ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до статтi 38 Закону України "Про ветеринарну медицину"

     Верховна Рада України постановляє:

     1. Внести до статтi 38 Закону України "Про ветеринарну медицину" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2007 р., N 5 - 6, ст. 53) такi змiни:

     1) у частинi першiй слово "Особи" замiнити словами "Юридичнi особи та фiзичнi особи - пiдприємцi";

     2) частини другу - п'яту викласти в такiй редакцiї:

     "2. Строк видачi зазначеного у частинi першiй цiєї статтi дозволу у разi виконання ветеринарно-санiтарних заходiв не може перевищувати 30 робочих днiв з дати надходження вiдповiдної заяви.

     У разi прийняття рiшення про вiдмову у видачi дозволу вiдповiдне письмове повiдомлення надсилається юридичним особам та фiзичним особам - пiдприємцям протягом 30 робочих днiв з дати надходження заяви про видачу дозволу.

     Видача дозволу, його переоформлення, видача дублiката, анулювання дозволу здiйснюються безоплатно.

     3. Юридичнi особи та фiзичнi особи - пiдприємцi, якi проводять заходи iз залученням тварин, повиннi виставити дозвiл на проведення таких заходiв на видному мiсцi за мiсцем проведення.

     4. Дозвiл видається на строк проведення заходу, але не бiльш як на 30 днiв.

     5. Пiдстави для переоформлення та видачi дублiката дозволу встановлюються Законом України "Про дозвiльну систему у сферi господарської дiяльностi".

     2. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

Президент України В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
15 березня 2011 року
N 3131-VI

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.