ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Податкового кодексу України та про ставки вивiзного (експортного) мита на деякi види зернових культур

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести до Податкового кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., NN 13 - 17, ст. 112) такi змiни:

     1. Пiдпункт 196.1.14 пункту 196.1 статтi 196 виключити.

     2. Пункт 197.9 статтi 197 виключити.

     3. У статтi 263:

     пiдпункт 263.2.3 пункту 263.2 доповнити пiдпунктом "є" такого змiсту:

     "є) обсяги запасiв корисних копалин, що згiдно iз затвердженими в установленому законодавством порядку технiчними проектами (планами) їх розробки залишенi у звiтному (податковому) перiодi в охоронних i бар'єрних цiликах (мiж шахтами), у тому числi у цiликах загальношахтного призначення, для запобiгання обрушенню земної поверхнi, прориву води у гiрничi виробки та збереження наземних або пiдземних об'єктiв";

     пункт 263.9 викласти у такiй редакцiї:

     "263.9. Ставки плати за користування надрами для видобування корисних копалин:

Кориснi копалини Одиниця вимiру За одиницю погашених запасiв корисних копалин
грн
За одиницю видобутих корисних копалин
грн
Вiд вартостi видобутих корисних копалин
%
Кориснi копалини загальнодержавного значення
Горючi кориснi копалини
нафта, конденсат тонн   147,63  
газ природний, у тому числi газ, розчинений у нафтi (нафтовий (попутний) газ), етан, пропан, бутан тис. куб. метрiв   37,78  
вугiлля кам'яне марки антрацит тонн 4,79    
енергетичне та iншi марки кам'яного вугiлля - " - 3,15    
вугiлля буре тонн 0,51    
торф, сапропель - " -   0,53  
Металiчнi руди
залiзна для збагачення - " - 3,27    
залiзна руда для збагачення з вмiстом магнетитового залiза менше 20 вiдсоткiв - " - 0,80    
залiзна багата - " - 10,29    
марганцева - " - 19,50    
титанова (розсипних родовищ) - " - 3,59    
титано-цирконiєва (розсипних родовищ) - " - 6,65    
нiкелева (силiкатна) - " - 8,73    
хромова - " - 9,87    
ртутна - " - 0,53    
уранова - " - 2,87    
золота - " - 14,36    
ванадiю - " - 5,5    
гафнiю - " - 8,5    
бариту - " - 5,8    
Сировина формувальна та для огрудкування залiзорудних концентратiв
глина бентонiтова - " - 3,23    
Сировина вогнетривка
доломiт - " - 10,15    
кварцит та пiсок кварцовий для металургiї - " -     7,50
пiсок формувальний - " - 22,68    
кварцит для виробництва кремнiю - " - 2,37    
сировина високоглиноземна за виключенням глин (кiанiт (дистен), силiманiт, ставролiт) куб. метрiв 1,11    
Сировина флюсова
вапняк (флюсовий) тонн 10,15    
Сировина хiмiчна
сiрчана руда - " - 5,84    
сiль кам'яна (галiт) - " - 5,26    
сiль кам'яна (галiт) для харчової промисловостi - " - 5,26    
сiль калiйно-магнiєва - " -     3,00
крейда для виробництва соди - " - 23,16    
вапняк для цукрової промисловостi - " - 22,92    
крейда для хiмiчної промисловостi тонн 23,06    
Сировина агрохiмiчна
фосфорити (агроруди) - " - 2,07    
Сировина для мiнеральних пiгментiв
сировина для мiнеральних пiгментiв - " - 5,45    
Електро- та радiотехнiчна сировина
графiтова руда - " - 3,48    
пiрофiлiт - " - 30,62    
озокерит - " - 31,01    
Сировина оптична та п'єзооптична
сировина оптична та п'єзооптична кiлограмiв   12,24  
Сировина адсорбцiйна
бентонiт, палигорскiт, цеолiт, сапонiт тонн 3,29    
Сировина абразивна
сировина абразивна - " - 1,88    
Сировина ювелiрна (дорогоцiнне камiння)
бурштин, топаз, морiон, берил тощо кiлограмiв
грамiв
каратiв
    5,00
Сировина ювелiрно-виробна (напiвдорогоцiнне камiння)
сировина ювелiрно-виробна (напiвдорогоцiнне камiння) кiлограмiв     4,00
Сировина виробна
сировина виробна тонн
куб. метрiв
    4,00
Сировина для облицювальних матерiалiв (декоративне камiння)
сировина для облицювальних матерiалiв (декоративне камiння) куб. метрiв     3,00
Сировина скляна та фарфоро-фаянсова
польовий шпат (пегматит) тонн     5,00
пiсок для виробництва скла - " -     7,50
Сировина цементна
сировина цементна - " -   15,27  
Сировина для пиляних стiнових матерiалiв
сировина для пиляних стiнових матерiалiв куб. метрiв     3,00
Сировина петрургiйна та для легких заповнювачiв бетону
перлiт тонн 3,17    
сировина для виробництва мiнеральної вати (андезит, андезито-базальт, базальт) - " -     7,50
Сировина для покриття дорiг
бiтуми - " - 7,58    
Пiдземнi води
мiнеральнi для промислового розливу куб. метрiв   35,31  
мiнеральнi (лiкувальнi та лiкувально-столовi питнi) для внутрiшнього використання лiкувальними закладами - " -   12,74  
мiнеральнi (лiкувальнi) для зовнiшнього використання лiкувальними закладами - " -   8,51  
промисловi (розсiл) - " -   0,83  
теплоенергетичнi (термальнi) - " -   0,69  
прiснi пiдземнi води 100 куб. метрiв   8,04  
Поверхневi води
ропа (лiкувальна, промислова) куб. метрiв   0,77  
Грязi лiкувальнi
грязi лiкувальнi - " -   9,20  
Кориснi копалини мiсцевого значення
Сировина для будiвельного вапна та гiпсу
крейда i вапняк на вапно, крейда будiвельна тонн 22,68    
гiпс - " - 23,12    
Сировина для хiмiчних мелiорантiв ґрунтiв
вапняк - " - 15,03    
Сировина для бутового каменю
сировина для бутового каменю (всi види гiрських порiд, придатнiсть яких визначається державними стандартами, в тому числi для щебеневої продукцiї) - " -     7,50
Сировина пiщано-гравiйна
сировина пiщано-гравiйна - " -     5,00
сировина пiщано-глиниста для закладки вироблених просторiв, будiвництва дорожнiх насипiв, дамб тощо куб. метрiв 1,23    
Глинистi породи
глина тугоплавка тонн     5,00
каолiн первинний - " -     5,00
глина вогнетривка - " -     5,00
каолiн вторинний - " -     5,00
сировина керамзитова - " -     5,00
сировина цегельно-черепична - " -     5,00

"

     II. Затвердити ставки вивiзного (експортного) мита на деякi види зернових культур:

Код товару згiдно з
УКТ ЗЕД
Найменування товару Ставка вивiзного (експортного) мита
1001 10 00 90
1001 90 99 00
Пшениця i сумiш пшеницi та жита (меслин), полба 9 вiдсоткiв, але не менш як 17 євро за 1 тонну
1003 00 90 00 Ячмiнь 14 вiдсоткiв, але не менш як 23 євро за 1 тонну
1005 90 00 00 Кукурудза 12 вiдсоткiв, але не менш як 20 євро за 1 тонну

     З дня набрання чинностi цим Законом товари, зазначенi у цьому роздiлi, вилучаються з режиму вiльної торгiвлi з iноземними державами, про що Кабiнет Мiнiстрiв України у мiсячний строк iнформує iноземнi держави.

     III. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з 1 числа мiсяця, що настає за мiсяцем, в якому вiн опублiкований.

     2. Роздiл II цього Закону дiє до 1 сiчня 2012 року.

Президент України В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
19 травня 2011 року
N 3387-VI

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.