ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

04.07.2011 N 12/1-12.1/827-ЕП

 

Начальникам Київської регiональної митницi, митниць


Про ввезення громадянами - резидентами транспортних засобiв з метою транзиту

     У зв'язку зi зверненнями митних органiв та з метою забезпечення єдиного пiдходу до митного оформлення транспортних засобiв, що перемiщуються громадянами через митний кордон України, iнформуємо.

     Умови та порядок ввезення громадянами транспортних засобiв (далi - ТЗ) на митну територiю України встановлено Законом України вiд 13.09.2001 N 2681-III "Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарiв та транспортних засобiв, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територiю України" (далi - Закон).

     Вiдповiдно до вимог статтi 12 Закону громадянам-резидентам дозволяється ввозити ТЗ з метою транзиту через територiю України за умови письмового декларування в порядку, передбаченому для громадян, та внесення такими громадянами на рахунок митного органу, що здiйснив пропуск таких ТЗ на митну територiю України, грошової застави у сумi податкiв, що пiдлягають сплатi при ввезеннi таких ТЗ на митну територiю України з метою вiльного використання.

     Цi положення не поширюються на ТЗ, що зареєстрованi постiйно у вiдповiдних реєстрацiйних органах iноземних держав громадянами-резидентами та їм належать, що пiдтверджується вiдповiдним документом про право власностi на такий ТЗ.

     Статтею 321 Цивiльного кодексу України (далi - Кодекс) встановлено, що право власностi є непорушним. Нiхто не може бути протиправно позбавлений цього права чи обмежений у його здiйсненнi. Особа може бути позбавлена права власностi або обмежена у його здiйсненнi лише у випадках i в порядку, встановлених законом.

     Вiдповiдно до положень статтi 355 Кодексу майно, що є у власностi двох або бiльше осiб (спiввласникiв), належить їм на правi спiльної власностi (спiльне майно).

     Майно може належати особам на правi спiльної часткової або на правi спiльної сумiсної власностi.

     Згiдно з нормами статей 368, 369 Кодексу спiльна власнiсть двох або бiльше осiб без визначення часток кожного з них у правi власностi є спiльною сумiсною власнiстю.

     Спiввласники майна, що є у спiльнiй сумiснiй власностi, володiють i користуються ним спiльно, якщо iнше не встановлено домовленiстю мiж ними. Розпоряджання майном, що є у спiльнiй сумiснiй власностi, здiйснюється за згодою всiх спiввласникiв.

     Враховуючи викладене, у разi ввезення з метою транзиту через територiю України громадянином-резидентом ТЗ, що йому належить на правi спiльної власностi (спiввласником) за наявностi документiв, що пiдтверджують право власностi спiввласникiв та за умови дотримання встановлених законодавством вимог, пропуск ТЗ вiдповiдно до статтi 12 Закону здiйснюється без застосування фiнансової гарантiї (внесення грошової застави).

Директор Департаменту органiзацiї митного контролю та оформлення С.М.Сьомка
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.