "Про державну таємницю"

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести до Закону України "Про державну таємницю" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 49, ст. 428; 2004 р., N 23, ст. 320; 2008 р., N 27 - 28, ст. 252) такi змiни:

     1. У частинi першiй статтi 8:

     абзац четвертий пункту 1 викласти в такiй редакцiї:

     "про дислокацiю, характеристики пунктiв управлiння, змiст заходiв загальнодержавного та регiонального, у разi необхiдностi мiського i районного рiвня, щодо приведення у готовнiсть єдиної державної системи цивiльного захисту населення i територiй до виконання завдань в особливий перiод та про органiзацiю системи зв'язку (оповiщення) в особливий перiод, можливостi населених пунктiв, регiонiв i окремих об'єктiв щодо евакуацiї, розосередження населення i забезпечення його життєдiяльностi; забезпечення виробничої дiяльностi об'єктiв нацiональної економiки у воєнний час";

     у пунктi 2:

     абзац другий викласти в такiй редакцiї:

     "про змiст мобiлiзацiйних планiв державних органiв та органiв мiсцевого самоврядування, мобiлiзацiйнi потужностi, заходи мобiлiзацiйної пiдготовки i мобiлiзацiї та обсяги їх фiнансування, запаси та обсяги постачання стратегiчних видiв сировини i матерiалiв, а також зведенi вiдомостi про номенклатуру та рiвнi накопичення, загальнi обсяги поставок, вiдпуску, закладення, освiження, розмiщення i фактичнi запаси державного матерiального резерву";

     в абзацi четвертому пiсля слiв "виконання державного" доповнити словом "оборонного", а слова "для забезпечення потреб оборони та безпеки" виключити;

     у пунктi 4:

     абзац другий пiсля слiв "оперативно-розшукову" доповнити словами "або розвiдувальну чи контррозвiдувальну";

     абзац третiй пiсля слiв "оперативно-розшукова" в усiх вiдмiнках доповнити словами "розвiдувальна i контр розвiдувальна" у вiдповiдному вiдмiнку.

     2. У статтi 9:

     1) у частинi четвертiй:

     пункт 2 викласти в такiй редакцiї:

     "2) готує висновок щодо завданої нацiональнiй безпецi України шкоди у разi розголошення секретної iнформацiї чи втрати матерiальних носiїв такої iнформацiї";

     у пунктi 4 слово "висновки" замiнити словом "рiшення";

     пункт 9 викласти в такiй редакцiї:

     "9) бере участь у розробленнi критерiїв визначення шкоди, яку може бути завдано нацiональнiй безпецi України у разi розголошення секретної iнформацiї чи втрати матерiальних носiїв такої iнформацiї";

     2) у частинi п'ятiй:

     у пунктi 2 слова "та висновки" замiнити словом "або";

     пункт 3 викласти в такiй редакцiї:

     "3) розглядати протягом одного мiсяця пропозицiї Служби безпеки України про вiднесення iнформацiї до державної таємницi, скасування чи продовження термiну дiї ранiше прийнятого рiшення про вiднесення iнформацiї до державної таємницi";

     у пунктi 4 слово "висновкам" виключити;

     доповнити пунктом 6 такого змiсту:

     "6) iнiцiювати питання щодо притягнення до вiдповiдальностi посадових осiб, якi порушують законодавство України про державну таємницю";

     3) у частинi шостiй:

     у пунктi 1 слова "висновкiв про" виключити;

     пункт 2 доповнити словами "висновкiв щодо обiзнаностi з державною таємницею громадян, якi мають чи мали допуск до державної таємницi, а також для пiдготовки вiдповiдних висновкiв у разi розголошення секретної iнформацiї чи втрати матерiальних носiїв такої iнформацiї";

     4) у частинi сьомiй слово "законодавством" замiнити словами "Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     5) у частинi восьмiй слово "висновку" виключити.

     3. У статтi 11:

     1) абзац перший частини першої пiсля слова "таємниць" доповнити словами "про вiднесення iнформацiї до державної таємницi";

     2) частину другу викласти в такiй редакцiї:

     "Рiшення про вiднесення iнформацiї до державної таємницi, продовження строку дiї ранiше прийнятого рiшення про вiднесення iнформацiї до державної таємницi, змiну ступеня секретностi iнформацiї, скасування ранiше прийнятого рiшення про вiднесення iнформацiї до державної таємницi приймаються державним експертом з питань таємниць протягом одного мiсяця з часу надходження звернення державного органу, органу мiсцевого самоврядування, пiдприємства, установи, органiзацiї чи громадянина. Такi рiшення пiдлягають реєстрацiї Службою безпеки України та є пiдставою для формування Зводу вiдомостей, що становлять державну таємницю, i внесення змiн до зазначеного Зводу, до галузевих або вiдомчих розгорнутих перелiкiв вiдомостей, що становлять державну таємницю. Порядок реєстрацiї рiшень державних експертiв з питань таємниць визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     3) частини третю - п'яту виключити.

     4. У статтi 12:

     1) у частинi першiй:

     слова "та публiкує в офiцiйних виданнях" виключити;

     доповнити реченням такого змiсту: "Зазначений Звiд та змiни до нього набирають чинностi з моменту опублiкування в офiцiйних виданнях України";

     2) у частинi другiй слово "публiкуються" замiнити словом "вносяться", а слова "чи висновку" виключити;

     3) у частинi третiй слово "(висновкiв)" виключити.

     5. У частинi другiй статтi 13 слова "робить висновок" замiнити словами "приймає рiшення".

     6. У частинi першiй статтi 14 слово "висновку" замiнити словом "рiшення".

     7. У статтi 15:

     1) частини першу i другу викласти в такiй редакцiї:

     "Засекречування матерiальних носiїв iнформацiї здiйснюється шляхом надання на пiдставi Зводу вiдомостей, що становлять державну таємницю (розгорнутих перелiкiв вiдомостей, що становлять державну таємницю), вiдповiдному документу, виробу або iншому матерiальному носiю iнформацiї грифа секретностi посадовою особою, яка готує або створює документ, вирiб або iнший матерiальний носiй iнформацiї.

     Гриф секретностi кожного матерiального носiя секретної iнформацiї повинен вiдповiдати ступеню секретностi iнформацiї, яка у ньому мiститься, згiдно iз Зводом вiдомостей, що становлять державну таємницю, - "особливої важливостi", "цiлком таємно" або "таємно". Реквiзити кожного матерiального носiя секретної iнформацiї складаються iз:

     грифа секретностi;

     номера примiрника;

     статтi Зводу вiдомостей, що становлять державну таємницю, на пiдставi якої здiйснюється засекречення;

     найменування посади та пiдпису особи, яка надала гриф секретностi";

     2) у частинi п'ятiй слова "якi дають право посадовим особам, що їх займають" замiнити словами "перебування на яких дає посадовим особам право";

     3) частину шосту пiсля слова "встановлюються" доповнити словами "шляхом винесення вiдповiдного висновку".

     8. У статтi 20:

     1) в абзацi четвертому частини третьої слова "використання державних шифрiв та криптографiчних засобiв тощо" замiнити словами "а також порядку здiйснення технiчного та криптографiчного захисту секретної iнформацiї";

     2) Друге речення частини п'ятої доповнити словами "а також категорiї режиму секретностi";

     3) пiсля частини п'ятої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "Дозвiл на провадження дiяльностi, пов'язаної з державною таємницею, не надається, якщо вiдсутнi умови для провадження такої дiяльностi, передбаченi цiєю статтею, а також якщо керiвник пiдприємства, установи, органiзацiї не є громадянином України або не має допуску до державної таємницi".

     У зв'язку з цим частини шосту - дев'яту вважати вiдповiдно частинами сьомою - десятою;

     4) частину сьому пiсля слова "скасований" доповнити словами "або його дiя може бути зупинена";

     5) частину восьму пiсля слiв "категорiї режиму секретностi" доповнити словами "(перша, друга або третя)";

     6) частину десяту пiсля слова "зупинення" доповнити словами "та поновлення".

     9. У статтi 21:

     1) частину першу доповнити словами "якi пiдпорядковуються безпосередньо керiвнику державного органу, органу мiсцевого самоврядування, пiдприємства, установи, органiзацiї";

     2) друге речення частини сьомої викласти в такiй редакцiї: "Якщо державний орган, орган мiсцевого самоврядування, пiдприємство, установа або органiзацiя не провадить дiяльнiсть iз секретною iнформацiєю, що має ступенi секретностi "цiлком таємно" та "особливої важливостi", РСО такого органу, пiдприємства, установи або органiзацiї комплектується спецiалiстами, яким надано допуск до державної таємницi зi ступенем секретностi "таємно";

     3) пункт "е" частини восьмої пiсля слова "органiзацiя" доповнити словами "та ведення".

     10. У статтi 22:

     1) в абзацах сьомому та восьмому частини першої цифри "10" i "15" замiнити вiдповiдно цифрами "7" i "10";

     2) частину другу викласти в такiй редакцiї:

     "Допуск до державної таємницi надається дiєздатним громадянам України вiком вiд 18 рокiв, якi потребують його за умовами своєї службової, виробничої, наукової чи науково-технiчної дiяльностi або навчання, органами Служби безпеки України пiсля проведення їх перевiрки. Порядок надання допуску до державної таємницi визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     3) частину четверту викласти в такiй редакцiї:

     "Для розгляду питання про надання громадянам допуску до державної таємницi державними органами, органами мiсцевого самоврядування, пiдприємствами, установами, органiзацiями, де працюють, проходять службу або навчаються громадяни, оформляються документи, якi надсилаються до органiв Служби безпеки України. Перелiк та форми таких документiв, а також порядок їх надання визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     4) частину сьому виключити.

     11. У частинi першiй статтi 23:

     пункт 4 викласти в такiй редакцiї:

     "4) наявностi у громадянина судимостi за тяжкi або особливо тяжкi злочини, не погашеної чи не знятої в установленому порядку";

     у пунктi 5 слово "захворювань" замiнити словом "розладiв".

     12. У статтi 24:

     1) частину другу доповнити реченням такого змiсту: "За результатами перевiрки органи Служби безпеки України надсилають протягом п'яти робочих днiв з дня її закiнчення до державних органiв, органiв мiсцевого самоврядування, пiдприємств, установ, органiзацiй, що звернулися з приводу надання громадянам допуску до державної таємницi, повiдомлення про надання або вiдмову в наданнi такого допуску";

     2) частину четверту викласти в такiй редакцiї:

     "Повiдомлення органiв Служби безпеки України про вiдмову в наданнi громадянам допуску до державної таємницi мають мiстити посилання на вiдповiднi положення статтi 23 цього Закону. Вiдмова не виключає повторного звернення державних органiв, органiв мiсцевого самоврядування, пiдприємств, установ, органiзацiй з цього приводу в разi змiни обставин, за яких у наданнi допуску до державної таємницi було вiдмовлено".

     13. Текст статтi 25 викласти в такiй редакцiї:

     "Державний орган, орган мiсцевого самоврядування, пiдприємство, установа, органiзацiя зобов'язанi у п'ятиденний строк з дня надходження повiдомлення органу Служби безпеки України про вiдмову у наданнi громадянину допуску до державної таємницi письмово повiдомити такого громадянина про причини i пiдстави вiдмови.

     Громадянин має право оскаржити рiшення про вiдмову у наданнi допуску до державної таємницi в порядку, встановленому законом".

     14. У статтi 26:

     1) назву викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 26. Переоформлення допуску до державної таємницi, пiдвищення або зниження його форми та скасування";

     2) абзац третiй частини першої викласти в такiй редакцiї:

     "у разi необхiдностi пiдвищення чи зниження громадянину форми допуску для роботи iз секретною iнформацiєю вищого чи нижчого ступеня секретностi";

     3) частину другу викласти в такiй редакцiї:

     "Скасування ранiше наданого допуску до державної таємницi здiйснюється органами Служби безпеки України у разi виникнення або виявлення обставин, передбачених статтею 23 цього Закону, або пiсля припинення громадянином дiяльностi, у зв'язку з якою йому було надано допуск, втрати ним громадянства або визнання його недiєздатним на пiдставi iнформацiї, здобутої органами Служби безпеки України або отриманої вiд державних органiв, органiв мiсцевого самоврядування, пiдприємств, установ, органiзацiй";

     4) частину четверту викласти в такiй редакцiї:

     "Повiдомлення про скасування громадянину допуску до державної таємницi з посиланням на вiдповiднi положення статтi 23 цього Закону орган Служби безпеки України надсилає до державного органу, органу мiсцевого самоврядування, пiдприємства, установи, органiзацiї, де такий громадянин провадить дiяльнiсть, пов'язану з державною таємницею. Громадянин має право оскаржити скасування йому допуску до державної таємницi в порядку, встановленому законом".

     15. У статтi 27:

     1) частину другу викласти в такiй редакцiї:

     "Рiшення про надання доступу до конкретної секретної iнформацiї (категорiї секретної iнформацiї) та її матерiальних носiїв приймають керiвники органiв державної влади, органiв мiсцевого самоврядування, пiдприємств, установ та органiзацiй, у яких виконуються роботи, пов'язанi з державною таємницею, або зберiгаються матерiальнi носiї секретної iнформацiї";

     2) пiсля частини другої доповнити двома новими частинами такого змiсту:

     "Керiвники державних органiв, за винятком осiб, передбачених частиною шостою цiєї статтi, органiв мiсцевого самоврядування, пiдприємств, установ та органiзацiй доступ до державної таємницi у сферi, що стосується дiяльностi державного органу, органу мiсцевого самоврядування, пiдприємства, установи та органiзацiї, отримують за посадою пiсля надання їм допуску до державної таємницi за вiдповiдною формою.

     Порядок надання доступу до державної таємницi особам, залученим до конфiденцiйного спiвробiтництва з оперативними пiдроздiлами правоохоронних та iнших спецiально уповноважених органiв, якi проводять оперативно-розшукову, розвiдувальну або контррозвiдувальну дiяльнiсть, визначається керiвниками зазначених органiв за погодженням iз Службою безпеки України. У Службi безпеки України такий порядок надання доступу до державної таємницi визначається Головою Служби безпеки України".

     У зв'язку з цим частини третю - п'яту вважати вiдповiдно частинами п'ятою - сьомою.

     16. В абзацi шостому статтi 28 слово "допуск" замiнити словом "доступ", а пiсля слiв "а також" доповнити словами "повiдомляти у письмовiй формi".

     17. У текстi Закону слова "орган державної влади" в усiх вiдмiнках i числах замiнити словами "державний орган" у вiдповiдному вiдмiнку i числi.

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi через шiсть мiсяцiв з дня його опублiкування.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України у шестимiсячний строк з дня опублiкування цього Закону:

     забезпечити прийняття нормативно-правових актiв, передбачених цим Законом;

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити приведення мiнiстерствами, iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Президент України В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
6 липня 2010 року
N 2432-VI

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.