ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Податкового кодексу України щодо забезпечення оновлення парку автомобiлiв швидкої медичної допомоги

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести до роздiлу XX "Перехiднi положення" Податкового кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., NN 13 - 17, ст. 112) такi змiни:

     1. Пiдроздiл 2 доповнити пунктом 25 такого змiсту:

     "25. Тимчасово до 31 грудня 2012 року звiльняються вiд оподаткування податком на додану вартiсть операцiї з постачання, у тому числi операцiї з ввезення на митну територiю України спецiалiзованих транспортних засобiв, таких як автомобiлi швидкої медичної допомоги товарної позицiї 8703 згiдно з УКТ ЗЕД, якi призначенi для використання закладами охорони здоров'я i оплата вартостi яких здiйснюється за рахунок коштiв державного та мiсцевих бюджетiв або за замовленням вiдповiдних розпорядникiв бюджетних коштiв.

     У разi нецiльового використання зазначених товарiв платник податку зобов'язаний збiльшити податковi зобов'язання за наслiдками податкового перiоду, на який припадає таке порушення, на суму податку на додану вартiсть, що мала бути сплачена в момент iмпорту (постачання) таких товарiв, а також сплатити пеню вiдповiдно до закону".

     2. Пiдроздiл 5 доповнити пунктом 4 такого змiсту:

     "4. Тимчасово до 31 грудня 2012 року звiльняються вiд оподаткування акцизним податком операцiї з ввезення на митну територiю України спецiалiзованих транспортних засобiв, таких як автомобiлi швидкої медичної допомоги товарної позицiї 8703 згiдно з УКТ ЗЕД, якi призначенi для використання закладами охорони здоров'я i оплата вартостi яких здiйснюється за рахунок коштiв державного та мiсцевих бюджетiв або за замовленням вiдповiдних розпорядникiв бюджетних коштiв.

     У разi нецiльового використання зазначених товарiв платник податку зобов'язаний збiльшити податковi зобов'язання за наслiдками податкового перiоду, на який припадає таке порушення, на суму акцизного податку, що мала бути сплачена в момент iмпорту таких товарiв, а також сплатити пеню вiдповiдно до закону".

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України в мiсячний строк з дня набрання чинностi цим Законом:

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити перегляд i скасування мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв, що суперечать цьому Закону.

Президент України В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
22 грудня 2011 року
N 4279-VI

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.