ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Закону України "Про дорожнiй рух" щодо переобладнання транспортних засобiв

     Верховна Рада України постановляє:

     1. Внести до Закону України "Про дорожнiй рух" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 31, ст. 338; 1994 р., N 46, ст. 414; 2006 р., N 22, ст. 184; 2009 р., N 10 - 11, ст. 137) такi змiни:

     1) частину третю статтi 30 виключити;

     2) у статтi 32:

     частину третю викласти в такiй редакцiї:

     "У разi переобладнання п'яти i бiльше транспортних засобiв протягом року суб'єкти господарювання, якi здiйснюють господарську дiяльнiсть з переобладнання транспортних засобiв, повиннi мати узгоджену з вiдповiдними уповноваженими державними органами нормативно-технiчну документацiю на вiдповiдний вид переобладнання та свiдоцтво про погодження конструкцiї транспортного засобу щодо забезпечення безпеки дорожнього руху. Допуск до експлуатацiї переобладнаних транспортних засобiв здiйснюється лише шляхом проведення спецiальних випробувань та оформлення сертифiката на вiдповiднiсть вимогам чинних в Українi правил, нормативiв i стандартiв";

     доповнити частиною п'ятою такого змiсту:

     "Переобладнання транспортних засобiв здiйснюється в порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України".

     2. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування.

Президент України В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
9 грудня 2011 року
N 4103-VI

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.