ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про особливостi провадження у справах про адмiнiстративнi правопорушення в перiод проведення фiнальної частини чемпiонату Європи 2012 року з футболу в Українi

     Цей Закон встановлює особливостi провадження у справах про адмiнiстративнi правопорушення, вчиненi в перiод проведення фiнальної частини чемпiонату Європи 2012 року з футболу в Українi, а також особливостi примусового видворення за межi України iноземцiв та осiб без громадянства, якi постiйно не проживають в Українi, за вчинення таких правопорушень.

     Стаття 1. Сфера дiї Закону

     1. Провадження у справах про адмiнiстративнi правопорушення, передбаченi статтями 44, 51, 512, 173, 1731, 174, 1751, 178, частинами першою i другою статтi 181, статтями 185, 1851, 1857, 1859, 190, 191, 1953 i 1956 Кодексу України про адмiнiстративнi правопорушення, вчиненi в перiод проведення фiнальної частини чемпiонату Європи 2012 року з футболу в Українi, здiйснюється вiдповiдно до Кодексу України про адмiнiстративнi правопорушення з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

     2. Примусове видворення iноземцiв та осiб без громадянства, якi постiйно не проживають в Українi, що вчинили адмiнiстративнi правопорушення, зазначенi у частинi першiй цiєї статтi, здiйснюється вiдповiдно до Закону України "Про правовий статус iноземцiв та осiб без громадянства" з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

     Стаття 2. Особливостi провадження у справах про адмiнiстративнi правопорушення

     1. Протокол про адмiнiстративнi правопорушення, зазначенi у частинi першiй статтi 1 цього Закону, складається уповноваженими на те особами, визначеними у статтi 255 Кодексу України про адмiнiстративнi правопорушення.

     2. Пiсля складення протоколу про адмiнiстративне правопорушення з метою забезпечення своєчасного розгляду справи та виконання постанови по справi про адмiнiстративне правопорушення уповноваженi на те органи (посадовi особи) здiйснюють адмiнiстративне затримання з подальшим доставленням особи, яка вчинила адмiнiстративне правопорушення, до органу (посадової особи), уповноваженого розглядати справу про адмiнiстративне правопорушення.

     3. Протокол про адмiнiстративне правопорушення, зазначене у частинi першiй статтi 1 цього Закону, разом з iншими матерiалами справи передається органу (посадовiй особi), уповноваженому розглядати справу про адмiнiстративне правопорушення, пiд час доставлення особи, яка притягається до адмiнiстративної вiдповiдальностi.

     4. Адмiнiстративне затримання особи, яка вчинила адмiнiстративне правопорушення, зазначене у частинi першiй статтi 1 цього Закону, може тривати не бiльше однiєї доби.

     Стаття 3. Особливостi розгляду справ про адмiнiстративнi правопорушення, оголошення, оскарження постанов та звернення їх до виконання

     1. Справи про адмiнiстративнi правопорушення, зазначенi у частинi першiй статтi 1 цього Закону, розглядаються за мiсцем їх вчинення протягом однiєї доби.

     2. Справи про адмiнiстративнi правопорушення, зазначенi у частинi першiй статтi 1 цього Закону, вчиненi на територiї спортивної споруди пiд час проведення масового спортивного або iншого культурно-видовищного заходу, розглядаються на територiї спортивної споруди у спецiально обладнаних примiщеннях протягом однiєї доби. Для тримання осiб, якi притягуються до адмiнiстративної вiдповiдальностi, до розгляду справ на територiї спортивних споруд облаштовуються окремi примiщення.

     3. Постанова по справi про адмiнiстративне правопорушення оголошується негайно пiсля закiнчення розгляду справи. Копiя постанови негайно пiд розписку вручається особi, стосовно якої її винесено, а також органу внутрiшнiх справ.

     4. Постанова по справi про адмiнiстративне правопорушення пiдлягає негайному виконанню з моменту її винесення.

     5. Скаргу на постанову по справi про адмiнiстративне правопорушення може бути подано протягом трьох днiв з дня винесення постанови. Скарга на постанову по справi про адмiнiстративне правопорушення розглядається уповноваженими органами (посадовими особами) протягом однiєї доби з дня її надходження.

     Стаття 4. Заборона вiдвiдувати масовi спортивнi або iншi культурно-видовищнi заходи

     1. Уповноважений орган (посадова особа) пiд час розгляду справ про адмiнiстративнi правопорушення, зазначенi у частинi першiй статтi 1 цього Закону, на територiї спортивної споруди пiд час проведення масового спортивного або iншого культурно-видовищного заходу з урахуванням характеру вчиненого правопорушення та особи, яка його вчинила, може встановити заборону щодо вiдвiдування особами, якi вчинили зазначенi правопорушення, масових спортивних або iнших культурно-видовищних заходiв на територiї спортивних споруд на перiод проведення фiнальної частини чемпiонату Європи 2012 року з футболу в Українi.

     2. Виконання постанови про заборону вiдвiдувати масовi спортивнi або iншi культурно-видовищнi заходи на територiї спортивних споруд покладається на органи внутрiшнiх справ.

     3. Органи внутрiшнiх справ створюють та забезпечують ведення облiку осiб, яким заборонено вiдвiдувати масовi спортивнi або iншi культурно-видовищнi заходи на територiї спортивних споруд, у визначеному законом порядку.

     4. У мiсцях проходу глядачiв до спортивних споруд встановлюються спецiальнi електроннi пристрої iдентифiкацiї глядачiв з метою виявлення осiб, яким заборонено вiдвiдувати масовi спортивнi або iншi культурно-видовищнi заходи на територiї спортивних споруд.

     Стаття 5. Особливостi примусового видворення

     1. Iноземцi та особи без громадянства, якi постiйно не проживають на територiї України, що вчинили адмiнiстративнi правопорушення, зазначенi у частинi першiй статтi 1 цього Закону, з урахуванням характеру вчиненого правопорушення та особи порушника пiсля виконання адмiнiстративного стягнення можуть бути примусово видворенi за межi України за рiшенням суду в порядку, встановленому Кодексом адмiнiстративного судочинства України.

     Стаття 6. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi одночасно з початком перiоду проведення фiнальної частини чемпiонату Європи 2012 року з футболу в Українi i втрачає чиннiсть через 30 днiв пiсля його закiнчення.

     2. Роздiл VII "Прикiнцевi та перехiднi положення" Кодексу адмiнiстративного судочинства України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., N 35 - 37, ст. 446) доповнити пунктом 111 такого змiсту:

     "111. Пiсля винесення постанови про накладення адмiнiстративного стягнення щодо iноземця чи особи без громадянства, якi постiйно не проживають в Українi, вiдповiдно до Закону України "Про особливостi провадження у справах про адмiнiстративнi правопорушення в перiод проведення фiнальної частини чемпiонату Європи 2012 року з футболу в Українi" за правопорушення, зазначене у частинi першiй статтi 1 цього Закону, та за наявностi достатнiх пiдстав орган внутрiшнiх справ негайно звертається до вiдповiдного окружного адмiнiстративного суду за мiсцем вчинення правопорушення для вирiшення питання про примусове видворення iноземця чи особи без громадянства, якi постiйно не проживають на територiї України, за межi України.

     Адмiнiстративнi справи, передбаченi абзацом першим цього пункту, розглядаються невiдкладно суддею одноособово за участю осiб, стосовно яких вирiшується питання про примусове видворення за межi України.

     У разi вчинення iноземцями або особами без громадянства, якi постiйно не проживають на територiї України, адмiнiстративних правопорушень, зазначених у частинi першiй статтi 1 Закону України "Про особливостi провадження у справах про адмiнiстративнi правопорушення в перiод проведення фiнальної частини чемпiонату Європи 2012 року з футболу в Українi", на територiї спортивної споруди пiд час проведення масового спортивного або iншого культурно-видовищного заходу адмiнiстративнi справи про їх примусове видворення розглядаються вiдповiдним окружним адмiнiстративним судом за мiсцезнаходженням спортивної споруди. Цi справи розглядаються невiдкладно суддею одноособово на територiї спортивної споруди у спецiально обладнаних примiщеннях за участю зазначених осiб.

     Постанова адмiнiстративного суду про примусове видворення iноземця чи особи без громадянства за межi України пiдлягає негайному виконанню.

     Постанова адмiнiстративного суду може бути оскаржена в порядку, передбаченому цим Кодексом.

     Копiї судового рiшення невiдкладно видаються особам, якi брали участь у справi".

     3. Кабiнету Мiнiстрiв України у мiсячний строк з дня опублiкування цього Закону привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Президент України В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
5 липня 2011 року
N 3568-VI

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.