Документ скасований: Наказ ДМСУ (до 2012) № 237 від 01.04.2005

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Н А К А З
м. Київ

20 жовтня 1999 р. N 667


Про передання функцiй митного контролю та митного оформлення ядерного палива Центральнiй енергетичнiй митницi

     Вiдповiдно до рiшень колегiї Держмитслужби "Про заходи щодо подальшого розгортання дiяльностi Центральної енергетичної митницi зi здiйснення митного контролю та митного оформлення енергоносiїв"

     Н А К А З У Ю:

     1. Київськiй реґiональнiй митницi (Симонов О.I.) передати Центральнiй енергетичнiй митницi (Ящук В.I.) функцiї митного контролю та митного оформлення ядерного палива, що є одним з видiв енергоносiїв.

     2. Київськiй реґiональнiй митницi (Симонову О.I.):

     - передати до 1 грудня 1999 року Центральнiй енергетичнiй митницi документацiю, що стосується митного контролю i митного оформлення ядерного палива, у тому числi i документи облiку в митницi суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi, що здiйснюють експортно-iмпортнi операцiї з цiєю групою товару;

     - завчасно iнформувати суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi про передання Центральнiй енергетичнiй митницi повноважень на митне оформлення ядерного палива.

     3. Погодитися з розробленою Центральною енергетичною митницею Технологiчною схемою митного оформлення ядерного палива, що пiдлягає експортному контролю в Центральнiй енергетичнiй митницi (додається).

Голова Служби Ю.П. Соловков

 

ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник Центральної
енергетичної митницi
_________ Ящук В.I.

ТЕХНОЛОГIЧНА СХЕМА
митного оформлення ядерного палива, що пiдлягає експортному контролю в Центральнiй енергетичнiй митницi

1. Загальнi положення

     1.1. Технологiчну схему митного оформлення ядерного палива, що пiдлягає експортному контролю в Центральнiй енергетичнiй митницi (далi Технологiчна схема) розроблено вiдповiдно до вимог Положення про державний експортний контроль в Українi, затвердженого Указом Президента України вiд 13.02.98 N 117, а також постанов Кабiнету Мiнiстрiв України та наказу Держмитслужби України вiд 20.01.99 N 38, якi визначають порядок перемiщення через митний кордон України товарiв, що контролюються в галузi експортного контролю.

     1.2. Перемiщення через митний кордон України ядерного палива, що пiдлягає експортному контролю, здiйснюється вiдповiдно до чинного законодавства України та цiєї Технологiчної схеми.

     Термiни, що вживаються в цiй Технологiчнiй схемi:

 • "державний експортний контроль" - комплекс заходiв, якi здiйснюють державнi органи щодо забезпечення державного контролю за мiжнародними передачами товарiв, що контролюються, їх використанням юридичними i фiзичними особами вiдповiдно до мiжнародних зобов'язань України та iнтересiв нацiональної безпеки;

 • "дозвiл чи висновок Державної служби експортного контролю України" (далi - Дозвiл) - документ установленого зразка, що є пiдставою для прийняття до митного оформлення ядерного палива.

     Отримання Дозволу передбачено вiдповiдними нормативно- правовими та законодавчими актами України про порядок контролю за експортом, iмпортом та транзитом ядерного палива.

     Дозвiл мiстить данi щодо кiлькостi та вартостi ядерного палива, особливих умов поставки, iноземного суб'єкта (суб'єктiв) господарської дiяльностi, країни призначення (походження) та iншi i є дiйсним протягом установленого строку;

     - "заявник" - власник ядерного палива, перевiзник чи iнша особа, уповноважена власником на здiснення митного оформлення ядерного палива.

     1.3. Митне оформлення ядерного палива здiйснюється на пiдставi Дозволу i додатка до нього за умови пiдтвердження зазначених у них даних документами, необхiдними для проведення митного оформлення (ВМД, товарно-транспортними та товаросупровiдними документами, рахунком-фактурою, iншими).

     1.4. Дозвiл на здiйснення митного оформлення ядерного палива видається Державною службою експортного контролю України (далi - Держекспортконтроль) вiдповiдно до Iнструкцiї про порядок оформлення та використання дозволiв/висновкiв на право здiйснення вивезення, ввезення та транзиту товарiв, що вiдповiдно до законодавства пiдлягають або не пiдлягають експортному контролю, затвердженої наказом Держекспортконтролю вiд 03.08.98 N 163 i зареєстрованої в Мiн'юстi 10.09.98 за N 560/3000.

     1.5. Дозвiл надається на вивезення (експорт), ввезення (iмпорт), транзит ядерного палива через митну територiю України.

     1.6. Дозвiл не звiльняє вiд подання Центральнiй енергетичнiй митницi iнших документiв (далi ЦЕМ), необхiдних для здiйснення митного оформлення.

     1.7. Митне оформлення ядерного палива на пiдставi Дозволу здiйснюється в межах загальної кiлькостi ядерного палива (квоти), зазначеної в ньому, та протягом визначеного строку дiї Дозволу. При здiйсненнi митного оформлення iнспектор робить у Дозволi чи додатку до нього (на зворотi) вiдмiтки про кiлькiсть оформленого ядерного палива в одиницях вимiру, визначених Товарною номенклатурою зовнiшньоекономiчної дiяльностi (далi - ТН ЗЕД), якщо iнше не зазначено в Дозволi.

     1.8. Митне оформлення ядерного палива на пiдставi Дозволу здiйснюється зазначеним у ньому митним органом. Митне оформлення ядерного палива (або частини його) в iншому митному органi можливе тiльки на пiдставi письмової згоди Центральної енергетичної митницi. У цьому разi митниця, яка здiйснила митне оформлення, зобов'язана протягом 5 днiв з дня оформлення ядерного палива направити до митного органу за мiсцем державної реєстрацiї суб'єкта пiдприємницької дiяльностi копiю ВМД з вiдповiдними вiдмiтками. У роботi з листами-узгодженнями iнспектор керується Технологiєю митного оформлення листiв-узгоджень пiдроздiлами ЦЕМ, затвердженою 13.04.99 начальником митницi. При митному оформленнi ядерного палива iнспектор керується в роботi Технологiчною схемою митного контролю та митного оформлення експортно-iмпортних операцiй учасникiв ЗЕД у Центральнiй енергетичнiй митницi, затвердженою 11.03.99 начальником митницi.

     1.9. При митному оформленнi ядерного палива заявнику видається належним чином завiрена номерною печаткою iнспектора, який здiйснив митне оформлення ядерного палива, ксерокопiя ВМД для її наступного передання Держекспортконтролю.

     1.10. Для оформлення ВМД подаються документи, передбаченi постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.03.96 N 302.

2. Митне оформлення ядерного палива в режимi експорт

     2.1. При експортi ядерного палива заявник не менш нiж за 3 (три) доби до вивезення ядерного палива за межi митної територiї України подає ЦЕМ оформленi в установленому порядку оригiнали Дозволу i додатка до нього разом з iншими документами, необхiдними для здiйснення митного оформлення.

     2.1.1. Iнспектором на зворотному боцi Дозволу зазначаються дата оформлення, номер ВМД, найменування та кiлькiсть оформленого ядерного палива згiдно з п. 1.7 цiєї Технологiчної схеми.

     2.2. Для оформлення ВМД потрiбно подати такi документи:

 • оригiнал та копiю зовнiшньоекономiчного договору (контракту);

 • рахунок-фактуру (iнвойс);

 • сертифiкат кiнцевого споживача ядерного палива;

 • мiжнародний (нацiональний) iмпортний сертифiкат країни

 • iмпортера ядерного палива; - товарно-транспортнi документи;

 • документи, що пiдтверджують виробника ядерного палива (у тому числi завiрену копiю сертифiката про походження ядерного палива);

 • завiрену копiю лiцензiї на право займатися вiдповiдним видом дiяльностi в галузi використання атомної енергiї, включаючи виробництво, використання, зберiгання та транспортування ядерного палива;

 • акт про прийняття-передання ядерного палива, пiдписаний перевiзниками;

 • дозвiл Державної служби експортного контролю України;

 • копiю облiкової картки суб'єкта ЗЕД;

 • документи, що засвiдчують особу декларанта.

3. Митне оформлення ядерного палива в режимi iмпорту

     3.1. Заявник не менш нiж за 3 (три) доби до ввезення ядерного палива на митну територiю України подає ЦЕМ копiї Дозволу та додатка до нього, засвiдченi печаткою та пiдписом керiвної посадової особи заявника або уповноваженої ним особи.

     3.1.1. Iнспектором на зворотному боцi копiї Дозволу зазначаються дата пропуску, найменування та кiлькiсть ядерного палива.

     3.2. При iмпортi ядерного палива заявник подає ЦЕМ оформленi в установленому порядку оригiнали Дозволу i додатка до нього разом з iншими документами, необхiдними для здiйснення митного оформлення.

     3.3. Для оформлення ВМД потрiбно подати такi документи:

 • оригiнал та копiю зовнiшньоекономiчного договору (контракту);

 • сертифiкат кiнцевого споживача ядерного палива, який оформлюється українським споживачем ядерного палива;

 • завiренi копiї лiцензiй, наданих iмпортеру та кiнцевому споживачу на право займатися вiдповiдною дiяльнiстю;

 • рахунок-фактуру (iнвойс);

 • у разi потреби сертифiкат про походження ядерного палива;

 • дозвiл Державної служби експортного контролю України;

 • акт про прийняття-передання ядерного палива, пiдписаний перевiзниками;

 • копiю облiкової картки суб'єкта ЗЕД;

 • документи, що засвiдчують особу декларанта.

     3.4. Iнспектором ЦЕМ на зворотному боцi оригiналу Дозволу зазначаються дата митного оформлення, номер ВМД, найменування та кiлькiсть оформленого ядерного палива згiдно з п. 1.7 цiєї Технологiчної схеми.

4. Митне оформлення ядерного палива в режимi транзиту

     4.1. Заявник не менш нiж за 3 (три) доби до ввезення ядерного палива на митну територiю України подає ЦЕМ оформленi в установленому порядку оригiнали Дозволу та додатка до нього або копiї цих документiв разом з iншими документами, необхiдними для здiйснення митного оформлення.

     4.2. Для оформлення ВМД потрiбно подати такi документи:

 • оригiнал та копiю зовнiшньоекономiчного договору (контракту);

 • рахунок-фактуру (iнвойс);

 • дозвiл Державної служби експортного контролю України;

 • акт про прийняття-передання ядерного палива, пiдписаний перевiзниками;

 • документ, що мiстить у собi вiдомостi про порядок перевезення, вiдповiдальнiсть та гарантiї на випадок радiацiйної аварiї або iнший непередбачений випадок, вiдповiдальнiсть щодо фiзичного захисту, а також про iншi умови, необхiднi для здiйснення транзиту ядерного палива;

 • копiю облiкової картки суб'єкта ЗЕД;

 • документи, що засвiдчують особу декларанта.

     4.3. Iнспектором на зворотному боцi оригiналу (копiї) Дозволу зазначаються дата оформлення, найменування та кiлькiсть оформленого ядерного палива. На лицевому боцi ВМД зазначається "Митницi подано оригiнал Дозволу" чи "Митницi подано копiю Дозволу".

     4.4. У пунктi пропуску ядерного палива на кордонi України митному органу, що випускає товар за межi митної територiї України, заявник подає оформленi в установленому порядку копiї чи оригiнали Дозволу та додатка до нього згiдно з п. 1.7 цiєї Технологiчної схеми.

     4.5. На зворотному боцi копiї чи оригiналу Дозволу iнспектором митного органу зазначається номер ВМД.

5. Заключнi положення

     5.1 Митне оформлення ядерного палива здiйснюється в першочерговому порядку.

     5.2. Перемiщення ядерного палива здiйснюється пiд митним контролем (з накладенням митного забезпечення).

     5.3. Пiсля закiнчення митного оформлення ядерного палива або пiсля пропуску його через митний кордон України Дозволи, ВМД та iншi документи, на пiдставi яких здiйснено митне оформлення ядерного палива, передаються до архiву ЦЕМ i зберiгаються в установленому порядку.

     5.4. Усi передбаченi цiєю Технологiчною схемою записи в Дозволах та ВМД засвiдчуються штампом "Пiд митним контролем", особистою номерною печаткою та пiдписом iнспектора, який здiйснює митне оформлення ядерного палива.

     5.5. Ядерне паливо пропускається через митний кордон України за умови вiдсутностi пошкоджень тари, упаковки, накладених митним органом, вiдправником чи транспортною органiзацiєю пломб, печаток, а також дотримання iнших вимог, передбачених чинним законодавством.

     5.6. Власник ядерного палива (або уповноважена ним особа) зобов'язаний подати Центральнiй енергетичнiй митницi ВМД незалежно вiд вартостi ядерного палива.

     5.7. Оформлення ВМД здiйснюється в установленому порядку.

     5.8. Картка вiдмови в митному оформленнi та вiдривний Талон вiдмови в митному оформленнi ядерного палива в усiх випадках пiдписуються заступником начальника ЦЕМ, вiдповiдальним за роботу з цiєю групою товарiв.

     5.9. Iнформацiя про всi випадки затримання на митному кордонi України вантажiв з ядерним паливом у встановленому порядку оперативно надсилається Центральною енергетичною митницею електронною поштою або факсимiльним зв'язком до Вiддiлу експортного контролю Держмитслужби iз зазначенням причин затримань та вжитих митницею заходiв щодо з'ясування законностi перемiщення товару, у тому числi при затриманнях з метою здiйснення iдентифiкацiї товару.

     5.10. Митнi органи, що здiйснили митне оформлення ядерного палива за листом-узгодженням, щоквартально звiтують Центральнiй енергетичнiй митницi про роботу з Дозволами. Одержана iнформацiя аналiзується у вiддiлi митного контролю та митного оформлення електроенергiї ЦЕМ i надсилається в установленому порядку до Вiддiлу експортного контролю Держмитслужби.

     5.11. Данi ВМД по операцiях з ядерним паливом у встановленому порядку включаються до даних митної статистики та загальних обсягiв зовнiшньої торгiвлi України. Така iнформацiя не пiдлягає поширенню i вiдкритому опублiкуванню без вiдповiдного дозволу Голови Державної митної служби або особи, яка його замiщає.

     5.12. Посадовi особи митницi, вiдповiдальнi за митне оформлення ядерного палива, призначаються на посаду за погодженням з Вiддiлом експортного контролю Держмитслужби .

     5.13. Внесення даних (номера ВМД, дати оформлення, найменування та кiлькостi ядерного палива, залишку ядерного палива) до журналiв, а також їх зберiгання здiйснюється в установленому порядку.

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.