ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ
Київ

30.12.11 N 1104


Про затвердження Примiрного положення про вiддiл митних платежiв регiональної митницi, митницi

     У зв'язку з введенням в дiю Примiрної структури регiональної митницi, митницi наказую:

     1. Затвердити Примiрне положення про вiддiл митних платежiв регiональної митницi, митницi (далi - Положення), що додається.

     2. Начальникам регiональних митниць, митниць:

     2.1. Створити вiдповiднi умови для забезпечення посадовими особами митного органу визначених у цьому Положеннi завдань i функцiй.

     2.2. У мiсячний термiн забезпечити розробку та затвердження положення про вiддiл митних платежiв регiональної митницi, митницi вiдповiдно до затвердженого цим наказом Положення.

     3. Визнати такими, що втратили чиннiсть, накази Державної митної служби України вiд 27.05.2010 N 528 "Про затвердження Примiрного положення про вiддiл адмiнiстрування митних платежiв регiональної митницi, митницi" та вiд 09.06.2010 N 609 "Про затвердження Примiрного положення про вiддiл контролю митної вартостi та класифiкацiї товарiв регiональної митницi, митницi".

     4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Державної митної служби України Дороховського О.М.

Голова Служби I.Г.Калєтнiк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної митної служби України
вiд 30.12.2011р. N 1104

Примiрне положення
про вiддiл митних платежiв регiональної митницi, митницi

1. Загальнi положення

     1.1. Це Положення визначає правовий статус вiддiлу митних платежiв регiональної митницi, митницi (далi - Положення).

     1.2. Вiддiл митних платежiв (далi - Вiддiл) - це структурний пiдроздiл регiональної митницi, митницi (далi - митниця), дiяльнiсть якого пов'язана з виконанням завдань щодо здiйснення монiторингу митного оформлення товарiв у частинi забезпечення контролю за своєчаснiстю, достовiрнiстю та правильнiстю нарахування митних платежiв, погашенням податкових зобов'язань i податкового боргу за цими платежами, контролю за правильнiстю визначення країни походження, митної вартостi, класифiкацiї товарiв, а також контролю за надходженням коштiв на вiдповiднi рахунки митницi й своєчаснiстю розрахункiв з держбюджетом за митними платежами та здiйсненням верифiкацiї сертифiкатiв про походження товарiв з України.

     1.3. Вiддiл очолює начальник, який призначається на посаду та звiльняється з посади наказом Держмитслужби.

     1.4. Начальник Вiддiлу може мати заступникiв, функцiональнi обов'язки яких визначає начальник Вiддiлу та затверджує начальник митницi.

     1.5. Структура та штатна чисельнiсть Вiддiлу формуються з урахуванням обсягiв робiт i в межах затвердженої граничної чисельностi й фонду заробiтної плати митницi за поданням начальника Вiддiлу.

     1.6. У Вiддiлi можуть бути створенi сектори за такими напрямами роботи: контроль за нарахуванням митних платежiв, контроль за правильнiстю визначення митної вартостi товарiв, контроль за класифiкацiєю та кодуванням товарiв, контроль за визначенням країни походження товарiв.

     1.7. Кiлькiсть секторiв Вiддiлу може створюватися залежно вiд обсягiв роботи митницi.

     1.8. Кожен iз секторiв очолює начальник сектору.

     1.9. З метою оптимiзацiї роботи Вiддiлу допускається об'єднання секторiв за умови виконання завдань та функцiй, установлених цим Положенням.

     1.10. Посадовi особи Вiддiлу призначаються на посади та звiльняються з посад у встановленому Держмитслужбою порядку вiдповiдно до законодавства України.

     1.11. У своїй дiяльностi Вiддiл керується Конституцiєю України, Митним кодексом України, Податковим кодексом України, iншими законами України, актами Верховної Ради України, Президента України й Кабiнету Мiнiстрiв України, наказами й розпорядженнями Держмитслужби, митницi та цим Положенням.

     1.12. Вiддiл, вiдповiдно до розподiлу обов'язкiв мiж начальником митницi та його заступниками, пiдпорядковується першому заступнику начальника митницi.

     1.13. Положення про Вiддiл, змiни й доповнення до нього затверджуються наказом митницi та погоджуються керiвником структурного пiдроздiлу Держмитслужби, який координує та контролює роботу Вiддiлу.

     1.14. Функцiональнi обов'язки посадових осiб Вiддiлу визначаються їх посадовими iнструкцiями, якi розробляються начальником Вiддiлу та затверджуються начальником митницi.

     1.15. Вiддiл здiйснює свою дiяльнiсть у взаємодiї з iншими структурними пiдроздiлами митницi.

     1.16. Забороняється покладати на Вiддiл виконання завдань i функцiй, не передбачених цим Положенням, та доручати iншим структурним пiдроздiлам митницi виконання функцiй Вiддiлу.

     1.17. У разi тимчасової вiдсутностi начальника Вiддiлу його обов'язки виконує один iз заступникiв начальника Вiддiлу або iнша посадова особа Вiддiлу, уповноважена на це наказом митницi.

2. Завдання Вiддiлу

     2.1. Забезпечення реалiзацiї митницею економiчної полiтики держави, в тому числi сприяння розвитку зовнiшньої торгiвлi.

     2.2. Захист економiчних iнтересiв України та забезпечення виконання митницею дохiдної частини Державного бюджету України.

     2.3. Органiзацiя роботи з контролю за додержанням платниками податкiв положень податкового законодавства України у сферi зовнiшньоекономiчної дiяльностi.

     2.4. Прийняття рiшень при визначення коду товару з складних питань класифiкацiї товарiв.

     2.5. Прийняття попереднiх рiшень про класифiкацiю та кодування товарiв згiдно з УКТЗЕД. в тому числi комплектних об'єктiв, що постачаються в розiбраному станi декiлькома партiями протягом тривалого перiоду.

     2.6. Контроль за дiями посадових осiб пiдроздiлiв митного оформлення (далi - ПМО) в частинi правильностi нарахування митних платежiв, визначення країни походження, митної вартостi та класифiкацiї товарiв.

     2.7. Iнформування та надання податкових консультацiй платникам податкiв з питань справляння митних платежiв, визначення митної вартостi, країни походження та класифiкацiї товарiв.

     2.8. Розроблення методичних матерiалiв для вдосконалення органiзацiї справляння митних платежiв, визначення митної вартостi, країни походження та класифiкацiї товарiв i надання методичної допомоги вповноваженим посадовим особам ПМО.

     2.9. Органiзацiя заходiв, пов'язаних з контролем за своєчасною сплатою митних платежiв, у тому числi при виявлених порушеннях правильностi їх нарахування в ходi будь-яких перевiрок.

     2.10. Прогнозування показникiв надходжень митних платежiв до держбюджету.

     2.11. Здiйснення в установленому законодавством України порядку органiзацiйних та контрольних заходiв щодо погашення платниками податкiв податкових боргiв за митними платежами.

     2.12. Органiзацiя заходiв, пов'язаних з поверненням платникам податкiв коштiв, що облiковуються на вiдповiдних рахунках митницi як передоплата, i митних платежiв, помилково та/або надмiрно сплачених до бюджету, контроль за справлянням яких здiйснюється митницями.

     2.13. Ведення оперативного облiку коштiв передоплати (доплати), сум нарахованих та сплачених митних платежiв, сум визначених податкових зобов'язань платникiв податкiв та сум погашених податкових боргiв.

     2.14. Пiдготовка для подання керiвництвом митницi до Держмитслужби пропозицiй щодо вдосконалення законодавства з питань митної справи в частинi порядку органiзацiї нарахування та справляння митних платежiв, визначення країни походження, митної вартостi та класифiкацiї i кодування товарiв, здiйснення верифiкацiї сертифiкатiв про походження товарiв з України.

     2.15. Формування критерiїв "ризику" та перелiкiв товарiв групи "ризику" i товарiв групи "прикриття" за напрямом дiяльностi Вiддiлу.

     2.16. Контроль за ефективним використанням у роботi вимог законодавства України в частинi застосування податкових пiльг, вiдстрочок i розстрочок зi сплати митних платежiв, механiзму визначення країни походження товарiв, митної вартостi та в частинi, що стосується класифiкацiї товарiв.

     2.17. Доведення цiнової iнформацiї структурним пiдроздiлам митного органу для використання пiд час здiйсненнi контролю правильностi визначення митної вартостi товарiв.

3. Функцiї Вiддiлу

     3.1. Вiддiл, згiдно з покладеними на нього завданнями, виконує регулятивну, контрольну, органiзацiйну, координацiйну та аналiтичну функцiї.

     3.2. За дорученням Держмитслужби Вiддiл бере участь у розробцi проектiв актiв i в реалiзацiї заходiв, що готуються пiдроздiлами Держмитслужби.

     3.3. Вiдповiдно до завдань, передбачених цим Положенням, на Вiддiл покладено такi функцiї:

     3.3.1. Здiйснення облiку сум коштiв передоплати (доплати), якi надходять на вiдповiднi рахунки митницi, за податковими векселями та простими векселями, умовно-нарахованих митних платежiв, надмiру сплачених митних платежiв, податкових зобов'язань та податкових боргiв платникiв податкiв i їх погашення.

     3.3.2. Здiйснення аналiзу стану справляння митних платежiв та заходiв щодо їх своєчасної сплати, у тому числi складання податкових повiдомлень при виявленнi порушень правильностi їх нарахування.

     3.3.3. Надсилання до податкових органiв за мiсцем реєстрацiї платникiв податкiв подання про здiйснення заходiв з погашення податкового боргу через несплату платниками податкiв у встановленi строки узгоджених сум податкових зобов'язань.

     3.3.4. Здiйснення перевiрки правильностi визначення країни походження товарiв, прийняття рiшень про визначення країни походження товару, здiйснення перевiрки сертифiкатiв про походження товарiв, що ввозяться на митну територiю України на умовах угод про вiльну торгiвлю, укладених Україною, та в режимi найбiльшого сприяння.

     3.3.5. Здiйснення верифiкацiї сертифiкатiв про походження товарiв з України.

     3.3.6. Розгляд, за запитами структурних пiдроздiлiв митницi, складних питань при визначеннi країни походження товарiв, митної вартостi товарiв, класифiкацiї товарiв за УКТЗЕД, а також при застосуваннi податкових пiльг.

     3.3.7. Контроль за правильнiстю класифiкацiї товарiв та визначення декларантом їх митної вартостi (бази оподаткування) з метою стягнення передбачених законодавством митних платежiв пiд час проведення процедур митного контролю та митного оформлення шляхом монiторингу електронних копiй ВМД.

     3.3.8. Координацiя дiяльностi та проведення перевiрок ПМО митницi з питань справляння митних платежiв, визначення країни походження, контролю за правильнiстю визначення митної вартостi та класифiкацiї товарiв.

     3.3.9. Контроль за правильнiстю визначення митної вартостi та/або класифiкацiї товарiв вiдповiдно до УКТЗЕД пiсля закiнчення процедур митного контролю та митного оформлення товарiв виключно у випадках їх проведення iз застосування гарантiйних зобов'язань або тимчасової декларацiї.

     3.3.10. Здiйснення звiрення сум митних платежiв, якi пiдлягали перерахуванню та фактично перерахованi до держбюджету.

     3.3.11. Проведення за станом на 1 сiчня щорiчної iнвентаризацiї залишкiв коштiв передоплати за кожним платником податкiв та здiйснення контролю за строком перебування коштiв суб'єктiв ЗЕД на вiдповiдному рахунку митницi.

     3.3.12. Аналiз динамiки свiтових цiн та оцiнка їх впливу на формування рiвнiв митної вартостi товарiв. Доведення такої iнформацiї структурним пiдроздiлам митного органу для використання пiд час здiйсненнi контролю правильностi визначення митної вартостi товарiв.

     3.3.13. Збiр, обробка, аналiз та узагальнення цiнової iнформацiї та iнших джерел iнформацiї (про тарифи на перевезення товарiв вiдповiдними видами транспорту, витрати на страхування цих товарiв при здiйсненнi зовнiшньоекономiчних операцiй, про технологiї виготовлення товарiв з метою розрахунку орiєнтовного спiввiдношення вартостi сировини (складових тощо) до вартостi товару) та забезпечення її доведення структурним пiдроздiлам з метою використання такої iнформацiї пiд час здiйснення контролю правильнiстю визначення митної вартостi товарiв.

     3.3.14. Прийняття у випадках, визначених законодавством, рiшень про коригування заявленої митної вартостi.

     3.3.15. Взаємодiя з органами державної влади, мiсцевого самоврядування, установами й органiзацiями, пiдприємствами та громадянами з питань, що належать до компетенцiї Вiддiлу.

     3.3.16. Участь у розробленнi методичних рекомендацiй та iнструктивних матерiалiв, якi регулюють питання адмiнiстрування митних платежiв, визначення країни походження, митної вартостi та класифiкацiї товарiв, що перемiщуються через митний кордон України при здiйсненнi зовнiшньоекономiчних операцiй.

     3.3.17. Розгляд скарг, заяв та iнших звернень юридичних осiб та громадян.

     3.3.18. Здiйснення аналiзу роботи митницi з питань, що належать до компетенцiї Вiддiлу, формування та подання в установленi термiни до Держмитслужби вiдповiдної звiтностi.

     3.3.19. Ведення номенклатури справ Вiддiлу та забезпечення збереження документацiї Вiддiлу.

     3.3.20. Iнформування в установленому порядку суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi про виданi нормативно-правовi акти з питань, що належать до компетенцiї Вiддiлу.

     3.3.21. Участь, за дорученням керiвництва митницi, у засiданнях експертних груп, конференцiях, семiнарах тощо з питань, що належать до компетенцiї Вiддiлу.

     3.3.22. Забезпечення захисту державної таємницi пiд час проведення всiх видiв секретних робiт з документами та виробами, що мiстять державну таємницю.

4. Права Вiддiлу

     Вiддiл має право:

     4.1. Отримувати в установленому порядку вiд структурних пiдроздiлiв митницi, iнших митниць iнформацiю й матерiали, необхiднi для виконання покладених на Вiддiл завдань.

     4.2. Залучати (за згодою керiвництва митницi та керiвникiв структурних пiдроздiлiв митницi) посадових осiб iнших пiдроздiлiв для вирiшення завдань, поставлених перед Вiддiлом, митницею.

     4.3. Брати участь у встановленому Держмитслужбою порядку в перевiрках дiяльностi митниць (їх пiдроздiлiв), здiйснювати цiльовi та тематичнi перевiрки їх дiяльностi та надавати методичну допомогу з питань, що належать до компетенцiї Вiддiлу.

     4.4. Вимагати вiд суб'єктiв ЗЕД, митних брокерiв (декларантiв) подання до Вiддiлу необхiдних для митного оформлення документiв, виконання чинного законодавства в частинi повноти та своєчасностi сплати митних платежiв, визначення бази оподаткування, країни походження й класифiкацiї товарiв.

     4.5. Iнiцiювати запити з контролю правильностi надання податкової пiльги, визначення митної вартостi, країни походження та класифiкацiї товарiв за результатами монiторингу прийнятих митних декларацiй до завершення їх митного оформлення.

     4.6. Здiйснювати заходи направленi на забезпечення посадовими особами пiдроздiлiв митного оформлення належного контролю за правильнiстю визначення митної вартостi.

     4.7. Надавати методичну та практичну допомогу структурним пiдроздiлам митного органу щодо застосування норм законодавства України у сферi визначення митної вартостi товарiв.

     4.8. Готувати в установленому порядку запити та отримувати вiд установ, пiдприємств, органiзацiй необхiднi матерiали та iнформацiю з питань, якi належать до компетенцiї Вiддiлу.

     4.9. Готувати в установленому порядку звернення до Держмитслужби.

     4.10. Користуватися в установленому порядку ЄАIС Держмитслужби України, створювати та використовувати iнформацiйнi бази даних митницi.

     4.11. За дорученням Держмитслужби представляти її iнтереси в державних та iнших органах, мiжнародних установах, органiзацiях i митних службах iноземних країн.

     4.12. Здiйснювати координацiю дiй пiдроздiлiв митницi з питань повноти i своєчасностi нарахування митних платежiв, правильностi визначення країни походження, митної вартостi та класифiкацiї товарiв для забезпечення належного виконання завдань, покладених на Вiддiл.

     4.13. Здiйснювати заходи щодо проведення професiйного навчання та пiдвищення квалiфiкацiї посадових осiб митницi з питань, що належать до компетенцiї Вiддiлу.

     4.14. Керiвник Вiддiлу має право:

     уносити на розгляд керiвництва митницi та Держмитслужби пропозицiї щодо призначення, перемiщення, звiльнення, пiдвищення квалiфiкацiї посадових осiб Вiддiлу, а також щодо їх заохочення або накладання на них стягнень;

     проводити наради, семiнари з посадовими особами Вiддiлу, iншими структурними пiдроздiлами митницi, суб'єктами ЗЕД;

     у разi потреби залучати, за погодженням з керiвництвом митницi, спецiалiстiв iнших структурних пiдроздiлiв митницi для виконання завдань, покладених на Вiддiл;

     уносити на розгляд керiвництва митницi та Держмитслужби пропозицiї щодо удосконалення актiв з питань митної справи, структури та штатної чисельностi пiдроздiлiв митницi, запровадження мiжнародного досвiду в роботi митниць, удосконалення плану дiяльностi Держмитслужби.

5. Вiдповiдальнiсть

     Посадовi особи Вiддiлу несуть персональну вiдповiдальнiсть:

     за неналежне виконання своїх службових обов'язкiв та порушення законодавства України;

     за розголошення державної таємницi та iншої iнформацiї з обмеженим доступом;

     вчинення дiянь, що сприяли контрабандi.

Директор Департаменту митних платежiв С.П.Гiла
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.