МIНIСТЕРСТВО ЮСТИЦIЇ УКРАЇНИ

28.10.2010 N 13334-0-4-10-20


Щодо маркування харчової продукцiї

     На виконання доручення Вiце-прем'єр-мiнiстра Вiктора Слаути вiд 7 жовтня 2010 року N 58455/1/1-10 (до листа Державної митної служби вiд 27 вересня 2010 року N 11/3-10.18/10709) в Мiнiстерствi юстицiї розглянуто питання щодо перевiрки маркування харчової продукцiї при її ввезеннi на митну територiю України та повiдомляється наступне.

     Частинами першою - третьою статтi 4 Закону України "Про державне регулювання iмпорту сiльськогосподарської продукцiї" встановлено, що сiльськогосподарська продукцiя, яка ввозиться на митну територiю України, пiдлягає санiтарно-епiдемiологiчному, радiологiчному, а в разi ввезення об'єктiв державного ветеринарно-санiтарного контролю та нагляду - товарiв першої - п'ятої, сьомої, десятої, дванадцятої, чотирнадцятої - шiстнадцятої, дев'ятнадцятої, двадцять першої, двадцять третьої груп Української класифiкацiї товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi (УКТ ЗЕД) - ветеринарному контролю.

     Продукти, призначенi для продажу населенню, що пiдпадають пiд визначення другої - двадцять першої груп Української класифiкацiї товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi (УКТ ЗЕД), можуть бути випущенi з-пiд митного контролю на територiю України з країн, вiльних вiд карантину, за умови наявностi на тарi (коробах, упаковках, розфасовках), а у випадках, визначених Кабiнетом Мiнiстрiв України, безпосередньо на продуктi, вiдомостей про назву продукту, масу (об'єм), склад, iз зазначенням перелiку використаних у процесi виготовлення iнших продуктiв харчування, харчових добавок (консервантiв), барвникiв тощо, вмiсту хiмiчних речовин або сполук, а також сертифiката походження таких продуктiв. Окремо наводяться вiдомостi про енергомiсткiсть, дату граничного строку використання, побiчнi ефекти споживання або про їх вiдсутнiсть, назву харчових добавок (консервантiв) за їх наявностi, мiсце виготовлення, найменування й адресу виробника таких продуктiв та посилання на власника торгової марки за його наявностi, а по вiднесених до пiдакцизних товарiв - вiдомостi зазначаються згiдно iз законами України. Зазначенi вiдомостi мають бути виконанi українською мовою за винятком торгової марки, логотипу компанiї чи її назви або власної назви продукту, що можуть виконуватися iноземними мовами.

     Продукти, якi продаються населенню iз порушенням вимог, встановлених цiєю статтею, вважаються такими, що були ввезенi в Україну iз порушенням митних правил.

     При цьому, згiдно з пунктом 15 статтi 1 Митного кодексу України митний контроль - це сукупнiсть заходiв, що здiйснюються митними органами в межах своєї компетенцiї з метою забезпечення додержання норм цього Кодексу, законiв та iнших нормативно-правових актiв з питань митної справи, мiжнародних договорiв України, укладених в установленому законом порядку.

     Вiдповiдно до статтi 27 вказаного Кодексу товари, що перемiшуються через митний кордон України, крiм митного контролю можуть пiдлягати санiтарно-епiдемiологiчному, ветеринарному, фiтосанiтарном, радiологiчному, екологiчному контролю та контролю за перемiщенням культурних цiнностей. Митнi органи взаємодiють з органами державної влади, що здiйснюють зазначенi види контролю, в порядку, встановленому законодавством України.

     Митне оформлення товарiв, що перемiщуються через митний кордон України, завершується тiльки пiсля здiйснення встановлених законодавством України необхiдних для цього товару видiв контролю, зазначених у частинi першiй цiєї статтi.

     Закон України "Про безпечнiсть та якiсть харчових продуктiв" (далi - Закон) регулює вiдносини мiж органами виконавчої влади, виробниками, продавцями (постачальниками) та споживачами харчових продуктiв i визначає правовий порядок забезпечення безпечностi та якостi харчових продуктiв, що виробляються, знаходяться в обiгу, iмпортуються, експортуються.

     Згiдно зi статтею 1 Закону харчовий продукт (їжа) - це будь-яка речовина або продукт (сирий, включаючи сiльськогосподарську продукцiю, необроблений, напiвоброблений або оброблений), призначений для споживання людиною. Харчовий продукт включає напiй, жувальну гумку та будь-яку iншу речовину, включаючи воду, якi навмисно включенi до харчового продукту пiд час виробництва, пiдготовки або обробки.

     Вiдповiдно до статтi 40 Закону забороняється iмпорт харчових продуктiв, якi є небезпечними, непридатними до споживання, неправильно маркованими або такими, що не вiдповiдають технiчним регламентам або санiтарним заходам.

     При цьому, харчова продукцiя вважається неправильно маркованою, якщо, зокрема, iнформацiя на етикетцi представлена недержавною мовою, а також етикетка харчового продукту не вiдповiдає обов'язковим вимогам цього Закону щодо етикетування харчового продукту (стаття 1 Закону).

     Згiдно з частинами першою та третьою статтi 47 Закону стандартний прикордонний ветеринарний або санiтарний контроль здiйснюється вiдповiдним прикордонним iнспектором та передбачає, серед iншого, вибiркову перевiрку вiдповiдностi етикеток харчових продуктiв технiчним регламентам та санiтарним заходам та правильностi маркування харчових продуктiв.

     Якщо харчовий продукт у вантажi не має етикетки вiдповiдно до технiчних регламентiв чи санiтарних заходiв або є пiдозра, що вiн iншим чином неправильно маркований, вантаж пiдпадає пiд дiю положень статтi 49 цього Закону.

     Так, статтею 49 Закону визначено, що вантаж з харчовими продуктами, що iмпортуються та якi етикетованi з порушенням вимог цього Закону, може за погодженням вiдповiдного прикордонного iнспектора транспортуватися до митницi, визначеної митним органом, з метою виправлення етикетування для приведення його у вiдповiднiсть iз цим Законом. Пiсля завершення виправлення вантаж з харчовими продуктами пiдлягає розширеному ветеринарному або санiтарному контролю згiдно з положеннями статтi 50 цього Закону.

     Якщо вiдповiдний прикордонний iнспектор встановить, що виправлення етикетування харчового продукту з вантажу є неможливим або недоцiльним, цей вантаж пiдпадає пiд дiю положень статтi 51 цього Закону.

     Пiдсумовуючи вищевикладене вважаємо, що поряд iз митним контролем, що здiйснюється митними органами в межах своєї компетенцiї, iмпортованi харчовi продукти (в тому числi сiльськогосподарська продукцiя) пiдлягають, серед iншого, санiтарному та ветеринарному прикордонному контролю, якi здiйснюються вiдповiдно до законодавства та включають в себе контроль за правильнiстю маркування.

     Разом з цим зазначаємо, що листи мiнiстерств, iнших органiв державної влади не встановлюють нових правових норм, а носять лише роз'яснювальний, iнформацiйний характер.

Заступник Мiнiстра A.M. Панченко
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.