ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

02.11.10 N 11/2-10.16/13276-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць
Центральному митному управлiнню лабораторних дослiджень та експертної роботи


Про контроль за митним оформленням руд металiв

     Проведеним аналiзом ефективностi вжитих заходiв, спрямованих на посилення митного контролю ввезення в Україну руд металiв, доведених листом вiд 21.08.2010 N 11/2-10.16/8815-ЕП, виявленi позитивнi результати застосування таких дiй при митному контролi.

     На даний час до митного контролю надаються вiдомостi, необхiднi для однозначної класифiкацiї товарiв, у тому числi сертифiкати якостi виробникiв та висновки незалежних лабораторiй. Точнi данi про вмiст металiв надали можливiсть правильно визначати митну вартiсть товарiв, а в деяких випадках проводити її коригування.

     Проте, при проведеннi контрольних заходiв митними органами не завжди враховувалась специфiка iмпортованої продукцiї та виробництва а саме, об'ємiв товарної партiї, способу та особливостей порядку вiдбору проб, термiнiв проведення дослiджень, безперервностi технологiчного процесу виробництва металiв.

     Враховуючи викладене, начальникам регiональних митниць та митниць пiд особисту вiдповiдальнiсть продовжити вжиття посилених заходiв контролю за ввезенням на митну територiю України руд металiв (перелiк наведений у додатку), в тому числi й у митному режимi переробки на митнiй територiї України.

     Митне оформлення руд металiв при першiй поставцi здiйснювати з обов'язковим залученням вiддiлiв контролю митної вартостi та класифiкацiї товарiв i вiдбором проб та зразкiв товарiв для проведення дослiджень.

     В подальшому при прийняттi рiшення про необхiднiсть направлення зразкiв товару для проведення лабораторних дослiджень враховувати iнформацiю про:

     - товарну партiю товару;

     - висновки попереднiх дослiджень в межах поставки з одного родовища за одним контрактом, у вiдповiдностi з якими показники якостi не змiнюються;

     - порiвняльну iнформацiю по кiлькiсному вмiсту руд металiв у родовищi (вiдомостi паспорту (сертифiкату) родовища);

     - висновки акредитованих лабораторiй iмпортерiв;

     - iнформацiю про надання митним органам недостовiрних вiдомостей при попереднiх митних оформленнях.

     Для спрощення процедури органiзацiї дослiджень враховувати та використовувати можливостi акредитованих лабораторiй iмпортерiв. При цьому застосовувати метод "пiдконтрольного" проведення дослiджень, а саме, коли фахiвець експертного пiдроздiлу контролює проведення таких дослiджень в лабораторiї iмпортера, або приймає безпосередню участь у процесi лабораторних дослiджень.

     Враховуючи, що iмпортерами руд металiв є великi пiдприємства, якi постiйно iмпортують одну й ту ж продукцiю, а також враховуючи вимоги наказу Держмитслужби вiд 13.10.2010 N 1205 "Про встановлення часових нормативiв митного контролю та оформлення товарiв за ВМД" для зменшення часу митного оформлення, при неможливостi вiдбору проб руд металiв у вiдповiдностi з нормами, затвердженими державними стандартами безпосередньо з транспортних засобiв при митному оформленнi, запровадити вiдбiр проб та зразкiв пiсля вивантаження продукцiї з транспортних засобiв.

     Центральному митному управлiнню лабораторних дослiджень та експертної роботи:

     - опрацювати питання щодо наявностi акредитацiї та перелiку напрямкiв дослiджень, за якими проводяться випробування в лабораторiях пiдприємств-iмпортерiв. До 05.11.2010 довести до митних органiв доопрацьований перелiк лабораторiй, наведений у додатку до листа Держмитслужби вiд 22.09.2010 N 29/2-12.2/4110-ЕП;

     - до 10.11.2010 розробити методичнi рекомендацiї стосовно вiдбору проб та зразкiв руд металiв згiдно перелiку, наведеного у додатку до листа Держмитслужби вiд 21.08.2010 N 11/2-10.16/8815-ЕП та надiслати їх до митних органiв.

     Начальникам регiональних митниць та митниць, у разi виявлення фактiв надання неповної або недостовiрної iнформацiї про вмiст металiв у рудi вживати заходiв згiдно чинного законодавства, та не застосовувати процедуру вибiркового контролю. Про такi випадки невiдкладно iнформувати Держмитслужбу.

     Лист Держмитслужби вiд 21.08.2010 N 11/2-10.16/8815-ЕП вважати таким, що втратив чиннiсть.

     Додаток: зазначене по тексту на 1 арк.

Перший заступник Голови Служби О.М.Дороховський

 

Додаток

Перелiк товарних кодiв за якими класифiкуються руди металiв

Код згiдно УКТЗЕД Назва товару
2519 10 00 00 - карбонат магнiю природний (магнезит)
2601 Руди та концентрати залiзнi, включаючи випалений пiрит:
  - руди та концентрати залiзнi, крiм випаленого пiриту:
2601 11 00 - - неагломерованi:
2601 11 00 10 - - - концентрати залiзнi
2601 11 00 90 - - - iншi
2601 12 00 - - агломерованi:
2601 12 00 10 - - - котуни з руди залiзної
2601 12 00 90 - - - iншi
2601 20 00 00 - випалений пiрит
2602 00 00 00 Руди та концентрати марганцевi, включаючи марганцевистi залiзнi руди та концентрати iз вмiстом марганцю 20 мас.% або бiльше в перерахунку на сухий продукт
2603 00 00 00 Руди та концентрати мiднi
2604 00 00 00 Руди та концентрати нiкелевi
2605 00 00 00 Руди та концентрати кобальтовi
2606 00 00 00 Руди та концентрати алюмiнiєвi
2607 00 00 00 Руди та концентрати свинцевi
2608 00 00 00 Руди та концентрати цинковi
2609 00 00 00 Руди та концентрати олов'янi
2610 00 00 00 Руди та концентрати хромовi
2611 00 00 00 Руди та концентрати вольфрамовi
2612 Руди та концентрати урановi або торiєвi:
2612 10 - руди та концентрати урановi:
2612 10 10 00 - - руди урановi, смолка уранова та їх концентрати iз вмiстом урану бiльш як 5 мас.%
2612 10 90 00 - - iншi
2612 20 - руди та концентрати торiєвi:
2612 20 10 00 - - монацит; ураноторiанiт, iншi руди та концентрати торiєвi з вмiстом торiю бiльш як 20 мас.%
2612 20 90 00 - - iншi
2613 Руди та концентрати молiбденовi:
2613 10 00 00 - випаленi
2613 90 00 00 - iншi
2614 00 Руди та концентрати титановi:
2614 00 10 00 - iльменiт та його концентрати
2614 00 90 00 - iншi
2615 Руди та концентрати нiобiєвi, танталовi, ванадiєвi або цирконiєвi:
2615 10 00 00 - руди та концентрати цирконiєвi
2615 90 - iншi:
2615 90 10 00 - - руди та концентрати нiобiєвi або танталовi
2615 90 90 00 - - руди та концентрати ванадiєвi
2616 Руди та концентрати дорогоцiнних металiв:
2616 10 00 00 - руди та концентрати срiбнi
2616 90 00 00 - iншi
2617 Iншi руди та концентрати:
2617 10 00 00 - руди та концентрати сурм'янi
2617 90 00 00 - iншi
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.