ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо дорожньо-транспортних пригод та виплати страхового вiдшкодування

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. У Кодексi України про адмiнiстративнi правопорушення (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

     1) статтю 124 доповнити примiткою такого змiсту:

     "Примiтка. Особа, цивiльно-правова вiдповiдальнiсть якої застрахована, звiльняється вiд адмiнiстративної вiдповiдальностi за порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобiв, за умови, що учасники дорожньо-транспортної пригоди скористалися правом спiльно скласти повiдомлення про цю пригоду вiдповiдно до Закону України "Про обов'язкове страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв";

     2) пункт 1 частини першої статтi 255 доповнити абзацом такого змiсту:

     "органу технiчного нагляду Мiнiстерства аграрної полiтики України (стаття 18827)";

     3) абзац другий частини другої статтi 308 доповнити словами "та зазначеного у постановi про стягнення штрафу".

     2. У Законi України "Про обов'язкове страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., N 1 ст. 1; 2006 р., N 1, ст. 3; 2009 р., N 10 - 11, ст. 137; iз змiнами, внесеними Законом України вiд 2 грудня 2010 року N 2756-VI):

     1) у статтi 1:

     а) пункти 1.3 та 1.4 викласти в такiй редакцiї:

     "1.3. потерпiлi - юридичнi та фiзичнi особи, життю, здоров'ю та/або майну яких заподiяна шкода внаслiдок дорожньо-транспортної пригоди з використанням транспортного засобу;

     1.4. особи, вiдповiдальнiсть яких застрахована, - страхувальник та iншi особи, якi експлуатують забезпечений транспортний засiб на законних пiдставах";

     б) пункт 1.5 доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "У цьому Законi не вважається транспортним засобом пристрiй, який пiдпадає пiд ознаки, зазначенi у цьому пунктi, але щодо якого не встановлено коригуючий коефiцiєнт залежно вiд типу транспортного засобу";

     в) пункти 1.7 та 1.8 викласти в такiй редакцiї:

     "1.7. забезпечений транспортний засiб - транспортний засiб, зазначений у чинному договорi обов'язкового страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi, за умови його експлуатацiї особами, вiдповiдальнiсть яких застрахована;

     1.8. страховий полiс - єдина форма внутрiшнього договору страхування, яка посвiдчує укладення такого договору";

     г) доповнити пунктом 1.12 такого змiсту:

     "1.12. дорожньо-транспортна пригода - подiя, що сталася пiд час руху транспортного засобу, внаслiдок якої загинули або пораненi люди чи завданi матерiальнi збитки";

     2) пункт 2.1 статтi 2 доповнити реченням такого змiсту: "Якщо норми цього Закону передбачають iнше, нiж положення iнших актiв цивiльного законодавства України, то застосовуються норми цього Закону";

     3) пункт 13.2 статтi 13 викласти в такiй редакцiї:

     "13.2. Розмiр страхового платежу за одним внутрiшнiм договором страхування зменшується на 50 вiдсоткiв, за умови, що страхувальником є громадянин України - учасник вiйни, iнвалiд II групи, особа, яка постраждала внаслiдок Чорнобильської катастрофи, вiднесена до I або II категорiї, пенсiонер, а забезпечений транспортний засiб має робочий об'єм двигуна до 2500 сантиметрiв кубiчних включно та належить цьому громадянину на правi власностi";

     4) у пунктi 14.2 статтi 14 слова "на умовах, зазначених у пунктi 15.3 статтi 15 цього Закону" виключити;

     5) статтю 15 виключити;

     6) у статтi 17:

     а) пункт 17.1 доповнити абзацами другим - п'ятим такого змiсту:

     "Внутрiшнi договори обов'язкового страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi укладаються строком на один рiк.

     Укладення внутрiшнiх договорiв обов'язкового страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi на строк менший, нiж один рiк, але не менш як на 15 днiв допускається виключно щодо транспортних засобiв: незареєстрованих - на час до їх реєстрацiї, тимчасово зареєстрованих - на час до їх постiйної реєстрацiї, зареєстрованих на територiї iноземних держав - на час їх перебування на територiї України.

     Мiжнародний договiр "Зелена картка" може укладатися на строк 15 днiв, 1 мiсяць, 2 мiсяцi, 3 мiсяцi, 4 мiсяцi, 5 мiсяцiв, 6 мiсяцiв, 7 мiсяцiв, 8 мiсяцiв, 9 мiсяцiв, 10 мiсяцiв, 11 мiсяцiв або один рiк.

     Договором внутрiшнього страхування протягом строку його дiї може бути визначений перiод використання транспортного засобу, що не може становити менш як шiсть календарних мiсяцiв";

     б) пункт 17.5 викласти в такiй редакцiї:

     "17.5. При укладеннi договору обов'язкового страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi страховик зобов'язаний безоплатно видати страхувальнику спецiальний знак, що затверджується Уповноваженим органом за поданням МТСБУ, та бланк повiдомлення про дорожньо-транспортну пригоду встановленого МТСБУ зразка, а також перелiк представникiв страховика, уповноважених виконувати функцiю такого страховика щодо опрацювання претензiй в Автономнiй Республiцi Крим, областях, мiстах Києвi та Севастополi. У разi втрати або використання бланка повiдомлення про дорожньо-транспортну пригоду страховик на пiдставi письмової заяви страхувальника зобов'язаний безоплатно видати йому новий бланк такого повiдомлення";

     в) доповнити пунктом 17.6 такого змiсту:

     "17.6. Особливостi укладення договорiв обов'язкового страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi встановлюються у порядку, визначеному Уповноваженим органом за поданням МТСБУ";

     7) статтю 33 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 33. Дiї осiб у разi настання дорожньо-транспортної пригоди, яка може бути пiдставою для здiйснення страхового вiдшкодування (регламентної виплати)

     33.1. У разi настання дорожньо-транспортної пригоди, яка може бути пiдставою для здiйснення страхового вiдшкодування (регламентної виплати), водiй транспортного засобу, причетний до такої пригоди, зобов'язаний:

     33.1.1. дотримуватися передбачених правилами дорожнього руху обов'язкiв водiя, причетного до дорожньо-транспортної пригоди;

     33.1.2. вжити заходiв з метою запобiгання чи зменшення подальшої шкоди;

     33.1.3. поiнформувати iнших осiб, причетних до цiєї пригоди, про себе, своє мiсце проживання, назву та мiсцезнаходження страховика та надати вiдомостi про вiдповiднi страховi полiси;

     33.1.4. невiдкладно, але не пiзнiше трьох робочих днiв з дня настання дорожньо-транспортної пригоди, письмово надати страховику, з яким укладено договiр обов'язкового страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi (у випадках, передбачених статтею 41 цього Закону, - МТСБУ), повiдомлення про дорожньо-транспортну пригоду встановленого МТСБУ зразка, а також вiдомостi про мiсцезнаходження свого транспортного засобу та пошкодженого майна, контактний телефон та свою адресу. Якщо водiй транспортного засобу з поважних причин не мав змоги виконати зазначений обов'язок, вiн має пiдтвердити це документально.

     33.2. У разi настання дорожньо-транспортної пригоди за участю лише забезпечених транспортних засобiв, за умови вiдсутностi травмованих (загиблих) людей, а також за згоди водiїв цих транспортних засобiв щодо обставин її скоєння, за вiдсутностi у них ознак алкогольного, наркотичного чи iншого сп'янiння або перебування пiд впливом лiкарських препаратiв, що знижують увагу та швидкiсть реакцiї, цi водiї мають право спiльно скласти повiдомлення про дорожньо-транспортну пригоду.

     У такому разi водiї транспортних засобiв пiсля складення зазначеного в цьому пунктi повiдомлення мають право залишити мiсце дорожньо-транспортної пригоди та звiльняються вiд обов'язку iнформувати Державтоiнспекцiю МВС України про її настання.

     У разi оформлення документiв про дорожньо-транспортну пригоду без участi уповноважених на те працiвникiв Державтоiнспекцiї МВС України розмiр страхової виплати за шкоду, заподiяну майну потерпiлих, не може перевищувати максимальних розмiрiв, затверджених Уповноваженим органом за поданням МТСБУ.

     33.3. Водiї та власники транспортних засобiв, причетних до дорожньо-транспортної пригоди, власники пошкодженого майна зобов'язанi зберiгати пошкоджене майно (транспортнi засоби) у такому станi, в якому воно знаходилося пiсля дорожньо-транспортної пригоди, до тих пiр, поки його не огляне призначений страховиком (у випадках, передбачених статтею 41 цього Закону, - МТСБУ) представник (працiвник, аварiйний комiсар або експерт), а також забезпечити йому можливiсть провести огляд пошкодженого майна (транспортних засобiв).

     Особи, зазначенi в цьому пунктi, звiльняються вiд обов'язку збереження пошкодженого майна (транспортних засобiв) у такому станi, в якому воно знаходилося пiсля дорожньо-транспортної пригоди, у разi якщо не з їхньої вини протягом десяти робочих днiв пiсля одержання страховиком (у випадках, передбачених статтею 41 цього Закону, - МТСБУ) повiдомлення про дорожньо-транспортну пригоду його уповноважений представник не прибув до мiсцезнаходження такого пошкодженого майна.

     33.4. У разi оформлення працiвниками Державтоiнспекцiї МВС України вiдповiдних документiв про дорожньо-транспортну пригоду вони також встановлюють та фiксують необхiднi вiдомостi щодо обов'язкового страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi учасникiв цiєї пригоди i сприяють представникам страховикiв (МТСБУ) у проведеннi огляду мiсця дорожньо-транспортної пригоди i транспортних засобiв, причетних до неї";

     8) доповнити статтею 331 такого змiсту:

     "Стаття 331. Сприяння страховику та МТСБУ у розслiдуваннi причин та обставин дорожньо-транспортної пригоди, яка може бути пiдставою для здiйснення страхового вiдшкодування (регламентної виплати)

     331.1. Страхувальник, iнша особа, вiдповiдальнiсть якої застрахована, водiй транспортного засобу, причетного до дорожньо-транспортної пригоди, особа, яка має право на отримання вiдшкодування (потерпiлий), зобов'язанi сприяти страховику та МТСБУ в розслiдуваннi причин та обставин дорожньо-транспортної пригоди, а саме: надати для огляду належний їй транспортний засiб або iнше пошкоджене майно, повiдомити страховика (у випадках, передбачених статтею 41 цього Закону, - МТСБУ) про всi вiдомi їй обставини та надати для огляду та копiювання наявнi у неї документи щодо цiєї дорожньо-транспортної пригоди протягом семи робочих днiв з дня отримання нею вiдповiдної iнформацiї або документа. Якщо зазначенi особи з поважних причин не мали змоги виконати цi дiї, вони мають пiдтвердити це документально.

     331.2. На пiдставi письмового запиту страховика або МТСБУ пiдроздiл Державтоiнспекцiї МВС України зобов'язаний надати йому довiдку про дорожньо-транспортну пригоду, форма та порядок видачi якої встановлюється Мiнiстерством внутрiшнiх справ України; заклад охорони здоров'я - довiдку про тимчасову втрату працездатностi (лiкування), форма та порядок видачi якої встановлюється Мiнiстерством охорони здоров'я України, вiдомостi про дiагноз, лiкування та прогноз хвороби потерпiлого, висновки судово-медичної експертизи, а також iншу iнформацiю, необхiдну для вирiшення питання щодо здiйснення страхового вiдшкодування або регламентної виплати; медико-соцiальна експертна комiсiя - документи, що пiдтверджують ступiнь втрати професiйної чи загальної працездатностi потерпiлого; суди та правоохороннi органи - копiї наявних документiв щодо обставин скоєння дорожньо-транспортної пригоди, розмiру заподiяної та вiдшкодованої шкоди.

     Зазначенi в цьому пунктi документи надаються безоплатно.

     Строк надання такої iнформацiї (довiдок та iнших документiв) органами державної влади (у тому числi судовими та правоохоронними) та органами мiсцевого самоврядування, медичними закладами, а також iншими юридичними особами не може перевищувати 30 днiв з дня надходження запиту страховика (МТСБУ)";

     9) статтi 34 - 37 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 34. Дiї страховика та МТСБУ пiсля отримання iнформацiї про дорожньо-транспортну пригоду, яка може бути пiдставою для здiйснення страхового вiдшкодування (регламентної виплати)

     34.1. Страховик зобов'язаний протягом двох робочих днiв з дня отримання повiдомлення про настання подiї, що мiстить ознаки страхового випадку, розпочати її розслiдування, у тому числi здiйснити запити щодо отримання вiдомостей, необхiдних для своєчасного здiйснення страхового вiдшкодування.

     34.2. Протягом 10 робочих днiв з дня отримання повiдомлення про дорожньо-транспортну пригоду страховик (у випадках, передбачених статтею 41 цього Закону, - МТСБУ) зобов'язаний направити свого представника (працiвника, аварiйного комiсара або експерта) на мiсце настання страхового випадку та/або до мiсцезнаходження пошкодженого майна для визначення причин настання страхового випадку та розмiру збиткiв.

     34.3. Якщо представник страховика (у випадках, передбачених статтею 41 цього Закону, - МТСБУ) не з'явився у визначений строк, потерпiлий має право самостiйно обрати аварiйного комiсара або експерта для визначення розмiру шкоди. У такому разi страховик (у випадках, передбачених статтею 41 цього Закону, - МТСБУ) зобов'язаний вiдшкодувати потерпiлому витрати на проведення експертизи (дослiдження).

     34.4. Для визначення причин настання страхового випадку та розмiру збиткiв страховиком та МТСБУ залучаються їх працiвники. Страховиком, МТСБУ та потерпiлими також можуть залучатися аварiйнi комiсари, експерти або юридичнi особи, у штатi яких є аварiйнi комiсари чи експерти.

     Стаття 35. Заява про страхове вiдшкодування

     35.1. Для отримання страхового вiдшкодування потерпiлий чи iнша особа, яка має право на отримання вiдшкодування, протягом 30 днiв з дня подання повiдомлення про дорожньо-транспортну пригоду подає страховику (у випадках, передбачених статтею 41 цього Закону, - МТСБУ) заяву про страхове вiдшкодування. У цiй заявi має мiститися:

     а) найменування страховика, якому подається заява, або МТСБУ;

     б) прiзвище, iм'я, по батьковi (найменування) заявника, його мiсце проживання (фактичне та мiсце реєстрацiї) або мiсцезнаходження;

     в) змiст майнової вимоги заявника щодо вiдшкодування заподiяної шкоди та вiдомостi (за наявностi), що її пiдтверджують;

     г) iнформацiя про вже здiйсненi взаєморозрахунки осiб, вiдповiдальнiсть яких застрахована, або iнших осiб, вiдповiдальних за заподiяну шкоду, та потерпiлих;

     ґ) пiдпис заявника та дата подання заяви.

     35.2. До заяви додаються:

     а) паспорт громадянина, а в разi його вiдсутностi iнший документ, яким вiдповiдно до законодавства України може посвiдчуватися особа заявника, якщо заявником є фiзична особа;

     б) документ, що посвiдчує право заявника на отримання страхового вiдшкодування (довiренiсть, договiр оренди, свiдоцтво про право на спадщину), у разi якщо заявник не є потерпiлим або його законним представником;

     в) довiдка про присвоєння одержувачу коштiв iдентифiкацiйного номера платника податку (за умови його присвоєння), якщо заявником є фiзична особа;

     г) документ, що пiдтверджує право власностi на пошкоджене майно на день скоєння дорожньо-транспортної пригоди, - у разi вимоги заявника про вiдшкодування шкоди, заподiяної майну;

     ґ) свiдоцтво про смерть потерпiлого - у разi вимоги заявника про вiдшкодування шкоди, пов'язаної iз смертю потерпiлого;

     д) документи, що пiдтверджують витрати на поховання потерпiлого, - у разi вимоги заявника про вiдшкодування витрат на поховання потерпiлого;

     є) документи, що пiдтверджують перебування на утриманнi потерпiлого, його доходи за попереднiй (до настання дорожньо-транспортної пригоди) календарний рiк, розмiри пенсiй, наданi утриманцям внаслiдок втрати годувальника, - у разi вимоги заявника про вiдшкодування шкоди у зв'язку iз смертю годувальника;

     є) вiдомостi про банкiвськi реквiзити заявника (за наявностi).

     Документи, зазначенi у пiдпунктах "а" - "ґ" цього пункту, надаються для огляду та зняття копiї або в копiях, засвiдчених заявником. Страховик та МТСБУ мають право вимагати для огляду оригiнали зазначених документiв. Решта документiв надаються в оригiналi або належним чином оформленiй копiї. Належно оформленою копiєю документа є копiя, посвiдчена органом, установою чи органiзацiєю, що його видала, або нотарiально посвiдчена або посвiдчена особою, якiй подається заява про страхове вiдшкодування.

     35.3. Особа, якiй подається заява про страхове вiдшкодування, зобов'язана надавати консультацiйну допомогу заявнику пiд час складення заяви i на вимогу заявника зобов'язана ознайомити його з вiдповiдними нормативно-правовими актами, порядком обчислення страхового вiдшкодування (регламентної виплати) та документами, на пiдставi яких оцiнено розмiр заподiяної шкоди.

     Стаття 36. Прийняття рiшення про здiйснення страхового вiдшкодування (регламентної виплати) страховиком та порядок його виплати

     36.1. Страховик (у випадках, передбачених статтею 41 цього Закону, - МТСБУ), керуючись нормами цього Закону, приймає вмотивоване рiшення про здiйснення страхового вiдшкодування (регламентної виплати) або про вiдмову у здiйсненнi страхового вiдшкодування (регламентної виплати). Рiшення про здiйснення страхового вiдшкодування (регламентної виплати) приймається у зв'язку з визнанням майнових вимог заявника або на пiдставi рiшення суду, у разi якщо спiр про здiйснення страхового вiдшкодування (регламентної виплати) розглядався в судовому порядку. Якщо розмiр заподiяної шкоди перевищує лiмiт вiдповiдальностi страховика, розмiр страхової виплати (регламентної виплати) за таку шкоду обмежується зазначеним лiмiтом.

     У разi оформлення документiв про дорожньо-транспортну пригоду без участi уповноважених на те працiвникiв Державтоiнспекцiї МВС України розмiр страхової виплати за шкоду, заподiяну майну потерпiлих, не може перевищувати максимальних розмiрiв, затверджених Уповноваженим органом за поданням МТСБУ.

     36.2. Страховик (МТСБУ) протягом 15 днiв з дня узгодження ним розмiру страхового вiдшкодування з особою, яка має право на отримання вiдшкодування, за наявностi документiв, зазначених у статтi 35 цього Закону, повiдомлення про дорожньо-транспортну пригоду, але не пiзнiш як через 90 днiв з дня отримання заяви про страхове вiдшкодування зобов'язаний:

     у разi визнання ним вимог заявника обґрунтованими - прийняти рiшення про здiйснення страхового вiдшкодування (регламентної виплати) та виплатити його. Якщо у зв'язку з вiдсутнiстю документiв, що пiдтверджують розмiр заявленої шкоди, страховик (МТСБУ) не може оцiнити її загальний розмiр, виплата страхового вiдшкодування (регламентна виплата) здiйснюється у розмiрi заподiяної шкоди, оцiненої страховиком (МТСБУ). Страховик має право здiйснювати виплати без проведення експертизи, якщо за результатами проведеного ним огляду пошкодженого майна страховик i потерпiлий досягли згоди про розмiр страхового вiдшкодування i не наполягають на проведеннi оцiнки, експертизи пошкодженого майна;

     у разi невизнання майнових вимог заявника або з пiдстав, визначених статтями 32 та/або 37 цього Закону, - прийняти вмотивоване рiшення про вiдмову у здiйсненнi страхового вiдшкодування (регламентної виплати).

     Якщо дорожньо-транспортна пригода розглядається в цивiльнiй, господарськiй або кримiнальнiй справi, перебiг цього строку припиняється до дати, коли страховику (у випадках, передбачених статтею 41 цього Закону, - МТСБУ) стало вiдомо про набрання рiшенням у такiй справi законної сили.

     У разi якщо заява про здiйснення страхового вiдшкодування чи iншi документи, необхiднi для прийняття рiшення про здiйснення страхового вiдшкодування (регламентної виплати), поданi з порушенням строку, встановленого цим Законом, строк прийняття рiшення про здiйснення страхового вiдшкодування (регламентної виплати) та його виплату збiльшується на кiлькiсть днiв такого прострочення.

     Протягом трьох робочих днiв з дня прийняття вiдповiдного рiшення страховик (МТСБУ) зобов'язаний направити заявнику письмове повiдомлення про прийняте рiшення.

     36.3. У разi якщо вiдповiдальними за заподiяння неподiльної шкоди взаємопов'язаними, сукупними дiями є декiлька осiб, розмiр страхового вiдшкодування (регламентної виплати) за кожну з таких осiб визначається шляхом подiлу розмiру заподiяної шкоди на кiлькiсть таких осiб.

     Якщо дорожньо-транспортна пригода сталася за участю декiлькох транспортних засобiв, що перебували у з'єднаннi мiж собою (у складi одного транспортного составу або пiд час буксирування iз застосуванням жорсткого зчеплення чи з частковим навантаженням буксируваного транспортного засобу на платформу або на спецiальний опорний пристрiй), виплата страхового вiдшкодування здiйснюється страховиком, який уклав договiр обов'язкового страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi щодо тягача, а в разi якщо цей тягач незабезпечений, регламентна виплата здiйснюється МТСБУ.

     Якщо водiї транспортних засобiв скористалися правом, передбаченим пунктом 33.2 статтi 33 цього Закону, страховик вiдшкодовує виключно шкоду, визначену статтями 29 та 30 цього Закону.

     36.4. Виплата страхового вiдшкодування (регламентна виплата) здiйснюється безпосередньо потерпiлому (iншiй особi, яка має право на отримання вiдшкодування) або погодженим з ним особам, якi надають послуги з ремонту пошкодженого майна, сплатили страхове вiдшкодування за договором майнового страхування (крiм регламентної виплати, передбаченої пiдпунктом "а" пункту 41.1 статтi 41 цього Закону), лiкування потерпiлих та iншi послуги, пов'язанi з вiдшкодуванням збиткiв.

     Страховик здiйснює компенсацiю витрат страхувальника або особи, вiдповiдальнiсть якої застрахована, а МТСБУ компенсує витрати особи, звiльненої вiд цього виду обов'язкового страхування на пiдставi пункту 13.1 статтi 13 цього Закону або вiдповiдальнiсть якої застрахована iноземною страховою компанiєю вiдповiдно до умов Мiжнародної системи автомобiльного страхування "Зелена картка", за умови, що такi витрати здiйснюються за згодою страховика (МТСБУ). У компенсацiї витрат може бути вiдмовлено повнiстю або частково, якщо такi витрати здiйсненi без попереднього погодження iз страховиком (МТСБУ).

     Виплата страхового вiдшкодування (регламентна виплата) здiйснюється шляхом безготiвкового розрахунку.

     36.5. За кожен день прострочення виплати страхового вiдшкодування (регламентної виплати) з вини страховика (МТСБУ) особi, яка має право на отримання такого вiдшкодування, сплачується пеня з розрахунку подвiйної облiкової ставки Нацiонального банку України, яка дiє протягом перiоду, за який нараховується пеня.

     36.6. Страхувальником або особою, вiдповiдальною за завданi збитки, має бути компенсована сума франшизи, якщо вона була передбачена договором страхування.

     36.7. Рiшення страховика (МТСБУ) про здiйснення або вiдмову у здiйсненнi страхового вiдшкодування (регламентної виплати) може бути оскаржено страхувальником чи особою, яка має право на вiдшкодування, у судовому порядку.

     Стаття 37. Вiдмова у здiйсненнi страхового вiдшкодування (регламентної виплати)

     37.1. Пiдставою для вiдмови у здiйсненнi страхового вiдшкодування (регламентної виплати) є:

     37.1.1. навмиснi дiї особи, вiдповiдальнiсть якої застрахована (страхувальника), водiя транспортного засобу або потерпiлого, спрямованi на настання страхового випадку. Зазначена норма не поширюється на осiб, дiї яких пов'язанi з виконанням ними громадянського чи службового обов'язку, вчиненi у станi необхiдної оборони (без перевищення її меж) або пiд час захисту майна, життя, здоров'я. Квалiфiкацiя дiй таких осiб встановлюється вiдповiдно до закону;

     37.1.2. вчинення особою, вiдповiдальнiсть якої застрахована (страхувальником), водiєм транспортного засобу умисного злочину, що призвiв до страхового випадку (подiї, передбаченої статтею 41 цього Закону);

     37.1.3. невиконання потерпiлим або iншою особою, яка має право на отримання вiдшкодування, своїх обов'язкiв, визначених цим Законом, якщо це призвело до неможливостi страховика (МТСБУ) встановити факт дорожньо-транспортної пригоди, причини та обставини її настання або розмiр заподiяної шкоди;

     37.1.4. неподання заяви про страхове вiдшкодування впродовж одного року, якщо шкода заподiяна майну потерпiлого, i трьох рокiв, якщо шкода заподiяна здоров'ю або життю потерпiлого, з моменту скоєння дорожньо-транспортної пригоди;

     37.1.5. одержання страхувальником повного вiдшкодування шкоди за договором майнового страхування вiд особи, яка її завдала.

     37.2. Рiшення страховика про вiдмову у здiйсненнi страхової виплати повiдомляється страхувальнику у письмовiй формi з обґрунтуванням причин вiдмови.

     37.3. Незадовiльне фiнансове становище страховика (МТСБУ) не є пiдставою для вiдмови у здiйсненнi страхового вiдшкодування (регламентної виплати)";

     10) у статтi 38:

     а) у пiдпунктi 38.1.1 пункту 38.1:

     пiдпункти "а" i "в" викласти в такiй редакцiї:

     "а) якщо вiн керував транспортним засобом у станi алкогольного, наркотичного чи iншого сп'янiння або пiд впливом лiкарських препаратiв, що знижують увагу та швидкiсть реакцiї";

     "в) якщо вiн пiсля дорожньо-транспортної пригоди за його участю самовiльно залишив мiсце пригоди чи вiдмовився вiд проходження вiдповiдно до встановленого порядку огляду щодо стану алкогольного, наркотичного чи iншого сп'янiння або щодо вживання лiкарських препаратiв, що знижують увагу та швидкiсть реакцiї, або вжив алкоголь, наркотики чи лiкарськi препарати, виготовленi на їх основi (крiм тих, що входять до офiцiйно затвердженого складу аптечки або призначенi медичним працiвником)";

     доповнити пiдпунктом "д" такого змiсту:

     "д) якщо страховий випадок настав з використанням забезпеченого транспортного засобу в перiод, не передбачений договором внутрiшнього страхування (при укладеннi договору страхування з умовою використання транспортного засобу в перiод, передбачений договором страхування)";

     б) у пунктi 38.2:

     пiдпункт 38.2.1 пiсля слiв "до власника" доповнити словом "водiя";

     доповнити пiдпунктом 38.2.5 такого змiсту:

     "38.2.5. до особи, визначеної у пунктi 13.1 статтi 13 цього Закону, яка причетна до дорожньо-транспортної пригоди, якщо вона керувала транспортним засобом у станi алкогольного, наркотичного чи iншого сп'янiння або пiд впливом лiкарських препаратiв, що знижують увагу та швидкiсть реакцiї, а також якщо вона вiдмовилася вiд проходження вiдповiдно до встановленого порядку огляду щодо стану алкогольного, наркотичного чи iншого сп'янiння або щодо вживання лiкарських препаратiв, що знижують увагу та швидкiсть реакцiї, та/або вжила алкоголь, наркотики чи лiкарськi препарати, виготовленi на їх основi (крiм тих, що входять до офiцiйно затвердженого складу аптечки або призначенi медичним працiвником), та/або вона керувала транспортним засобом без права на керування транспортним засобом вiдповiдної категорiї, та/або самовiльно залишила мiсце пригоди";

     11) роздiл III доповнити статтею 381 такого змiсту:

     "Стаття 381. Вiдповiдальнiсть за порушення умов страхування

     381.1. У разi якщо страховик здiйснив страхове вiдшкодування за шкоду, заподiяну пiд час використання забезпеченого транспортного засобу, у сферi, що передбачає бiльше значення коригуючого коефiцiєнта, нiж визначено договором страхування, чи водiєм, водiйський стаж якого є меншим, нiж визначено умовами договору страхування, то особа, вiдповiдальна за шкоду, заподiяну внаслiдок дорожньо-транспортної пригоди, зобов'язана компенсувати страховику 50 вiдсоткiв виплаченого страхового вiдшкодування.

     381.2. У разi якщо невиконання (неналежне виконання) особою, вiдповiдальнiсть якої застрахована, водiєм забезпеченого транспортного засобу чи особою, визначеною у пунктi 13.1 статтi 13 цього Закону, обов'язку, передбаченого пунктом 331. 1 статтi 331 цього Закону, призвело до порушення строку здiйснення страхового вiдшкодування (регламентної виплати), страховик (МТСБУ) має право вимагати вiд такої особи компенсацiю в розмiрi 20 вiдсоткiв виплаченого страхового вiдшкодування (регламентної виплати)";

     12) у пунктi 40.3 статтi 40 слова "аварiйних комiсарiв" замiнити словами "аварiйних комiсарiв, експертiв або юридичних осiб, у штатi яких є аварiйнi комiсари чи експерти";

     13) у пунктi 41.4 статтi 41 слова "аварiйних комiсарiв" замiнити словами "аварiйних комiсарiв, експертiв або юридичних осiб, у штатi яких є аварiйнi комiсари чи експерти".

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi через шiсть мiсяцiв з дня його опублiкування.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України у шестимiсячний строк з дня опублiкування цього Закону привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом.

     3. Спецiально уповноваженому органу виконавчої влади у сферi регулювання ринкiв фiнансових послуг у шестимiсячний строк з дня опублiкування цього Закону привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом.

     4. Моторному (транспортному) страховому бюро України встановити зразок повiдомлення про дорожньо-транспортну пригоду та за погодженням з Державною автомобiльною iнспекцiєю Мiнiстерства внутрiшнiх справ України у шестимiсячний строк з дня опублiкування цього Закону розробити та затвердити iнструкцiю щодо заповнення повiдомлення про дорожньо-транспортну пригоду, яка має передбачати типовi схеми дорожньо-транспортних пригод.

Президент України В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
17 лютого 2011 року
N 3045-VI

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.