ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Податкового кодексу України щодо стимулювання iнвестицiй у вiтчизняну економiку

     Верховна Рада України постановляє:

     1. Внести до Податкового кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., NN 13 - 17, ст. 112) такi змiни:

     1) у статтi 98:

     назву доповнити словами "або передачi цiлiсного майнового комплексу державного чи комунального пiдприємства в оренду чи концесiю";

     у пунктi 98.2:

     в абзацi першому слово "його" замiнити словами "або цiлiсний майновий комплекс державного чи комунального пiдприємства передається в оренду чи концесiю";

     доповнити пiдпунктом 98.2.4 такого змiсту:

     "98.2.4. у разi передачi в оренду чи концесiю цiлiсного майнового комплексу державного або комунального пiдприємства платник податкiв - орендар чи концесiонер пiсля прийняття цiлiсного майнового комплексу державного або комунального пiдприємства в оренду чи концесiю набуває усiх прав i обов'язкiв щодо погашення грошових зобов'язань чи податкового боргу, якi виникли у державного або комунального пiдприємства до передачi цiлiсного майнового комплексу в оренду чи концесiю";

     останнє речення пункту 98.3 виключити;

     пункт 98.9 доповнити словами "а у разi отримання цiлiсного майнового комплексу державного або комунального пiдприємства в оренду чи концесiю сума перевищення перераховується в розпорядження платника податкiв - орендаря чи концесiонера згiдно з передаточним балансом або актом";

     2) у статтi 153:

     пiдпункт 153.3.5 пункту 153.3 доповнити пiдпунктом "д" такого змiсту:

     "д) платником податку, прибуток якого звiльнений вiд оподаткування вiдповiдно до положень цього Кодексу, у розмiрi прибутку, звiльненого вiд оподаткування у перiодi, за який виплачуються дивiденди";

     у пунктi 153.7:

     абзац перший викласти в такiй редакцiї:

     "153.7. Оподаткування операцiй лiзингу (оренди), концесiї здiйснюється в такому порядку";

     доповнити абзацом одинадцятим такого змiсту:

     "Отримання майна в концесiю не змiнює податкових зобов'язань концесiонера. При цьому концесiонер збiльшує суму витрат на суму нарахованого концесiйного платежу за наслiдками податкового перiоду, в якому здiйснюється таке нарахування";

     3) пункт 196.1 статтi 196 доповнити пiдпунктом 196.1.15 такого змiсту:

     "196.1.15. оплати орендної плати чи концесiйного платежу за договорами вiдповiдно оренди чи концесiї цiлiсного майнового комплексу державного чи комунального пiдприємства (його структурного пiдроздiлу), якщо орендодавцями чи концесiєдавцями за договорами виступають органи державної влади чи органи мiсцевого самоврядування, а платежi вiдповiдно до закону зараховуються до Державного бюджету України або мiсцевого бюджету";

     4) у пунктi 8 пiдроздiлу 4 роздiлу XX "Перехiднi положення":

     в абзацi першому слова "протягом одного року з дня набрання чинностi роздiлом III цього Кодексу" замiнити словами "до 31 грудня 2012 року";

     доповнити абзацом четвертим такого змiсту:

     "На перiод дiї порядку оподаткування доходiв вiд страхової дiяльностi, передбаченого цим пунктом, доходи страховика вiд iншої дiяльностi, не пов'язаної iз страховою дiяльнiстю, а також доходи, одержанi страховиком-цедентом у звiтному перiодi вiд перестраховикiв за договорами перестрахування, зменшенi на суму здiйснених страховиком-цедентом страхових виплат (страхового вiдшкодування) у частинi (у межах часток), в якiй перестраховик несе вiдповiдальнiсть згiдно з укладеними iз страховиком-цедентом договорами перестрахування, оподатковуються в порядку, строки i за правилами, передбаченими цим Кодексом, за ставкою, визначеною вiдповiдно до пункту 151.1 статтi 151 цього Кодексу".

     2. Цей Закон набирає чинностi з 1 сiчня 2012 року.

Президент України В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
17 листопада 2011 року
N 4057-VI

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.