КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 25 листопада 1999 р. N 2141


Про заходи щодо виконання Угоди мiж Урядом України та Урядом Республiки Узбекистан про поставки продукцiї на еквiвалентнiй взаємопов'язанiй основi у 1999 - 2000 роках

     З метою iнтенсифiкацiї торговельно-економiчних стосункiв з Республiкою Узбекистан у 1999 - 2000 роках, забезпечення бавовняною сировиною пiдприємств легкої промисловостi України, збiльшення експортного потенцiалу пiдприємств iнших галузей Кабiнет Мiнiстрiв України ПОСТАНОВЛЯЄ:

     1. Уповноважити акцiонерне товариство закритого типу "Торговий дiм "Україна - Узбекистан" (далi - АТЗТ "Торговий дiм "Україна - Узбекистан") забезпечувати поставки продукцiї згiдно з Угодою мiж Урядом України та Урядом Республiки Узбекистан про поставки продукцiї на еквiвалентнiй взаємопов'язанiй основi у 1999 - 2000 роках (далi - Угода) з укладенням Генерального контракту з вiдповiдною органiзацiєю, уповноваженою Урядом Республiки Узбекистан.

     2. У разi необхiдностi експортнi поставки продукцiї та сировини до Республiки Узбекистан згiдно з Угодою можуть здiйснюватися суб'єктами пiдприємницької дiяльностi України (субпiдрядниками) на пiдставi укладених з АТЗТ "Торговий дiм "Україна - Узбекистан" договорiв та оформлених у Мiнiстерствi зовнiшнiх економiчних зв'язкiв i торгiвлi нарядiв-замовлень за обов'язкової наявностi у вiтчизняних субпiдрядникiв АТЗТ "Торговий дiм "Україна - Узбекистан" таких документiв:

     належним чином оформленої вантажної митної декларацiї на продукцiю, що експортується згiдно з Угодою;

     наряду-замовлення, зареєстрованого у Мiнiстерствi зовнiшнiх економiчних зв'язкiв i торгiвлi згiдно з iснуючим порядком, та картки реєстрацiї у разi, якщо продукцiя входить до перелiку товарiв, на якi поширюється режим реєстрацiї (облiку) контрактiв вiдповiдно до Указу Президента України вiд 7 листопада 1994 р. N 659 "Про облiк окремих видiв зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв) в Українi", iз змiнами, внесеними Указами Президента України вiд 17 листопада 1994 р. N 681 та вiд 13 сiчня 1995 р. N 45;

     платiжних доручень АТЗТ "Торговий дiм "Україна - Узбекистан" на оплату вiдвантаженої продукцiї у нацiональнiй валютi за цiнами Генерального контракту з обов'язковою позначкою "У рахунок виконання Угоди мiж Урядом України та Урядом Республiки Узбекистан про поставки продукцiї на еквiвалентнiй взаємопов'язанiй основi у 1999 - 2000 роках".

     3. Державнiй митнiй службi забезпечити митне оформлення продукцiї, що вiдвантажується до Республiки Узбекистан та надходить в Україну в рамках Угоди, в тому числi у митному режимi митного складу, передбачивши, зокрема, що поставка бавовни з Республiки Узбекистан буде в основному провадитися через митнi лiцензiйнi склади вiдкритого акцiонерного товариства "Нiкопольський прядильно-нитковий комбiнат" та закритого акцiонерного товариства "Iллiчiвськзовнiштранс".

     4. Мiнiстерству зовнiшнiх економiчних зв'язкiв i торгiвлi вести облiк поставок продукцiї згiдно з Угодою на пiдставi даних, отриманих вiд Державної митної служби та АТЗТ "Торговий дiм "Україна - Узбекистан".

     5. Мiнiстерству транспорту забезпечити першочергове видiлення залiзничних вагонiв та контейнерiв за пред'явленням вантажiв пiдприємствами i органiзацiями, якi уклали договори з АТЗТ "Торговий дiм "Україна - Узбекистан" на вiдвантаження продукцiї до Республiки Узбекистан вiдповiдно до Угоди, без сплати додаткових зборiв за їх видiлення.

     6. Вiдповiдальнiсть за невиконання або неналежне виконання генеральних контрактiв на поставку продукцiї вiд України несе АТЗТ "Торговий дiм "Україна - Узбекистан".

     7. Контроль за виконанням цiєї постанови покласти на Мiнiстра промислової полiтики.

Прем'єр-мiнiстр України В. ПУСТОВОЙТЕНКО

Iнд. 38

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.