ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Податкового кодексу України щодо пiдтримки сiльськогосподарських товаровиробникiв

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Пункт 1 пiдроздiлу 2 роздiлу XX "Перехiднi положення" Податкового кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., NN 13 - 17, ст. 112) викласти у такiй редакцiї:

     "1. У перiод до 1 сiчня 2015 року податок на додану вартiсть юридичними особами, якi зареєстрованi платниками податку на додану вартiсть, при здiйсненнi ними операцiй з постачання власної виробленої продукцiї (молока, молочної сировини, молочних продуктiв, м'яса, м'ясопродуктiв, iншої продукцiї переробки тварин (шкур, субпродуктiв, м'ясо-кiсткового борошна), виготовленої з поставлених молока або м'яса в живiй вазi сiльськогосподарськими товаровиробниками, визначеними роздiлом V Кодексу, i фiзичними особами, якi самостiйно вирощують, розводять, вiдгодовують продукцiю тваринництва, визначену роздiлом V Кодексу (далi - переробнi пiдприємства), справляється з урахуванням таких особливостей:

     1) норми цього пункту не поширюються на операцiї з постачання продукцiї, виготовленої переробними пiдприємствами з iмпортованої сировини, сировини, поставленої не в живiй вазi, сировини, що не є сировиною власного виробництва сiльськогосподарських товаровиробникiв, визначених роздiлом V Кодексу, i фiзичних осiб, якi самостiйно вирощують, розводять, вiдгодовують продукцiю тваринництва, визначену цим Кодексом (далi - сiльськогосподарськi товаровиробники);

     2) податкова накладна покупцю надається, в порядку, встановленому роздiлом V Кодексу;

     3) переробне пiдприємство веде окремий облiк операцiй з постачання власно виробленої продукцiї (молока, молочної сировини, молочних продуктiв, м'яса, м'ясопродуктiв, iншої продукцiї переробки тварин (шкур, субпродуктiв, м'ясо-кiсткового борошна), виготовленої з поставлених молока або м'яса в живiй вазi сiльськогосподарськими товаровиробниками (далi - продукцiя), i з постачання iнших товарiв/послуг, у тому числi продукцiї, виготовленої iз сировини, визначеної у пiдпунктi 1 цього пункту, та складає податкову декларацiю з податку на додану вартiсть i податкову декларацiю з податку на додану вартiсть щодо дiяльностi з постачання продукцiї;

     4) переробне пiдприємство суму сплаченого (нарахованого) податкового кредиту по виготовлених та/або придбаних товарах/послугах, основних засобах, якi використовуються частково для виготовлення продукцiї, а частково для виготовлення iнших товарiв/послуг, розподiляє виходячи з частки використання таких товарiв/послуг, основних засобiв в операцiях з постачання продукцiї та вiдповiдно в операцiях з постачання iнших товарiв/послуг, з урахуванням вимог роздiлу V Кодексу;

     5) переробне пiдприємство операцiї з вивезення за межi митної територiї України продукцiї у митному режимi експорту вiдображає у податковiй декларацiї з податку на додану вартiсть i має право на вiдшкодування з бюджету податку на додану вартiсть, сплаченого (нарахованого) постачальникам товарiв/послуг, вартiсть яких включена до вартостi експортованої продукцiї. Таке вiдшкодування здiйснюється у загальному порядку;

     6) переробне пiдприємство позитивну рiзницю мiж сумою податкових зобов'язань звiтного (податкового) перiоду та сумою податкового кредиту звiтного (податкового) перiоду, визначену у податковiй декларацiї з податку на додану вартiсть щодо дiяльностi з постачання продукцiї, сплачує до спецiального фонду Державного бюджету України та на спецiальний рахунок, вiдкритий ним в органi державної казначейської служби, у таких розмiрах:

     у 2012 роцi - до спецiального фонду Державного бюджету України у розмiрi 30 вiдсоткiв, а на спецiальний рахунок - у розмiрi 70 вiдсоткiв;

     у 2013 роцi - до спецiального фонду Державного бюджету України у розмiрi 40 вiдсоткiв, а на спецiальний рахунок - у розмiрi 60 вiдсоткiв;

     у 2014 роцi - до спецiального фонду Державного бюджету України у розмiрi 50 вiдсоткiв, а на спецiальний рахунок - у розмiрi 50 вiдсоткiв.

     Переробне пiдприємство суму податку на додану вартiсть, перераховану на спецiальний рахунок, використовує виключно для виплати сiльськогосподарським товаровиробникам компенсацiї за проданi ними молоко i м'ясо в живiй вазi (далi - компенсацiя).

     Порядок використання сплачених переробними пiдприємствами сум податку на додану вартiсть до спецiального фонду Державного бюджету України встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України;

     7) переробне пiдприємство вiд'ємну рiзницю мiж сумою податкових зобов'язань звiтного (податкового) перiоду та сумою податкового кредиту звiтного (податкового) перiоду, визначену у декларацiї з податку на додану вартiсть щодо дiяльностi з постачання продукцiї, зараховує у зменшення податкових зобов'язань наступних звiтних (податкових) перiодiв;

     8) звiтним (податковим) перiодом є один календарний мiсяць;

     9) переробне пiдприємство у строки, встановленi пунктом 203.1 статтi 203 Кодексу, подає до органу державної податкової служби податкову декларацiю з податку на додану вартiсть i податкову декларацiю з податку на додану вартiсть щодо дiяльностi з постачання продукцiї за мiсцем реєстрацiї переробного пiдприємства. У податковiй декларацiї з податку на додану вартiсть щодо дiяльностi з постачання продукцiї окремо вiдображаються сума податку на додану вартiсть, що пiдлягає перерахуванню на спецiальний рахунок для виплати компенсацiї, та сума податку на додану вартiсть, що пiдлягає перерахуванню до спецiального фонду Державного бюджету України;

     10) перерахування суми податку на додану вартiсть на спецiальний рахунок переробного пiдприємства для виплати компенсацiї здiйснюється переробним пiдприємством до 15 числа мiсяця, наступного за звiтним (податковим) перiодом, до спецiального фонду Державного бюджету України - у строки, встановленi пунктом 203.2 статтi 203 Кодексу.

     Для пiдтвердження перерахування сум податку на додану вартiсть на спецiальний рахунок переробне пiдприємство разом з податковою декларацiєю з податку на додану вартiсть щодо дiяльностi з постачання продукцiї надає реєстр платiжних доручень про фактично зарахованi на такий спецiальний рахунок кошти за звiтний (податковий) перiод i виписку територiального органу Державного казначейства з такого рахунка;

     11) сума компенсацiї розподiляється мiж сiльськогосподарськими товаровиробниками за поставлене ними молоко або м'ясо в живiй вазi переробним пiдприємством щомiсяця згiдно з Розрахунком розподiлу суми компенсацiї з урахуванням наступного:

     а) компенсацiя для кожного сiльськогосподарського товаровиробника визначається з урахуванням коефiцiєнта, розрахованого як спiввiдношення суми компенсацiї, визначеної у податковiй декларацiї з податку на додану вартiсть щодо дiяльностi з постачання продукцiї, до вартостi закуплених молока або м'яса в живiй вазi без урахування податку на додану вартiсть;

     б) визначений коефiцiєнт застосовується до всiх сiльськогосподарських товаровиробникiв на гривню вартостi поставленого молока або м'яса в живiй вазi без урахування податку на додану вартiсть.

     Форма Розрахунку розподiлу суми компенсацiї та порядок його заповнення затверджуються центральним органом виконавчої влади з питань аграрної полiтики та продовольства України за попереднiм погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi фiнансiв;

     12) виплата компенсацiї сiльськогосподарським товаровиробникам (юридичним особам за платiжними дорученнями шляхом перерахування на їх окремi рахунки, вiдкритi в обслуговуючих банках, фiзичним особам - готiвкою безпосередньо з каси переробного пiдприємства або згiдно з договорами доручення) здiйснюється переробним пiдприємством до 20 числа мiсяця, наступного за звiтним (податковим) перiодом.

     Пiдтвердженням виплати сiльськогосподарським товаровиробникам компенсацiї є Вiдомостi про виплаченi суми компенсацiї сiльськогосподарським товаровиробникам.

     Форма Вiдомостi про виплаченi суми компенсацiї сiльськогосподарським товаровиробникам та порядок її заповнення затверджуються центральним органом виконавчої влади з питань аграрної полiтики та продовольства України за попереднiм погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi фiнансiв;

     13) суми податку на додану вартiсть, не перерахованi на спецiальний рахунок або перерахованi з порушенням термiну, встановленого цим пунктом, а також суми компенсацiї, не виплаченi сiльськогосподарським товаровиробникам або виплаченi з порушенням термiну, встановленого цим пунктом, вважаються такими, що використанi не за призначенням i пiдлягають стягненню до державного бюджету;

     14) суми компенсацiї не включаються сiльськогосподарськими товаровиробниками - платниками податку на додану вартiсть до бази оподаткування податком на додану вартiсть операцiй з постачання молока i м'яса в живiй вазi".

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з 1 сiчня 2012 року.

     2. Установити, що до затвердження форми Розрахунку розподiлу суми компенсацiї та форми Вiдомостi про виплаченi суми компенсацiї сiльськогосподарським товаровиробникам, передбачених в абзацах двадцять другому та двадцять п'ятому роздiлу I цього Закону, переробнi пiдприємства розраховують суму компенсацiї та виплачують її у порядку, встановленому цим Законом, за довiльними формами таких Розрахунку та Вiдомостей.

     3. Кабiнету Мiнiстрiв України у двомiсячний строк з дня набрання чинностi цим Законом:

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     вiдповiдно до своєї компетенцiї забезпечити прийняття нормативно-правового акта, передбаченого цим Законом;

     забезпечити перегляд мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв, що суперечать цьому Закону.

Президент України В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
22 грудня 2011 року
N 4268-VI

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.