ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо гуманiзацiї вiдповiдальностi за правопорушення у сферi господарської дiяльностi

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести до законодавчих актiв такi змiни:

     1. У Кримiнально-процесуальному кодексi України:

     1) частину першу статтi 27 викласти в такiй редакцiї:

     "Справи про злочини, передбаченi статтею 125, частиною 1 статтi 126, а також справи про злочини, передбаченi статтею 2031, частиною 1 статтi 206, статтями 219, 229, 231 - 2322, 356 Кримiнального кодексу України щодо дiй, якими заподiяно шкоду правам та iнтересам окремих громадян, порушуються не iнакше як за скаргою потерпiлого, якому i належить у такому разi право пiдтримувати обвинувачення. Зазначенi справи пiдлягають закриттю, якщо потерпiлий примириться з обвинуваченим, пiдсудним. Примирення може статися лише до видалення суду в нарадчу кiмнату для постановлення вироку. У справах про злочини, передбаченi статтею 125, частиною 1 статтi 126, а також статтею 356 Кримiнального кодексу України щодо дiй, якими заподiяно шкоду правам та iнтересам окремих громадян, дiзнання i досудове слiдство не провадяться";

     2) текст статтi 272 викласти в такiй редакцiї:

     "Якщо дiянням, передбаченим статтею 2031, частиною 1 статтi 206, статтями 219, 229, 231 - 2322, 356, 3641, 3651 або 3652 Кримiнального кодексу України, завдано шкоди виключно iнтересам юридичної особи приватного права незалежно вiд органiзацiйно-правової форми, порушення кримiнальної справи здiйснюється за заявою власника (спiввласника) цiєї юридичної особи чи за його згодою. В iнших випадках притягнення до кримiнальної вiдповiдальностi винної особи здiйснюється на загальних пiдставах";

     3) статтю 106 пiсля частини другої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "Орган дiзнання вправi затримати особу, пiдозрювану у вчиненнi злочину, за який передбачено основне покарання у видi штрафу в розмiрi понад три тисячi неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, виключно у випадку, якщо пiдозрюваний не виконав обов'язкiв, пов'язаних iз застосуванням до нього запобiжного заходу, у тому числi обов'язкiв, передбачених статтею 1491 цього Кодексу, або не виконав у встановленому порядку вимог щодо внесення коштiв як застави та надання документа, що це пiдтверджує".

     У зв'язку з цим частини третю - одинадцяту вважати вiдповiдно частинами четвертою - дванадцятою;

     4) у частинi першiй статтi 111 слова "зазначенi у частинi" замiнити словами "зазначенi в останньому реченнi частини";

     5) у статтi 112:

     у частинах першiй i другiй цифри "234, 235" виключити;

     у частинi другiй:

     слова та цифри "частиною 2 статтi 203, статтями", "207", "214, 215, 217", "220, 221", "223", "частиною 2 статтi 225, частиною 2 статтi 226, статтями", "228" виключити;

     слово та цифри "статтею 204" замiнити цифрами "204";

     у частинi четвертiй цифри "207, 208", "218", "203", "215, 220, 221" виключити;

     у частинi п'ятiй слова та цифри "статтями 191, 202" замiнити словом та цифрами "статтею 191";

     6) доповнити статтею 1491 такого змiсту:

     "Стаття 1491. Обов'язки, що можуть бути покладенi на особу при обраннi запобiжного заходу, не пов'язаного з триманням пiд вартою

     При обраннi запобiжного заходу, не пов'язаного з триманням пiд вартою, орган дiзнання, слiдчий, прокурор, суддя, суд має право покласти на пiдозрюваного, обвинуваченого, пiдсудного, засудженого один або декiлька таких обов'язкiв:

     1) з'являтися на виклик до органу дiзнання, досудового слiдства, прокурора або суду, а в разi неможливостi з'явитися через поважнi причини - завчасно повiдомляти про це посадову особу або орган, що здiйснив виклик;

     2) не вiдлучатися iз населеного пункту, в якому вiн зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слiдчого або органу, у провадженнi якого знаходиться кримiнальна справа;

     3) повiдомляти службову особу або орган, у провадженнi якого знаходиться кримiнальна справа, про змiну свого мiсця проживання та/або мiсця роботи;

     4) утримуватися вiд спiлкування iз визначеною особою або спiлкуватися з нею з дотриманням визначених умов;

     5) не вiдвiдувати визначенi мiсця;

     6) здати на зберiгання до вiдповiдних органiв державної влади свiй паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, iншi документи, що дають право на виїзд з України i в'їзд в Україну, якi повертаються негайно пiсля скасування вiдповiдного запобiжного заходу або покладеного обов'язку.

     Обов'язки визначаються з урахуванням вiку особи, стану її здоров'я, сiмейного i матерiального стану, виду дiяльностi, мiсця проживання та iнших обставин, що її характеризують";

     7) статтi 1541 та 165 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 1541. Застава

     Застава полягає у внесеннi коштiв у нацiональнiй грошовiй одиницi на спецiальний рахунок, визначений у порядку, затвердженому Кабiнетом Мiнiстрiв України, з метою забезпечення належної поведiнки особи, щодо якої застосовано запобiжний захiд, її явки за викликом до органу дiзнання, слiдчого, прокурора або суду, а також виконання iнших покладених на неї обов'язкiв, передбачених статтею 1491 цього Кодексу, з умовою звернення внесених коштiв у доход держави в разi невиконання цих обов'язкiв.

     Застава може бути внесена як самим пiдозрюваним, обвинуваченим, пiдсудним, так i iншою фiзичною чи юридичною особою (за винятком юридичних осiб державної або комунальної власностi або тих, що фiнансуються з мiсцевого, державного бюджету, бюджету Автономної Республiки Крим, або у статутному капiталi яких є частка державної, комунальної власностi або яка належить державному, комунальному суб'єкту господарювання).

     Розмiр застави визначається суддею, судом з урахуванням обставин справи, майнового стану та iнших даних про пiдозрюваного, обвинуваченого, пiдсудного.

     Розмiр застави визначається у таких межах:

     1) щодо особи, пiдозрюваної чи обвинуваченої у вчиненнi злочину невеликої або середньої тяжкостi, - вiд трьохсот до тисячi неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян;

     2) щодо особи, пiдозрюваної чи обвинуваченої у вчиненнi тяжкого злочину, - вiд тисячi до чотирьох тисяч п'ятисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян;

     3) щодо особи, пiдозрюваної чи обвинуваченої у вчиненнi особливо тяжкого злочину, - вiд чотирьох тисяч п'ятисот до сiмнадцяти тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     У виключних випадках, якщо суддя, суд установить, що застава у визначених у пунктi 3 частини четвертої цiєї статтi межах не забезпечить виконання зобов'язань особою, яка пiдозрюється чи обвинувачується у вчиненнi особливо тяжкого злочину, застава може бути застосована у розмiрi, який перевищує сiмнадцять тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян. У всiх випадках розмiр застави не може бути меншим вiд розмiру цивiльного позову, розмiру майнової шкоди, завданої злочином, або розмiру отриманого внаслiдок вчинення злочину доходу, обґрунтованих достатнiми доказами. Суддя, суд, установивши, що особа пiдозрюється або обвинувачується у вчиненнi злочину у спiвучастi i її роль у його вчиненнi є незначною, може визначити щодо неї розмiр застави згiдно вимог частини четвертої цiєї статтi без врахування розмiру цивiльного позову, розмiру майнової шкоди, завданої злочином, або розмiру отриманого внаслiдок вчинення злочину доходу.

     Не пiзнiше п'яти днiв з дня обрання стосовно особи запобiжного заходу у виглядi застави вона зобов'язана внести або забезпечити внесення iншою фiзичною чи юридичною особою коштiв на вiдповiдний рахунок та надати документ, що це пiдтверджує, посадовiй особi або органу, в провадженнi яких знаходиться кримiнальна справа. Невчинення зазначених дiй у встановлений строк є пiдставою для розгляду питання про обрання у вiдношеннi особи iншого запобiжного заходу в порядку, встановленому цим Кодексом. З моменту обрання запобiжного заходу у виглядi застави, в тому числi до фактичного внесення коштiв на вiдповiдний рахунок, пiдозрюваний, обвинувачений, пiдсудний зобов'язаний виконувати покладенi на нього обов'язки, невиконання яких тягне за собою наслiдки, передбаченi в разi невиконання ним обов'язкiв, пов'язаних iз застосуванням запобiжного заходу у виглядi застави.

     При внесеннi застави пiдозрюваному, обвинуваченому, пiдсудному роз'яснюються його обов'язки i наслiдки їх невиконання, а заставодавцю - у вчиненнi якого злочину пiдозрюється чи обвинувачується особа, щодо якої застосовується запобiжний захiд, i що в разi невиконання нею своїх обов'язкiв застава буде звернена в доход держави.

     Заставодавець може вiдмовитися вiд узятих на себе зобов'язань до виникнення пiдстав для звернення застави в доход держави. У цьому випадку вiн забезпечує явку пiдозрюваного, обвинуваченого, пiдсудного до органу дiзнання, досудового слiдства, прокурора або суду для замiни йому запобiжного заходу на iнший. Застава повертається лише пiсля обрання нового запобiжного заходу.

     Якщо пiдозрюваний, обвинувачений, пiдсудний, будучи належним чином повiдомлений, не з'явився за викликом до органу дiзнання, досудового слiдства чи суду без поважних причин або не повiдомив про причини своєї неявки, або порушив iншi покладенi на нього обов'язки, передбаченi статтею 1491 цього Кодексу, застава звертається в доход держави.

     Питання про звернення застави в доход держави вирiшується пiд час дiзнання, досудового слiдства в судовому засiданнi суддею за клопотанням органу дiзнання або слiдчого, погодженим iз прокурором, або прокурора, а пiсля надходження справи до суду - судом у судовому засiданнi при розглядi справи або в iншому судовому засiданнi за клопотанням прокурора або за iнiцiативою суддi, суду. В судове засiдання викликається заставодавець для дачi пояснень. Неявка без поважних причин заставодавця в судове засiдання не перешкоджає розгляду питання про звернення застави в доход держави. За результатами розгляду питання про звернення застави в доход держави суддя виносить постанову, а суд - ухвалу. На постанову суддi до апеляцiйного суду прокурором, пiдозрюваним, обвинуваченим, заставодавцем протягом трьох дiб iз дня її винесення може бути подано апеляцiю.

     У випадку звернення застави в доход держави пiд час досудового слiдства орган дiзнання, слiдчий у встановленому цим Кодексом порядку вирiшує питання про застосування або iнiцiювання застосування стосовно пiдозрюваного, обвинуваченого запобiжного заходу у виглядi застави у бiльшому розмiрi або iншого запобiжного заходу. У випадку звернення застави в доход держави пiд час судового провадження суд обирає пiдсудному запобiжний захiд у виглядi застави у бiльшому розмiрi або iнший запобiжний захiд.

     Питання про повернення застави заставодавцю вирiшується пiд час дiзнання, досудового слiдства в судовому засiданнi суддею за клопотанням заставодавця, а пiсля надходження справи до суду - судом у судовому засiданнi при розглядi справи або в iншому судовому засiданнi. Застава, внесена пiдозрюваним, обвинуваченим, пiдсудним, може бути звернена судом на виконання вироку в частинi майнових стягнень";

     "Стаття 165. Загальнi положення щодо порядку застосування, скасування i змiни запобiжного заходу

     Запобiжнi заходи у виглядi застави, взяття пiд варту застосовуються лише за вмотивованою постановою суддi чи ухвалою суду. Iншi запобiжнi заходи застосовуються за постановою органу дiзнання, слiдчого, прокурора, суддi або за ухвалою суду. Обов'язки, передбаченi статтею 1491 цього Кодексу та покладенi на особу суддею, судом, можуть бути змiненi чи скасованi лише постановою суддi або ухвалою суду.

     Замiна одного запобiжного заходу iншим або його скасування, змiна або скасування обов'язкiв, передбачених статтею 1491 цього Кодексу та покладених на особу, здiйснюється органом дiзнання, слiдчим, прокурором, суддею чи судом з додержанням вимог, передбачених частиною першою цiєї статтi.

     У разi закриття справи, закiнчення строку тримання пiд вартою, якщо цей строк не продовжено в установленому законом порядку, та в iнших випадках звiльнення особи з-пiд варти на стадiї досудового слiдства здiйснюється на пiдставi постанови органу дiзнання чи слiдчого, якi проводять досудове слiдство у справi, або прокурора, про що вони негайно повiдомляють суд, який обрав цей запобiжний захiд. Звiльнення з-пiд варти у кримiнальних справах, що знаходяться в судовому провадженнi, здiйснюється лише за рiшенням суддi або суду.

     Обов'язки, передбаченi статтею 1491 цього Кодексу та покладенi на особу при застосуваннi запобiжного заходу, скасовуються або змiнюються, коли в них вiдпаде необхiднiсть або коли виникне необхiднiсть в їх змiнi. Запобiжний захiд скасовується або змiнюється, коли вiдпаде необхiднiсть у запобiжному заходi або в ранiше застосованому запобiжному заходi.

     Запобiжний захiд, крiм застави або взяття особи пiд варту, обраний прокурором, може бути скасовано або змiнено слiдчим або органом дiзнання лише за згодою прокурора.

     У справах про злочини, за якi передбачено основне покарання у видi штрафу понад три тисячi неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, до пiдозрюваного, обвинуваченого, пiдсудного може бути застосовано запобiжний захiд лише у виглядi застави або взяття пiд варту у випадках та в порядку, передбачених цiєю главою";

     8) у статтi 155:

     частину першу викласти в такiй редакцiї:

     "Взяття пiд варту як запобiжний захiд може бути застосовано:

     1) у справах про злочини, за якi законом передбачено основне покарання у видi штрафу в розмiрi понад три тисячi неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, - виключно у випадках, якщо пiдозрюваний, обвинувачений, пiдсудний не виконав обов'язкiв, пов'язаних iз ранiше застосованим до нього запобiжним заходом, у тому числi обов'язкiв, передбачених статтею 1491 цього Кодексу, або не виконав у встановленому порядку вимог щодо внесення коштiв як застави та надання документа, що це пiдтверджує;

     2) у справах про злочини, за якi законом передбачено покарання у видi позбавлення волi на строк не бiльше трьох рокiв, - виключно у випадках, коли пiдозрюваний, обвинувачений, пiдсудний, перебуваючи на волi, переховувався вiд органiв дiзнання, досудового слiдства чи суду, перешкоджав установленню iстини у справi, продовжив злочинну дiяльнiсть або не виконав обов'язкiв, пов'язаних iз ранiше застосованим до нього запобiжним заходом, у тому числi обов'язкiв, передбачених статтею 1491 цього Кодексу;

     3) у справах про злочини, за якi законом передбачено покарання у видi позбавлення волi на строк понад три роки";

     пiсля частини першої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "Запобiжний захiд у виглядi взяття пiд варту не може бути застосовано до ранiше не судимої особи, яка пiдозрюється чи обвинувачується у вчиненнi злочину, за який передбачено покарання у видi позбавлення волi на строк до п'яти рокiв, за винятком випадкiв, коли ця особа, перебуваючи на волi, переховувалася вiд органiв дiзнання, досудового слiдства чи суду, перешкоджала встановленню iстини у справi або продовжила злочинну дiяльнiсть".

     У зв'язку з цим частини другу - сьому вважати вiдповiдно частинами третьою - восьмою;

     9) частину другу статтi 1651 доповнити реченням такого змiсту: "У разi покладення на особу, скасування або змiни обов'язкiв, передбачених статтею 1491 цього Кодексу, у постановi (ухвалi) про застосування або змiну запобiжного заходу також зазначаються вiдповiднi обов'язки";

     10) у статтi 1652:

     частини першу i другу викласти в такiй редакцiї:

     "На стадiї досудового слiдства запобiжний захiд, за винятком запобiжних заходiв у виглядi застави або взяття пiд варту, обирає орган дiзнання, слiдчий, прокурор.

     Якщо орган дiзнання, слiдчий вважає, що є пiдстави для обрання запобiжного заходу у виглядi застави або взяття пiд варту, вiн вносить за згодою прокурора подання до суду. Таке ж подання вправi внести прокурор. При вирiшеннi цього питання прокурор зобов'язаний ознайомитися з усiма матерiалами, що дають пiдстави для обрання запобiжного заходу у виглядi застави або взяття пiд варту, перевiрити законнiсть одержання доказiв, їх достатнiсть для обвинувачення";

     пункт 2 частини п'ятої викласти в такiй редакцiї:

     "2) про обрання пiдозрюваному, обвинуваченому запобiжного заходу";

     доповнити частиною десятою такого змiсту:

     "При обраннi запобiжного заходу, не пов'язаного з триманням пiд вартою, службова особа або орган, що приймає вiдповiдне рiшення, визначає необхiднiсть покладення на особу обов'язкiв, передбачених статтею 1491 цього Кодексу, та в разi встановлення такої необхiдностi визначає конкретнi обов'язки, що покладаються на особу";

     11) пункт 71 частини першої статтi 227 викласти в такiй редакцiї:

     "71) дає згоду або подає до суду подання про обрання запобiжного заходу у виглядi застави або взяття пiд варту, а також про продовження строку тримання пiд вартою в порядку, встановленому цим Кодексом";

     12) у частинi другiй статтi 229 слова "у виглядi взяття пiд варту" замiнити словами "у виглядi застави або взяття пiд варту";

     13) частину другу статтi 274 пiсля слiв "При обраннi запобiжного заходу у виглядi" доповнити словами "застави або";

     14) у статтi 409:

     частини першу i третю викласти в такiй редакцiї:

     "Питання про всякого роду сумнiви i протирiччя, що виникають при виконаннi вироку, включаючи визначення розмiру i розподiлення судових витрат, якщо суд не вирiшив цих питань, вирiшуються судом, який постановив вирок";

     "Питання приведення у вiдповiднiсть iз новим законом, який звiльняє вiд покарання або пом'якшує покарання, вироку щодо осiб, якi вiдбувають покарання, вирiшується ухвалою суду за мiсцем вiдбування покарання";

     частину другу виключити;

     15) статтю 410 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 410. Порядок замiни штрафу покаранням у видi громадських робiт, виправних робiт або позбавлення волi, виправних робiт штрафом, обмеження волi чи позбавлення волi службовим обмеженням, позбавлення волi триманням у дисциплiнарному батальйонi

     Питання про замiну покарання у видi штрафу громадськими роботами, виправними роботами або позбавленням волi вiдповiдно до частини п'ятої статтi 53 Кримiнального кодексу України вирiшуються суддею суду, який постановив вирок.

     Питання про замiну покарання у видi виправних робiт штрафом вiдповiдно до частини третьої статтi 57 Кримiнального кодексу України, обмеження волi чи позбавлення волi службовим обмеженням для вiйськовослужбовцiв вiдповiдно до частини першої статтi 58 Кримiнального кодексу України, позбавлення волi триманням у дисциплiнарному батальйонi вiдповiдно до частини першої статтi 62 Кримiнального кодексу України вирiшуються суддею районного (мiського) суду за мiсцем виконання вироку за поданням органу, що вiдає вiдбуванням покарання, або за клопотанням колективу.

     Усi питання, передбаченi цiєю статтею, розглядаються за участю прокурора, представника органу, що вiдає виконанням покарання, i, як правило, засудженого.

     Якщо справа розглядається судом за поданням адмiнiстрацiї установи виконання покарань, погодженим iз спостережною комiсiєю або службою у справах неповнолiтнiх, суд повiдомляє вiдповiдну комiсiю про час i мiсце розгляду подання.

     Пiсля доповiдi в справi суд заслуховує пояснення викликаних осiб i висновок прокурора, потiм у нарадчiй кiмнатi виносить постанову.

     На постанову суду з питань, визначених у цiй статтi, протягом семи дiб з дня її оголошення прокурор, засуджений вправi подати апеляцiї до апеляцiйного суду";

     16) частину першу статтi 414 викласти у такiй редакцiї:

     "Клопотання осiб, якi вiдбули покарання, i колективу пiдприємства, установи чи органiзацiї про дострокове зняття судимостi вiдповiдно до статтi 91 Кримiнального кодексу України розглядаються суддею суду, який постановив вирок";

     17) у статтi 425 слова та цифри "частиною 1 статтi 202, частиною 1 статтi 203" та "частиною 1 статтi 225, частиною 1 статтi 226" виключити.

     2. У Кодексi України про адмiнiстративнi правопорушення (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

     1) доповнити статтями 1351, 1621, 1622, 1623, 16415, 16416, 16614 - 16618, 1712 та 1893 такого змiсту:

     "Стаття 1351. Пiдроблення проїзних квиткiв i знакiв поштової оплати

     Виготовлення з метою збуту, збут або використання завiдомо пiдроблених квиткiв залiзничного, водного, повiтряного або автомобiльного транспорту та iнших проїзних документiв i документiв на перевезення вантажу, а також знакiв поштової оплати, маркованої продукцiї, мiжнародних купонiв для вiдповiдi, посвiдчень особи для мiжнародного поштового обмiну та вiдбиткiв маркувальних машин -

     тягне за собою накладення штрафу вiд тридцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Дiї, передбаченi частиною першою цiєї статтi, вчиненi особою, яку протягом року було пiддано адмiнiстративному стягненню за таке саме правопорушення, або якi завдали шкоди у великих розмiрах, -

     тягнуть за собою накладення штрафу вiд ста до двохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Примiтка. Пiд великим розмiром слiд розумiти дiї, якi завдали шкоди у розмiрi, що перевищує п'ятдесят неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян";

     "Стаття 1621. Ухилення вiд повернення виручки в iноземнiй валютi

     Умисне ухилення службових осiб пiдприємств, установ та органiзацiй незалежно вiд форми власностi або громадян - суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi вiд повернення в Україну у передбаченi законом строки виручки в iноземнiй валютi вiд реалiзацiї на експорт товарiв (робiт, послуг) або iнших матерiальних цiнностей, отриманих вiд цiєї виручки, а також умисне приховування будь-яким способом такої виручки, товарiв або iнших матерiальних цiнностей -

     тягне за собою накладення штрафу вiд шестисот до однiєї тисячi неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Дiї, передбаченi частиною першою цiєї статтi, вчиненi особою, яку протягом року було пiддано адмiнiстративному стягненню за таке саме правопорушення, або умисне ухилення вiд повернення виручки в iноземнiй валютi, товарiв або iнших матерiальних цiнностей, отриманих вiд цiєї виручки, або умисне приховування будь-яким способом такої виручки, товарiв або iнших матерiальних цiнностей у великих розмiрах -

     тягнуть за собою накладення штрафу вiд однiєї тисячi до трьох тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Дiї, передбаченi частинами першою та другою цiєї статтi, якщо вони вчиненi в особливо великих розмiрах, -

     тягнуть за собою накладення штрафу вiд трьох тисяч до п'яти тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Примiтка. 1. Ухилення вiд повернення виручки в iноземнiй валютi, товарiв або iнших матерiальних цiнностей, отриманих вiд цiєї виручки, чи приховування будь-яким способом такої виручки, товарiв або iнших матерiальних цiнностей визнаються вчиненими у великому розмiрi, якщо ця виручка, товари або iншi матерiальнi цiнностi в тисячу i бiльше разiв перевищують неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян (у перерахунку у валюту України за офiцiйним курсом нацiональної валюти, визначеним Нацiональним банком України на останнiй день строку, передбаченого законодавством для перерахування виручки в iноземнiй валютi з-за кордону).

     2. Ухилення вiд повернення виручки в iноземнiй валютi, товарiв або iнших матерiальних цiнностей, отриманих вiд цiєї виручки, чи приховування будь-яким способом такої виручки, товарiв або iнших матерiальних цiнностей визнаються вчиненими в особливо великому розмiрi, якщо ця виручка, товари або iншi матерiальнi цiнностi у три тисячi i бiльше разiв перевищують неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян (у перерахунку у валюту України за офiцiйним курсом нацiональної валюти, визначеним Нацiональним банком України на останнiй день строку, передбаченого законодавством для перерахування виручки в iноземнiй валютi з-за кордону).

     Стаття 1622. Незаконне вiдкриття або використання за межами України валютних рахункiв

     Незаконне вiдкриття або використання за межами України валютних рахункiв фiзичних осiб, вчинене громадянином України, який постiйно проживає на її територiї, а так само валютних рахункiв юридичних осiб, що дiють на територiї України, вчинене службовою особою пiдприємства, установи чи органiзацiї або за її дорученням iншою особою, а також вчинення зазначених дiй громадянином - суб'єктом пiдприємницької дiяльностi -

     тягне за собою накладення штрафу вiд п'ятисот до однiєї тисячi неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Дiї, передбаченi частиною першою цiєї статтi, вчиненi особою, яку протягом року було пiддано адмiнiстративному стягненню за таке саме правопорушення, -

     тягнуть за собою накладення штрафу вiд однiєї тисячi до трьох тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Стаття 1623. Порушення правил здачi дорогоцiнних металiв i дорогоцiнного камiння

     Ухилення вiд передбачених законом обов'язкової здачi на афiнаж або обов'язкового продажу видобутих iз надр, отриманих iз вторинної сировини, пiднятих чи знайдених дорогоцiнних металiв чи дорогоцiнного камiння, якщо це дiяння вчинене у великому розмiрi, а також ухилення вiд обов'язкової здачi на афiнаж або для обов'язкового продажу скуплених дорогоцiнних металiв, дорогоцiнного камiння, ювелiрних чи побутових виробiв з них або лому таких виробiв -

     тягне за собою накладення штрафу вiд п'ятисот до однiєї тисячi неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Примiтка. Порушення правил здачi дорогоцiнних металiв i дорогоцiнного камiння визнається здiйсненим у великому розмiрi, якщо вартiсть зазначених у цiй статтi предметiв, незданих або непроданих, перевищує п'ятсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян";

     "Стаття 16415. Приховування стiйкої фiнансової неспроможностi

     Умисне приховування громадянином - засновником (учасником) або службовою особою суб'єкта господарської дiяльностi своєї стiйкої фiнансової неспроможностi шляхом подання недостовiрних вiдомостей, якщо це завдало великої матерiальної шкоди кредиторовi, -

     тягне за собою накладення штрафу вiд двох тисяч до трьох тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Примiтка. Велика матерiальна шкода має мiсце, коли її розмiр у п'ятсот i бiльше разiв перевищує неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян.

     Стаття 16416. Зайняття забороненими видами господарської дiяльностi

     Зайняття видами господарської дiяльностi, щодо яких є спецiальна заборона, встановлена законом, за вiдсутностi ознак дiяння, передбаченого Кримiнальним кодексом України, -

     тягне за собою накладення штрафу вiд ста до п'ятисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Дiї, передбаченi частиною першою цiєї статтi, якщо вони були пов'язанi з отриманням доходу у великих розмiрах або вчиненi особою, яку протягом року було пiддано адмiнiстративному стягненню за таке саме правопорушення, -

     тягнуть за собою накладення штрафу вiд п'ятисот до двох тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Примiтка. Отримання доходу у великому розмiрi має мiсце, коли його сума у тисячу i бiльше разiв перевищує неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян";

     "Стаття 16614. Недотримання особою обов'язкових умов щодо приватизацiї державного, комунального майна або пiдприємств та їх подальшого використання

     Подання неправдивих вiдомостей у декларацiї щодо походження коштiв, за якi приватизується державне, комунальне майно або пiдприємство, та iнших документах, необхiдних для їх приватизацiї, недотримання вимог щодо подальшого використання приватизованого об'єкта та iнших обов'язкових умов щодо приватизацiї, встановлених законами та iншими нормативно-правовими актами, -

     тягне за собою накладення штрафу вiд ста до чотирьохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Стаття 16615. Незаконнi дiї щодо приватизацiйних паперiв

     Продаж або iнша незаконна передача приватизацiйних паперiв особою, яка не є власником цих документiв, їх купiвля або розмiщення та iншi операцiї з приватизацiйними документами без належного дозволу -

     тягне за собою накладення штрафу вiд ста до п'ятисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Дiї, передбаченi частиною першою цiєї статтi, вчиненi особою, яку протягом року було пiддано адмiнiстративному стягненню за таке саме правопорушення, або вчиненi з використанням службового становища, -

     тягнуть за собою накладення штрафу вiд однiєї тисячi до двох тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Стаття 16616. Незаконнi дiї у разi банкрутства

     Умисне приховування майна, вiдомостей про майно, передача майна в iнше володiння або його вiдчуження чи знищення, а також фальсифiкацiя, приховування або знищення документiв, якi вiдображають господарську чи фiнансову дiяльнiсть, якщо цi дiї вчиненi громадянином - засновником (учасником) або службовою особою суб'єкта господарської дiяльностi в перiод провадження у справi про банкрутство i завдали великої матерiальної шкоди, -

     тягне за собою накладення штрафу вiд п'ятисот до однiєї тисячi неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Примiтка. Матерiальна шкода вважається великою, якщо вона у п'ятсот i бiльше разiв перевищує неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян.

     Стаття 16617. Фiктивне банкрутство

     Завiдомо неправдива офiцiйна заява громадянина - засновника (учасника) або службової особи суб'єкта господарської дiяльностi, а так само громадянина - суб'єкта пiдприємницької дiяльностi про фiнансову неспроможнiсть виконання вимог з боку кредиторiв i зобов'язань перед бюджетом, якщо такi дiї завдали великої матерiальної шкоди кредиторам або державi, -

     тягнуть за собою накладення штрафу вiд семисот п'ятдесяти до двох тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Примiтка. Матерiальна шкода вважається великою, якщо вона у п'ятсот i бiльше разiв перевищує неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян.

     Стаття 16618. Примушування до антиконкурентних узгоджених дiй

     Примушування до антиконкурентних узгоджених дiй, якi забороненi законом про захист економiчної конкуренцiї, -

     тягне за собою накладення штрафу вiд п'ятисот до однiєї тисячi неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Дiї, передбаченi частиною першою цiєї статтi, вчиненi особою, яку протягом року було пiддано адмiнiстративному стягненню за таке саме правопорушення, -

     тягнуть за собою накладення штрафу вiд однiєї тисячi до трьох тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян";

     "Стаття 1712. Фальсифiкацiя засобiв вимiрювання

     Виготовлення або перероблення з метою використання чи збуту, а також збут фальсифiкованих вимiрювальних приладiв чи iнструментiв -

     тягне за собою накладення штрафу вiд двадцяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з конфiскацiєю таких вимiрювальних приладiв чи iнструментiв.

     Дiї, передбаченi частиною першою цiєї статтi, вчиненi особою, яку протягом року було пiддано адмiнiстративному стягненню за таке саме правопорушення, -

     тягнуть за собою накладення штрафу вiд ста до двохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з конфiскацiєю таких вимiрювальних приладiв чи iнструментiв";

     "Стаття 1893. Незаконне виготовлення, збут або використання державного пробiрного клейма

     Незаконне виготовлення, збут або використання державного пробiрного клейма -

     тягне за собою накладення штрафу вiд ста до трьохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Дiї, передбаченi частиною першою цiєї статтi, вчиненi особою, яку протягом року було пiддано адмiнiстративному стягненню за таке саме правопорушення, -

     тягнуть за собою накладення штрафу вiд трьохсот до однiєї тисячi неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян";

     2) статтi 1602 i 168 виключити;

     3) статтi 1552, 164, 1668 i 167 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 1552. Обман покупця чи замовника

     Обмiрювання, обважування, обраховування, перевищення встановлених цiн i тарифiв або iнший обман покупця чи замовника працiвниками торгiвлi, громадського харчування i сфери послуг та громадянами - суб'єктами пiдприємницької дiяльностi пiд час реалiзацiї товарiв, виконання робiт, надання послуг -

     тягне за собою накладення штрафу вiд двох до п'ятнадцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Дiї, передбаченi частиною першою цiєї статтi, вчиненi особою, яку протягом року було пiддано адмiнiстративному стягненню за таке саме правопорушення, або вчиненi у великих розмiрах, -

     тягнуть за собою накладення штрафу вiд двадцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Примiтка. Обманом покупцiв чи замовникiв у великих розмiрах слiд вважати обман, що спричинив громадяниновi матерiальну шкоду у сумi, що перевищує три неоподатковуваних мiнiмуми доходiв громадян";

     "Стаття 164. Порушення порядку провадження господарської дiяльностi

     Провадження господарської дiяльностi без державної реєстрацiї як суб'єкта господарювання або без одержання лiцензiї на провадження певного виду господарської дiяльностi, що пiдлягає лiцензуванню вiдповiдно до закону, чи здiйснення таких видiв господарської дiяльностi з порушенням умов лiцензування, а так само без одержання дозволу, iншого документа дозвiльного характеру, якщо його одержання передбачене законом (крiм випадкiв застосування принципу мовчазної згоди), -

     тягне за собою накладення штрафу вiд двадцяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з конфiскацiєю виготовленої продукцiї, знарядь виробництва, сировини i грошей, одержаних внаслiдок вчинення цього адмiнiстративного правопорушення, чи без такої.

     Дiї, передбаченi частиною першою цiєї статтi, вчиненi особою, яку протягом року було пiддано адмiнiстративному стягненню за таке саме правопорушення, або пов'язанi з отриманням доходу у великих розмiрах, -

     тягнуть за собою накладення штрафу вiд ста до п'ятисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з конфiскацiєю виготовленої продукцiї, знарядь виробництва, сировини i грошей, одержаних внаслiдок вчинення цього адмiнiстративного правопорушення.

     Надання суб'єктом господарювання дозвiльному органу або адмiнiстратору недостовiрної iнформацiї щодо вiдповiдностi матерiально-технiчної бази вимогам законодавства -

     тягне за собою накладення штрафу вiд сорока до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Примiтка. Отримання доходу у великих розмiрах має мiсце, коли його сума у тисячу i бiльше разiв перевищує неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян";

     "Стаття 1668. Порушення порядку зайняття дiяльнiстю з надання фiнансових послуг

     Здiйснення банкiвської дiяльностi, банкiвських операцiй або iншої дiяльностi з надання фiнансових послуг без набуття статусу фiнансової установи чи без спецiального дозволу (лiцензiї), якщо законом передбачено набуття статусу фiнансової установи чи одержання спецiального дозволу (лiцензiї) для здiйснення зазначених видiв дiяльностi, або з порушенням умов лiцензування -

     тягне за собою накладення штрафу вiд ста до двохсот п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Дiї, передбаченi частиною першою цiєї статтi, пов'язанi з отриманням доходу у великих розмiрах, -

     тягнуть за собою накладення штрафу вiд двох тисяч до трьох тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Примiтка. Отримання доходу у великих розмiрах має мiсце, коли його сума у тисячу i бiльше разiв перевищує неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян";

     "Стаття 167. Введення в обiг або реалiзацiя продукцiї, яка не вiдповiдає вимогам стандартiв

     Введення в обiг (випуск на ринок України, в тому числi з ремонту) або реалiзацiя продукцiї, яка не вiдповiдає вимогам стандартiв, сертифiкатiв вiдповiдностi, норм, правил i зразкiв (еталонiв) щодо безпечностi, якостi, комплектностi та упаковки (за винятком випадкiв, передбачених законодавством України), -

     тягне за собою накладення штрафу на посадових осiб пiдприємств, установ, органiзацiй незалежно вiд форми власностi, громадян - власникiв пiдприємств чи уповноважених ними осiб вiд двадцяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян";

     4) статтю 163 доповнити частиною другою та примiткою такого змiсту:

     "Розмiщення цiнних паперiв у значних розмiрах без реєстрацiї їх випуску в установленому законом порядку, вчинене уповноваженою особою, -

     тягне за собою накладення штрафу вiд однiєї тисячi до двох тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Примiтка. Розмiщення цiнних паперiв вважається у значних розмiрах, якщо номiнальна вартiсть таких цiнних паперiв у п'ятсот i бiльше разiв перевищує неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян";

     5) у статтi 1637:

     абзац перший частини першої доповнити словами "або з порушенням умов лiцензування";

     доповнити частиною другою та примiткою такого змiсту:

     "Дiї, передбаченi частиною першою цiєї статтi, пов'язанi з отриманням доходу у великих розмiрах, -

     тягнуть за собою накладення штрафу вiд однiєї тисячi до двох тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Примiтка. Отримання доходу у великих розмiрах має мiсце, коли його сума у тисячу i бiльше разiв перевищує неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян";

     6) у статтi 221:

     слово та цифри "статтею 139" замiнити словом та цифрами "статтями 1351, 139";

     цифри "1602" виключити;

     цифри "162" замiнити цифрами "162 - 1623";

     пiсля цифр "1631 - 1634" доповнити словами та цифрами "частиною другою статтi 1637, статтями";

     цифри "1645 - 16414" замiнити цифрами "1645 - 16416";

     пiсля цифр "1667 - 16612" доповнити цифрами "16614 - 16618, 1712";

     цифри "190" замiнити цифрами "1893, 190";

     7) у частинi першiй статтi 2444 слово та цифри "статтi 168, 1681" замiнити словом та цифрами "стаття 1681";

     8) у частинi першiй статтi 24417 цифри "1635 - 16311" замiнити цифрами та словами "1635, 1636, частина перша статтi 1637, статтi 1638 - 16311";

     9) у частинi першiй статтi 255:

     а) у пунктi 1:

     в абзацi другому цифри "1602" виключити;

     пiсля цифр "133" доповнити словом та цифрами "стаття 1351";

     цифри "162" замiнити цифрами "162 - 1623";

     пiсля цифр "164 - 16411" доповнити цифрами "16415, 16416", а пiсля цифр "1652" - цифрами "16614 - 16618";

     в абзацi "органiв охорони здоров'я (статтi 45, 46, 462, статтi 167 - 170 (про правопорушення, пов'язанi з недодержанням вимог стандартiв, норм, правил i технiчних умов щодо лiкарських засобiв), стаття 183 - щодо завiдомо неправдивого виклику швидкої медичної допомоги)" слова та цифри "статтi 167 - 170 (про правопорушення, пов'язанi з недодержанням вимог стандартiв, норм, правил i технiчних умов щодо лiкарських засобiв)" виключити;

     абзац "органiв державної податкової служби (статтi 512, 1551, 1631 - 1634, 16312, 164, 1645, 1722 - 1729, 1772)" викласти в такiй редакцiї:

     "органiв державної податкової служби (статтi 512, 1551, 1621, 1622, 1631 - 1634, 16312, 164, 1645, 16416, 16616, 16617, 1722 - 1729, 1772)";

     абзац "Нацiонального банку України (статтi 16312, 16411, 1667 - 1668)" викласти в такiй редакцiї:

     "Нацiонального банку України (статтi 16312, 16411, 1667, стаття 1668 (у частинi, що стосується правопорушень у галузi банкiвської дiяльностi та банкiвських операцiй)";

     в абзацi "Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку (стаття 16312)" слово та цифри "(стаття 16312)" замiнити словом та цифрами "(статтi 1637, 16312)";

     доповнити абзацами такого змiсту:

     "нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг (стаття 1668 (у частинi, що стосується правопорушень у галузi дiяльностi з надання фiнансових послуг, лiцензiї (дозволи) на проведення якої видає цей орган);

     органiв виконавчої влади у сферi стандартизацiї, метрологiї та сертифiкацiї (стаття 1712)";

     б) у пунктi 2 цифри "1602" виключити;

     10) у частинi першiй статтi 265 слова "у мiсцях, що їх визначають органи (посадовi особи), яким надано право провадити вилучення речей i документiв" замiнити словами "у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України за погодженням iз Державною судовою адмiнiстрацiєю України";

     11) у частинi другiй статтi 268 цифри "1602" виключити;

     12) частину першу статтi 273 викласти в такiй редакцiї:

     "Експерт призначається органом (посадовою особою), у провадженнi якого перебуває справа про адмiнiстративне правопорушення, у разi коли виникає потреба в спецiальних знаннях, у тому числi для визначення розмiру майнової шкоди, заподiяної адмiнiстративним правопорушенням, а також суми грошей, одержаних внаслiдок вчинення адмiнiстративного правопорушення, якi пiдлягатимуть конфiскацiї";

     13) у частинi другiй статтi 277 цифри "1602" виключити.

     3. У Кримiнальному кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 25 - 26, ст. 131):

     1) статтi 202, 203, 207, 208, 214, 215, 217, 218, 220, 221, 223, 225, 226, 228, 234 i 235 виключити;

     2) статтi 12, 53 та 201 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 12. Класифiкацiя злочинiв

     1. Залежно вiд ступеня тяжкостi злочини подiляються на злочини невеликої тяжкостi, середньої тяжкостi, тяжкi та особливо тяжкi.

     2. Злочином невеликої тяжкостi є злочин, за який передбачене покарання у видi позбавлення волi на строк не бiльше двох рокiв, або iнше, бiльш м'яке покарання за винятком основного покарання у видi штрафу в розмiрi понад три тисячi неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     3. Злочином середньої тяжкостi є злочин, за який передбачене основне покарання у видi штрафу в розмiрi не бiльше десяти тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або позбавлення волi на строк не бiльше п'яти рокiв.

     4. Тяжким злочином є злочин, за який передбачене основне покарання у видi штрафу в розмiрi не бiльше двадцяти п'яти тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або позбавлення волi на строк не бiльше десяти рокiв.

     5. Особливо тяжким злочином є злочин, за який передбачене основне покарання у видi штрафу в розмiрi понад двадцять п'ять тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, позбавлення волi на строк понад десять рокiв або довiчного позбавлення волi.

     6. Ступiнь тяжкостi злочину, за вчинення якого передбачене одночасно основне покарання у видi штрафу та позбавлення волi, визначається виходячи зi строку покарання у видi позбавлення волi, передбаченого за вiдповiдний злочин";

     "Стаття 53. Штраф

     1. Штраф - це грошове стягнення, що накладається судом у випадках i розмiрi, встановлених в Особливiй частинi цього Кодексу, з урахуванням положень частини другої цiєї статтi.

     2. Розмiр штрафу визначається судом залежно вiд тяжкостi вчиненого злочину та з урахуванням майнового стану винного в межах вiд тридцяти до п'ятдесяти тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, якщо статтями Особливої частини цього Кодексу не передбачено вищого розмiру штрафу. За вчинення злочину, за який передбачене основне покарання у видi штрафу понад три тисячi неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, розмiр штрафу, що призначається судом, не може бути меншим за розмiр майнової шкоди, завданої злочином, або отриманого внаслiдок вчинення злочину доходу, незалежно вiд граничного розмiру штрафу, передбаченого санкцiєю статтi (санкцiєю частини статтi) Особливої частини цього Кодексу. Суд, встановивши, що такий злочин вчинено у спiвучастi i роль виконавця (спiввиконавця), пiдбурювача або пособника у його вчиненнi є незначною, може призначити таким особам покарання у видi штрафу в розмiрi, передбаченому санкцiєю статтi (санкцiєю частини статтi) Особливої частини цього Кодексу, без урахування розмiру майнової шкоди, завданої злочином, або отриманого внаслiдок вчинення злочину доходу.

     3. Штраф як додаткове покарання може бути призначений лише тодi, коли його спецiально передбачено в санкцiї статтi (санкцiї частини статтi) Особливої частини цього Кодексу.

     4. З урахуванням майнового стану особи суд може призначити штраф iз розстрочкою виплати певними частинами строком до одного року.

     5. У разi несплати штрафу в розмiрi не бiльше трьох тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян та вiдсутностi пiдстав для розстрочки його виплати суд замiнює несплачену суму штрафу покаранням у видi громадських робiт iз розрахунку одна година громадських робiт за один установлений законодавством неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян або виправними роботами iз розрахунку один мiсяць виправних робiт за двадцять установлених законодавством неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, але на строк не бiльше двох рокiв.

     У разi несплати штрафу в розмiрi понад три тисячi неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, призначеного як основне покарання, та вiдсутностi пiдстав для розстрочки його виплати суд замiнює несплачену суму штрафу покаранням у видi позбавлення волi iз розрахунку один день позбавлення волi за вiсiм неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян у таких межах:

     1) вiд одного до п'яти рокiв позбавлення волi - у випадку призначення штрафу за вчинення злочину середньої тяжкостi;

     2) вiд п'яти до десяти рокiв позбавлення волi - у випадку призначення штрафу за вчинення тяжкого злочину;

     3) вiд десяти до дванадцяти рокiв позбавлення волi - у випадку призначення штрафу за вчинення особливо тяжкого злочину.

     Якщо пiд час розрахунку строку позбавлення волi цей строк становить бiльше встановлених цiєю частиною статтi меж, суд замiнює покарання у видi штрафу покаранням у видi позбавлення волi на максимальний строк, передбачений для злочину вiдповiдної тяжкостi цiєю частиною статтi";

     "Стаття 201. Контрабанда

     1. Контрабанда, тобто перемiщення через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням вiд митного контролю культурних цiнностей, отруйних, сильнодiючих, вибухових речовин, радiоактивних матерiалiв, зброї та боєприпасiв (крiм гладкоствольної мисливської зброї та бойових припасiв до неї), а також спецiальних технiчних засобiв негласного отримання iнформацiї, -

     карається позбавленням волi на строк вiд трьох до семи рокiв з конфiскацiєю предметiв контрабанди.

     2. Та сама дiя, вчинена за попередньою змовою групою осiб або особою, ранiше судимою за злочин, передбачений цiєю статтею, або службовою особою з використанням службового становища, -

     карається позбавленням волi на строк вiд п'яти до дванадцяти рокiв з конфiскацiєю предметiв контрабанди та з конфiскацiєю майна";

     3) пункт 1 частини першої статтi 65 доповнити словами i цифрами "за винятком випадкiв, передбачених частиною другою статтi 53 цього Кодексу";

     4) у статтi 69:

     частину першу доповнити реченням такого змiсту: "За вчинення злочину, за який передбачене основне покарання у видi штрафу в розмiрi понад три тисячi неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, суд з пiдстав, передбачених цiєю частиною, може призначити основне покарання у видi штрафу, розмiр якого не бiльше нiж на чверть нижчий вiд найнижчої межi, встановленої в санкцiї статтi (санкцiї частини статтi) Особливої частини цього Кодексу";

     частину другу викласти в такiй редакцiї:

     "2. На пiдставах, передбачених у частинi першiй цiєї статтi, суд може не призначати додаткового покарання, що передбачене в санкцiї статтi (санкцiї частини статтi) Особливої частини цього Кодексу як обов'язкове, за винятком випадкiв призначення покарання за вчинення злочину, за який передбачене основне покарання у видi штрафу в розмiрi понад три тисячi неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян";

     5) у частинi третiй статтi 88 слово "звiльненi" замiнити словами "iз звiльненням";

     6) у статтi 89:

     у пунктi 5 слова "до штрафу" замiнити словами "до основного покарання у видi штрафу в розмiрi не бiльше трьох тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян";

     пункти 7, 8 та 9 пiсля слiв "позбавлення волi" доповнити словами "або основного покарання у видi штрафу";

     7) абзац другий частини першої та абзац другий частини другої статтi 200 викласти в такiй редакцiї:

     "карається штрафом вiд трьох до п'яти тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян";

     "караються штрафом вiд п'яти до десяти тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян";

     8) абзац другий частини першої та абзац другий частини другої статтi 2031 викласти в такiй редакцiї:

     "караються штрафом вiд трьох тисяч до п'яти тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян iз конфiскацiєю та знищенням дискiв для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання чи сировини для їх виробництва";

     "караються штрафом вiд п'яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з конфiскацiєю та знищенням дискiв для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання чи сировини для їх виробництва";

     9) абзац другий частини першої та абзац другий частини другої статтi 2032 викласти в такiй редакцiї:

     "карається штрафом вiд десяти тисяч до сорока тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з конфiскацiєю грального обладнання";

     "караються штрафом вiд сорока тисяч до п'ятдесяти тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з конфiскацiєю грального обладнання";

     10) абзац другий частини першої та абзац другий частини другої статтi 204 викласти в такiй редакцiї:

     "караються штрафом вiд однiєї тисячi до двох тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з конфiскацiєю незаконно виготовленої продукцiї та обладнання для її виготовлення";

     "карається штрафом вiд трьох тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з конфiскацiєю незаконно виготовленої продукцiї та обладнання для її виготовлення";

     11) абзац другий частини першої та абзац другий частини другої статтi 205 викласти в такiй редакцiї:

     "карається штрафом вiд п'ятисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян до двох тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян";

     "караються штрафом вiд трьох тисяч до п'яти тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян";

     12) абзац другий частини першої, абзац другий частини другої та абзац другий частини третьої статтi 206 викласти в такiй редакцiї:

     "караються штрафом вiд однiєї тисячi до трьох тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян";

     "караються штрафом вiд трьох тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або позбавленням волi на строк вiд трьох до п'яти рокiв";

     "караються штрафом вiд десяти тисяч до двадцяти п'яти тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або позбавленням волi на строк вiд п'яти до десяти рокiв";

     13) у пунктi 1 примiтки до статтi 209:

     слова "покарання у видi позбавлення волi" замiнити словами "основне покарання у видi позбавлення волi або штрафу понад три тисячi неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян";

     цифри "207" виключити;

     14) абзац другий частини першої та абзац другий частини другої статтi 2091 викласти в такiй редакцiї:

     "караються штрафом вiд однiєї тисячi до двох тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з позбавленням права обiймати певнi посади або займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв";

     "карається штрафом вiд трьох тисяч до п'яти тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з позбавленням права обiймати певнi посади або займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв";

     15) абзац другий частини першої, абзац другий частини другої та абзац другий частини третьої статтi 212 викласти в такiй редакцiї:

     "карається штрафом вiд однiєї тисячi до двох тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв";

     "караються штрафом вiд двох тисяч до трьох тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв";

     "караються штрафом вiд п'ятнадцяти тисяч до двадцяти п'яти тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв з конфiскацiєю майна";

     16) абзац другий частини першої, абзац другий частини другої та абзац другий частини третьої статтi 2121 викласти в такiй редакцiї:

     "карається штрафом вiд п'ятисот до тисячi п'ятисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв";

     "караються штрафом вiд тисячi п'ятисот до трьох тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв";

     "караються штрафом вiд десяти тисяч до двадцяти п'яти тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв з конфiскацiєю майна";

     17) абзац другий частини першої та абзац другий частини другої статтi 213 викласти в такiй редакцiї:

     "караються штрафом вiд п'ятисот до тисячi п'ятисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або громадськими роботами вiд ста до двохсот годин";

     "караються штрафом вiд тисячi п'ятисот до двох тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян";

     18) абзац другий частини першої та абзац другий частини другої статтi 216 викласти в такiй редакцiї:

     "караються штрафом вiд п'ятисот до тисячi неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян";

     "караються штрафом вiд трьох тисяч до п'яти тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з конфiскацiєю товарiв, промаркованих пiдробленими марками чи голографiчними захисними елементами";

     19) у статтi 219:

     абзац другий частини першої викласти в такiй редакцiї:

     "карається штрафом вiд двох тисяч до трьох тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з позбавленням права обiймати певнi посади або займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв";

     доповнити примiткою такого змiсту:

     "Примiтка. У статтях 219, 222 цього Кодексу матерiальна шкода вважається великою, якщо вона у п'ятсот i бiльше разiв перевищує неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян";

     20) абзац другий частини першої та абзац другий частини другої статтi 222 викласти в такiй редакцiї:

     "карається штрафом вiд однiєї тисячi до трьох тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв";

     "караються штрафом вiд трьох тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з позбавленням права обiймати певнi посади або займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв";

     21) абзац другий частини першої та абзац другий частини другої статтi 2221 викласти в такiй редакцiї:

     "караються штрафом вiд трьох тисяч до п'яти тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв";

     "караються штрафом вiд п'яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв";

     22) абзац другий частини першої статтi 2231 викласти в такiй редакцiї:

     "карається штрафом вiд однiєї тисячi до двох тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв";

     23) абзац другий частини першої статтi 2232 викласти в такiй редакцiї:

     "караються штрафом вiд трьох тисяч до п'яти тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв";

     24) абзац другий частини першої, абзац другий частини другої та абзац другий частини третьої статтi 224 викласти в такiй редакцiї:

     "караються штрафом вiд однiєї тисячi до двох тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв";

     "караються штрафом вiд трьох тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв";

     "караються штрафом вiд десяти тисяч до п'ятнадцяти тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв";

     25) абзац другий частини першої статтi 227 викласти в такiй редакцiї:

     "караються штрафом вiд п'ятисот до тисячi неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв";

     26) абзац другий частини першої, абзац другий частини другої та абзац другий частини третьої статтi 229 викласти в такiй редакцiї:

     "караються штрафом вiд однiєї тисячi до двох тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з конфiскацiєю i знищенням вiдповiдної продукцiї та знарядь i матерiалiв, якi спецiально використовувалися для її виготовлення";

     "караються штрафом вiд трьох тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з конфiскацiєю i знищенням вiдповiдної продукцiї та знарядь i матерiалiв, якi спецiально використовувалися для її виготовлення";

     "караються штрафом вiд десяти тисяч до п'ятнадцяти тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв або без такого та з конфiскацiєю i знищенням вiдповiдної продукцiї та знарядь i матерiалiв, якi спецiально використовувалися для її виготовлення";

     27) абзац другий частини першої статтi 231 викласти в такiй редакцiї:

     "караються штрафом вiд трьох тисяч до восьми тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян";

     28) абзац другий частини першої статтi 232 викласти в такiй редакцiї:

     "карається штрафом вiд однiєї тисячi до трьох тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв";

     29) у статтi 2321:

     в абзацi другому частини першої слова "або обмеженням волi на строк до трьох рокiв" виключити;

     абзац другий частини другої, абзац другий частини третьої та абзац другий частини четвертої викласти в такiй редакцiї:

     "караються штрафом вiд трьох тисяч до п'яти тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з позбавленням права обiймати певнi посади або займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв або без такого";

     "карається штрафом вiд п'яти тисяч до восьми тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з позбавленням права обiймати певнi посади або займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв або без такого";

     "караються штрафом вiд восьми тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з позбавленням права обiймати певнi посади або займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв";

     30) абзац другий частини першої та абзац другий частини другої статтi 2322 викласти в такiй редакцiї:

     "караються штрафом вiд однiєї тисячi до двох тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з позбавленням права обiймати певнi посади або займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв або без такого";

     "караються штрафом вiд двох тисяч до трьох тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з позбавленням права обiймати певнi посади або займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв";

     31) абзац другий частини першої та абзац другий частини другої статтi 233 викласти в такiй редакцiї:

     "караються штрафом вiд п'яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян";

     "карається штрафом вiд двадцяти п'яти тисяч до тридцяти п'яти тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з конфiскацiєю майна або без такої";

     32) абзац другий частини першої та абзац другий частини другої статтi 3641 викласти в такiй редакцiї:

     "карається штрафом вiд п'ятисот до двох тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до двох рокiв";

     "карається штрафом вiд десяти тисяч до двадцяти тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв";

     33) абзац другий частини першої та абзац другий частини другої статтi 3651 викласти в такiй редакцiї:

     "карається штрафом вiд трьох тисяч до п'яти тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв";

     "карається штрафом вiд десяти тисяч до двадцяти тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв";

     34) абзац другий частини першої, абзац другий частини другої та абзац другий частини третьої статтi 3652 викласти в такiй редакцiї:

     "карається штрафом вiд однiєї тисячi до трьох тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв";

     "карається штрафом вiд трьох тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв";

     "караються штрафом вiд десяти тисяч до двадцяти тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв та з конфiскацiєю майна або без такої";

     35) абзац другий частини першої, абзац другий частини другої, абзац другий частини третьої та абзац другий частини четвертої статтi 3683 викласти в такiй редакцiї:

     "караються штрафом вiд п'ятисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян до однiєї тисячi неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян";

     "караються штрафом вiд трьох тисяч до п'яти тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян";

     "карається штрафом вiд п'яти тисяч до восьми тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до двох рокiв";

     "карається штрафом вiд десяти тисяч до п'ятнадцяти тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв та з конфiскацiєю майна";

     36) абзац другий частини першої, абзац другий частини другої, абзац другий частини третьої та абзац другий частини четвертої статтi 3684 викласти в такiй редакцiї:

     "караються штрафом вiд п'ятисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян до однiєї тисячi неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян";

     "караються штрафом вiд трьох тисяч до п'яти тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян";

     "карається штрафом вiд п'яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв";

     "карається штрафом вiд дванадцяти тисяч до вiсiмнадцяти тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв та з конфiскацiєю майна";

     37) у статтi 99:

     частину другу викласти в такiй редакцiї:

     "2. Розмiр штрафу, в тому числi за вчинення злочину, за який передбачено основне покарання лише у видi штрафу понад три тисячi неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, встановлюється судом залежно вiд тяжкостi вчиненого злочину та з урахуванням майнового стану неповнолiтнього в межах до п'ятисот встановлених законодавством неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян";

     доповнити частиною третьою такого змiсту:

     "3. До неповнолiтнього, що не має самостiйного доходу, власних коштiв або майна, на яке може бути звернене стягнення, засудженого за вчинення злочину, за який передбачено основне покарання лише у видi штрафу понад три тисячi неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, може бути застосовано покарання у видi громадських робiт або виправних робiт згiдно з положеннями статей 100, 103 цього Кодексу".

     4. У Митному кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 38 - 39, ст. 288):

     1) статтi 351 i 352 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 351. Перемiщення або дiї, спрямованi на перемiщення товарiв, транспортних засобiв через митний кордон України поза митним контролем

     Перемiщення або дiї, спрямованi на перемiщення товарiв, транспортних засобiв через митний кордон України поза митним контролем, тобто поза мiсцем розташування митного органу або поза часом здiйснення митного оформлення, або з використанням незаконного звiльнення вiд митного контролю внаслiдок зловживання службовим становищем посадовими особами митного органу, -

     тягнуть за собою накладення штрафу в розмiрi 100 вiдсоткiв вартостi цих товарiв або транспортних засобiв та їх конфiскацiю, а також конфiскацiю транспортних засобiв, що використовувалися для перемiщення товарiв - безпосереднiх предметiв порушення митних правил через митний кордон України.

     Дiї, передбаченi частиною першою цiєї статтi, вчиненi особою, яка протягом року притягалася до вiдповiдальностi за вчинення правопорушення, передбаченого цiєю статтею або статтею 352 цього Кодексу, -

     тягнуть за собою накладення штрафу в розмiрi 200 вiдсоткiв вартостi цих товарiв або транспортних засобiв та їх конфiскацiю, а також конфiскацiю транспортних засобiв, що використовувалися для перемiщення товарiв - безпосереднiх предметiв порушення митних правил перемiщення товарiв через митний кордон України.

     Стаття 352. Перемiщення або дiї, спрямованi на перемiщення товарiв через митний кордон України з приховуванням вiд митного контролю

     Перемiщення або дiї, спрямованi на перемiщення товарiв через митний кордон України з приховуванням вiд митного контролю, тобто з використанням спецiально виготовлених сховищ (тайникiв) та iнших засобiв або способiв, що утруднюють виявлення таких товарiв, або шляхом надання одним товарам вигляду iнших, або з поданням митному органу як пiдстави для перемiщення товарiв пiдроблених документiв чи документiв, одержаних незаконним шляхом, або таких, що мiстять неправдивi данi, -

     тягнуть за собою накладення штрафу в розмiрi 100 вiдсоткiв вартостi цих товарiв та їх конфiскацiю, а також конфiскацiю товарiв iз спецiально виготовленими сховищами (тайниками) та транспортних засобiв, що використовувалися для перемiщення товарiв через митний кордон України.

     Дiї, передбаченi частиною першою цiєї статтi, вчиненi особою, яка протягом року притягалася до вiдповiдальностi за вчинення правопорушення, передбаченого цiєю статтею або статтею 351 цього Кодексу, -

     тягнуть за собою накладення штрафу в розмiрi 200 вiдсоткiв вартостi цих товарiв та їх конфiскацiю, а також конфiскацiю товарiв iз спецiально виготовленими сховищами (тайниками) та транспортних засобiв, що використовувалися для перемiщення товарiв через митний кордон України";

     2) абзац другий частини першої статтi 353 викласти в такiй редакцiї:

     "тягнуть за собою накладення штрафу в розмiрi 100 вiдсоткiв вартостi цих товарiв, транспортних засобiв або їх конфiскацiю".

     5. У Кримiнально-виконавчому кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 3 - 4, ст. 21):

     1) у статтi 26:

     у частинi третiй слова "громадських або виправних робiт" замiнити словами "громадських, виправних робiт або позбавлення волi";

     у частинi четвертiй слова "громадських або виправних робiт" замiнити словами "громадських, виправних робiт або позбавлення волi";

     2) статтю 28 виключити.

     6. У пунктi 7 частини першої статтi 11 Закону України "Про мiлiцiю" (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 4, ст. 20) слово "складати" замiнити словами "у випадках, передбачених законом, складати".

     7. Пункт 2 частини першої статтi 1 Закону України "Про запобiгання та протидiю легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансуванню тероризму" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2010 р., N 29, ст. 392) викласти в такiй редакцiї:

     "2) суспiльно небезпечне дiяння, що передує легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, - дiяння, за яке Кримiнальним кодексом України передбачено основне покарання у видi позбавлення волi або штрафу понад три тисячi неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян (за винятком дiянь, передбачених статтями 212 i 2121 Кримiнального кодексу України), або дiяння, вчинене за межами України, якщо воно визнається суспiльно небезпечним протиправним дiянням, що передувало легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, за кримiнальним законом держави, де воно було вчинене, i є злочином за Кримiнальним кодексом України, внаслiдок вчинення якого незаконно одержанi доходи".

     II. Прикiнцевi та перехiднi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi через один мiсяць з дня його опублiкування.

     2. Особам, що вiдбувають покарання у видi громадських чи виправних робiт, арешту, обмеження чи позбавлення волi за вчинення злочинiв, за якi цим Законом передбачається встановлення основного покарання лише у видi штрафу, невiдбута частина покарання знижується до вiдповiдного розмiру штрафу. Розмiр штрафу особам, що вiдбувають покарання у видi позбавлення волi, визначається виходячи iз строку невiдбутого покарання шляхом його перерахунку за правилами, встановленими частиною п'ятою статтi 53 Кримiнального кодексу України. Розмiр штрафу особам, що вiдбувають покарання у видi громадських чи виправних робiт, арешту або обмеження волi, визначається виходячи iз строку невiдбутого покарання шляхом його перерахунку на покарання у видi позбавлення волi за правилами, встановленими частиною першою статтi 72 Кримiнального кодексу України, та наступного перерахунку за правилами, встановленими частиною п'ятою статтi 53 Кримiнального кодексу України.

     3. Особам, що вiдбувають покарання у видi громадських чи виправних робiт, арешту, обмеження чи позбавлення волi, призначене за сукупнiстю злочинiв, один або кiлька з яких згiдно з цим Законом карається основним покаранням лише у видi штрафу, невiдбута частина покарання знижується до вiдповiдного розмiру штрафу тiльки у випадку, якщо за такий злочин було призначене бiльш суворе покарання з числа покарань за злочини сукупностi. Таке ж правило застосовується при вирiшеннi питання щодо зниження покарання до вiдповiдного розмiру штрафу особам, якi вiдбувають покарання, призначене за сукупнiстю вирокiв.

     У випадку, якщо покарання у видi громадських або виправних робiт, арешту або обмеження волi було знижене судом до штрафу в розмiрi понад три тисячi неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, воно не може бути в наступному замiнено на покарання у видi позбавлення волi згiдно з правилами, встановленими частиною п'ятою статтi 53 Кримiнального кодексу України.

     4. Особи, якi вiдповiдно до статей 75, 104 Кримiнального кодексу України були звiльненi з випробуванням вiд вiдбування покарання у видi виправних робiт, обмеження чи позбавлення волi, призначеного їм за вчинення злочинiв, за якi цим Законом передбачається встановлення основного покарання лише у видi штрафу, продовжують виконувати покладенi на них судом обов'язки. У випадках, передбачених частиною другою статтi 78 Кримiнального кодексу України, та встановлення судом пiдстав для направлення засудженого для вiдбування призначеного покарання, суд знижує таким особам покарання до штрафу згiдно з правилами Перехiдних та прикiнцевих положень.

     У випадку, якщо покарання у видi виправних робiт або обмеження волi було знижене судом до штрафу в розмiрi понад три тисячi неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, воно не може бути в наступному замiнено на покарання у видi позбавлення волi згiдно з правилами, встановленими частиною п'ятою статтi 53 Кримiнального кодексу України.

     При вирiшеннi питання щодо замiни згiдно з частиною другою статтi 78 Кримiнального кодексу України покарання, призначеного за сукупнiстю злочинiв, один або кiлька з яких згiдно з цим Законом карається основним покаранням лише у видi штрафу, особам, якi вiдповiдно до статей 75, 104 Кримiнального кодексу України були звiльненi з випробуванням вiд вiдбування цього покарання, суд знижує покарання до штрафу лише у випадку, якщо за такий злочин було призначене бiльш суворе покарання з числа покарань за злочини сукупностi.

     5. Запобiжнi заходи у виглядi тримання пiд вартою, обранi стосовно осiб, що пiдозрюються чи обвинувачуються у вчиненнi злочинiв, за якi цим Законом передбачається встановлення основного покарання лише у видi штрафу, пiдлягають перегляду вiдповiдними судами за клопотаннями пiдозрюваного, обвинуваченого, пiдсудного або прокурора з урахуванням положень Кримiнально-процесуального кодексу України. У випадку змiни судом запобiжного заходу стосовно таких осiб з тримання пiд вартою на заставу вони звiльняються з-пiд варти пiсля фактичного внесення коштiв як застави в порядку, визначеному Кримiнально-процесуальним кодексом України.

     6. Кабiнету Мiнiстрiв України протягом мiсяця з дня опублiкування цього Закону:

     1) розробити та затвердити порядок внесення коштiв як застави на спецiальний рахунок;

     2) затвердити за погодженням з Державною судовою адмiнiстрацiєю України порядок зберiгання вилучених при здiйсненнi провадження у справах про адмiнiстративнi правопорушення речей i документiв;

     3) привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     4) забезпечити приведення нормативно-правових актiв мiнiстерств та iнших центральних органiв виконавчої влади України у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Президент України В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
15 листопада 2011 року
N 4025-VI

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.