ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змiни до статтi 6 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть"

     Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:

     1. Частину другу статтi 6 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 29, ст.377) викласти у такiй редакцiї:

     "Зовнiшньоекономiчний договiр (контракт) укладається суб'єктом зовнiшньоекономiчної дiяльностi або його представником у простiй письмовiй формi, якщо iнше не передбачено мiжнародним договором України чи законом. Повноваження представника на укладення зовнiшньоекономiчного договору (контракту) може випливати з доручення, статутних документiв, договорiв та iнших пiдстав, якi не суперечать цьому Закону. Дiї, якi здiйснюються вiд iменi iноземного суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi суб'єктом зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, уповноваженим на це належним чином, вважаються дiями цього iноземного суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi".

     2. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

Президент України Л. КУЧМА

м. Київ
21 жовтня 1999 року
N 1182-ХIУ

(Газета "Урядовий кур'єр" N 214 вiд 16-11-99р.)

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.